А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інженерно-технічні кадри

Інженерно-технічні кадри поповнюються за рахунок самих випускників КПК, які крім вищої технічної освіти проходять ще спеціальну підготовку в інституті удосконалення вчителів. Крім того, навряд завершиться в червні виробнича практика учнів, викладачі КПК направляються на місяць на так звану стажування на базове підприємство, де вивчають новітню техніку і технологію, беруть участь в складних розробках і тим самим запобігають моральний знос власних знань і навичок: адже сьогодні обчислювальна техніка оновлюється настільки стрімко і радикально, що самому викладачеві доводиться постійно переучуватися.

Необхідно також підготувати спеціальні інженерно-технічні кадри, здатні працювати в умовах автоматизованої системи конструювання.

Книга призначена для інженерно-технічних кадрів хімічної промисловості і працівників текстильної промисловості.

Велику роль у підготовці інженерно-технічних кадрів зіграв Уфимський авіаційний інститут, який був організований в 1942 році на базі евакуйованого в Уфу Рибінського авіаційного інституту.

Необхідно також розширити підготовку науково-педагогічних і інженерно-технічних кадрів з охорони праці.

Цей інститут, покликаний готувати інженерно-технічні кадри для радянського машинобудування, незабаром став одним з найбільших втузов країни, основним зберігачем славних традицій Вищого технічного училища.

Для вирішення цих завдань необхідні висококваліфіковані робітники і інженерно-технічні кадри. Неодмінною умовою прискорення технічного прогресу є поліпшення професійної підготовки робітничих кадрів, подальше підвищення виробничої кваліфікації і загальноосвітнього рівня трудящих. Навчання сучасного робочого повинні проводити на широкій професійно-технічній базі включаючи елементи інженерно-технічної підготовки, що забезпечує необхідний обсяг знань в області комплексної механізації і автоматизації виробництва.

У нас постійно зростає кількість інженерно-технічних кадрів. У ракетних військах, наприклад, в даний час на кожні сто офіцерів припадає 72 інженера і техніка. Майже всі офіцери в ланці від полку і вище мають цінний бойовий досвід, отриманий в боях Великої Вітчизняної війни. В наші ряди щорічно вливаються нові загони високопідготовлених офіцерів, полум'яних патріотів Батьківщини. Молоді офіцери багато і наполегливо працюють над вдосконаленням своїх різнобічних знань, бойової майстерності і подібно до майорів Юрію Гагаріну і Герману Титову, завжди готові зробити будь-який подвиг задля слави Вітчизни.

Вся ідейно-політична робота партійних організацій серед інженерно-технічних кадрів повинна бути спрямована на формування у кожного фахівця комуністичного світогляду, високої ідейної переконаності непримиренності до негативним явищам в нашому житті.

У зв'язку з завданням кращої підготовки інженерно-технічних кадрів, Наркомлегпрому переглянути систему підготовки інженерно-технічного персоналу, а також підручники та технічні довідники, усунувши застарілі технічні вказівки і технічні норми.

Серйозна увага приділяється систематичного підвищення кваліфікації керівних і інженерно-технічних кадрів галузі. У електротехнічної промисловості для цієї мети існує Інститут підвищення кваліфікації в Москві з філіями в інших містах, де зосереджена велика кількість підприємств галузі. Крім того, створені факультети підвищення кваліфікації ІТП при провідних вузах, а також центри та факультети організаторів виробництва, на яких проходять перепідготовку начальники цехів, головні інженери та директори промислових підприємств.

Для вирішення поставленого завдання в процесі підготовки інженерно-технічних кадрів поряд з традиційними необхідно використовувати нові більш досконалі засоби, форми і методи викладання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності їх мислення і спрямовані на швидку адаптацію молодих фахівців у реальних виробничих умовах. У світлі викладеного великі можливості надає курсове проектування.

У світлі рішень вересневого Пленуму особливо зростає роль наших інженерно-технічних кадрів, так як саме вони покликані забезпечити комплексне і всебічне вирішення всіх питань, пов'язаних з прискоренням освоєння промисловістю нових, високопродуктивних технологічних процесів на базі широкого застосування комплексної механізації і автоматизації.

Значно поліпшити використання фахівців в народному господарстві і особливо інженерно-технічних кадрів.

Центральний Комітет розраховує, що робітничий клас, селянство, інженерно-технічні кадри, службовці інтелігенція проявлять творчу активність, не пошкодують сил для того, щоб прискорення економічного і соціального розвитку країни стало реальністю, щоб життя радянських людей стала матеріально і духовно ще багатшими, повнокровніше, набагато змістовніші.

При вирішенні цих серйозних задач підвищені вимоги пред'являються до підготовки інженерно-технічних кадрів, які повинні володіти глибокими теоретичними і практичними знаннями, для чого і призначена дана книга. Матеріал викладено в простій, доступній для учнів формі.

Нам думається, що велику роль в забезпеченні припливу і закріпленні робочих і інженерно-технічних кадрів в Сибіру могли б зіграти друк, радіо і телебачення, письменники, художники, кінематографісти. Вони повинні повніше показувати сьогоднішню Сибір, що відбулися тут величезні соціально-економічні перетворення і великі потенційні можливості.

У світлі цих завдань різко зростають вимоги до рівня економічних знань господарських і інженерно-технічних кадрів машинобудівників.

Для успішного вирішення завдань, що стоять перед будівельниками і монтажниками, потрібні висококваліфіковані робітники і інженерно-технічні кадри.

У вирішенні цієї важливої для народного господарства завдання величезна роль належить підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів, які досконало володіють технікою буріння і здатних самостійно застосовувати в майбутній практичній роботі основні принципи розрахунку, конструювання та раціональної експлуатації бурових машин і комплексів. У пропонованому підручнику зроблена спроба узагальнити наявні матеріали і доповнити їх з фондів науково-дослідних, проектно-кон-структорскіх організацій і заводів, зайнятих дослідженням, розробкою і виробництвом бурових машин і комплексів.

Книга призначена для студентів технологічних спеціальностей нафтових втузів, а також для інженерно-технічних кадрів нафтопереробної промисловості.

Центральний Комітет КПРС розраховує, що робітничий клас, трудівники агропромислового комплексу, інженерно-технічні кадри, інтелігенція, всі учасники змагання за виконання і перевиконання завдань дванадцятої п'ятирічки проявлять високу творчу активність, наповнять роботу щодо прискорення соціально-економічного розвитку країни конкретним і вагомим змістом.

Цей навчальний посібник складено з урахуванням прийнятої в радянських вузах наскрізний системи підготовки інженерно-технічних кадрів в області протипожежної техніки.

В умовах боротьби за прискорення науково-технічного прогресу першорядне значення набувають підготовка і виховання керівних і інженерно-технічних кадрів У постанові відмічені серйозні недоліки в роботі міністерства з керівним та інженерно-технічним персоналом, зазначено, що її рівень не відповідає вимогам часу, зрослим завданням в області капітального будівництва.
  Великі обсяги виконуваних робіт, все більша їх технічна складність зробили актуальною спеціальну підготовку інженерно-технічних кадрів, добре вивчили особливості будівництва споруд зв'язку. У зв'язку з цим особлива увага приділяється підготовці та перепідготовці кадрів і в першу чергу з підготовки висококваліфікованих інженерів електрозв'язку - керівників будівельно-монтажного вироб водсгва зв'язку.

Велика роль у виконанні плану дев'ятої п'ятирічки і рішення всіх питань науково-технічної революції покладається на інженерно-технічні кадри.

Зараз наше сільськогосподарське виробництво базується головним чином на техніці тому доцільно вивчити практику підготовки інженерно-технічних кадрів для сільського господарства в навчальних закладах.

Успіх справи, товариші тепер багато в чому залежить від ініціативи, діловитості і оперативності керівних і інженерно-технічних кадрів, сміливого підходу до вирішення складних завдань економічного розвитку, від здатності мобілізувати колективи підприємств на виконання планів, максимальне підвищення ефективності виробництва.

В умовах науково-технічної революції монополії прагнуть також перехопити один у одного найбільш кваліфіковану робочу силу, особливо науково-дослідні та інженерно-технічні кадри.

Галузеве управління дозволить краще забезпечити єдиний технічне та економічне керівництво, більш раціонально розставити і використовувати робітників та інженерно-технічні кадри, більш ефективно впроваджувати в Виробництво новітні досягнення науки і техніки. У цьому полягає величезна перевага галузевої системи управління промисловістю.

Ефективність розвитку науки і впровадження її досягнень в практику народногосподарського будівництва багато в чому залежить від рівня підготовки інженерно-технічних кадрів, організаторів виробництва. Роль фахівців з вищою освітою у впровадженні прогресивних методів виробництва, в розробці і створенні високопродуктивної техніки, в організації та управлінні виробництвом на різних рівнях зростає в міру розвитку соціалістичної економіки. Зростаюча взаємозалежність вищої школи і продуктивних сил суспільства обумовлює підвищення вимог до розвитку педагогічної науки, до вдосконалення методів і форм навчання в вищих навчальних закладах, до пошуку шляхів інтенсифікації навчального процесу, до вдосконалення діяльності кафедр вузів. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР Про подальший розвиток вищої школи та підвищенні якості підготовки фахівців (липень 1979 г.) наголошується на необхідності посилити роль кафедри як головної ланки вищого навчального закладу, що визначає зміст і єдність навчального, наукового та виховного процесу. Успішне вирішення багатопланових завдань кафедрами можливо лише при безперервному обміні організаційним і методичним досвідом роботи колективів різних кафедр.

Центральний Комітет КПРС відзначає, що Міністерство будівництва СРСР проводить певну роботу щодо поліпшення складу і виховання керівних і інженерно-технічних кадрів. Більшість республіканських міністерств, главків, трестів і управлінь очолюють кваліфіковані політично зрілі фахівці вмілі організатори і вихователі людей. Вживаються заходи щодо подальшого зміцнення керівництва технічних і економічних служб будівельних організацій, підвищення ефективності інженерної праці.

І на закінчення треба відзначити, що в ці роки значно збільшився сам загін електродчіков і чисельність його інженерно-технічних кадрів. Кількість електродчіков зросла до 8700 чол.

Партійні комітети, багато первинні партійні організації і господарські керівники не виявляють необхідної турботи про закріплення на виробництві керівних і інженерно-технічних кадрів.

Величезний розмах будівництва і безперервне наростання темпів введення потужностей на теплових електростанціях в найближчі роки вимагають постійного поповнення кваліфікованих інженерно-технічних кадрів будівельників теплових електростанцій.

У прийнятій постанові наголошується, що Міністерство будівництва СРСР проводить певну роботу але поліпшення складу і виховання керівних я інженерно-технічних кадрів. Більшість республіканських міністерств, главків, трестів і управлінь очолюють кваліфіковані політично зрілі фахівці вмілі організатори і вихователі людей. Вживаються заходи щодо подальшого зміцнення керівництва технічних і економічних служб будівельних організацій, підвищення ефективності інженерної праці.

Підготовка такого персоналу можлива двома шляхами: створення нових спеціальностей в системі вищої та середньої технічної освіти та перепідготовка інженерно-технічних кадрів. За другим напрямком вже розпочато підготовку кадрів в автомобільній промисловості де на - базі інституту підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців розроблені спеціальні програми навчання і організовані заняття з персоналом ремонтних служб, в тому числі з використанням експериментальної бази передових заводів і науково-дослідних організацій, а в подальшому - в цехах, створених ГАП, оснащених системами контролю обладнання.

В даний час в радянській енергетиці прийнята система шеф-монтажу енергообладнання, яка полягає в тому, що завод-виготовлювач силами своїх інженерно-технічних кадрів здійснює кваліфіковане спостереження на монтажному майданчику споруджуваних електростанцій за ходом монтажу, пуску і налагодження даних великих парових котлів, парових, газових і гідравлічних турбін. Такий шеф-монтаж є обов'язковим при монтажі головних одиниць енергообладнання.

У складній російської політико-економічної ситуації в найближчі роки слід вжити ряд заходів в області спеціальної освіти і підвищення кваліфікації управлінських і інженерно-технічних кадрів. Під словом спеціальний, зрозуміло, мається на увазі підвищення інформованості про державну таємницю, практиці засекречування і документам РФ. З одного боку, необхідно озброювати основами знань в системі так званого базового освіти, особливо у відкритих вищих навчальних (і військових) закладах З іншого боку, треба задовольняти знову виникаючі потреби в додаткових знаннях в діючій системі підвищення кваліфікації.

Негативно позначилося на роботі і то, що за останні рік-півтора виявилися серйозні промахи в організації праці велика плинність інженерно-технічних кадрів і кваліфікованих робітників на металургійних заводах. Були допущені помилки в розстановці керівних кадрів.

Все це стало можливим тому, що в СРСР створена потужна виробнича база, побудована мережа науково-дослідна радіотехнічних інститутів і підготовлені численні інженерно-технічні кадри.

Зростання промислового виробництва, сміливе впровадження у виробництво нової техніки і передової технології, виявлення невикористаних резервів, наближення керівництва та інженерно-технічних кадрів безпосередньо до заводам, цехам говорить про правильність проведеної Центральним Комітетом партії за пропозицією М. С. Хрущова перебудови управління промисловістю і будівництвом.

У зв'язку з дедалі ширшим застосуванням пластмас в будівництві з'являється необхідність в розробці раціональних конструкцій з них і у відповідній підготовці інженерно-технічних кадрів.

Центральний Комітет КПРС звертає увагу партійної організації і адміністрації заводу на необхідність значного підвищення виховної ролі майстрів як найбільш численної категорії інженерно-технічних кадрів. Майстер зобов'язаний знати настрої робітників, радитися з ними, поєднувати сувору вимогливість з чуйним і уважним ставленням до людей, прищеплювати їм любов до праці бережливе ставлення до народного добра. Тісно пов'язаний з життям робітників, їх працею і побутом, потребами і запитами, він може надавати великий вплив на морально-політичний стан колективу, на посилення боротьби з такими антиподами соціалістичної моралі як недисциплінованість, пияцтво, хуліганство та ін. Його особистий приклад у праці , в навчанні має першорядне виховне значення перш за все для молоді. Партійні організації і партгрупи, господарські керівники цехів і дільниць повинні всіляко сприяти зростанню авторитету майстрів, надавати їм допомогу і підтримку у виявленні і кращому використанні резервів на кожному робочому місці впровадженні передових методів праці і технічно обґрунтованих норм, у зміцненні трудової дисципліни.

Широке застосування електричної енергії в усіх галузях промисловості; і сельс-йог Ь господарства, автоматизація і механізація виробничих процесів зумовлюють необхідність подгйтовкі висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів. Велику роль в цьому питанні відіграє вивчення різних дисциплін електротехнічного профілю і зокрема, автоматизованого електроприводу та електропостачання промислових підприємств.