А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інвестиційний проект

Інвестиційний проект брокерської або підприємницької фірми, призначений для залучення капіталу з метою створення нових компаній або для підтримки фірм, що знаходяться на ранній стадії процесу розробки товарів або послуг. Зазвичай партнерство приймає пакет акцій компанії в обмін на наданий капітал.

Інвестиційний проект передбачає щорічний 12% дохід на інвестиції (капітал) протягом 5 років.
 Інвестиційний проект зі створення автоматизованої системи реєстрації земельних ресурсів Міжнародного банку реконструкції і розвитку (проект ЛАРІС), який фінансується за рахунок коштів позики, наданої відповідно до угоди між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Урядом Російської Федерації від 1 грудня 1994 р отримає подальший розвиток . Кошти позики направляються головним чином на закупівлю обладнання, технологій, а також на підготовку кадрів. 
Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капіталовкладень, мають певну логіку.

Інвестиційні проекти, у яких ВНД Е, мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

Інвестиційний проект завжди породжується деяким проектом (розуміється в сенсі другого визначення), обґрунтування доцільності та характеристики якого він містить.
 Інвестиційні проекти в рамках інвестиційної політики підприємства доцільно погоджувати між собою за обсягами виділених ресурсів і термінів реалізації виходячи з критерію досягнення максимального загального економічного ефекту, одержуваного в ході здійснення інвестиційної політики.

Перевірка фінансової можливості бути реалізованим проекту. Інвестиційний проект фінансово реалізуємо, якщо для кожного кроку, як і для кроку /, грошовий потік буде неотрицателен.

інвестиційний проект, який отримав позитивну оцінку його комерційної ефективності в цілому, повинен знайти зацікавлених інвесторів. Далі слід розробити схему фінансування, переконатися в фінансової реалізованості проекту і стосовно до локальних інвестиційних проектів дати оцінку ефективності участі підприємств (або акціонерів) в цьому проекті а також проаналізувати динаміку фінансових показників підприємств-учасників.

Інвестиційні проекти, реалізація яких не може надати істотного впливу на економічну, соціальну або екологічну ситуацію в даному регіоні галузі чи місті (районі), а також на рівень і структуру цін на товарних ринках, відносяться до локальних.

Інвестиційний проект - обгрунтування економічної доцільності обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена відповідно до законодавства Росії і затверджена за встановленими стандартами (нормами і правилам), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій у формі бізнес-плану.

Інвестиційні проекти народжуються з потреб підприємства. Умовою життєздатності інвестиційних проектів є їх відповідність інвестиційної політики і стратегічним цілям підприємства, знаходить основне вираз у підвищенні ефективності його господарської діяльності. Оцінка ефективності інвестиційних проектів - один з головних елементів інвестиційного аналізу; є основним інструментом правильного вибору з декількох інвестиційних проектів найбільш ефективного, вдосконалення інвестиційних програм і мінімізації ризиків.

Інвестиційний проект можна вважати стійким, якщо при першій-ліпшій нагоді його реалізації він ефективний і фінансово реалізуємо, а усунення можливих негативних відхилень вбудовано в організаційно-економічний механізм його реалізації.

Інвестиційний проект передбачає постановку цілей, планування виконання, управління і аналіз.

Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капіталовкладень, мають певну логіку.

Інвестиційний проект запропонований ряду російських інвестиційних компаній.

Інвестиційний проект передбачає перехід на виробництво нових видів продукції (паркет, меблі для кухні ДСП) замість раніше випущених комплектів збірних садових будинків. Проект передбачає також організацію виробництва ДСП, яка буде використовуватися в якості сировини для виробництва меблів для кухні а також як готовий продукт для продажу на ринку.

Інвестиційний проект Існує ряд визначень терміна проект, кожне з яких має право на існування, в залежності від конкретного завдання, що стоїть перед фахівцями.

Інвестиційні проекти зазвичай діляться за типами так, щоб до різних категорій капіталовкладень застосовувалися різні критерії прийнятності.

Інвестиційні проекти можуть істотно відрізнятися за тривалістю терміну їх реалізації. У будь-якому випадку має місце розрив, часовий лаг між здійсненням інвестицій і часом отримання прибутку.

Інвестиційний проект - це проект, що полягає у вкладенні коштів, що належать особі або організації і спрямований на отримання прибутку за допомогою планомірної реалізації будь-якої мети, як правило, пов'язаної з виробництвом або наданням послуг.

Інвестиційний проект є основним документом, що визначає необхідність здійснення реального інвестування, в якому в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту і фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.

Інвестиційні проекти, що розробляються за рішенням органів державної влади, підлягають погодженню з Державною протипожежної службою в частині забезпечення пожежної безпеки.

Інвестиційний проект (ІП) є одним з варіантів підготовки документального опису нововведення. Його можна розглядати як проміжний етап до розробки більш детального техніко-економічного обґрунтування, що виконується стосовно таким великим нововведенням, як нове будівництво, розширення діючого підприємства, реконструкція виробництва або технічне переозброєння.

Інвестиційні проекти, що пройшли через відсів, піддають-детальному фінансового аналізу для остаточного прийняття в ртфель.

Інвестиційний проект може бути прийнятий до здійснення тільки в тому випадку, якщо величина одержуваного прибутку буде досягати величини, званої розрахункової нормою доходу.

Інвестиційний проект може бути прийнятий, якщо показник абсолютної ефективності розрахований за наведеною вище формулою, буде не негативною величиною. Цей принцип прийняття інвестиційних рішень є фундаментальним законом довгострокового економічного поведінки фірми. 
Інвестиційні проекти із застосуванням фінансового лізингу відрізняються від тих, які використовують кредит. Заміна кредиту на лізинг істотно змінює всі розрахунки і навіть склад таблиць - додаються нові рядки, в яких обчислюються розміри лізингових платежів і норми амортизації.

Інвестиційні проекти, що реалізуються промисловими підприємствами, розрізняються рівнем віддачі.

Інвестиційні проекти розрізняються за ступенем ризику: найменш ризиковані проекти, виконуються за державним замовленням; найбільш ризиковані проекти, пов'язані зі створенням нових виробництв і технологій.

Інвестиційні проекти супроводжуються складанням бізнес-планів. Участь держави в фінансовому забезпеченні проектів може мати форму пільгового державного кредиту, а також надання державних інвестиційних ресурсів на умовах закріплення в державній власності частини акцій створюваних акціонерних товариств, які реалізуються на ринку після початку отримання прибутку від реалізації проекту. У першому випадку всі питання вирішує інвестиційний банк, який отримав централізовані кредитні ресурси для пільгового кредитування. У другому випадку проект фінансується за рахунок коштів бюджету, і він повинен бути включений у федеральну інвестиційну програму. Приватні інвестори набувають права власності на створені або реконструйовані об'єкти і виробництва відповідно до частки вкладених коштів.

Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капіталовкладень, мають певну логіку.

Інвестиційні проекти розрізняються за ступенем ризику: найменш ризиковані проекти, що виконуються за державним замовленням; найбільш ризиковані проекти, пов'язані зі створенням нових виробництв і технологій.

Інвестиційний проект (див. Також 2.1) являє собою системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових інструментів або нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу.

Інвестиційний проект є об'єктом низки експертиз, у тому числі - державної екологічної експертизи.

Інвестиційний проект - планована і здійснювана система заходів по вкладенню капіталу в створювані або модернізуються матеріальні об'єкти, технологічні процеси, а також в інші види підприємницької діяльності з метою її збереження і розширення.

Зв'язок між типом інвестицій і рівнем ризику. Інвестиційні проекти також розрізняються за ступенем ризику.

Інвестиційний проект характеризується кількома видами показників. У кожен з видів показників входять кілька конкретних показників.

Основні елементи проекту. Інвестиційний проект розуміється як інвестиційна акція, що передбачає вкладення певної кількості ресурсів, в тому числі інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських, для отримання запланованого результату і досягнення певних цілей в обумовлені терміни. Фінансовим результатом інвестиційного проекту найчастіше є прибуток /дохід, матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (об'єкти) або придбання та використання фінансових інструментів або нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу.

Інвестиційні проекти, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, а також інвестиційні проекти, що мають важливе народногосподарське значення, незалежно від джерел фінансування та форм власності об'єктів капітальних вкладень підлягають державній експертизі яка здійснюється уповноваженими на те органами державної влади. Законодавчі органи влади суб'єктів Федерації має право приймати законодавчі та нормативні акти, що уточнюють порядок експертизи інвестиційних проектів, здійснюваних на території суб'єкта.

Інвестиційні проекти, у яких ВНД Е, мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

Інвестиційні проекти, що розробляються за рішенням органів державної влади, підлягають погодженню з Державною протипожежної службою в частині забезпечення пожежної безпеки.

Інвестиційні проекти, у яких ВНД Е, мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

Інвестиційний проект являє собою основний документ, що визначає необхідність здійснення реального інвестування, в якому в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту і фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.

Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капіталовкладень, мають певну логіку.

Інвестиційний проект запропонований ряду російських інвестиційних компаній.

Інвестиційний проект є ідеальною моделлю для розгляду досліджуваної нами проблеми. У ній чітко відображені всі етапи життєвого циклу: від його початку - авансування капіталу для створення об'єкта підприємницької діяльності - і до його завершення, ліквідації. У ці граничні часові рамки вписуються потоки грошових коштів, що відображають фази кругообігу індивідуального капіталу.

Інвестиційний проект може бути представлений як модель кругообігу індивідуального капіталу. У ній за допомогою широко відомих в зарубіжній економіці понять руху реальних грошових коштів у формі потоку (кеш-флоу) описуються всі чинники і етапи життєвого циклу: від його початку - авансування капіталу для створення об'єкта підприємницької діяльності і до його завершення, ліквідації. Іншими словами, поступальний рух грошових коштів в цих граничних часових рамках в формі витрат і надходжень опосередковують роботи і процедури по розробці і реалізації інвестиційного проекту, розглянуті в гл.