А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Єдиний фонд

Єдиний фонд є перехідним; його кошти не підлягають вилученню п використанню на ін. мети.

Єдиний фонд заохочення утворюється для всіх виробничих і функціональних підрозділів.

Єдиний фонд НДІ дозволяє забезпечити надійність ведення і спростити процес внесення змін до нього. Система ведення та внесення змін до НДІ повинна забезпечувати постійне і повну відповідність і виявляти невідповідність нормативної, конструкторської, технологічної, планової і облікової інформації, зафіксованої в різних носіях (документ, перфоносители, магнітний носій) з її дійсним станом в заданому інтервалі часу.

Єдиний фонд погашення, призначений для обслуговування двох і більше облігаційних випусків.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки (ЕФРНТ) утворюється за рахунок відрахувань від планового прибутку за затвердженими нормативами до обсягу будівельно-монтажних робіт.
 Єдиний фонд розвитку науки і техніки є основним джерелом фінансування науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт, виконуваних в галузі машинобудування. Крім коштів цього фонду, на роботи по новій техніці можуть бути використані також кошти фонду розвитку виробництва підприємств і об'єднань, кредити банку, капіталовкладення, кошти підприємств і організацій інших міністерств і відомств відповідно до укладених з ними договорів, а також кошти державного бюджету по роботах, включених до комплексні програми розвитку народногосподарських проблем.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки створюється в міністерствах і в певній частині передається великим виробничим і науково-виробничим об'єднанням (підприємствам) для фінансування заходів з розвитку науки і техніки, передбачених планом. За рахунок коштів єдиного фонду здійснюються планові та додаткові витрати на науково-дослідні дослідно-конструкторські експериментальні роботи, пов'язані з розвитком виробництва і його вдосконаленням, в тому числі з освоєнням виробництва нових і модернізованих видів продукції, випробуваннями її у споживачів, з впровадженням нових технологічних процесів. Кошти фонду використовують для фінансування витрат по підвищенню якості довговічності і надійності продукції, що випускається, компенсації підвищених витрат першого, а з дозволу міністерства, і другого року серійного або масового виробництва нової техніки; витрат, пов'язаних з освоєнням і впровадженням нової техніки, на погашення кредиту та сплату відсотків за кредит, наданий Держбанком і Будбанку на ці цілі.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки був створений в галузі для фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. За рахунок коштів ЕФРНТ відшкодовуються витрати, пов'язані з розробкою і освоєнням нових видів продукції і технологічних процесів, з впровадженням наукової організації праці. Фінансуються також додаткові витрати по поліпшенню якості продукції, підвищені витрати в перші роки виробництва нових видів продукції.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки замінив три основних джерела фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт і заходів щодо освоєння нової техніки: 1) бюджетні асигнування, що прямували в галузі як правило, на фінансування робіт, що мають загальнодержавне значення; 2) кошти, які формувалися за рахунок відрахувань, що включаються в собівартість промислової продукції (фонд науково-дослідних робіт міністерства), для фінансування досліджень і розробок галузевого призначення; 3) кошти фонду освоєння нової техніки, створюваного також за рахунок відрахувань, що впливають на собівартість продукції.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки утворюється як централізований фонд міністерства фінансування за рахунок коштів єдиного фонду.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки утворюється за рахунок відрахувань від планового прибутку виробничих об'єднань і підприємств за диференційованим нормативом (розрахунковому) в процентах до товарної продукції.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки створює сприятливі умови для комплексного вирішення науково-технічних проблем, концентрації фінансових ресурсів на найважливіших напрямах науково-технічного прогресу.
  Єдиний фонд розвитку науки і техніки (ЕФРНТ) утворюється для фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт і відшкодування витрат, пов'язаних з розробкою і освоєнням нових видів продукції і технологічних процесів, впровадженням наукової організації праці а також для фінансування додаткових витрат по поліпшенню якості продукції та підвищених витрат в перші роки виробництва нової продукції. Цей фонд витрачається тільки за прямим призначенням, його кошти є перехідними з року в рік, не підлягають вилученню або використання на інші цілі.

Єдиний фонд розвитку науки і техніки створюється в міністерствах за рахунок відрахувань від планового прибутку виробничих, науково-виробничих об'єднань (підприємств) за встановленими нормативами.

Натомість єдиного фонду підприємства, порядок утворення якого не стимулював в належній мірі підвищення ефективності виробництва, створені три самостійних фонду: фонд матеріального заохочення, - фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва і фонду розвитку виробництва. Зазначені фонди утворюються за рахунок відрахувань від прибутку підприємства за встановленими нормативами в залежності від кількісних і якісних показників їх роботи.

Росстройгазіфікація єдиний фонд стабілізації і розвитку Російського державного підприємства по організації газифікації і газопостачання Росстройгазіфікація створений для фінансування капітального будівництва об'єктів газифікації, в тому числі на селі і заходів, пов'язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переозброєнням виробництва, підвищенням надійності екологічної безпеки та ефективності використання систем газопостачання.

Характеризуючи єдиний фонд розвитку науки і техніки як основне джерело фінансування заходів науково-технічного прогресу, слід вказати на багатоаспектну (багатоцільову) економічну природу єдиного фонду. З одного боку, ЕФРНТ - це відтворювальний фонд, покликаний забезпечити фінансування науково-технічного прогресу в галузі і створити на цій основі можливість розширеного відтворення.

Засоби єдиного фонду витрачаються за кошторисом, проект якої після схвалення трудовим колективом затверджується спільним рішенням адміністрації, ради трудового колективу і профспілкового комітету.

З єдиного фонду розвитку науки і техніки фінансують науково-дослідні дослідно-конструкторські технологічні і досвідчені (експериментальні) роботи, що виконуються галузевими організаціями, роботи за договорами з організаціями і підприємствами інших міністерств, з вузами. З цього фонду фінансують витрати, пов'язані з виробництвом і освоєнням нових і модернізованих видів продукції, заходи щодо підвищення якості довговічності і надійності продукції, що випускається, покривають підвищені витрати першого, а в окремих випадках і другого року серійного виробництва нової продукції, погашають кредит і сплачують відсотки.

Засоби єдиного фонду розвитку науки і техніки, виділені інститутам (організаціям) на замовлення міністерства, ВПО і по госпдоговорами з виробничими об'єднаннями, підприємствами, використовуються ними для фінансування робіт, що виконуються за затвердженим тематичним планом.

З єдиного фонду розвитку техніки не фінансуються такі роботи: створення та виготовлення машин і складного технологічного обладнання за разовими (одиничним) замовленнях, які фінансуються по капітальних вкладеннях; підготовка виробництва нових видів виробів спеціального призначення; придбання технологічного обладнання, включаючи нестандартне, будівельно-монтажні роботи та інші роботи, що мають інші джерела фінансування. До 20% коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки міністерства виділяється підвідомчим інститутам (організаціям) і підприємствам для створення в галузі наукового і технічного доробку.

З єдиного фонду розвитку науки і техніки фінансується також значна частина пошукових наукових досліджень, що мають народногосподарське, міжгалузеве або галузеве значення.

Освіта єдиного фонду розвитку науки і техніки залежить від ефективності виробництва і виконання плану по прибутку всіма підприємствами міністерства. Тим самим створюється додатковий важіль, який сприяє виконанню плану по прибутку промисловими підприємствами, так як тільки за цієї умови можуть зростати фінансові можливості прискорення науково-технічного прогресу. У НДІ і КБ, переведених на нові умови планування і економічного стимулювання, створюються спеціальні фонди економічного стимулювання (фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонд розвитку організації), утворені за рахунок відрахувань від прибутку промислових підприємств при використанні ними розробок НДІ і КБ. Таким чином забезпечується взаємна зацікавленість НДІ і КБ і промислових підприємств в створенні і якнайшвидшому впровадженні високоефективної нової техніки.

Освіта єдиного фонду розвитку науки і техніки залежить від ефективності виробництва і виконання плану по прибутку всіма підприємствами міністерства.

Освіта єдиного фонду розвитку науки і техніки залежить від зростання ефективності виробництва і виконання плану по прибутку всіма підприємствами міністерства. Тим самим створюється додатковий важіль, який сприяє виконанню плану по прибутку промисловими підприємствами, так як тільки за цієї умови можуть зростати фінансові можливості прискорення науково-технічного прогресу. У НДІ і КБ, переведених на нові умови планування і економічного стимулювання, створюються спеціальні фонди економічного стимулювання (фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонд розвитку організації), утворені за рахунок відрахувань від прибутку промислових підприємств при використанні на них розробок НДІ і КБ. Таким чином забезпечується взаємна зацікавленість НДІ КБ і промислових підприємств в створенні і якнайшвидшому впровадженні високоефективної нової техніки.

Стимулююча роль єдиного фонду в фінансуванні заходів науково-технічного прогресу може бути підвищена шляхом обліку при його розподілі показників питомої ваги нових, видів виробів у загальному обсязі продукції, що випускається, питомої ваги прогресивної технології, рівня якості виробів, вироблених підприємствами.

Освіта згадуваного вище єдиного фонду розвинений науки і техніки і фінансування за рахунок цього фонду витрата на освоєння і впровадження нової техніки і технології по-іншому (ражают в бухгалтерському обліку. Деякі основи цього УЧС будуть викладені нижче (див. Гл. Основою побудови єдиного фонду нормативно-довідкової інформації стане розвиток автоматизованого банку класифікаторів та Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, ведення яких має здійснюватися в режимі розподіленого інформаційного фонду федерального і регіонального рівнів. Новим елементом такої системи є формування та впровадження Єдиного класифікатора статистичних показників, що забезпечує інтеграцію статистичних інформаційних ресурсів. Необхідно забезпечити комплексне рішення задач збору і телеобработки статистичних даних, пов'язавши в єдиний інформаційно-телекомунікаційний комплекс ресурси районного, регіонального і федерального рівнів. Використовувані в даний час засоби зв'язку характеризуються низькою якістю.

Нарахування коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки виробляється виробничими об'єднаннями, підприємствами щомісяця по фактично випущеної товарної продукції і відбивається у відповідних бухгалтерських рахунках.

Зі створенням єдиного фонду розвитку науки і техніки в хімічній промисловості ліквідовано фонд освоєння нової техніки.

Стимулююча роль єдиного фонду розвитку науки і техніки в фінансуванні заходів науково-технічного прогресу безпосередньо на підприємстві як ми вже сказали, може бути підвищена шляхом обліку показників, що відображають ступінь вдосконалення тих елементів виробництва, на розвиток яких спрямовуються кошти ЕФРНТ.

Нормативи утворення єдиної фонду розвитку науки і техніки затверджуються в п'ятирічному плані по міністерствах і відомствах. Міністерства можуть передавати частину цього фонду в розпорядження промислових, виробничих і науково-виробничих об'єднань для фінансування заходів з розвитку науки і техніки, передбачених в плані.

Кошти фонду (єдиного фонду) матеріального заохочення витрачаються за напрямками, які визначаються в кошторисі обговореної і схваленої трудовим колективом і затвердженої спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету. До 5% коштів, отриманих за випуск товарів поліпшеної якості з індексом Н, дозволено передавати підприємствам-суміжників. До 10% фонду підприємства можуть залишати для заохочення працівників структурних підрозділів у разі тимчасового погіршення показників їх роботи з незалежних від них причин.

Виняток літератури з єдиного фонду і списання з балансу її вартості виробляються центральною бібліотекою в установленому порядку.
 Невикористані залишки коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки використовуються в установленому порядку, переходять на наступний рік і направляються за цільовим призначенням.

За рахунок коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки фінансуються роботи: виконувані інститутами (організаціями) на замовлення міністерства, ВПО; виконувані підприємствами, виробничими об'єднаннями за планами нової техніки і по замовленнях міністерства і ВПО; виконувані інститутами (організаціями) за госпдоговорами з підприємствами та виробничими об'єднаннями галузі.

Значна частина коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки повинна призначатися для відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою і освоєнням виробництва нових і модернізованих видів продукції. Однак деякі економісти вважають, що пріоритетне фінансування науки за рахунок ЕФРНТ при недостатньому виділенні коштів на освоєння нової техніки змушує підприємства і об'єднання по-старому відносити ці витрати на собівартість продукції, що випускається і висловлюються за встановлення саме такого порядку. Це, на їхню думку, перетворює собівартість в показник, що відображає повні витрати підприємств на виробництво нових видів техніки. На наш погляд, така точка зору є хибною, оскільки не враховується тимчасовий характер витрат, пов'язаних з освоєнням нових видів продукції. Таким фондом і є єдиний фонд розвитку науки і техніки.

За рахунок коштів єдиного фонду розвитку науки і техніки фінансуються також підвищені витрати першого, а в окремих випадках і другого року серійного виробництва нових видів виробів. Підвищені витрати, пов'язані з освоєнням серійного виробництва нових видів продукції, носять тимчасовий характер і включають до складу витрат витрати на сировину і основні матеріали, заробітну плату основних виробничих робітників і накладні витрати в частині що стосується виробництва даного вироби.

Перелічені напрямки використання єдиного фонду розвитку науки і техніки саме в такій формі можуть бути представлені на рівні міністерства.

Хоча державне майно складає єдиний фонд, для окремих частин цього майна встановлено різний правовий режим. З цією метою майно господарських органів підрозділяється на різні фонди відповідно до цільового призначення майна: основні засоби, оборотні кошти, готова продукція, фонди економічного стимулювання, інші спеціальні фонди. Для кожного з цих фондів встановлено різний правовий режим відповідно до принципу цільового використання майна. Це означає, що кожен фонд може використовуватися лише для тих цілей, які передбачені в законодавстві.

Крім того, в єдиний фонд спрямовується частина додаткового прибутку від реалізації нової високоефективної продукції в розмірі половини залишку цього прибутку після відрахувань до фондів економічного стимулювання об'єднань, підприємств і організацій.

Міністерства хімічної промисловості створюється єдиний фонд розвитку науки і техніки (див. Гл. До перерахування міністерству ці кошти використовуються в обороті господарських організацій галузі. Ряд спеціальних фондів, наприклад єдиний фонд розвитку науки і техніки, стимулює прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в виробництво.

Отже, ту частину єдиного фонду, яку підприємства отримують для проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, вони майже повністю (95 0%) витрачають на власні цілі. Таке положення забезпечує їм певну самостійність у розподілі коштів ЕФРНТ за видами робіт, дає можливість регулювати витрати фонду відповідно з виробничою необхідністю.

ЕФРНТ; при розподілі єдиного фонду фінансуються витрати, спрямовані на вдосконалення елементів виробничого процесу, розвиток яких відбивається приватними показниками уе, у. на цій підставі можна зробити висновок про те, що використання показників питомої ваги нових видів виробів у загальному обсязі продукції підприємств, питомої ваги прогресивної технології в загальній кількості застосовуваних технологічних процесів, рівня якості продукції, що випускається дозволяє встановити залежність розмірів фінансування заходів науково-технічного прогресу від конкретних його проявів у виробництві.

Ф п р - обсяг єдиного фонду, що виділяється к-й групі до підприємств.

Облік витрат за рахунок єдиного фонду, як правило, організовують по позамовному методу або безпосередньо на рахунку Фонди економічного стимулювання і спеціального призначення, або на рахунку Основне виробництво в залежності від того, сторонніми організаціями або власними силами виконуються передбачені в кошторисах за рахунок єдиного фонду роботи або витрати.