А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Допустимий викид

Допустимий викид (ДВ) - викид радіоактивних газів і аерозолів в атмосферу, яка не призводить до перевищення ліміту дози, встановленого для населення поблизу АС.

Технічно допустимий викид (ТДВ) - див. Викид технічно допустимий.

Економічно допустимий викид (ЕДВ) - див. Викид економічно допустимий.

Допустимий викид радіоактивних речовин - встановлений для установи контрольний рівень активності радіонуклідів, що видаляються за календарний рік в атмосферне повітря через систему вентиляції.

Допустимий викид радіоактивних газів і аерозолів, а також висота викидної труби дослідницьких реакторів та критичних збірок визначаються за розрахунком.

Нормативи допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів встановлюються для стаціонарних, пересувних і інших джерел впливу на навколишнє середовище суб'єктами господарської та іншої діяльності виходячи з нормативів допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище, нормативів якості навколишнього середовища, а також технологічних нормативів. Технологічні нормативи встановлюються для стаціонарних, пересувних і інших джерел на основі використання кращих існуючих технологій з урахуванням економічних і соціальних факторів. При неможливості дотримання нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів можуть встановлюватися ліміти на викиди і скиди на основі дозволів, що діють тільки в період проведення заходів з охорони навколишнього середовища, впровадження кращих існуючих технологій і (або) реалізації інших природоохоронних проектів з урахуванням поетапного досягнення встановлених нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів. Встановлення лімітів на викиди і скиди допускається тільки при наявності планів зниження викидів і скидів, узгоджених з органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління в галузі охорони довкілля. Викиди і скиди хімічних речовин, у тому числі радіоактивних, інших речовин і мікроорганізмів в навколишнє середовище в межах встановлених нормативів допустимих викидів і скидів і лімітів на них допускаються на підставі дозволів, виданих органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Норми допустимого викиду, по суті обмежують кількість або концентрацію забруднюючої речовини, яке може бути викинуто джерелом. Для підтримки або поліпшення існуючого якості атмосферного повітря в районі з метою досягнення федеральних або штатних нормативів якості повітря часто буває необхідно регулювати діяльність промисловості за допомогою технологічних норм допустимого викиду, публікуються федеральним урядом або урядами штатів. Однак технологічна розробка вважається доступною лише тоді коли її впровадження на промисловому виробництві не тягне за собою надмірного економічного тягаря. Внаслідок цього норми допустимого викиду, засновані на найкращих практичних засобах, можуть бути встановлені більш жорстко в міру вдосконалення очисного обладнання.

Норми допустимого викиду берилію вимагають, щоб а) викид його стаціонарними джерелами не перевищував 10 г за 24-годинний період; адміністратор АООС може також зажадати дотримання поблизу джерела нормативу допустимої концентрації берилію в атмосферному повітрі ( 001 мкг /м3); б) не допускалось спалювання берилію і (або) берилієвмісних відходів, за винятком спалювання їх в сміттєспалювальних печах. Допустимий викид від цих печей повинен відповідати вищевказаної 24-годинний нормі. Встановлено також норми допустимого викиду берилію при пускових випробуваннях ракетних двигунів.

Норми допустимого викиду ртуті відносяться до стаціонарних джерел, де проводиться переробка ртутних руд з метою її виділення, а також до виробництвам, використовують ртуть в електролітичних осередках з отриманням хлору і гідроксиду лужних металів з їх хлоридів. У цих випадках викид не повинен перевищувати 2300 г ртуті за 24-годинний період.

Правила допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ПДВ встановлюють для кожного джерела забруднення за умови, що викиди шкідливих речовин від даного джерела і від групи джерел населеного пункту навіть з урахуванням перспектив розвитку промисловості сільського господарства, транспорту не створять приземному концентрацію, яка перевищує ГДК для населення, рослинного і тваринного світу.

Норми допустимого викиду вихлопних газів автотранспорту повинні бути знижені на 90% в порівнянні з вже контролювати рівні встановленим в 1970 р Цей розділ закону був і залишається вельми суперечливим, оскільки технологічні нормативи встановлюються самим конгресом.

За перевищення допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин в природне середовище і аварійне забруднення з об'єднань, підприємств і організацій стягується підвищена (в кратному розмірі по відношенню до економічного нормативу) плата, джерелом якої є госпрозрахунковий доход колективу.

За перевищення допустимих викидів (скидів) і аварійне забруднення з об'єднань, підприємств і організацій буде стягуватися підвищена плата, джерелом якої є госпрозрахунковий доход колективу.

Встановлення норм допустимого викиду для району є непростим завданням. При цьому необхідно врахувати ряд факторів.

Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу промисловими Підприємствами, в підгалузі ведуться роботи по встановленню ГЩВ шкідливих речовин в атмосферу.

Встановлення норм допустимого викиду окремих речовин на основі знань про їх роздільному вплив в деяких випадках може бути недостатнім.

У разі перевищення допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин підприємства (об'єднання) сплачують підвищену в кратному розмірі в порівнянні з економічними нормативами плату, вироблену за рахунок госпрозрахункового доходу колективу.

У разі перевищення допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин в природне середовище і аварійного забруднення підприємства (об'єднання) зобов'язані вносити підвищену в кратному розмірі плату, джерелом якої є госпрозрахунковий доход колективу.

залежність зменшенні тиску допустимого викиду від глибини. Правильне використання показника допустимого викиду може дати інженеру дуже цінні відомості і сприяти більш швидкій проводці свердловини на велику глибину. Знання реальних умов в свердловині дозволяє підтримувати щільність бурового розчину на оптимальному рівні з мінімальним ризиком викиду, що дає значний виграш в техніко-економічних показниках буріння.

Плата за перевищення допустимих викидів нараховується територіальними природоохоронними органами за результатами контролю відповідності транспортних засобів вимогам стандартів, що регламентують зміст 3В в відпрацьованих газах в умовах експлуатації.

У разі перевищення допустимих викидів і скидів забруднюючих речовин порівнянність варіантів досягається урахуванням плати за наднормативне забруднення навколишнього середовища.

Встановлення федеральних норм допустимого викиду від двигунів авто - і авіатранспорту є розумним підходом, оскільки виробники, хоча і нечисленні впливають на якість повітря в усіх міських районах.

Плата за перевищення допустимих викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається в п'ятикратному розмірі щодо плати за допустимі викиди виходячи з частки транспортних засобів, які не відповідають стандартам, в загальній кількості транспортних засобів.

При неможливості дотримання нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів встановлюються ліміти на викиди і скиди на основі дозволів, що діють тільки в період проведення заходів з охорони навколишнього середовища, впровадження найкращих існуючих технологій і (або) реалізації інших природоохоронних проектів з урахуванням поетапного досягнення встановлених нормативів допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів.

У ГОСТ Правила встановлення допустимих викидів (1978) і Тимчасовою методикою нормування (1981) передбачено, що при несприятливих метеорологічних умовах в короткочасні періоди небезпечного для населення забруднення повітря підприємства повинні забезпечити зниження викидів шкідливих речовин, аж до часткової або повної зупинки виробництва. В Вказівки по розрахунку розсіювання в атмосфері (1975) відзначається, що інтенсивність викидів в атмосферу повинна знижуватися на вимогу санітарно-епідеміологічної служби при несприятливих метеорологічних умовах, наприклад, коли над джерелом розташовується шар піднятою інверсії температури товщиною в кілька сотень метрів з перепадом температури 3 - 4 С на 100 м, вітер спрямований на житлову забудову і крім того, коли в приземному шарі атмосфери спостерігається значне перевищення ГДК н зростаюче забруднення повітря.

Чому не існує норм допустимого викиду для фотоокіслітелей.

Розміри плати підприємств за перевищення допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин в природне середовище визначаються як добуток величини відповідних нормативів плати за одиницю маси викидів (скидів) на величину перевищення фактичної маси викидів (скидів) над встановленим лімітом викидів (скидів) і на коефіцієнт кратності зазначеного перевищення. Кошти, що відраховуються у формі платежів за викиди (скиди) забруднюючих речовин в природне середовище, перераховуються підприємствами до відповідних установ банку на спеціальний рахунок для формування місцевих фондів охорони природи, які використовуються на проведення природоохоронних заходів.

Під технологічним нормативом розуміють норматив допустимих викидів і скидів речовин і мікроорганізмів, який встановлюється для стаціонарних, пересувних і інших джерел, технологічних процесів, обладнання та відображає допустиму масу викидів і скидів речовин і мікроорганізмів в навколишнє середовище в розрахунку на одиницю продукції, що випускається.

АООС було зобов'язане розробити норми допустимого викиду для авіатранспорту.

Повинні бути встановлені національні норми допустимого викиду шкідливих речовин в атмосферу, що відносяться як до існуючих, так і до нових (Підприємствам. Значення коефіцієнта корекції вибирають ло максимально допустимому викиду. Зокрема, в правила встановлення допустимих викидів повинні бути включені екологічні вимоги до функціонування обладнання, що є безпосереднім джерелом виділення забруднюючих речовин.
 У багатьох країнах встановлено жорсткі норми допустимих викидів ртутних забруднень в навколишнє середовище. Добова норма викидів незалежно від потужності заводу становить близько 2265 кг в США і168 кг в Канаді. Ряд іноземних фірм повідомляє про втрати ртуті на їх підприємствах, рівних кільком грамам на 1 т хлору. Однак ці цифри не відображають фактичних сумарних втрат ртуті на виробництві.

При даній щільності застосовуваного бурового розчину тиск допустимого викиду поступово зменшується з глибиною в міру подовження ділянки відкритого стовбура свердловини. Разом з тим на даній глибині величина його зростає в міру зниження щільності бурового розчину і зменшується при її збільшенні.

Згідно ГОСТ 1723.02 - 78 Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами, а також ОНД-86 обов'язково враховуються фонові концентрації тих же речовин від зовнішніх джерел Сф і ефект сумації.

У 1960 р з метою встановлення норм допустимого викиду вихлопних газів і викидів за рахунок випаровування була створена Рада шт.

Залежність хвильового опору обмотки для схем трансформаторів Т3 Г4 Т., і 7 в від коефіцієнта трансформації. | Залежність хвильового опору обмотки для схеми автотрансформатора А від коефіцієнта трансформації. Для отримання на виході трансформатора імпульсу з допустимим викидом на фронті недостатньо вибрати схему з мінімальною постійної часу. Необхідно ще, щоб коефіцієнт загасання трансформаторної ланцюга, який визначається при заданої потужності виключно параметром рт, мав цілком певне значення.

Згідно з іншим підходом до регулювання викидів, норми допустимого викиду не повинні вводитися, якщо вони в установлений час не можуть бути впроваджені. Вимоги, однак, повинні бути економічно обгрунтованими, і такий підхід буде стимулювати встановлення мінімальних норм допустимого викиду. Захисники цього підходу вказують, що встановлення сверхстрогіх норм, що відображають ефективність очищення, досягнуту на найкращих виробництвах країни (або світу), робить для багатьох підприємств неможливим їх дотримання; таким чином, цими суворими нормами нічого не досягається. У деяких випадках недостатньо навіть найкращого існуючого очисного обладнання для дотримання норм якості атмосферного повітря в даному районі і тому необхідно прийняти альтернативні захисні заходи для досягнення цих норм. Однією з таких альтернатив є зонування території або планування землекористування.

Для регулювання якості навколишнього середовища введений пре - (Єльне допустимий викид, який встановлюється для джерел ибросов. Регламентовані ПГП є основою для встановлення зон розривів і допустимих викидів радіоактивних газів і аерозолів з труб атомних електростанцій або радіохімічних лабораторій, а також для встановлення можливості і масштабів використання забрудненої води, риби, овочів, злаків або інших продуктів харчування в разі виникнення такої необхідності.

Діаграми для розрахунків ланцюгів комутації інверторів з роздільним вимиканням тиристорів при роботі на індуктивне нагрлзю. За графіком можна визначити LK, відповідне допустимому викиду струму /Макском . Потім знаходиться значення С к.

Тому елементи ланцюгів зворотних зв'язків вибирають виходячи з режиму роботи і допустимого викиду на ПХ.

Вони проводять інвентаризацію викидів і скидів шкідливих речовин, розробляють норматив допустимих викидів, скидів для кожного конкретного джерела. Всі спірні питання між підприємствами і органами охорони навколишнього природного середовища вирішуються в установленому порядку. Підприємства, які не згодні з встановленим нормативом викидів, можуть звертатися з позовом до арбітражного суду. У необхідних випадках з ініціативи однієї зі сторін призначають екологічну експертизу.

У нашій країні введено ГОСТи, що передбачають правила встановлення та регулювання допустимих викидів, скидів і контролю якості повітряного і водного середовища.

Для забезпечення нормативів ГДК в компонентах навколишнього середовища повинні бути дотримані нормативи допустимих викидів і скидів хімічних речовин. У свою чергу, для їх дотримання повинні виконуватися технологічні нормативи допустимих викидів і скидів в розрахунку на одиницю продукції, що випускається.

Поле концентрації шкідливої речовини (ГДК - 0 5 мг /м після нормування викидів групи джерел із застосуванням запропонованого методу (за методикою /4 /. Ум. Позначення 1. Методика /4 /знайшла застосування при проведенні розробок проектів встановлення нормативів допустимих викидів шкідливих речовин для ряду міст країни (Ангарськ, Братськ, Горький, Кемерово, Рига, Рязань і ін.), а також великих промислових підприємств. Як показав досвід, застосування методики дозволяє відчутно скоротити трудовитрати і витрати машинного часу на проведення таких робіт.

Ця система охоплює коло питань від основних термінів і визначень до правил встановлення допустимих викидів і скидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.

Відомчий контроль за охороною атмосферного повітря, в тому числі за дотриманням нормативів граничного допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього, здійснюється органами, у віданні яких перебувають підприємства, установи та організації, що роблять шкідливий вплив на атмосферне повітря.

Спільно з органами санепіднагляду вони проводять інвентаризацію викидів і скидів шкідливих речовин, розробляю норматив допустимих викидів, скидів для кожного конкретного джерела. Всі спірні питання між підприємствами і органами охорони навколишнього природного середовища вирішуються в установленому порядку. Підприємства, які не згодні з встановленим нормативом викидів, можуть звертатися з позовом до арбітражного суду. У необхідних випадках з ініціативи однієї зі сторін призначається екологічна експертиза.