А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Довгострокова програма

Довгострокові програми охоплюють заходи, розраховані на тривалий період відповідно до прийнятої стратегії маркетингу. Єдина загальна програма маркетингу підприємства виступає як взаємопов'язана система програм маркетингу по окремих ринках і групам однорідної продукції і тому є основою для розробки планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробництва, збуту, сервісу. Якщо російські підприємства і підприємці мають намір успішно утвердитися на ринку і активно на нього впливати, то іншого шляху, як впровадження сучасного програмування маркетингу, у них немає.

Довгострокові програми включають вивчення нових каталітичних речовин, біфункціональних каталізаторів, ізосінтеза і гомогенного синтезу вугле-пологів.

Довгострокові програми робіт (на 10 - 15 років) за рішенням найважливіших науково-технічних проблем АСУ затверджуються ДКНТ. На основі затверджених програм робіт бюджетні асигнування розподіляються між відповідними міністерствами, які в свою чергу, фінансують підлеглі їм підприємства та організації.

Довгострокова програма розвитку електроенергетики, розрахована на 10 - 12 років, передбачає високі темпи зростання питомої ваги атомних і гідравлічних станцій. Вироблення електроенергії на них повинна досягти одного трильйона кіловат на рік.

Довгострокова програма розширення можливостей організації вирішувати різні проблеми і оновлюючи, особливо шляхом підвищення ефективності управління.

Довгострокова програма розвитку економічного і науково-технічного співробітництва на період до 2000 року між СРСР і НДР в частині що стосується хімічної промисловості націлена на більш глибоку переробку сировини, використання безвідходних технологій, розширення виробництва сучасного хімічного обладнання. Істотно збільшаться взаємні поставки хімічної продукції, в тому числі шляхом розширення обміну багатотоннажний продукції, що випускається в ГДР, на енергоємну продукцію з СРСР.

Довгострокова програма економічного, торгового і науково-технічного співробітництва, підписана в березні1979 року, угоду про співпрацю в області мирного використання атомної енергії, 5-а сесія міжурядової радянсько-індійської комісії, що відбулася в червні1979 року в Москві співпраця радянських і індійських учених в запуску другого індійського штучного супутника Бхаськара радянською ракетою-носієм, угоду про будівництво сталеливарного комбінату в Вісакхапатнаме є новими проявами рішучості двох сторін розширювати співпрацю між ними в економічній та інших сферах.

Інформаційні послуги МСІС. Довгостроковою програмою розвитку МСНТІ передбачена подальша автоматизація інформаційних технологічних процесів. До 1985 р має завершитися створення автоматизованої мережі МСНТІ і введення її в режим дослідної експлуатації.

Зроблена довгострокова програма по вивченню теплового і механічного взаємодії експериментального будинку на підсипання з вічній підставою.

Друга довгострокова програма передбачає забезпечення сприятливих умов для управління винахідницької і патентно-ліцензійної роботою в країні а також основними науково-виробничими процесами в системі Держкомітету у справах винаходів і відкриттів.

Така широка довгострокова програма починає здійснюватися в дев'ятій п'ятирічці.

Реалізація довгострокової програми науково-технічного прогресу в області комплексної механізації і автоматизації трубопровідного будівництва знаходить своє відображення в перспективному і поточному плануванні.

Розділ довгострокової програми електрометричних робіт формується на основі комплексного аналізу даних обстежень попередніх років, проведених як методами електрометричних обстежень, так і внутрішньотрубної дефектоскопії.

Держава розробляє довгострокові програми інвестицій, експорту, імпорту, підготовки кваліфікованої робочої сили, проведення наукових досліджень, регулювання пропорцій між галузями. В кінцевому рахунку ці програми спрямовані на забезпечення найбільш сприятливих умов діяльності монополій.

Китаю необхідна довгострокова програма розширення і реконструкції нафтопереробної промисловості. Але головним фактором цього є не дефіцит потужностей з первинної переробки нафти, їх в Китаї вистачає, а необхідність збільшити масштаби переробки високосірчистої нафти і поліпшення якості нафтопродуктів.

Інтеркосмос - комплексна великомасштабна, довгострокова програма (з 1967) країн соціалістичної співдружності що стала основою міжурядової угоди про співпрацю в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях, підписаного в 1976 в Москві представниками урядів соціалістичних країн. Передбачає проведення досліджень в галузі космічної фізики, зв'язку і метеорології, біології та медицини, дистанційного зондування Землі за допомогою аерокосмічних засобів.

Інтеркосмос - комплексна великомасштабна, довгострокова програма (з 1967) країн соціалістичної співдружності що стала основою міжурядової угоди про співпрацю в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях, підписаного в 1976 в Москві представниками урядів соціалістичних країн Передбачає проведення досліджень в галузі космічної фізики, зв'язку і метеорології, біології та медицини, дистанційного зондування Землі за допомогою аерокосмічних засобів.

Для розробки довгострокової програми своєї діяльності в області наукової і технічної інформації ЮНЕСКО проводить спеціальні наради робочих груп. У цих нарадах беруть участь представники зацікавлених організацій (урядових і неурядових), які займаються науковою інформацією і виданням наукових реферативних періодичних видань. На реалізацію цієї програми ЮНЕСКО виділяє кошти.

Основними особливостями довгострокової програми є: її практична орієнтація, врахування специфіки управління фінансами в окремих галузях економіки; унікальне комп'ютерне забезпечення навчального процесу (прикладні комп'ютерні програми, комп'ютерні ділові ігри), проведення занять викладачами, що мають великий досвід практичної роботи і ділового консультування.

При плануванні довгострокових програм виникає проблема віднесення виручки і балансового результату на окремі періоди.

На основі довгострокової програми розвитку вир-во встановлює своєрідне довгих, картельну угоду з монополіями, забезпечуючи їм певну квоту в произове і збуті продукції. Програмування не ліквідує анархії виробництва і впливу ринкової стихії.

причому в довгострокових програмах розвитку методів підвищення нафтовіддачі пластів в більшості випадків передбачається випереджаючий розвиток фізико-хімічних методів із застосуванням композицій на основі НПАВ і різних осадкогелеобразующіх розчинів.

Бібліотекою були розроблені довгострокові програми комп'ютеризації та інформатизації ЦБС для дорослих, якими передбачалося створення локальних мереж, створення Інтернет-центру в ЦМБ ім.

У машинобудуванні розроблена довгострокова програма підвищення технічного рівня і якості техніки, яка, однак, поки що повільно здійснюється. Її найбільш зримі результати чітко проявляться в тринадцятій п'ятирічці. У 1990 р такої продукції буде вже 90% - це приблизно 8 5 тис. Найменувань найважливіших видів машин і устаткування. Випереджаючими темпами в поточній п'ятирічці розвивається дослідно-експериментальна база з метою прискорення темпів відновлення і поліпшення якості виробів.

Бюджети складаються для довгострокових програм або проектів, унікальних за своєю природою і передбачають великий відтік грошових коштів. При цьому необхідно вивчати всі потенційні проблеми, встановлювати відповідальність за окремими видами діяльності та, можливо, коригувати план.

Виробниче будівельно-монтажне об'єднання розробляє довгострокові програми розвитку об'єднання, а також заходи щодо вдосконалення технології, засобів механізації та автоматизації виробництва, систем управління і по зниження витрат на виробництво.

Порівняльна оцінка запасів і ресурсів вугілля з малим вмістом сірки, млн. Т. | Повний цикл видобутку вугілля в США для двох значень Q. Для того, щоб довгострокова програма досягнення незалежності країни від зовнішніх джерел енергопостачання увінчалася успіхом, необхідно створити економічно прийнятні технології виробництва синтетичної нафти з вугілля і нафтоносних сланців західних штатів. Необхідно також знайти заміну природному газу.
 Прогнозування полягає в підготовці довгострокових програм.

Важливу роль в розробці довгострокових програм співробітництва, спостереженні за виконанням угод по науково-технічним зв'язків виконують міжурядові змішані комісії, що складаються з представників компетентних органів і зацікавлених організацій. З промислово розвиненими країнами Заходу функціонує близько двох десятків таких комісій.

З точки зору реалізації довгострокової програми скорочення викидів ПГ, необхідно якомога раніше встановити бюджет викидів і як можна швидше почати реалізацію інвестиційних проектів щодо їх скорочення. Для цього слід продати на форвардної або опціонної основі якусь частину квоти і створити фінансовий механізм для реінвестування отриманих коштів.

Такі заходи можуть набирати форми довгострокових програм.

В ході візиту має бути підписання довгострокової програми основних напрямків співпраці наших країн в економіці і промисловості.

Розглядає на своїх засіданнях проекти середньострокових і довгострокових програм розвитку нафтової, газової та вугільної промисловості як в цілому по країні так і по окремих регіонах, і готує пропозиції Міненерго Росії за цими програмами.

У 1975 р МЕА прийняло довгострокову програму, за якою країни - члени цієї організації зобов'язувалися розробити національні програми по економії і раціональному використанню енергії та вжити спільні дії по скороченню темпів зростання енергоспоживання в цілому і нафти зокрема.

Успішно виконується розрахована до 1995 року довгострокова програма розвитку і поглиблення торгово-економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Її добре доповнює щойно підписаний протокол про співпрацю в галузі сільського господарства і виробництва продуктів харчування.

З урахуванням цих прогнозів об'єднання розробляє довгострокові програми розвитку об'єднання (включаючи визначення структури та обсягів випуску нової продукції), а також заходи щодо вдосконалення технології, засобів механізації та автоматизації виробництва, систем управління і по зниженню витрат на виробництво.

В одному з родів військ розглядається довгострокова програма підготовки особового складу за кількома спеціальностями. Потреба в кваліфікованих солдатів спеціальності i на інтервалі t позначимо символом rit. Для перенавчання солдата з одного спеціальності на іншу потрібно один інтервал. Можна також закликати в армію новобранця, на навчання якого потрібно два інтервали. Обмежень на кількість солдатів, яких навчають кожної спеціальності протягом будь-якого інтервалу, і на число призиваються на службу новобранців не накладає.

Підписана в Москві в ході переговорів довгострокова програма основних напрямків співпраці СРСР і ФРН в області економіки і промисловості є солідним внеском у зміцнення взаємних господарських зв'язків і тим самим - у зміцнення матеріальної основи їх політичних відносин.

Вивчення динаміки підприємства слід починати як довгострокову програму, коли діяльність фірми ще незначна за розмахом, щоб уникнути тиску з метою отримання негайних результатів. Вирішальне значення має підбір людей, що підходять з точки зору управління і які мають необхідний технічний досвід.

Роботи по автоматизації відповідно до першої довгостроковою програмою можуть здійснюватися в рамках побудови автоматизованої системи патентної інформації (АСПІ), покликаної виконувати функції однієї зі спеціалізованих всесоюзних систем в Державній автоматизованій системі науково-технічної інформації.

Йдеться про складання в першу чергу середньострокових і довгострокових програм цільового характеру для створення нових експортних товарів, вдосконалення існуючих, пристосування виробів до специфічних вимог зовнішніх ринків, їх виробництва і реалізації на зовнішніх ринках, в яких би передбачалося: проведення маркетингових досліджень за відповідними продуктам; збір інформації про нові рішення зарубіжних виробників у створенні і виробництві подібних виробів; складання прогнозів комерційного успіху таких виробів; розробка загальної стратегії експортної діяльності; розрахунок економічної ефективності експортної діяльності.

Однією з причин успішності підприємництва є прихильність довгостроковими програмами. Однак однією з причин невдач у реалізації стратегії виявляється розрив між стратегією, структурою і зовнішнім середовищем. Спроби вкласти нову стратегію в стару структуру рідко призводять до позитивного результату. Підкріпити нову стратегію необхідно перерозподілом обов'язків, утворенням нових підрозділів, ліквідацією деяких колишніх підрозділів.

Охорона природи - це не короткочасна, а довгострокова програма, яка зачіпає багато розділів розвитку продуктивних сил суспільства, науки, охорони здоров'я населення.

Охорона природи - це не короткочасна, а довгострокова програма, яка зачіпає багато розділів розвитку продуктивних сил суспільства, науки, охорони здоров'я населення.

В якості альтернативи опціонів на акції були введені довгострокові програми заохочення акціями (long-term share incentive plan, LTIPS), хоча багато компаній використовували ці два методи в тандемі. Довгострокові програми дійсно стимулювали менеджмент компанії на її перспективний розвиток і іноді пропонували більш реалістичні критерії функціонування, ніж схеми з використанням опціонів на акції. Але ці критерії також не завжди є обов'язковими. Відповідь на питання: чи дійсно директора демонструють Впевненість розвитку своєї компанії, володіючи наданими їм безкоштовно акціями компанії, є сумнівним.

Ніякі навіть найпрекрасніші умови роботи і кращі довгострокові програми дій не можуть гарантувати успіху самі по собі. Тільки реалізація цих програм, щоденне керівництво може бути запорукою хороших результатів.

Для вирішення питань рекультивації забруднених грунтів і складання довгострокових програм регулювання ґрунтової родючості необхідне детальне вивчення хімізму процесів, що відбуваються в грунті між металами і органічними речовинами як на поверхні так і в усій товщі грунтового профілю.

Відзначено важливе значення підписаних в Москві документів - Довгострокової програми розвитку економічного і науково-технічного співробітництва між СРСР і СРР на період до 2000 року і програми культурного та наукового співробітництва на 1986 - 1990 роки. Висловлено задоволення таким, що відбувся обміном думками але питань двосторонніх відносин, а також з деяких актуальних міжнародних проблем, що становлять взаємний інтерес. Підкреслено прагнення до подальшого зміцнення дружби і розширення всебічного співробітництва між КПРС і РКП, Радянським Союзом і Соціалістичною Республікою Румунією.