А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Дисипативна сила

Дисипативна сила - 6v весь час спрямована проти швидкості коливного тіла і безперервно зменшує механічну енергію системи.

Дисипативна сила тертя кочення f, що залежить від швидкості близьких до опори точок по відношенню до цієї опори.

Диссипативними силами називаються сили опору, що залежать від швидкостей точок механічної системи і викликають спадання її повної механічної енергії.

дисипативної силою Fd називається сила, спрямована завжди протилежно швидкості тіла відносно середовища, що викликає гальмування цього тіла.

Тому диссипативная сила - Bq має позитивні і негативні складові.

Робота дисипативної сили по замкнутій траєкторії нулю не дорівнює. Наприклад, робота сили тертя (і будь-яких інших сил опору) завжди негативна, бо сила спрямована проти переміщення.

Робота дисипативної сили завжди негативна.

наявність дисипативних сил може істотно зменшити області нестійких значень параметрів системи.

Робота дисипативної сили по замкнутій траєкторії нулю не дорівнює. Наприклад, робота сили тертя (і будь-яких інших сил опору) завжди негативна, бо сила спрямована проти переміщення.

У формально дисипативних сил Р%, взагалі кажучи, залежить від узагальнених координат. Таким чином, вплив магнітного поля на повільні рухи призводить до появи потенційних сил в першому наближенні і дисипативних в другому.

До дисипативним силам відносяться сили опору середовища, які в ряді випадків пропорційні швидкостям рухомих точок.

До дисипативним силам, крім сил тертя в самій коливальній системі слід віднести і силу тертя зуба спускового колеса об площину спокою палет, долати маятником.

При дисипативних силах відбувається розсіювання (дисипація) енергії.

При відсутності дисипативних сил aj 0 і отже, не виконано критерій Гурвіца, необхідний для асимптотичної стійкості лінійної автономної системи.

До числа дисипативних сил відносяться сили опору руху точок системи, спрямовані протилежно їх швидкостями.

Розглянемо вплив малих дисипативних сил на головні коливання системи.

На противагу дисипативним силам додавання гироскопических сил може нестійкі стану зробити стійкими.

Отже, диссипативними силами з повною диссипацией стабілізації домогтися неможливо.

Плунжерная пара. Дру-ними словами, диссипативная сила має здатність елать вільні рухи системи аперіодично сходящі-ися, якщо при знаходженні демпфуючого члена в правій частині диференціального рівняння руху системи цей н буде негативним.

Розглянемо тепер вплив дисипативних сил.

Отже, додавання дисипативних сил до консервативних не змінює значення р р критичного навантаження, але перетворює стійку рівновагу при р р в асимптотично стійке, а нестійка рівновага при р р - в неасімптотіческі стійке. У цьому проявляється стабілізуючий вплив дисипативних сил на систему, що знаходиться під дією консервативної навантаження.

Розглянемо тепер вплив дисипативних сил на характер малих коливань голономних системи біля положення рівноваги.

Про характер впливу дисипативних сил на рух систем, у яких брало відсутні мистецтв, сили, і про можливості С.

Фізичний сенс потужності дисипативних сил N полягає в тому, що вона дорівнює кількості механічної енергії в обсязі середовища, яка переходить в тепло (розсіюється) за одиницю часу.

Віртуальна робота дА сторонніх і дисипативних сил також виражається в змінних кг.

Питання про вплив гироскопических і дисипативних сил на стійкість положення рівноваги консервативної системи був поставлений, як відомо, В. 
Отже, при значних дисипативних силах, що діють по довжині бурильної колони, динаміка її може істотно відрізнятися від динаміки при проводці вертикальних свердловин малої просторової кривизни, де дисипативні сили, що виникають в результаті взаємодії бурильної колони зі стінками свердловини, порівняно невеликі за своїми розмірами.

W О і робота дисипативних сил завжди негативна.

Wdt - елементарна робота дисипативних сил, яка, як ми бачили, завдяки самій фізичній природі сил, які роблять її, негативна.

Зокрема, робота дисипативних сил (наприклад, сил тертя руху) завжди негативна. Тому дія в замкнутій системі одних тільки дисипативних сил призводить до поступового зменшення механічної енергії цієї системи. Такий процес називається диссипацией енергії, а сама механічна система, в якій діють дисипативні сили - дісснпатівной системою.

Доведемо, що наявність дисипативних сил перетворює звичайну стійкість в асимптотическую. Розглянемо для простоти систему з двома ступенями свободи.

Дисипативні сили. Характер впливу різних видів дисипативних сил на динамічну поведінку механічної системи неоднаковий. Роль внутрішнього непружного опору в матеріалі конструкційного демпфірування, в'язкого опору ікулонова тертя обмежується в основному розсіюванням енергії при коливаннях. Вплив цих опорів на характер руху системи помітно позначається при вільних коливаннях, виявляються в реальних умовах при перехідних режимах роботи машинного агрегату. Наявність дисипативних сил призводить до загасання вільних коливань, що виникають в результаті порушення рівноважних станів системи при скиданні і набиранні навантаження, при запуску двигуна, при переході з одного експлуатаційного режиму на інший. Особливо важливим є знання дисипативних сил для оцінки максимального рівня резонансних коливань.

Я 2 - моменти дисипативних сил валів /і 2 які будуть конкретизовані нижче.

Якщо вихідна інформація про нелінійних дисипативних силах базується на експериментальних даних, отриманих в режимі моногармоніческіх коливань, то при використанні цієї інформації для аналізу інших режимів потрібні деякі корективи. Найбільш часто зустрічається випадок, коли має місце накладення двох коливальних процесів, з яких один (з частотою Q) істотно залежить від дисипативних факторів, а інший (з частотою ш) від них практично не залежить. Подібний випадок спостерігається, наприклад, в нерезонансних зонах моногармоніческіх вимушених коливань, яким супроводжують досить інтенсивні вільні коливання; при резонансі на певній гармоніці збудження і одночасному впливі досить інтенсивного збудження іншої частоти; при спільних параметричних і вимушених коливаннях і в ряді інших випадків.

Взяте з протилежним знаком ставлення дисипативної сили або моменту до відповідної швидкості для лінійної системи з одним ступенем свободи.

Вище розглянуті коливання системи без дисипативних сил. Однак на практиці вільні коливання системи завжди затухаючі. Загасання коливань обумовлено наявністю сил опору середовища руху тіла. Подібні сили є функціями швидкості руху.

Закінчуючи обговорення питання про вплив дисипативних сил, звернемо увагу на те, що всюди в цьому розділі коефіцієнти в'язкого тертя в шарнірах системи на рис. 1897 передбачалися однаковими.

Наявність відхиляє сили Землі і дисипативних сил пом'якшує вказаний вище процес, дозволяючи виникати і розвиватися вихором з вертикальною віссю і іноді посилюючи або послаблюючи розвиток вихорів з горизонтальною віссю. Наведені елементарні і зовсім сумарні міркування дозволяють, як нам здається, зрозуміти причину, чому вертикальні складові вихорів значно менше горизонтальних складових атмосферних вихорів.

Зупинимося спочатку на спрощеному обліку дисипативних сил поблизу резонансів.

Взяте з протилежним знаком ставлення дисипативної сили або моменту до відповідної швидкості для лінійної системи з одним ступенем свободи.

Перша частина формули (213) являє собою дисипативну силу, а друга - інерційну, і вона не пов'язана з диссипацией енергії.

Можна показати[49], Що метод дисипативної сили є окремим випадком методу зв'язків. Ще одна можливість полягає в, зануренні системи в тепловий резервуар шляхом введення випадкової сили, що моделює зіткнення з віртуальними частинками. У розділі42 розглядається ідея запровадження стохастичних елементів в рівняння руху.

Таким чином, з розглянутих моментів дисипативних сил в області висот /г200 - 400 км найбільш істотний вплив на зміну швидкості власного обертання КА надають моменти аеродинамічних і геомагнітних сил.

У багатьох випадках, коли походження дисипативних сил відомо, члени, що представляють ці сили в рівняннях в узагальнених координатах, будуть особливого типу, залежачи від деякої функції швидкостей.

А - постійна, що залежить від дисипативних сил; d - діаметр газового бульбашки; Цс - в'язкість несучої середовища; vc - відносна швидкість ковзання газу.

Наприклад, сила опору (146) є дисипативної силою. Сила тертя ковзання, що виникає при русі тіла по поверхні іншого твердого тіла, прямо пропорційна R - величини нормальної реакції твердого тіла иа рухається тіло.

Цей фактор в подальшому розглядається також як диссипативная сила, звана дифузійної.

Статична характеристика відцентрового регулятора. | Фазовий портрет, відповідний нелінійному закону управління (. Негативне значення моменту М, відповідного моменту дисипативних сил, є найбільш реальним в умовах космічного польоту. Значення М 0 слід віднести до теоретичних понять, хоча можливі на практиці випадки, коли вказане нерівність насправді має місце .

з (625) випливає, що при наявності дисипативних сил догляд за кутом а пов'язаний з неврівноваженістю гіроскопа і наявністю в'язкого тертя в осях підвісу, а Магнус догляд несуттєвий.