А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Динамічний коефіцієнт

Динамічний коефіцієнт характеризує перевантаження механічної частини електроприводу при різких стопорении в порівнянні зі сталим режимом стопорения.

Коефіцієнт динамічності в залежності від періоду вільних коливань споруд. Динамічні коефіцієнти можуть бути представлені у вигляді сімейства кривих у функції періоду вільних коливань споруди. Ці графіки є усередненими для всіх семи районів за інтенсивністю вітрового навантаження.

Динамічні коефіцієнти (г, г0 bi, &, b, v, v0) визначаються для середніх пластових тисків, які обчислюються за складеними картками изобар.

Динамічний коефіцієнт при раптовому руйнуванні колони дорівнює двом.

Динамічний коефіцієнт прямо пропорційний імпульсу.

Динамічні коефіцієнти для рухливих навантажень приймаються ftj 1 для кранів з ручним приводом; k - г 1 + 1 для кранів з машинним приводом легкого режиму; k 1 3 для кранів середнього режиму роботи (в тому числі і для ливарних кранів); k - i 1 5 для всіх спеціальних металургійних кранів.

Динамічний коефіцієнт д1 - ч /1 2 /сг гле J (див. Табл. 7.2) - прогин посередині прольоту при статичному навантаженні.

Динамічний коефіцієнт щ при одному значенні o) /(cuc) i дорівнює нулю. Це свідчить про те, що при такому співвідношенні частот в процесі коливання системи маса т не зміщувати. Таке явище, як уже говорилося, носить назву ан-тірезонанса. Описаний факт є однією з ілюстрацій того загального положення, що поведінка систем при динамічних впливах якісно відрізняється від спостережуваного в умовах статики.

Динамічний коефіцієнт v показує, у скільки разів зусилля в пружині при падінні вантажу більше, ніж при статичній дії його.

Динамічний коефіцієнт 5[Т ( tf) ]нерівномірності руху можна розглядати як оператор, визначений на множині всіх можливих енергетичних режимів. І з цієї точки зору становить інтерес вивчення його властивостей на різних режимах руху.

Динамічний коефіцієнт /СНП визначають залежно від окружної швидкості v коліс і ступеня точності їх виготовлення.

Динамічний коефіцієнт визначається експериментально або на підставі досвіду експлуатації. У найпростіших випадках цей коефіцієнт може бути визначений аналітично.

Динамічний коефіцієнт kgUH залежить від величини статичного подовження hcm.

Динамічний коефіцієнт вводять в подальші розрахунки зварних з'єднань і основних несучих елементів як коефіцієнт зниження допустимих напружень.

Динамічний коефіцієнт визначається з урахуванням загасання коливань.

Динамічний коефіцієнт жорсткості дорівнює Сд - КСС, причому К - коефіцієнт, значення якого залежить від еластичності гуми (фіг. Звідки динамічний коефіцієнт для будь-якого члена сили Q може бути без утруднення обчислений. Динамічний коефіцієнт навантаження на металоконструкцію крана може бути визначений з розгляду одномасової розрахункової схеми (рис. 129 а при ск оо) у вигляді[0.17, О.
Динамический коэффициент усиления[1Д - фактическое усиление, даваемое лампой в реальной схеме с нагрузкой в цепи анода.
Динамический коэффициент усиления показывает, во сколько раз амплитуда напряжения на выходе усилителя больше амплитуды сигнала на входе.
Изменение динамических нагрузок в верхних сечениях бурильной колонны п зависимости от длины первой. Динамический коэффициент перегрузки в верхнем сечении бурильной колонны при изменении длины первой ступени практически остается постоянным и более интенсивно изменяется в месте стыка двух ступеней.
Динамический коэффициент усиления с учетом нагрузки называется коэффициентом усиления усилителя.
Динамический коэффициент KHv определяют в зависимости от окружной скорости г колес и степени точности их изготовления.
Указанные динамические коэффициенты учитываются только для элементов конструкций, непосредственно воспринимающих данную нагрузку. Динамические коэффициенты учитывают при расчете помимо коэффициентов перегрузки.
Динамический коэффициент формы частиц Г4 определяют по вышеприведен - /I уравнениям.
Динамический коэффициент усиления рд выражает фактическое усиление, даваемое лампой в реальной схеме с нагрузочным омическим сопротивлением, включенным в анодную цепь.
Продольный удар грузом Р, падающим с высоты ft.| К определению динамических напряже - ний в канате при внезапной остановке. Динамический коэффициент & дин зависит от величины статического удлинения Д /ст. Поэтому напряжение при ударе зависит не только от площади поперечного сечения F, но и от длины стержня I.

Динамические коэффициенты концентрации напряжений, определяемые как отношение напряжения, вызываемого в образце с надрезом, к напряжению, возбуждаемому в подобной однородной модели в соответствующие моменты времени при прохождении импульса того же давления, обычно зависят от времени. При их оценке методом фотоупругости предполагается, что однородный образец и образец с надрезом имеют одинаковые оптические коэффициенты по напряжениям. Это упрощение может привести к некоторым ошибкам, если изменение поперечного сечения приводит к увеличению скорости деформации. Вблизи маленького внутреннего отверстия, расположенного на продолжении траектории ударника, динамический коэффициент концентрации напряжений достигает величины 1 8 при максимально возможном импульсе давления.
Динамический коэффициент использования грузоподъемности уд определяется отношением фактически выполненной транспортной работы в тонна-километрах к транспортной работе, которая могла быть выполнена при полном использовании грузоподъемности, за пробег с грузом, также в тонна-километрах.
Иногда динамический коэффициент турбулентной вязкости обозначается буквой А.
Если динамический коэффициент k найти точно затруднительно, посадку можно определить по минимальному натягу между цирку-ляционно-нагруженным кольцом и поверхностью сопрягаемой с ним детали.
Зависимость динамического коэффициента грунта от глубины заложения трубы. Однако динамический коэффициент в конце удара может быть не максимальным. Под влиянием силы Р конструкция приходит в состояние колебательного движения, и наибольшие перемещения и напряжения могут быть достигнуты после прекращения действия силы.
Сравним динамические коэффициенты §[711 ( f) J и 8[Г2 ( р) ]нерівномірності ходу, відповідні цим режимам.

Обчислити динамічний коефіцієнт для випадку удару в середину пластинки прямокутної форми, опертої по контуру.

Зіставити динамічні коефіцієнти для випадку удару в центр круглих плит однакового радіуса а, однією - опертої по контуру і інший - затисненої.

Певні тут динамічні коефіцієнти можуть бути виміряні та багатьма іншими методами.

Схема анодної модуляції. Знижується динамічний коефіцієнт посилення підсилювальних схем і спотворюються частотні характеристики генератора.

Розрізняють статичні і динамічні коефіцієнти еластичності попиту. Статичні розраховуються за даними двох сусідніх періодів і мають в основному аналітичне значення. Їх використання при прогнозних розрахунках не завжди можливо. Наприклад, динаміка доходів і попиту на одяг характеризується наступними даними.

Величина динамічного коефіцієнта залежить від виду навантаження, геометричних розмірів, маси, матеріалу споруди і ряду інших чинників.

Величина динамічного коефіцієнта залежить від характеру динамічності навантаження і в ряді випадків досягає дуже великих значень.

Значення динамічного коефіцієнта одного і того ж регулятора залежить від характеру типового оптимального процесу регулювання. Воно завжди максимально для аперіодичного процесу регулювання і зменшується в міру збільшення перерегулирования.

Формули динамічних коефіцієнтів для системи з двома ступенями свободи показані в розділі 5 цього параграфа в прикладі1729. У разі систем з великим числом ступенів свободи структура формул аналогічна.

Значення динамічного коефіцієнта для розрахунків швидкісних пасажирських доріг залежить від швидкості руху і прольотів естакади і визначається окремими технічними умовами.

Підрахунок динамічного коефіцієнта /гд слід проводити лише для швидкохідних шестерень з окружною швидкістю не нижче v 3 м /сек. Максимальна лінійна швидкість зубчастих коліс, як правило, не перевищує 16 - 18 м /сек.

Величина динамічного коефіцієнта може бути визначена розрахунковим шляхом на основі розгляду процесу підйому вантажу. При розрахунковому визначенні величини динамічного коефіцієнта зазвичай приймаються деякі припущення, що дозволяють спростити теоретичне рішення і отримати формули, засновані на розгляді коливань конструкцій з одним ступенем свободи.

Залежність динамічного коефіцієнта посилення і фазового кута від частоти показана на рис. 116ірис.