А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Детальне дослідження - вплив

Детальне дослідження впливу кожного фактора окремо (при сталості всіх інших факторів) пов'язане з необхідністю проведення великої кількості експериментів. Однак у багатьох випадках перед нами не стоїть завдання оцінки впливу кожного фактора в усьому можливому діапазоні його зміни, а потрібно лише знайти і описати область значень змінних, при яких швидкість і селективність процесу поділу максимальні. Застосування методів планування експерименту дозволяє вирішити цю задачу за допомогою порівняно невеликого числа дослідів.

Зміна глибини мсжкрісталлітной корозії в часі стали. Детальні дослідження впливу азоту на межкрістал-літний корозію стали 003C19Cr3MnlONi були проведені на лабораторних плавках, що містять 007; 010; 017і 024%[137, с.
Детальное исследование влияния стабилизаторов - стеара-тов металлов - на процесс дегидрохлорирования технического полимера марки ПФ - специальная показало существенное уменьшение общей скорости дегидрохлорирования в присутствии стеаратов свинца, бария и кальция. В присутствии стеа-рата кадмия скорость отщепления хлористого водорода увеличивается.
Детальное исследование влияния структуры радикалов R02 на кинетику их взаимодействия, проведенное в работе[48], Показало, що значення констант швидкостей взаємодії залежать від того, чи знаходиться кисень у первинного, вторинного або третинного вуглецевого атомів в молекулі вуглеводню.

Детальне дослідження впливу добавок різних речовин, а також продуктів розкладання гідропероксиду кумолу, яке проводиться нами в даний час, дасть можливість більш обґрунтовано підійти до розкриття хімізму протікають тут процесів.

Детальне дослідження впливу режимів нагріву пакетів на разнотолщинность двошарових листів було виконано на Комунарському металургійному заводі співробітниками ЦНІІЧМ, УкрНДІ Юженергометаллургпрома спільно з Центральною лабораторією заводу.

Залежність струму обміну на амальгамного вісмутовий електроді в розчині 2 М НСЮ-1-0001 МВЦСЮ4 gL - - & iC від концентрації добавок. Детальні дослідження впливу аніонного складу розчину на швидкість іонізації металів були проведені в Ін ститут ім.

Залежність параметрів. Детальному дослідженню впливу зовнішніх умов на параметри ГТУ присвячена велика кількість спеціальної літератури. Розглянемо лише окремі питання змінного режиму роботи газотурбінних установок, які необхідні для подальших розрахунків і більш глибокого розуміння викладеного матеріалу. Параметри робочого тіла на виході з ГТУ, як і по всій проточної частини, можуть бути визначені різними методами. Один з методів заснований на детальному розрахунку газотурбінних установок. Цей метод, незважаючи на високу точність його, пов'язаний з великим обсягом обчислювальних операцій, порядок виконання яких зазначено в спеціальній літературі.

Характеристики перехідною області по діелектричних спектру. Для детальних досліджень впливу пластифікаторів на перехідну область ці характеристики зручні і досить повні.

При детальному дослідженні впливу добавки галоген- вуглеводнів на синтез ВТХС і ВМДХС методом ВТК встановлено, що найбільш активними ініціаторами є F2CHC1 фреон-22 СН2С12 фреон-30 СН3С1 фреон-40 F3CC1 і фреон-13 в концентрації 0.5 - 5 % мовляв.
 При детальних досліджень впливу якості ПВХ на властивості мікропористих матеріалів[135, 136]було встановлено, що з використовуваних для спікання ПВХ різних марок найбільш технологічними є продукти емульсійної полімеризації з частинками сферичної форми. Полімер, отриманий суспензійним способом, з частинками пластівчасту форми розміром 150 - 170 мкм при спіканні виявляє схильність до значної усадки, що призводить до викривлення листів, нерівномірної пористості і утворенню тріщин великого діаметру. Температура сплаву частинок істотно впливає на властивості готового матеріалу: чим вона вища, тим більше за пору і менше електричний опір листів. Зокрема, для отримання дрібнопористих матеріалів температуру підтримують в межах 90 - ПО, крупнопористих - - 5125 - 135 С.

При детальному дослідженні впливу напружень першого роду на опір абразивного зношування стали, проведеному М. А. Бабічева в Інституті машинознавства АН СРСР, було встановлено, що ніякого впливу на зносостійкість ці напруги не роблять.

Криві диференціальної ємності для 0 1 М розчинів KPF6 в пропілен-карбонат, етіленкарбонате (40 С, 4-бутіролактон і 4-валеролактоне при 25 С. Внаслідок відсутності детальних досліджень впливу концентрації електроліту в даний час неможливо встановити природу горба ємності. Але, ймовірно, це обумовлено властивістю розчинника, а не ефектом, пов'язаним зі специфічною адсорбцією іона PFe, яка, здається, досить слабка.

Вплив каталізаторів і тиску на швидкість горіння палива. Були також проведені детальні дослідження впливу до-бутил - (біс) - ціклопентадіенілжелеза (рідкого каталізатора) на швидкість горіння палива з різним вмістом перхлорату амонію (бідіс-палої фракція: 50% часток з розміром 14 5 мк і50% - 100 мк) на карбоксилатні каучуку. Добавка бутілферроцена з 1 до 9% підвищує швидкість горіння з 9 до 25 мм /сек. так, повідомляється[28-31], Що в твердих сумішевих паливах, що містять в якості зв'язки 17 - 19% поліуретанів як каталізатор горіння, застосовується 1 - 2% н-бутил-ферроцена.

В даний час відсутні детальні дослідження впливу нікелю в сталях на процес корозії під впливом золи сланців, а також під впливом лужних хлоридів.

Залежність різниці почернений Д55л ф - Sj, ліній заліза від концентрації фториду літію. У роботі[24]наведені результати детальних досліджень впливу різних аніонів та катіонів на інтенсивність аналітичних ліній алюмінію, олова, свинцю, нікелю, міді заліза, кремнію та цинку.

Але першою напрямку на основі детальних досліджень впливу технологічних факторів на структурні перетворення сірчистих коксов (див. Розділ 5.0) встановлено Г 46], що якість тер-мообработаншх коксов в основному визначається спільною дією трьох технологічних факторів: температури, тривалості термообробки і швидкості нагріву. Якість коксов можна регулювати зміною інтенсивності видалення сірку /Зниження інтенсивності знесірчення за рахунок проведення процесу в режимі повільного нагріву при відносно невисоких температурах і великої тривалості сприяє отриманню менш пористого коксу з великими величинами щільності.

Зазначені зміни були побудовані на базі детальних досліджень впливу складу середовища на кінетику і механізм основний[5]і побічної  [9]реакцій, які як раз і виявили причини невдач численних спроб різних дослідників в усьому світі поліпшити показники процесу розкладання ЦПК.

Геометричні схеми мікромодель пористого середовища. а - Слеттерііінших. 6 - Паятейкіса і Діаса. Крім того, сіткові мікромоделі дозволяють проводити детальні дослідження впливу структури перового простору на особливості освіти ВОНИ.

Залежність механічних втрат зразка ПВА від часу після швидкого охолодження від 45 С. Числа у кривих - температура в приладі і частота коливань. Аналогічні результати отримані в роботі[110]при дуже детальному дослідженні впливу термообробки на динамічні властивості поливинилацетата. Деякі з цих даних наведено на рис. 413і 414. Відпал при температурі поблизу Тс (29 С) після різкого охолодження розплаву знижує механічні втрати і підвищує модуль пружності. Такі результати слід було очікувати, так як при відпалі щільність зростає, що свідчить про зменшення вільного об'єму.

Ребиндером і співробітниками[21]останнім часом були проведені детальні дослідження впливу температури на ККМ натрієвих мил і алкилсульфатов. Ними було показано, що для розчинів лаурат і міристат натрію збільшення температури в межах 30 - 90 С не змінює ККМ. Невелике збільшення ККМ з ростом температури спостерігається у алкилсульфатов, у олеата і капроната натрію.

Останнім часом цими ж авторами[21]опубліковані результати детального дослідження впливу будови заміщають груп в похідних лейцину і аланіну на часи утримування цих сполук. Як і раніше для похідних гліцину[20], Показано, що для аналогічних з'єднань лейцину і аланіну спостерігається лінійна залежність логарифма часу утримування від числа вуглецевих атомів в заміщають групах як по N-ацильних, так і по ефірним радикалам.

На щастя, іноді можна знайти досить велике сімейство сполук, для яких властивості принаймні одного з компонентів зрозумілі і тоді з'являється можливість зробити детальне дослідження впливу іншого компонента на поведінку ІНТЕРМЕТАЛІЧНОГО системи.

Для визначення забійного тиску (при роботі і після зупинки свердловини), розрахунку дебітів газу при різних режимах роботи свердловини і встановлення оптимального дебіту, що забезпечує винос виділився в привибійній зоні і в стовбурі свердловини конденсату, необхідно встановити величину коефіцієнтів опору труб і зміни щільності суміші. Детальні дослідження впливу рідини на рух газу по вертикальних трубах при великій газонасищенности наведені в роботі[130]і розглядаються нижче.

Зазвичай поділ нафтопродуктів методом ЕХ проводять або при кімнатній, або при трохи більш високій температурі. Детальне дослідження впливу температури на результати поділу при високоефективної ЕХ, проведене[68]на прикладі епоксидних смол і полістролов в системі полістирол гель - тетрагідрофуран при 10 - 45 С, показало, що температура колонки може впливати тільки в тому випадку, якщо ЕХ з значній мірі ускладнена адсорбцией або будь-яким іншим типом взаємодії гель - колективні речовина. При поділі важких нафтопродуктів вплив температури може позначатися і внаслідок зміни ступеня асоціації компонентів бітумів і асфальтенів в розчині. Бруль[43]перевірив вплив температури на поділ ряду бітумів і прийшов до висновку, що зміна температур з 25 до 50 С не викликає помітного зміни хроматогремм бітумів.

Зазвичай поділ нафтопродуктів методом ЕХ проводять або при кімнатній, або при трохи більш високій температурі. Детальне дослідження впливу температури на результати поділу при високоефективної ЕХ, проведене[68]на прикладі епоксидних смол і полістролов в системі полістирол гель - тетрагідрофуран при 10 - 45 С, показало, що температура колонки може впливати тільки в тому випадку, якщо ЕХ в значній мірі ускладнена адсорбцией або будь-яким іншим типом взаємодії гель - колективні речовина. При поділі важких нафтопродуктів вплив температури може позначатися і внаслідок зміни ступеня асоціації компонентів бітумів і асфальтенів в розчині. Бруль[43]перевірив вплив температури на поділ ряду бітумів і прийшов до вьшоду, що зміна температур з 25 до 50 С не викликає помітного зміни хроматограмм бітумів.

Сильний вплив магнію очевидно, так як форма кривої відпалу абсолютно змінилася. Детальне дослідження впливу вмісту магнію при індукційному нагріванні зразків зараз тільки починається.

Отримання відповідних бноз до теперішнього часу не здійснено. Тому детальне дослідження впливу наявності карбоксильних груп в положеннях 2і3 на зміну стійкості ацетальной зв'язку не могло бути проведено. Відомо тільки[8], Що заміна альдегідних груп в препараті діальдепгдцеллголози на карбоксильні значно підвищує стійкість макромолекули окисленої целюлози до дії розбавлених розчинів лугу. Отже, щодо підвищення стійкості ацетальной зв'язку до дії лугу шеденіе карбоксильних груп is положення 1 і в положення 2і3 нжазивает аналогічне вплив.

Особливо шкідливі для даної захисної плівки хлориди. В результаті детального дослідження впливу недостатньої концентрації інгібітора на швидкість корозії Прайор і Коен[82]показали, що при використанні силікату натрію в концентрації, меншій деякого мінімального значення, спостерігається не гальмування, а помітне прискорення корозії. Однак при досягненні цієї мінімальної концентрації відбувається дуже різке падіння швидкості руйнування.

Фактично, якщо розмір забрудненої зони становить кілька метрів, а г і г відрізняються в кілька разів, праві і ліві частини нерівності (1167) близькі між собою. В результаті виявляється зайвим детальне дослідження впливу форми зони на величину дебіту.

Потім дані були поповнені Колтупом[5], Який показав, що частоти поглинання у сполук, що містять групу С - NO2 і з'єднань, що містять групу Про - NO2 різні. В останні роки ця кореляція підтверджена детальними дослідженнями впливу оточення групи CNO2 на її коливання, так що роль сполучення, заміщення атомом галогену в а-положеннііінших змін оточення групи вже з'ясована.

Датчик газу метану. 1 - растрові електроди. 2 - шар фталоцианина магнію. 3 - сіталловимі підкладка. У третьому розділі викладена методика і результати експериментальних досліджень умов роботи датчика концентрації метану в виробничих приміщеннях нафтогазового комплексу. Підвищення якості контролю СН4 на підприємствах нафтогазового комплексу пов'язане з детальними дослідженнями впливу концентрації метану, робочої температури і часу впливу СН4 на датчик. Крім того, теоретичні дослідження впливу умов роботи датчика метану на його електрофізичні характеристики, розглянуті у другому розділі потребують експериментальної перевірки.

Природно, що втрати в фільтрах складним чином впливають на величину і співвідношення цих параметрів; точний облік цього впливу складний. Існують, однак, загальні наближені закономірності які вдається виявити при детальному дослідженні впливу втрат на параметри фільтрів. Ці закономірності описані нижче. Вони відносяться до всіх типів фільтрів, і їх необхідно враховувати при проектуванні.

Детальні дослідження впливу температури проведені Вант-Гофф, який з'ясував, що з розчину натріевоаммоніевой солі виноградної кислоти при температурі вище 27 С випадає рацемат, а нижче 27 С-конгломерат d - і /- форм.

При даній температурі відзначається деяке підвищення мікротвердості шару стали Х18Н10Т внаслідок деформаційного старіння. Спостерігається збільшення мікротвердості науглероженного прошарку, мабуть, пов'язано з дифузійними процесами карбідоутворення. Детальні дослідження впливу знакозмінних навантажень на процеси дифузії в перехідних шарах биметалла проводили на двох серіях зразків, одні з яких піддавали нагріванню до 600 С і витримали при цій температурі протягом 1 год, а інші після нагрівання навантажували знакозмінних вигином.

Сучасні чисельні методи лінійної алгебри дуже різні за своїм обчислювальним схемам. Незважаючи на це, більшість з них засновано на послідовному виконанні ряду простих алгебраїчних операцій, загальне число яких відносно невелика. Тому ми почнемо детальне дослідження впливу помилок округлення в чисельних методах з вивчення саме таких операцій.

При цьому було відзначено невелике зменшення коефіцієнта дифузії катіонів з підвищенням концентрації розчину. Було відзначено також невелике вплив природи аніонів на коефіцієнти дифузії катіонів. Рівняння (I) відкриває можливість детального дослідження впливу концентрації зовнішнього розчину на величину коефіцієнта дифузії.

При визначенні втрат врожаю в результаті антропогенних забруднень необхідно враховувати не тільки масу продукції, але і її якість. Наприклад, при впливі озону на шпинат маса листа не зменшується, але різко погіршуються органолептичні показники. Заходи щодо зниження кількості антропогенних забруднень і детальне дослідження впливу цих речовин на ріст рослин дозволять істотно підвищити врожайність, або при збереженні врожайності відмовитися від багатьох дорогих і екологічно небезпечних агротехнічних прийомів.

Наведені характеристики факела - це складні комплексні характеристики, як правило, досить тісно пов'язані між собою: 1) стійкість процесу горіння і характеристики безпеки; 2) межі і довжина факела; 3) радіаційні характеристики полум'я; 4) положення факела щодо теплосприймаючої поверхні і кладки; 5) швидкіснііінші аеродинамічні характеристики факела: 6) екологічні характеристики. Всі ці характеристики факела представляють великий інтерес для практики, так як їх варіювання і оптимізація відкривають можливості вибору найбільш раціональних режимів нагріву і плавлення матеріалів. Крім того, ці характеристики безпосередньо використовуються в математичних моделях енерготехнологічних агрегатів і печей, на основі цих моделей якраз і з'являється можливість детального дослідження впливу цих характеристик на процеси теплообміну.

Однак слід підкреслити, що порівняння швидкостей росту і кінетичних закономірностей утворення плівок з різних з'єднань можливо тільки при однаковій кількості молекул вихідної речовини, адсорбованого на поверхні підкладки. Необхідність враховувати концентрацію молекул на поверх - ності є, безумовно, дуже серйозною проблемою, яку в даний час, мабуть, дозволити досить важко. Проте, без урахування цього чинника детальне дослідження впливу будови вихідної речовини на процес утворення плівок в розряді неможливо.

Залежність електропровідності закису міді від інтегрального потоку швидких нейтронів. Однак були проведені численні дослідження з метою визначити вплив випромінювання на кристали і плівки з карбіду кремнію різної форми і конфігурації. Зазвичай карбід кремнію розглядають як напівпровідник з вентильними властивостями і як такої відносять до елементам, які мають несиметричними характеристиками. Однак елементи у вигляді дисків і стрижнів, одержувані при змішуванні карбідів кремнію та кальцію з єднальними матеріалами, стають симетричними по відношенню до прямих і зворотних характеристикам. У роботі[80]проведено детальне дослідження впливу швидких нейтронів на електричні характеристики карбіду кремнію. Вивчено поведінку в нейтронном потоці кремнієвих і карбідокремнієвих діодів. Результати показали, що в умовах опромінення карбід кремнію більш перспективний.

В інтервалі значень рН1 7 - 35інтенсивність флуоресценції комплексу галію з цим реактивом практично постійна. У разі рівності обсягів ізоамілового спирту і випробуваного водного розчину інтенсивність флуоресценції витягнутого комплексу збільшується в 3 5 разу. Інтенсивність флуоресценції розчинів реактиву в присутності галію як у водних розчинах, так і в ізоамілового спирті пропорційна концентрації галію, якщо остання не перевищує 0 5 у в 5 мл розчину. При застосуванні ізоамілового спирту для отримання комплексу і співвідношенні обсягів ізоамілового спирту і водного розчину 1: 10 можна в останньому відкрити галій в кількості00005 у в 5 мл, що відповідає граничному розведення 1: 10000000 г /м Детальне дослідження впливу різних катіонів і аніонів на інтенсивність флуоресценції галлиевого комплексу показало, що при кількостях, в 100 раз-більших, ніж зміст галію, до гасіння призводять Sn, Zr, Pr, а при кількостях, в 10 разів більших - Сі Fe, V, Mo.

Він досліджував обтікання сфери потоком з числом Льюїса, рівним одиниці і показав, що збільшення конвективного нагріву за рахунок завихренности чіткіше виражено при наявності масообміну. В результаті відношення конвективних потоків при наявності і без масообміну (if) може бути втричі більше розрахункового значення, що відповідає течіям з більш високими Re. Крім питання про вплив завихренности, виникає також питання про перебіг в прикордонному шарі що відхиляється від режиму континууму, і про те, як це впливає на тепло - і масообмін. У цих умовах охолодження потоку за рахунок поглинання тепла парами, що утворюються при абляції, буде ослаблено зменшенням числа зіткнень. Хоув і Шеффер[37]вказали також, що для моделювання профілів концентрацій вдихається компонентів число Рейнольдса повинно бути подвоєна. В силу висловлених вище зауважень, а також з огляду на те, що в околиці конічної носової частини космічних кораблів при їх вході в атмосферу виникає протягом з дуже низькими Re, необхідне детальне дослідження впливу числа Рейнольдса на зв'язок між переносом маси і енергії.

Приготування достатньої кількості чистого речовини для подальших випробувань або вимірювань здійснюють двома шляхами: або обробляють великі проби відразу на великих колонках, або проводять повторне введення проб малих або середніх розмірів в аналітичні колонки. Автоматичний процес включає автоматичне введення проби, контроль режиму колонок і уловлювання компонентів в пастку. Другий метод представляє краще рішення, так як введення проби великого об'єму призводить до погано дозволеним хроматограмі-мам, придатним тільки для простих поділів. Лля дуже простих розділень цілком прийнятним методом є дистиляція. Fie отеа проблема, з якою стикаються при роботі з великими пробами, - миттєве зменшення температури, що порушує рівновагу колонки. Цю проблему частково вирішують введенням випарних камер з високою теп лоемкостью, проте такі камери зазвичай виготовляють з металу, що може привести до розкладання проби. Сміт[2]провели детальні дослідження впливу обсягів проби на ефективність і режим роботи колонки. Було визначено ряд взаємопов'язаних ефектів, таких, як перевантаження, обумовлена конденсацією, перевантаження по вводиться обсягом і радіальна перевантаження.

Кювету для фторідних водних розчинів, описана в роботі. Однак, як правило, такі зразки недостатньо прозорі для того, щоб збудливу випромінювання діяло на значний обсяг зразка, а розсіяне випромінювання досягало монохроматора. Для створення тонкого шару зразка при порушенні спектра випромінюванням лампи Торонто запропоновані різні типи конічних кювет. У таких кюветах розмір часток зразка дуже сильно впливає на інтенсивність спектра КР. Загалом якщо заповнена зразком кювету висвітлюється з боків, а розсіяне випромінювання збирається з підстави конуса, то певна частина випромінювання повинна пройти через зразок. Якщо це не відбувається, то малоймовірно, що вдасться виявити спектр КР. Ферраро і ін. W2w2w221. провели на спектрометрі Кері-81 з лампою Торонто детальне дослідження впливу форми кювети, розміру кристалів, товщини шару зразка і положення зразка.