А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рух тіло

Рух тіло володіє певними розмірами - довжиною в просторі. Сам рух також відбувається в якійсь частині простору, розмір якої ми назвемо масштабом руху. Так, наприклад, наша Земля являє собою кулю, діаметр якого d 13000 км. Обертаючись навколо Сонця, Земля рухається по майже круговій орбіті діаметр якої (масштаб руху) D 300000000 км. При такому величезному масштабі руху, коли d D, протяжність самого земної кулі і що відбуваються в ньому процеси практично не позначаються на характері його руху по орбіті і Землю можна в цьому русі розглядати як матеріальну т о ч-к у. Взагалі матеріальною точкою ми будемо називати тим, розміри якого дуже малі в порівнянні з масштабами руху.

Рухомі тіла змінюють свої розміри.

Рух тіло розпадається на два осколки з імпульсами р і рг, спрямованими під кутом 6 один до одного.

різні картини обтікання тіла рідиною. Рух тіло, завдяки дії в'язкості втягує в рух прилеглі до нього частинки рідини. Сила лобового опору в цьому випадку обумовлена, головним чином, в'язкістю середовища.

Рух тіло масою т вдаряється об нерухоме тіло масою тц.

Рух тіло втрачає свою енергію, не тільки долаючи опір навколишнього середовища, а й через наявність тертя. Сила тертя діє на поверхні зіткнення тіл і ускладнює їх переміщення відносно один одного.

Рух тіло діє на що знаходиться в спокої пропорційно швидкості і силі інерції; а так як сила інерції пропорційна кількості матерії тіла (§ 8), то, отже, рух тіло діє на покоїться пропорційно швидкості і кількості матерії.

Рух тіло масою mi вдаряється об нерухоме тіло масою та. Вважаючи удар пружним і центральним, знайти, яку частину кінетичної енергії WKt перше тіло - передає другому при ударі.

Рух тіло володіє певними розмірами - довжиною в просторі. Сам рух також відбувається в якійсь частині простору, розмір якої ми назвемо масштабом руху. Так, наприклад, наша Земля являє собою кулю, діаметр якого d я 12000 км. Обертаючись навколо Сонця, Земля рухається по майже круговій орбіті діаметр якої (масштаб руху) D300000000 км. При такому величезному масштабі руху, коли d D, протяжність самого земної кулі і що відбуваються в ньому процеси практично не позначаються на характері його руху по орбіті і Землю можна в цьому русі розглядати як матеріальну т о ч-к у. Взагалі матеріальною точкою ми будемо називати тіло, розміри якого дуже малі в порівнянні з масштабами руху.

Рух тіло розпадається на два осколки з імпульсами pi і рг, спрямованими під кутом 9 один до одного.

Рух тіло володіє певними розмірами - протяжністю в просторі. Сам рух також відбувається в якійсь частині простору, розмір якої ми назвемо масштабом руху. Так, наприклад, наша Земля являє собою кулю, діаметр якого d 13000 км. Обертаючись навколо Сонця, Земля рухається по майже круговій орбіті діаметр якої (масштаб руху) D - 300000000 км. При такому величезному масштабі руху, коли d D, протяжність самого земної кулі і що відбуваються в ньому процеси практично не позначаються на характері його руху по орбіті і Землю можна в цьому русі розглядати як матеріальну т о ч-к у. Взагалі матеріальною точкою ми будемо називати тіло, розміри якого дуже малі в порівнянні з масштабами руху.

Рухомі тіла змінюють свої розміри.

Рух тіло зберігає стан рівномірного і прямолінійного руху, якщо на нього не діють сили або якщо сума діючих сил дорівнює нулю.

Рух тіло розпадається на два осколки з імпульсами р1 і р2 спрямованими під кутом 9 один до одного.

Рух тіло завжди проходить певний шлях в просторі від початкової до кінцевої точки руху, на що витрачається певний час.

Найпростішим рухомим тілом є матеріальна точка Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого можна знехтувати при описі його руху.

Найпростішим рухомим тілом є матеріальна точка. Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого можна знехтувати при описі його руху.

На рух тіло діють сила тяжіння mg і сила опору Fc.

Будь-яке рухоме тіло зустрічає опір своєму руху з боку навколишнього його середовища і інших тіл, з якими воно під час руху стикається. Інакше кажучи, на будь-яке рухоме тіло діють сили тертя.

Коли рух тіло А вдаряється в покоїться тіло В і спонукає його до руху, або дійсно приводить його в рух, то кажуть, що тіло А штовхає тіло В.

Якщо рух тіло якимось чином пов'язане з рушійним, то обидва рухаються в одному і тому ж напрямку.

На рух тіло діє сила тертя, напрям якої протилежно напрямку руху. Величина сили тертя ковзання визначається законом Амантона - Кулона.

Розглянемо рух тіло А (рис. 384) і точку М, що не належить цьому тілу, а що здійснює по відношенню до нього деякий рух. Через довільну точку 0 рухомого тіла проведемо незмінно пов'язані з цим тілом осі х, у, м Систему осей Oxyz називають рухомий системою відліку.

Якщо рух тіло помітно змінює свою форму при русі то становище трьох точок тіла вже не визначає положення всіх інших його точок. Будь-яке реальне тіло має певний обмеженим числом ступенів свободи (що не перевищує шести) лише остільки, оскільки ми розглядаємо його як недеформіруемое.
 Коли рух тіло має одне або кілька отворів або пробоїн, так що простір, його оточує, буде многосвязной, то рідина може мати самостійний рух, незалежне від руху твердого тіла, саме циклічний рух, при якому циркуляція по різним непріводімим замкнутих кривих, які можуть бути проведені через отвори, можуть мати довільно задані постійні значення. Ми покажемо коротко, як вищевикладені методи можуть бути додані до цього випадку. 
На рух тіло діє сила постійної величини в напрямку руху.

Всі рухомі тіла здатні здійснювати роботу, якщо їх швидкість руху зменшується. Коли швидкість зменшиться до нуля і тіло зупиниться, то весь запас здатності здійснювати роботу за рахунок руху буде вичерпаний. Енергія, яку тіло володіє тому, що воно рухається, називається енергією руху або кінетичної енер р г ній.

Будь-яке рухоме тіло може здійснювати роботу. так, наприклад, рухомі вода, пар, вітер можуть обертати різні механізми. Отже, здатність рухомого тіла здійснювати роботу і є енергія.

Якщо рух тіло ковзає по поверхні іншого, таке тертя називається тертям ковзання, наприклад, тертя поршня насоса об стінки циліндра.

Розглянемо тепер рухається тіло.

Система рухомих тіл має два ступені свободи.

Прискорення тіла, що рухається vp визначається для випадку чистого обертання (сферичне рух) тіла по стр. Маса тіла, що рухається залежить від швидкості руху.

Енергія тіла, що рухається в релятивістської динаміці зростає зі швидкістю швидше, ніж в класичній механіці.

Координата тіла, що рухається (виміряна в сантиметрах) змінюється за вказаним законом.

Швидкість рухомого тіла зростає обернено пропорційно пройденого шляху. У початковий момент руху Тгло знаходилося на відстані 5 м від початку відліку шляху і мало швидкість 1020 м /сек.

Для рухомих тел подібні швидкості мають місце тільки вюблаеті субатомних частинок.

Енергія тіла, що рухається називається кінетичної енергією.

Прискорення рухомого тіла розкладемо на радіальну складову аг, спрямовану вздовж радіуса г, і азимутальний складову аф, перпендикулярну до радіуса.

Дослідження рухомого тіла і навколишніх його тел показують, що кінетична енергія перетворюється на теплову форму енергії.

Лінії струму в вихровий доріжці. Опір тіла, що рухається певним чином пов'язано зі станом кільватерного потоку на великій відстані від тіла. З'ясуймо насамперед, який вигляд має поле швидкостей кільватерного потоку на великій відстані від тіла.

З рухомим тілом жорстко зв'яжемо систему координат Gxyz з початком в центрі мас тіла і осями, направленими уздовж головних центральних осей інерції.

З рухомим тілом нерозривно зв'яжемо три взаємно перпендикулярні осі /, 2 3 проходять через точку О, і позначимо через п, г2 Г3 три одиничних вектора цих осей. На осях /, 2 3 на відстань від точки О, рівних а1 (a2 as в точках Alt Л2 А3 помістимо інерційні датчики лінійних прискорень, осі чутливості яких спрямовані по зазначеним осях. Де-небудь на цих осях помістимо ще датчики кутових прискорень з орієнтацією по цих осях їх осей чутливості.

з рухомим тілом скріплена система рухомих осей координат Oxyz, рух якої і характеризує рух розглянутого твердого тіла щодо осей О. положення рухомий системи координат відносно нерухомої, а отже, і становище самого тіла, що рухається Ейлера: v /, 9 ер.

При опусканні вантажу робота сили Р позитивна, а сили F негативна. якщо на рухоме тіло діють дві протилежно спрямовані сили, то одна з них здійснює позитивну, а інша - негативну роботу. Наприклад, якщо на нерозтягнутому пружину підвісити вантаж (рис. 159) і дати йому можливість опускатися, то сила тяжіння Р, що діє на вантаж, буде здійснювати позитивну роботу, так як вантаж буде рухатися в напрямку цієї сили. У той же час сила F, з якою пружина діє на вантаж, буде здійснювати негативну роботу.

При опусканні. Якщо на рухоме тіло діє тільки одна сила, то, коли ця сила здійснює позитивну, роботу, швидкість тіла зростає. Дійсно, в цьому випадку сила, а значить, і прискорення спрямовані по швидкості збільшуючи її.

При опусканні вантажу здійснюється робота проти сили натягу пружини F. Якщо на рухоме тіло діє тільки одна сила, то, коли ця сила здійснює позитивну роботу, швидкість тіла зростає. Дійсно, в цьому випадку сила, а значить, і прискорення спрямовані по швидкості збільшуючи її. Якщо ж сила робить негативну роботу, прискорення направлено проти швидкості і швидкість тіла зменшується.

При опусканні. Якщо на рухоме тіло діє тільки одна сила, то, коли ця сила здійснює позитивну роботу, швидкість тіла зростає. Дійсно, в цьому випадку сила, а значить, і прискорення спрямовані по швидкості збільшуючи її.

Уявімо собі рухається тіло, скажімо, у вигляді бруска, розташованого вздовж напрямку руху; нехай площа його перерізу дорівнює F. При русі бруска в ефірі його передня площина переміщається на відстань УТ за час т (фіг. Ця кількість входить в брусок через передню площину.