А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рушійна сила - Масопередача

Рушійна сила масопередачі має максимальне значення при роботі апарату в режимі ідеального витіснення; число одиниць перенесення і висота апарату в цьому випадку мінімальні. У реальних апаратах рух фаз може в значній мірі відрізнятися від моделі ідеального витіснення. Ступінь відхилення реальної структури потоків від моделі ідеального витіснення (ступінь поздовжнього перемішування) для колонних апаратів найчастіше оцінюється на основі дифузійної моделі коефіцієнтами поздовжнього перемішування.

Рушійна сила масопередачі усереднена по всій поверхні контакту фаз.

Рушійна сила масопередачі являє собою різницю робочої і рівноважної концентрацій.

Рушійна сила масопередачі являє собою різницю робочої і рівноважної концентрацій. Маючи робочу лінію і криву рівноваги, неважко уявити графічно рушійну силу в будь-якому перетині апарату.
 Визначають рушійну силу массопередачі.

Як визначається рушійна сила масопередачі. Від яких факторів вона залежить.

Аналіз зміни рушійної сили массопередачі за рівнянням (5105) вздовж напрямку руху потоків показує наступне. Максимальне значення рушійної сили массопередачі досягається в початковий момент взаємодії потоків, потім воно різко змінюється за експоненціальним законом на початкових ділянках контактного пристрою. Зі збільшенням інтенсивності массопередачі все більшу кількість речовини переходить з однієї фази в іншу на початковій ділянці контактного пристрою.

Для збільшення рушійної сили массопередачі особливо широко застосовуються різні прийоми підвищення початкової концентрації твердих, рідких і газоподібних реагентів. Збільшення коефіцієнта масопередачі k в процесах сольовий технології досягається, головним чином, перемішуванням і підвищенням температури.

Різке падіння рушійної сили массопередачі по висоті апарату запобігають, використовуючи для нагріву матеріалу, що йде від низу до верху по кільцевому простору, теплоту від стінки внутрішньої труби.

Для розрахунку рушійної сили массопередачі в рідкій фазі були поставлені досліди з вивчення рівноважної розчинності сірчистого газу в розплаві що містить ZnO. Отримані результати наведені в таблиці.

Для практичних розрахунків рушійну силу массопередачі при протіканні процесів осушення і зволоження газів більш зручно висловлювати у вигляді різниці вологовмісту.

Після цього стає можливим визначити рушійну силу массопередачі від газу до рідини на та-Релком.

Таким чином, питання про ступінь впливу рушійних сил массопередачі всіх компонентів суміші на перенесення маси кожного компонента продовжує залишатися ще мало вивченим. У зв'язку з цим далі розглядаються результати обробки експериментальних даних по кінетиці массопередачі при ректифікації і абсорбції багатокомпонентних сумішей[48, 49], Виконаної з метою дослідної перевірки линеаризованной теорії массопередачі в умовах складної гідродинамічної обстановки на контактних пристроях, іншими - словами - з метою визначення умов моделювання массопередачі в багатокомпонентних сумішах.

Різниця між реальною і рівноважної концентраціями називається рушійною силою массопередачі. Насправді рушійною силою є різниця активностей, на що звернуто увагу в роботах, що винить[28]і Розена[29], Але при вивченні массопередачі ці уявлення практично не використовувалися. Однак досвід показує, що в ряді випадків коефіцієнти масопередачі залишаються постійними, якщо вони визначаються через концентрації, особливо при незначному їх зміні.

У режимі повного зрошення хК]хп і рушійна сила масопередачі в апараті максимальна.

У режимі мінімального зрошення ХКЗ 5 р і рушійна сила масопередачі мінімальна.

при однобічному русі фаз ефективність массопередачі істотно залежить від рушійної сили массопередачі. Зміна ж останньої по висоті апарату визначається головним чином гідродинамічними режимами або структурами потоків і в першу чергу - поздовжнім перемішуванням і поперечної нерівномірністю потоків. При массопередачі ускладненою впливом гідродинаміки, для отримання заданого ступеня поділу необхідна висота апарату збільшується, так як зворотне перемішування і поперечна нерівномірність помітно зменшують середню рушійну силу массопередачі особливо в противотоке.

При цьому рециркуляція рідини, незважаючи на деяке зменшення рушійної сили массопередачі зазвичай призводить до значного збільшення загальної ефективності процесу поділу.

Шервуд і Вей[4]встановили, що для іонних компонентів рушійна сила масопередачі не адекватна просто градієнту концентрацій. В цьому випадку умови відсутності масопереносу, можуть створитися при кінцевому градиенте концентрацій на поверхні розділу.

Несприятливий вплив поздовжнього перемішування на ефективність екстракційних процесів відбувається через зменшення рушійних сил массопередачі обумовленого існуванням стрибка концентрацій на вході фаз і поздовжнього перенесення розчиненого компонента. Це може обмежувати швидкість масопередачі.

Число одиниць переносу висловлює співвідношення між глибиною вилучення заданого компонента і рушійною силою массопередачі.

Концентрації фаз змінюються при їх русі уздовж поверхні розділу, відповідно змінюється рушійна сила масопередачі.

На тарілках цього типу зменшується поздовжнє перемішування рідини, що призводить до збільшення рушійної сили массопередачі. Недоліками пластинчастих тарілок є: труднощі відведення і підведення тепла, зниження ефективності при невеликих витратах рідини.

Конструктивні варіанти біореакторів з високим ерліфтом (фірми. Зі збільшенням висоти апарату підвищуються парціальний тиск кисню і швидкість сорбції його середовищем за рахунок збільшення рушійної сили массопередачі.

Концентрації газової і рідкої фаз змінюються при русі фаз уздовж поверхні їхнього зіткнення, тому зазвичай змінюється і рушійна сила масопередачі. При розрахунках користуються середнім значенням рушійної сили.

у міру перенесення іонів з ділюатной камери через мембрани концентрація електроліту у поверхні мембран поступово зменшується, а рушійна сила дифузійної массопередачі буде збільшуватися. При високій щільності струму примикає до мембрани плівка знесоленої води настільки збіднюється електролітом, що в певний момент електричний опір системи різко зростає.

у розрахунку числа ступенів методом кінетичної кривої зазвичай не враховується вплив перемішування, зокрема віднесення, на рушійну силу массопередачі. вплив віднесення на рушійну силу позначається тим більше, чим вище швидкість газу (пара) і чим менше відстань між ступенями; однак наявні досвідчені дані недостатні для точного кількісного обліку винесення при розрахунках.

У розрахунку числа ступенів методом кінетичної кривої зазвичай не враховуються вплив перемішування, зокрема віднесення, на рушійну силу массопередачі і зміна коефіцієнта масопередачі по висоті апарату. Вплив віднесення на величину рушійної сили позначається тим більше, чим вище швидкість газу (пара) і чим менше відстань між ступенями; однак наявні досвідчені дані недостатні для точного кількісного обліку винесення при розрахунках.

Рівняння, яке описує массообмен; встановлює зв'язок між потоком речовини через поверхню контакту фаз, площею цієї поверхні і рушійною силою массопередачі.

Концентрації газової і рідкої фази змінюються при русі фаз уздовж поверхні їхнього зіткнення; внаслідок цього зазвичай змінюється уздовж поверхні зіткнення і рушійна сила масопередачі. При розрахунку користуються середнім значенням рушійної сили, до визначення якого ми і приступаємо.

Графічне визначення рушійної сили на діаграмі. Концентрації газової і рідкої фаз змінюються при русі їх уздовж поверхні їхнього зіткнення; внаслідок цього зазвичай змінюється уздовж поверхні зіткнення і рушійна сила масопередачі. При розрахунку користуються середнім значенням рушійної сили. У цьому розділі розглядається визначення середньої рушійної сили для ідеалізованих моделей структур потоку.

Ефективність поглинання парів і газів при абсорбції залежить від коефіцієнта масопередачі площі контакту поглинаючих і поглинаються речовин, часу контакту і рушійної сили массопередачі. Остання залежить в значній мірі від концентрації газів в очищаемом повітрі складу абсорбенту, температур повітря і рідини.

Порівнюючи залежність (5105) з рівняннями (5106) і (5107), помічаємо, що останні визначають в загальному вигляді зв'язок між ефективністю массопередачі і рушійними силами массопередачі незважаючи на те, що вони отримані при аналізі режиму ідеального витіснення.

Коефіцієнт масопередачі показує, яка кількість речовини перейде з однієї фази в іншу через 1 м2 поверхні контакту фаз за одиницю часу при рушійну силу массопередачі що дорівнює одиниці.

Якщо робоча лінія виражає співвідношення робочих концентрацій по всій висоті абсорбера, то будь-яка точка С зображує будь-який перетин абсорбера і за графіками можна знайти рушійну силу массопередачі в будь-якому перетині абсорбера.

Кінетичний коефіцієнт в рівнянні масопередачі; чисельно дорівнює кількості компонента, який перейшов з фази у фазу за одиницю часу через одиницю площі міжфазної поверхні при одиничної рушійну силу массопередачі.

У зв'язку з цим слід зазначити також, що в умовах складної гідродинамічної обстановки на контактних пристроях метод визначення чисел одиниць перенесення на основі среднелогаріфміческой або навіть середньоінтегральної рушійної сили массопередачі яких визначали за фактичному профілю зміни концентрацій компонента в рідині по контактного пристрою, теж може приводити до абсолютно нереальним результатами.

Коефіцієнт масопередачі (Kff або /Q показує, яка маса речовини переходить з фази у фазу за одиницю часу через одиницю поверхні контакту фаз при рушійну силу массопередачі що дорівнює одиниці. Коефіцієнт масопередачі (Ку або Кх) показує, яка кількість речовини переходить з фази в фазу за одиницю часу через одиницю поверхні контакту фаз при рушійну силу массопередачі що дорівнює одиниці.

Коефіцієнт масопередачі (Ку або Кх) показує, яка кількість речовини переходить з однієї фази в іншу за одиницю часу через одиницю площі поверхні контакту фаз при рушійну силу массопередачі що дорівнює одиниці.