А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Глибоке теоретичне дослідження

Глибокі теоретичні дослідження по удосконаленню процесу гідрогенізації жирів, приготування активних каталізаторів і складу продуктів гідрогенізації проведені С. Ю. Єлович, Б. Н. Тютюнникова, А. Л. Маркманом, А. А. Зінов'євим, Г. Б. Равич, А. Г . Сергєєвим, Д. В. Сокольским і ін. Харківська школа хіміків-жировиків, очолювана проф.

Глибокі теоретичні дослідження розчинів проводяться В. К. Семенченко і його співробітниками.

Схема зачеплення черв'яків в двухчер-гвячном екструдері. В даний час немає глибокого теоретичного дослідження механізму процесу, що протікає в многочервячной машині що пояснюється в основному його винятковою складністю. Зручні наближення, що дозволили вивести рівняння течії матеріалу в однечерв'ячні екструдері не можуть бути застосовані для многочервячного екструдера, а спроби описати цей складний процес досі обмежувалися лише оповідної формою.

Наукова діяльність М. В. Остроградського характеризується поєднанням глибоких теоретичних досліджень з вирішенням конкретних завдань.

Можливість анодної захисту випливає з глибоких теоретичних досліджень електрохімічної поведінки металів в агресивних електропровідних середовищах. Сформоване в останні роки уявлення про електродному потенціал, як вирішальний чинник, що визначає корозійне поведінку металу в агресивному середовищі закономірно викликає прагнення керувати швидкістю корозії шляхом прямого регулювання потенціалу металу.

Тадшм чином, радянськими хіміками виконані глибокі теоретичні дослідження в області реакцій радикального заміщення в ароматичному ряду, намічаються шляхи практичного використання цих цікавих і перспективних процесів.

Ми коротко вказали тут основні напрямки глибоких теоретичних досліджень Ціолковського по ракетодинаміку. заслуга Костянтина Едуардовича полягає в тому, що він зробив підвладними точного математичного аналізу та інженерного розрахунку абсолютно нові явища.

У той же час сучасна хімія - це глибокі теоретичні дослідження процесів і явищ, які служать основою для створення передових технологій і нових матеріалів, розвитку нових напрямків хімічної науки.

Високий механічний рівень сучасного металургійного виробництва є результатом глибоких теоретичних досліджень, великих відкриттів і багатого практичного досвіду.

Досліди дали дуже цікаві дані; проте необхідно більш глибоке теоретичне дослідження для того, щоб краще зрозуміти ці явища.

У книзі розглядаються перш за все технічні проблеми автоматизації, тому читач не знайде в ній глибоких теоретичних досліджень, але зате познайомиться з системним підходом до складної проблеми і найважливішими концепціями, які можна реалізувати в рамках наявних технічних можливостей. Слід, до речі помітити (і читач переконається в цьому, прочитавши кнігуХ що термін САПР в його існуючій розумінні далеко не ідентичний англійському терміну CAD system, а нерідко застосовується абревіатура САПР /АСУ або САПР /АСУТП і зовсім не має нічого спільного зі змістом свого еквівалента CAD /CAM system, який характеризує наскрізну автоматизацію розробки вироби-від формулювання і аналізу вимог до фізичної реалізації на основі загальної бази проектних даних і буквально перекладається як автоматизована система проектування і виготовлення. Тому всюди в книзі при перекладі використовувалося скорочення САПР /АПП стосовно систем і АПР /АПП-стосовно технології автоматизованого проектування і автоматизації виробничих процесів.

В даний час радянська юридична наука успішно долає були в минулому недоліки, все більше розгортає глибокі теоретичні дослідження.
 Насправді це не дивно, так як ще в роботі[3 1 с помощью глубоких теоретических исследований была показана такая зависимость скорости распространения пожара от давления. Однако удивительно, что такую зависимость можно предсказать простыми суждениями, исходя только из теории размерности.
Приведенный выше краткий обзор работ по электрической дуге показывает, что, несмотря на накопление большого опытного материала и осуществление ряда глубоких теоретических исследований, вопрос о процессах, происходящих в дуге и, в частности, об условиях ее гашения в выключателях, требует дальнейшего серьезного изучения.

Развитие геофлюидодинамики и увеличение ее участия в геологопоисковом процессе во многом определяется идущим сейчас в геологии переосмыслением роли теории, и в частности глубоких теоретических исследований, для совершенствования методов повседневной практики. Внедрение представлений и методов точных наук ( физики, химии, термодинамики и др.), начавшееся с необязательного дополнения к традиционным геологическим, сейчас приходит к органическому слиянию физики и геологии, к формированию обязательного при всех геологических построениях физического подтекста. Это ведет к более глубокому, а порой впервые правильному пониманию существа, природы многих геологических явлений, открывает новые возможности и новые области практического приложения геологической и в том числе геофлюидодинамической теории к поиску месторождений полезных ископаемых. Более того, такое изменение взаимоотношений физики и геологии открывает возможность для создания геологической феноменологической теории той же степени адекватности природным явлениям, что и физическая, химическая, термодинамическая. Вполне понятно, что феноменология, опирающаяся на систему понятий, отражающих однородные в том или ином аспекте геологические величины и их причинно-следственные отношения, откроет качественно новые возможности для практики, ибо такие феноменологические законы и закономерности обладают несравненно большей предсказательной способностью и контролируемостью области их применения.
В Положении о Государственных премиях СССР предусмотреть, что Государственные премии СССР в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры присуждаются: за научные исследования, вносящие крупный вклад в развитие отечественной науки; за работы по созданию и внедрению в народное хозяйство наиболее прогрессивных материалов, машин и механизмов; за новые высокопроизводительные технологические процессы; за внедрение передового производственно-технического опыта, имеющего большое народнохозяйственное значение; за оригинальные и экономичные архитектурные и технические сооружения; за глубокие теоретические исследования по вопросам государственного а хозяйственного строительства и марксистско-ленинской науки; за талантливые высокоидейные произведения литературы и искусства.
В Положении о Государственных премиях СССР предусмотреть, что Государственные премии СССР в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры присуждаются: за научные исследования, вносящие крупный вклад в развитие отечественной науки; за работы по созданию и внедрению в народное хозяйство наиболее прогрессивных материалов, машин и механизмов; за новые высокопроизводительные технологические процессы; за внедрение передового производственно-технического опыта, имеющего большое народнохозяйственное значение; за оригинальные и экономичные архитектурные и технические сооружения; за глубокие теоретические исследования по вопросам государственного и хозяйственного строительства и марксистско-ленинской науки; за талантливые высокоидейные произведения литературы и искусства.
В настоящее время методы хроматографического разделения успешно развиваются в нескольких направлениях и большими коллективами исследователей. Выполняются глубокие теоретические исследования в области общей теории хроматографии и ионного обмена: в Институте физической химии АН СССР в Москве ( К - В. Чмутов), Московской сельскохозяйственной академии ( В. В. Рачинский), ГЕОХИ АН СССР ( М. М. Сенявин), Московском университете, Воронежском университете, Институте физической химии АН УССР. Аналитические приложения ионообменной хроматографии развиваются в Московском университете ( Т. А. Белявская), Краснодарском сельскохозяйственном институте ( И. К. Цитович), Томском университете ( Г. А. Катаев) и многих других учреждениях.
Последнее, что мне хотелось сказать. Необходимо проводить более глубокие теоретические исследования в области кинетики разнообразных термокаталитических превращений сера-органических соединений еще и потому, что это даст возможность предвидеть, в какой последовательности, через какие стадии будет протекать процесс гидрообессеривания.
Однако необходимо отметить, что предпосылки, принятые в теории Герца-Беляева, ограничивают применение теории контактных напряжений в инженерной практике. В последние годы появились глубокие теоретические исследования, на основе - которых предложены новые решения ряда частных задач, отличающиеся от теории Герца-Беляева.
Улучшение качества триацетатных пленок и кинофотоматериалов на их основе в целом выдвигает и другие задачи, связанные с улучшением скрепления подложки с фотографическим слоем, с уменьшением усадочных свойств таких материалов и пр. Однако эти задачи не требуют глубоких теоретических исследований и целиком связаны с созданием рационального технологического процесса формования пленок и процесса их подслаивания.
Месторождения с малопроницаемыми коллекторами требуют длительного испытания, и поэтому эксплуатационные характеристики таких пластов оцениваются весьма приближенно. Разработка эффективных способов получения информации возможна на основе глубоких теоретических исследований с применением газогидродинамических моделей и быстродействующих ЭВМ.
Специальное математическое обеспечение управления, по нашему глубокому убеждению, новая область науки и практики, которая должна будет бурно развиваться в ближайшие десятилетия. Это область, в которой белых пятен больше, чем полученных результатов, в которой есть множество проблем, требующих глубокого теоретического исследования.
Третий период в изучении эпитаксии по определению Зейфер-та[5]може бути названий фізико-хімічними. З одного боку, вдосконалення експериментальних методів, зокрема розвиток електронномікроськопічеського і електронографічеським-го аналізів, які дозволили вивчати початкові стадії процесу кристалізації, і з іншого, глибокі теоретичні дослідження процесів росту кристалів, все це дозволило перейти до кількісного розгляду явища. Правда, кількісні результати отримані поки лише для деяких спрощених моделей, але і це можна вважати значним досягненням.

За останні роки в процес виробництва сірчаної кислоти внесені суттєві поліпшення. Інтенсивність механічних печей ВХЗ для випалу колчедану на сірчанокислотних заводах доведена до 225 - 250 кг /м2 на добу, впроваджений випал колчедану в киплячому шарі безперервно збільшується продуктивність баштових сірчанокислотних систем, що досягла на деяких заводах 250 кг 1м - в добу в Внаслідок підтримки оптимального технологічного режиму, розробленого на основі глибоких теоретичних досліджень.

Слід зазначити глибоко прогресивний погляд М. В. Ломоносова на єдність і нерозривний зв'язок аналізу і синтезу в хімії. Незважаючи на те, що аналіз в той час грав в хімії провідну роль, Ломоносов вважав, що як аналіз, так і синтез самі по собі однобічні і тільки в сукупності дають можливість всебічно вивчити ту чи іншу речовину. свої глибокі теоретичні дослідження з хімії та фізики М. В. Ломоносов нерозривно пов'язував з розробкою наукових основ технології різних галузей виробництва і з практичною реалізацією розроблених ним методів.

Коли мова йде про систему управління країною, то кількість понять, яке повинно бути формалізована для забезпечення автоматизації управління, зростає до мільйонів і мільярдів. При цьому тільки питання їх ідентифікації виростають в складну науково-технічну проблему, не кажучи вже про питання організації їх використання в різних підсистемах управління. Без глибоких теоретичних досліджень цю проблему раціонально вирішити не можна.

ВІЗ призводить до значного зниження продуктивності свердловини і втрат частини рухливих запасів нафти. У зв'язку з цим вдосконалення різних варіантів розтину пласта з ВІЗ може дати значне збільшення добивних можливостей свердловин, як нових, так і знаходяться в експлуатації. Однак дана проблема вимагає глибокого теоретичного дослідження, щоб отримати відповідь: чи вигідно збільшувати відбір рідини з ВНЗ або її обмежувати, з одночасним дослідженням різних варіантів розтину пласта з ВНЗ. В кінцевому рахунку відповідь може дати досягається при цьому коефіцієнт нафтовіддачі як для елемента ділянки, так і поклади.

Перед хімічною промисловістю Радянського Союзу поставлені грандіозні завдання. Для вирішення цих завдань хімічну промисловість необхідно забезпечити високопродуктивним, високоякісним обладнанням. Створення такого обладнання можливо тільки на базі глибоких теоретичних досліджень, що дозволяють розробити сучасні раціональні методи розрахунку і конструювання машин і апаратів хімічної промисловості.

Застосування математики в економіці приймає форму економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-математичної моделі зображується той чи інший дійсний економічний процес. така модель може бути сконструйована тільки на основі глибокого теоретичного дослідження економічної суті процесу. Тільки в цьому випадку математична модель буде адекватна дійсному економічному процесу, буде об'єктивно відображати його.

Застосування математики в економіці приймає форму економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-математичної моделі зображується той чи інший дійсний економічний процес. Така модель може бути сконструйована тільки на основі глибокого теоретичного дослідження економічної суті процесу. Тільки в цьому випадку математична модель буде адекватна дійсному економічному процесу, буде об'єктивно відображати його.

Схиляючись перед генієм Едісона, все ж треба визнати, що порівняння це не зовсім вдале. Едісон на відміну від В. Г. Шухова нерідко йшов навпомацки і безсистемно. Шухов ж завжди будував свої розрахунки на основі глибоких теоретичних дослідженнях. 
Найважливішим завданням хімії є вивчення закономірностей між будовою речовин і їх властивостями. У процесі вдосконалення і розвитку хімічна наука в міру накопичення нових знань, законів і теорій реалізує ці досягнення для науково-технічного прогресу. У зв'язку з цим необхідно особливо відзначити, що сучасна хімія - це глибокі теоретичні дослідження процесів і явищ, які служать основою для створення передових технологій і нових матеріалів, розвитку нових напрямків хімічної науки.

За останні роки в процеси виробництва сірчаної кислоти внесені суттєві поліпшення. Широко застосовується випал колчедану в киплячому шарі і спалювання елементарної сірки в циклонічної печі значно збільшується використання тепла, що виділяється при випалюванні сировини і на інших стадіях виробництва сірчаної кислоти. Безперервно підвищується продуктивність баштових сірчанокислотних систем в результаті підтримки оптимального технологічного режиму, розробленого на основі глибоких теоретичних досліджень; інтенсивність баштових систем досягає 250 кг /ж3 на добу.

За особливі трудові заслуги робітники і службовці можуть бути представлені до Ленінським і Державних премій. Ленінські премії присуджуються кожен парний рік за особливо видатні наукові досліджень-ня, що відкривають нові напрямки в науці і техніці і перевищують світові досягнення в даній області знань; за принципово нові технічні рішення, які вносять великий внесок у народне господарство і оборону країни і за своїм рівнем перевищують досягнення ін. країн; за ви-даються досягнення з актуальних питань держ. Державні премії СРСР присуджуються щорічно за наукові дослідження, що вносять великий внесок в розвиток вітчизняної науки; за роботи по створенню та впровадження в народне х-у найбільш прогресивних матеріалів, машин і механізмів; за нові високопродуктивні технологічні процеси; за впровадження передового виробничо-технічного досвіду, що має велике народногосподарське значення, а також за видатні успіхи в праці досягнуті в соцзмаганні; за оригінальні і економічні архітектурні та технічні споруди; за глибокі теоретичні дослідження з питань держ.

Крім того, далеко не всі теоретичні проблеми стандартизації вирішені; кожен день виникають нові складні питання, які потребують комплексного вивчення не тільки представниками технічних наук, а й економістами, юристами, соціологами. Виникає необхідність більш глибокого вивчення деяких проблем стандартизації та систематичного здійснення наукового прогнозування. Мабуть, потрібно розраховувати, що практика в комплексі з глибокими теоретичними дослідженнями внесуть корективи в деякі з сьогоднішніх уявлень, особливо в те, що стосується можливостей стандартизації та метрології. Ці можливості далеко не вивчені. Можна сказати, що в умовах соціалістичної системи господарства вони практично не вичерпані потрібно лише як слід їх вивчити, навчитися ними користуватися.

У машинобудуванні потрібно переходити від зовнішнього наближеного опису явищ, що відбуваються до їх суворим аналітичним виразами. Наприклад, створюючи машини-автомати, де управління процесами здійснюється швидкодіючими обчислювальними пристроями, необхідно знати аналітичні закономірності ведення автоматизованого процесу. Однак практика показує, що, наприклад, для процесів обробки різанням відомі нам закономірності недостатні навіть для точного вираження в часі таких факторів, як діючі сили, напруги, деформації, температура, знос інструменту, точність одержуваних розмірів, споживана потужність. Рішення поставлених завдань; може бути досягнуто тільки спільними зусиллями вчених і інженерів шляхом проведення глибоких теоретичних досліджень і перевірки їх практикою.

Як видно зі сказаного вище, хімія гетероциклічних сполук бурхливо розвивається в великому числі наукових центрів нашої країни. Дослідження в цій галузі хімії, з одного боку, дозволяють відкривати принципово нові закономірності в поведінці органічних сполук і механізмах реакцій і таким чином, сприяють розвитку нових теоретичних уявлень в органічній хімії. З іншого боку, абсолютно очевидна величезна практична значущість цих досліджень як основи створення нових фармакологічних препаратів, барвників, регуляторів росту рослин, напівпродуктів тонкого органічного синтезу. Звідси широкий діапазон завдань, які вирішуються хіміками, які працюють в цій галузі - від глибоких теоретичних досліджень до чисто прикладних питань.

Теоретична механіка пов'язана з технікою з самого початку свого виникнення. У свою чергу і механіка сприяла і сприяє технічному прогресу. Сучасна техніка все частіше і частіше висуває перед наукою дуже складні проблеми, вирішення яких можливе лише на підставі точного експерименту і глибоких теоретичних досліджень. Для радянського інженера, який має справу з найбільш передовою в світі технікою - технікою країни переможного соціалізму, який повинен не тільки досконало володіти цією технікою, а й рухати її вперед, знання теоретичної механіки як наукової бази сучасної техніки абсолютно необхідно.

Теоретична механіка пов'язана з технікою з самого початку свого виникнення. В свою чергу і механіка сприяла і сприяє технічному прогресу. Сучасна техніка все частіше і частіше висуває перед наукою дуже складні проблеми, вирішення яких можливе лише на підставі точного експерименту і глибоких теоретичних досліджень. Для радянського інженера, який має справу з найбільш передовою в світі технікою - технікою країни переможного соціалізму, який повинен не тільки досконало володіти цією технікою, Але і рухати її вперед, знання теоретичної механіки як наукової бази сучасної техніки абсолютно необхідно.

Хвороби мозку дають відбитки, так само характерні як і відбитки пальців, які зазвичай знімають у злочинця, і використовуються вони в медичній практиці з тією ж самою метою - виявити винного. За допомогою відбитків пальців можна виявити злочинця, хоча малюнок відбитків нічого не говорить про його характер. Точно так само йде справа і з відбитками активності мозку: ми можемо встановити характер захворювання, хоча і не розуміємо, що, власне, відбувається в мозку. Знаходити але цих слідах шлях до виявлення захворювання мозку виявилося настільки захоплюючим справою, що спочатку вчені захопилися саме цієї, чисто практичною стороною електроенцефалографії, не вдаючись у більш глибокі теоретичні дослідження.

Сказане означає, що на ег к. Однак перенесення роботи зсувного тертя стає малопомітним при невеликих величинах швидкості течії. Поблизу поверхні розділу, де V прагне до нуля, має відігравати роль теплопровідність рідини. Це припущення підтверджується більш глибокими теоретичними дослідженнями і експериментами.

Важко переоцінити внесок у науку про металах чудового радянського металурга і металознавців акад. Широкою популярністю користуються роботи Н. Т. Гудцова в області металознавства і термічної обробки сталей, де їм відкриті і вивчені багато важливі закономірності. Гудцова, як і для творчості багатьох інших вчених-металургів, було гармонійне поєднання глибоких теоретичних досліджень з потребами виробництва, з умінням швидко вирішувати актуальні завдання, що висуваються заводський практикою.

Ливарні алюмінієві сплави в сучасному машинобудуванні мають велике значення. Вимоги, що пред'являються до них конструкторами і технологами машинобудівних заводів, весь час підвищуються. Ще недавно ці вимоги обмежувалися низькою питомою вагою, задовільними ливарними якостями і високими механічними властивостями. Тепер до цих вимог додалося: герметичність, сталість розмірів в експлуатації, теплостійкість, жароміцність, корозійна стійкість і ін. Щоб задовольнити цим вимогам, металознавців доводиться знову досліджувати старі сплави, вносити в них зміни і створювати нові сплави. Така робота відноситься до області практичного металознавства, але вона можлива тільки на основі раніше проведених глибоких теоретичних досліджень. Тому для забезпечення подальшого розвитку ливарних алюмінієвих сплавів перш за все необхідно звернути серйозну увагу на розширення теоретичних робіт.

Сучасні ЕЦОМ здатні виробляти вибір оптимального шляху вирішення однієї і тієї ж задачі. Цю інформацію машина використовує в процесі обчислень. Існують самообучающиеся машини, здатні під час роботи шукати невідомі раніше людині і не закладені в програмі шляхи вирішення завдань. Можливості кібернетики із застосуванням ЕОМ, мабуть, невичерпні. І якщо правильно підходити до їх використання без непотрібної фетишизації обчислювальної техніки, йдучи по шляху глибоких теоретичних досліджень і ощадливого використання вже наявної техніки, то в цій області мають бути ще багато важливих завоювання.

Я переконаний, що багато питань дослідного порядку, тісно пов'язані з технологією гідроочищення, ще не вирішені. Честь і хвала ВНДІ НП і всім іншим-інститутам, які заявляють себе авторами цієї самої гідроочищення, за розробку її технології. Однак в майбутньому, після ряду труднощів, мабуть, буде потрібно повернення до досліджень більш детальним, аналогічним тим, про які говорила Машкіна. Вважаю за доцільне, не заважаючи широкому впровадженню гідроочищення в виробництво, систематично ЗЕСТ її глибоке теоретичне дослідження, бо воно врешті-решт себе виправдає. Для такого дослідження потрібні термодинамічні дані про сера-органічних сполуках. Американські дослідники ще не опублікували ці дані. Нам не має сенсу чекати, коли вони це зроблять.

Для науки і виробництва особливо важливо прогнозувати майбутні потреби, щоб завчасно провести всі необхідні теоретичні експериментальні і дослідно-промислові роботи. При прогнозуванні необхідно постійно звільнятися від звичних стереотипів. Автоматизація проектування та управління - це прогресивне і глибоке за своїми наслідками напрямок інтенсифікації суспільного виробництва. Воно об'єктивно викликано створенням складних організаційно-технологічних систем і необхідністю ефективно управляти їх функціонуванням. В ході науково-технічної революції число великомасштабних об'єктів і процесів має постійно зростати, отже, буде розширюватися значення автоматизації проектування і управління. Вже в даний час витрати ресурсів на створення АСУ порівнянні з витратами на реалізацію великомасштабних техніко-економічних проектів. Методичними питаннями АСУ і розробкою конкретних проектів займаються сотні науково-дослідних і проектних інститутів. До теперішнього часу проведено глибокі теоретичні дослідження і накопичений багатий досвід розробки та впровадження систем автоматизованого проектування і управління в багатьох галузях промисловості і для різних рівнів управління.