А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Геометрична теорія

Геометричні теорії приділяють особливу увагу відповідності між геометричною конфігурацією активних атомів на поверхні каталізатора і розташуванням атомів в тій частині реагує молекули, яка при адсорбції взаємодіє з каталізатором і яку зазвичай називають індексного групою. Вивчення швидкостей реакцій на різних кристалічних гранях металів показало, що швидкості дійсно залежать від геометрії розташування атомів. Геометричний підхід дозволив встановити наступний важливий факт: селективність в разі конкуруючих реакцій може істотно змінюватися в залежності від числа і розташування центрів.

Геометрична теорія диференційні рівнянь.

Геометрична теорія характеристик добре розвинена і має безліч застосувань; ми сподіваємося, що наведені нижче приклади підтвердять її важливість.

Геометрична теорія рівнянь з приватними похідними, Гостехиздат.
 Геометрична теорія функцій комплексного змінного, Гостехиздат, 1952 гл.

Геометрична теорія функцій комплексного змінного, Гостехиздат, 1952 стор. Геометрична теорія каталізу спочатку грунтувалася на уявленні про ідеальну структурі контактів.

Геометрична теорія управління - вельми багатогранний предмет, і багато важливих тем в даній книзі навіть не згадані. Наприклад, ми не розглядаємо важливе завдання стабілізації за допомогою зворотного зв'язку і не торкаємося великої теорії керованих систем з виходом, що включає фундаментальні поняття спостережливості і реалізації.

Геометрична теорія каталізу спочатку грунтувалася на уявленні про ідеальну структурі контактів.

Геометрична теорія функцій комплексної змінної /Перекл.

Геометрична теорія структури кристалів створена французьким кристаллографом О.

Добре розроблена геометрична теорія[10,20,25,46]функцій комплексного змінного - теорія конформних відображень дає відповіді на ці питання.

Геометрична теорія сингулярной варіаційної задачі з подвійним інтегралом в просторі - XV Волжськ, матем зб.

Геометрична теорія дифракції рентгенівського випромінювання, (лектронов і нейтронів має багато спільного. Майже однакові і математичні основи застосовуваних методів розрахунку. Рентгенівські промені розсіюються електронними оболонками; електрони взаємодіють з електростатичним потенциа-юм атомів, а нейтрони розсіюються ядрами. Розсіювання рентгенівських променів, електронів і нейтронів по-різному залежить від атомного номера елемента. Для електронів така залежність виражена слабше, ніж для рентгенівських променів, між розсіюванням нейтронів і атомним номером елементу явна залежність не спостерігається. Тому в електроні - і нейтронографії легше визначити положення легких атомів в решітці в присутності важких, так як в рентгенографії важкі атоми дають найбільший внесок у амплітуду розсіювання, а вплив легких атомів незначно і їх важко виявити.

Згідно геометричній теорії[16]интерферометр є особливого виду ідеальна оптична система, в якій хід променів підкоряється законам геометричної оптики і дифракційні явища не враховуються.

Геометричну теорію ковзають векторів, розглянуту в першому томі доповнимо поняттям про похідну системи ковзних векторів. Це поняття дає можливість розглядати теореми про зміну кількості руху і зміну кінетичного моменту системи як окремі випадки однієї загальної теореми про що ковзають векторах.

Ця геометрична теорія може бити, однак, узагальнена на випадок квадратичних форм від п невідомих з дійсними коефіцієнтами. Виклад цього узагальнення, званого приведенням квадратичних форм до головних осей, буде дано в гл.

Наведена тут геометрична теорія інтеграції абсолютно точно збігається з аналітичним процесом Якобі. Ми вважаємо за необхідне роз'яснити геометрично кожен окремий крок. У зв'язку з цим ми повторюємо, що діференціальной рівняння ми перш за все розглядаємо як Коннекс; цей Коннекс ми тлумачимо за допомогою коллінеаціі відшукуємо точки коллінеаціі що залишаються незмінними, і нарешті утворений ними трикутник беремо в якості нового координатного трикутника.

Запропонована мною геометрична теорія електромагнітного поля не принесла, однак, ніяких плодів в сенсі фізичних наслідків, що відносяться до атомістиці. Мимоволі закрався сумнів: може бути, слідуючи класичної геометрії і фізики і заперечуючи існування абсолютної одиниці довжини, я зробив помилку. Адже атомистика дає нам в руки абсолютні одиниці для вимірювання всіх величин.

Підхід геометричній теорії виявляється явно непридатним: якби вирішував принцип щільної упаковки однорідних атомів-більярдних куль - виникали б тільки щільні упаковки, що спостерігається далеко не завжди.

У геометричній теорії пористості вводиться поняття про коефіцієнті неоднорідності піску.

У геометричній теорії функцій комплексної змінної вельми важливе значення має властивість однолістних функції.

Залучення геометричній теорії оболонок і узагальнення результатів численних експериментів, поставлених на опуклих оболонках, дозволяє приблизно визначити ширину цієї зони.

У сучасній геометричній теорії функцій комплексного змінного велике місце займає створена в останні десятиліття теорія квазіконформних відображень.

Виклад геометричній теорії стійкості опуклих пружних оболонок, що спирається на основне факти теорії кінцевих і нескінченно малих згинань поверхонь. У книзі міститься ряд нових результатів, отриманих в останні роки.

У геометричних теоріях доводиться мати справу з цілою низкою конкретних графів.

Так звана геометрична теорія дифракції дає можливість розрахувати положення окремих рефлексів, незалежно від їх інтенсивності.

При розгляді геометричній теорії умов екстремуму в задачі Лагранжа зручним є зведення її до задачі Майєра в просторі на одиницю більшої розмірності а потім розглядати останню як теорію напівконусів в дотичних просторах.

Орі розгляді геометричній теорії різних варіаційних задач зручним є диференційно-геометричний апарат загальних розшарованих просторів, розвинений В. В. Вагнером[12]під колишньою назвою Складений різноманіття.

Злиття променів, розсіяних.

Ньютон доповнив геометричну теорію веселки поясненням її найбільш загадкового властивості - фарбуватися в різні кольори. Грунтуючись на результатах своїх досліджень з розкладання білого світла в призмах, він пояснив, що спостережувана картина є набором монохроматичних веселок, кожна з яких трохи зміщена щодо попередньої. На основі ретельних вимірів Ньютон обчислив райдужний кут для червоного 13758і для фіолетового 13943 кольорів.

ГЕОМЕТРІЯ ЧИСЕЛ, геометрична теорія ч і з е л - розділ теорії чисел, що вивчає теоретико-числові проблеми із застосуванням геометричних методів. Мінковським), що нек-риє пропозиції, майже очевидні при розгляді фігур в n - вимірному евклідовому просторі мають глибокі наслідки в теорії чисел.

Кути лин, Геометрична теорія зв'язків, Звіт Ін-ту автом.

Монжем була розроблена геометрична теорія конгруенції. Що ж стосується самого завдання, то їм була висловлена гіпотеза про те, що шукані шляху переміщення маси є нормалями до деякого однопараметричними сімейства поверхонь.

ГЕОМЕТРІЯ ЧИСЕЛ, геометрична теорія чисел - розділ теорії чисел, що вивчає теоретико-числові проблеми із застосуванням геометричних. Мінковським), що нек-риє пропозиції, майже очевидні при розгляді фігур в n - вимірному евклідовому просторі мають глибокі наслідки в теорії чисел.

Що ж стосується геометричній теорії, то на додаток до огляду, що міститься в § 4 гл.

Книга[3]присвячена геометричній теорії диференціальних рівнянь на площині і сфері. У ній фактично міститься повний набір топологічних ннварнантов аналітичних векторних полів з ізольованими особливими точками на двовимірної сфері.

Липському[63]розвинув геометричну теорію бороводородов, на основі якої передбачається можливість існування ряду ще невідомих гідридів бору.

Солітони в деяких геометричних теоріях поля /Теорет.

У роботі[54]розглядається геометрична теорія так званих умовних наочних зображень. Їх характерна риса полягає в тому, що апарат проектування вибирається чи не заздалегідь, а в ході графічної діяльності з параметрів структури зображення. Визначальним фактором таких зображень є умови, накладені на оригінал. У просторово-графічному формоутворенні як таких умов виступають функціональні і конструктивні обмеження на просторову структуру форми.

Проектне про нование однієї геометричної теорії Бурместер.

Книга присвячена важливій розділу сучасної геометричній теорії функцій - плоским квазіконформних відображень.

Ці автори детально розробили геометричну теорію числа розірваних зв'язків атомів з сусідами першого і другого порядку, що припадає на одиничну площу в кубічному кристалі; розглядається атомно-голод-кая поверхня, що утворюється при розчленуванні кристала. Як відзначили ці автори, графік зміни у повинен складатися з ділянок сфер, що проходять через початок координат.

Ми вдячні учасникам семінару про геометричній теорії управління в Міжнародній школі вищих досліджень в м Трієст, особливо Уліссу Серру, Ігорю Зеленко і Сержіо Родрі-Гесу, за цінні зауваження, що дозволили поліпшити виклад.

На цій сфері багато пропозицій геометричній теорії функцій виражаються досить просто і наочно, оскільки точка оо не є винятковою.

Пропонована книга містить популярний виклад геометричній теорії стійкості пружних оболонок, заснованої на деяких результатах теорії кінцевих і нескінченно малих згинань поверхонь.

Теорія складання динам абсолютно аналогічна геометричній теорії складання гвинтових переміщень.

Тепер стають очевидними відмінності між геометричною теорією і теорією волноводов.

У цьому огляді розглядаються тільки ті геометричні теорії, які пов'язані з класичними завданнями варіаційного обчислення і користуються локальними диференційно-геометричними методами дослідження. Більшість цих теорій розвивається за зразком ріманової геометрії, що дає можливість побудувати теорію диференціальних інваріантів, необх-дімую для вирішення проблеми еквівалентності і - класифікації відповідних варіаційних задач. Однак зазначений підхід часто вимагає обмежень, пов'язаних з позитивною визначеністю і повнотою метрики, що неприродно з точки зору самого варіаційного обчислення, і мало пов'язаний з завданнями відшукання екстремуму.

Картина поширення плоскої хвилі і проникнення її за кордон розділу двох середовищ при падінні під кутом 9 на плоску поверхню розділу (а і на циліндричну поверхню жили волокна (б. D - діаметр жили. D, - оптичний діаметр волокна. Перше полягає в тому, що геометрична теорія не враховує фазових співвідношень і тому на її основі не можна передбачити явища інтерференції.