А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вищенаведена таблиця

Вищенаведена таблиця, природно, показує межі справедливі для досвідченого експериментатора, який успішно мінімізував всі інші проблеми. Баушінгера (Bauschinger[1886, 1]) Був першим, хто помітив, що так званий в техніці межа пропорційності зменшується зі збільшенням точності вимірювання деформації, і таким чином, є ие параметром матеріалу, а мірою роздільної здатності яка забезпечується технікою експерименту.

Вищенаведені таблиці характеризують вуглеводні в чистому вигляді. В умовах нафтового родовища доводиться мати справу з сумішшю цих вуглеводнів, що знаходиться в контакті з рідиною (нафтою) при високому тиску і температурах.

Вищенаведена таблиця показує, що основна група робітників (за соціальним походженням) розпорошується наступним чином: 18 6% стають особами випадкового заробітку, яким вони живуть до вступу на шлях жебрацтва. 
Вищенаведена таблиця містить результати стількох обчислень і дослідів, що не представляється можливим повністю їй довіряти; якби експериментатор в подібному разі не відчував ніякої невпевненості то він легко дбпустіл б помилки. Необхідно знайти засіб для перевірки. Це засіб напрошується само собою, а саме: отримати той же з'єднання з іншого методу. Таким методом в даному випадку є розчинення цинку в кислоті; з цієї причини я вважав за краще скористатися сульфатом цинку.

Взаємна коагуляція золів. Вищенаведена таблиця 51 ілюструє взаємодію позитивного золю гідроксиду заліза (III) і негативного золю сульфіду миш'яку. У дослідах, результати яких наведені в цій таблиці гидрозолей Fe (OH) 3 додається в різних кількостях до розчину, який містить 056 мг гідрозолі сульфіду миш'яку.

Вищенаведена таблиця відноситься до атмосферного тиску. Але якщо ми будемо змінювати тиск газу, то побачимо, що для незмінною довжини іскри при більшому тиску потрібно і велика різниця потенціалів.

Вищенаведена таблиця показує, що ізоморфізм обох сполук не виключений.

Іноді вищенаведену таблицю представляють в іншій формі (табл. 20) і називають таблицею переходів. Тут кружками позначені стійкі стану, точками - нестійкі а стрілками вказують напрямки переходів в стійкі стану. Розглянемо докладніше, як здійснюється перехід схеми з нестійкого стану в стійке. За цьому два випадки: 1) код нестійкого стану в карті Карно збігається з кодом стійкого стану; 2) код нестійкого стану не збігається з кодом стійкого.

Згідно вищенаведеної таблиці визначаються бали, відповідні рівням ознак і враховують їх питому значимість.

З вищенаведеної таблиці видно, що відхилення від повної поляризації збільшується послідовно зі збільшенням числа пластинок. У випадку абсолютно прозорих пластинок спостерігається повна деполяризація. У разі поглинаючих пластинок існує межа, який проте в два рази більше, ніж ступінь поляризації в одній платівці.

Розширюючи вищенаведену таблицю так, щоб вона включила більше частинок або більше областей, знайдемо, що може бути застосовано таке ж вираження.

У вищенаведеній таблиці груповий і загальний індекси обчислені за підсумковими показниками, в яких змінними величинами є і продукція і норми трудових витрат.

У вищенаведеній таблиці розглядається опція, яка може мати конкурентні переваги перед іншими в довгостроковій перспективі - це поховання вуглекислого газу. Крім того, Німеччина має потенційну ємністю в 42 7 Гт, що може покрити залишок її скорочення.

У вищенаведеній таблиці порівнюються значення магнітних моментів іонів в розчині з числом неспарених електронів в різних іони. Різниця між спостерігалася і обчисленої величиною моменту обумовлена ймовірно тим, що при розрахунку знехтували орбітальним моментом.

У вищенаведеній таблиці дані значення модулів Ь і hl і аргументів р і комплексних величин У0 (г - f - і У.

У вищенаведеній таблиці вказані потенціали не тільки металів, але і деяких металлоидов. У вищенаведених таблицях електричних характеристик проводів поряд з алюмінієвими, сталеалю-мініевих і сталевими проводами наведені дані та по мідних проводах, нині заборонених до застосування на повітряних лініях. Однак характеристики мідних проводів представляють певний інтерес як для проектних, так і експлуатаційних працівників, що займаються реконструкцією існуючих мереж, виконаних мідними проводами.

На підставі вищенаведеної таблиці заповнюється таблиця звірки сум ПДВ за даними розрахунку бухгалтерії і розрахунку аудитора.

Аналіз даних вищенаведеної таблиці показує, що ПВСКЦ і ПВСКС покращують технологічні властивості сумішей: знижується в'язкість і підвищується стійкість до передчасної вулканізації. Крім цього, вони навіть при введенні10 мас. частини збільшують показники міцності і величину адгезії до капроновому корду. У динамічних умовах модифіковані гуми майже вдвічі стійкіше до втоми і менше розігріваються (At), що дуже важливо для їх використання в шинах.

З зіставлення вищенаведених таблиць видно, що помилка середнього арифметичного прикладу в 4 рази менше, ніж помилки складових його одиничних вимірів.

Як видно з вищенаведеної таблиці вплив структурного фактора суперечливо: підвищення питомої ваги в торговельних послугах товару К1 означає додаткову потребу у витратах (112), а по іншим товарам структурний фактор діє в протилежному напрямку, що нейтралізує цей несприятливий структурне зрушення.

Ціновий ряд конкурентів. Як випливає з вищенаведеної таблиці співвідношення між роздрібної та експортної цінами товару на умовах фран-ко-завод становить: стор. Таким чином, роздрібна ціна товару на ринку конкретної країни в 283 рази вище ціни цього товару на умовах EXW - франко-завод.

Як видно з вищенаведених таблиць, сирі м'які парафіни містять в залежності від фракційного і хімічного складів сировини, а також від прийнятих методу і схеми депарафінізації і способу очищення 78 7 - 97 9% к-парафінових, 7 3 - 8 4% ізопарафінових, 0 4 - 11 4% ароматичних вуглеводнів і14 - 3 2% смолистих речовин і практично не містять нафтенових вуглеводнів. Слід, однак, відзначити, що відсутність останніх може бути пояснено труднощами аналізу ціклопара-фінів елементів структури.

Як видно з вищенаведеної таблиці (фіг. Шість перших періодів закінчуються інертними газами: Нє, Ne, Ar, Кг, X, Rn; сьомий період, що не закінчений, має останнім елементом уран. При уважному розгляді вищенаведеної таблиці неважко відзначити загальну тенденцію до збільшення нафтовидобутку, хоча цей процес не відрізнявся рівномірністю.

Як видно з вищенаведеної таблиці розбіжностей, обчислене цетанове число за способом Форберга може відхилятися від цетанового числа, знайденого на моторі максимум на 4 5 одиниці в ту або іншу сторону. Середня помилка становить 2 цетанових одиниці.

А тим часом з вищенаведеної таблиці випливає, що присутність гидрохинона, зменшуючи швидкість реакції каталази, не робить ніякого впливу на загальну кількість виділеного кисню.

Розглянемо по порядку елементи вищенаведеної таблиці.

Робочі характеристики представлені в вищенаведеної таблиці.

Схема для перевірки правильності взаємного включення якоря і додаткових полюсів. | Схема для визначення полярності полюсів машини. Отримані результати порівнюються з наведеної вище таблиці що вказує необхідну взаємну полярність головних і додаткових полюсів.

Теплові потоки, зазначені у вищенаведеній таблиці - це результати спостережень.

Для броньованого кабеля вказані в вищенаведеній таблиці величини слід зменшити на 20% до обчислення польового випробувальної напруги постійного струму. У разі броньованих кабелів випробування змінною або постійним струмом повинно бути повторено після бронювання при величинах близько 80%, необхідних до бронювання.

Підставивши дані про капітальних вкладеннях з вищенаведеної таблиці розрахуємо загальну суму нарощених одноразових витрат для першої і другої фірм.

Дані про співвідношення ізомерні продуктів включені в вищенаведену таблицю.

Виходячи зі схеми, матричного числа і формул вищенаведеної таблиці записуємо номери вузлів (at і dx) або (bt і сг), між якими включено задає джерело напруги або струму на вході схеми, номери вузлів (контурів) q і s на виході схеми і номери вузлів ( контурів) від (аг і d2) до (а і dn) і від (6Х і сх) до (Ьг і сг) або від (62 і с2) до (Ьг і сг) і від (аг і dt) до (а і dn), між якими включені джерела напруги або струму відповідні початковим ненульовим напруженням і струмів на реактивностях або додаткових джерелах, наявних у схемі.

Певна за допомогою формули (5) і вищенаведеної таблиці величина з включає в себе компенсацію утонения стінки в згинах труб за умови, якщо середній радіус вигину буде не менше 3 5Dtt - для трубопроводів і кіпятільних труб і не менш 2DH - для змійовиків пароперегрівачів і економайзерів.

Прісіатрмваясь ж'втой строкатою партій, яку Даегу нам 'вищенаведена таблиця, ми вже імйем' можливість вид'-лити в ній шгвдуюпця шшвия сощальния трупи. По-друге, групу урядову і чиновницьку, нь якої догаши бути віднесені представники адмівістрацш, суду, поліцщ, військо і бути может ', духовенство.

Бугурусланський газ із газової шапки близький до газу А вищенаведених таблиць, і цими діаграмами можна керуватися при визначенні температури і тиску, які повідомляють газу насиченість водою, і при визначенні кількості води, які можуть міститися в газі при різних умовах.

У разі вибору чисел пазів відповідно до даних вищенаведеної таблиці (за винятком чисел пазів, взятих в квадратні дужки) машини можна виконувати без скоса пазів ротора.

Для перевірки правильності регулювання обприскувача, попередньо виробленої за вищенаведеними таблицями і розрахунковим шляхом, необхідно зробити політ з точно виміряним кількістю води або іншої рідини. Визначивши за допомогою секундоміра час, що необхідний на спорожнення бака літака (або баків вертольота), завантаженого відміреною кількістю рідини, легко знайти фактичний секундний випуск рідини і порівняти його з розрахунковим. У разі розбіжності фактичної витрати з розрахунковим, необхідно змінити число діючих розпилювачів, закривши деякі з них заглушками або, навпаки, збільшивши число діючих розпилювачів.

Розрахунок складено на основі двох величин валової маржі (див. Вищенаведену таблицю), що відповідають двом різним напрямам виходу з кризи.

Розрахунок складено на основі двох величин валової маржі (див. Вищенаведену таблицю), що відповідають двом різним напрямам виходу з кризи. Валова маржа виходить після відшкодування змінних витрат, обумовлених виробництвом даного виду продукції. Кожен з представлених видів продукції має і накладні витрати постійного характеру.

Графік будувати, даючи значення Л:, для яких складена вищенаведена таблиця коефіцієнтів.

При проходженні ПЛ в гірських районах повітряні проміжки, обрані по вищенаведеній таблиці за винятком тих, що вимагаються атмосферних перенапруг, повинні бути збільшені на 1% на кожні10 м понад 1000 м над рівнем моря.

Зустрічаються в літературі різні різновиди облігацій можуть бути також класифіковані за допомогою вищенаведеної таблиці.

Так як в урядових звітах, якими можна було користуватися для складання вищенаведеної таблиці (5 - й), немає відомостей про багатьох важливих виробництвах, наприклад виноградних вин, деревного вугілля, дьогтю (селянами в лісах),[о ]Тєлєжній, шорно і безлічі кустарних, і так як взагалі збори статистичних даних, що стосуються галузей промисловості (крім тих, які обкладені акцизними зборами), до останнього часу не врегульовано, то на числа, наведені в стовпчиках 7 - м, 8 - м і11 - м повинно дивитися, як на наближені і відносні. Але відносна їх величина проте характеризує ступінь промислового розвитку різних областей Росії.

У технічно обгрунтованих випадках допускається поставка дроту наступних, які не включені в вищенаведеної таблиці не рекомендованих діаметрів 232 6і4 2 мм.

Різьбонарізні самовідкриваючимся головки з тангенціальними плоскими гребінками. При призначенні швидкостей різання на операціях обробки резьб круглими плашками на стали ХВСГ використовувати вищенаведену таблицю, зменшивши табличну швидкість в 2 5 разу, а в разі застосування плашок зі швидкорізальної сталі - в 2 рази.

Виходячи з цих відомостей можна визначити розподіл електронів по різним електронним верствам; в вищенаведеної таблиці представлені розподілу, що відповідають трьом першим верствам.

У дужках - довірчий інтервал 95% ймовірності розрахований за формулами, представленим в вищенаведених таблицях.