А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Широкі права

Широкі права надані освітнім установам.

Широкі права в галузі планування, надані трудовим колективам Законом СССPпро державне підприємство (об'єднання), не повинні ущемлятися іобмежуватися вищестоящими органами. Поки нерідкі випадки, коли міністерства завищують контрольні цифри і державне замовлення, встановлюють необгрунтовані нормативи.

Особливо широкі права надані в області планування і господарської діяльності.Підприємство самостійно розробляє і затверджує план, укладає договори поставки із споживачами продукції, встановлює прямі господарські зв'язки з постачальниками сировини, матеріалів, комплектуючих виробів.

Особливо широкі права наданіпідприємствам в галузі праці та заробітної плати.

Підприємствам надані широкі права в області організації заохочення переможців змагання. Колектив підприємства може встановлювати ті чи інші показники і розробляти умови преміювання.

Надаючи землекористувачам широкі права по використанню ними земельних ділянок, Радянська держава, як власник землі, покладає на них і певні.

Законодавство надає профспілкам широкі права в цій області. Вони управляютьдержавним соціальним страхуванням, складають і виконують бюджет державного соціального страхування, призначають і виплачують різні допомоги із соціального страхування, беруть участь у призначенні державних пенсій. У віданні профспілок знаходятьсясанаторно-курортні заклади, профілакторії, будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази.

Трудовим колективам надані широкі права в стимулюванні ресурсозбереження. Pуководітелі підприємств за погодженням із комітетами профспілок самі визначаютьконкретні види ресурсів, за економію яких повинні заохочуватися працівники. При цьому на виплату винагород працівникам підрозділів, що забезпечують економію, виплачують до 50% вартості зекономлених матеріальних і до 75% - паливно-енергетичних ресурсів.

СНХ СССPнадані широкі права в галузі господарського керівництва діяльністю промисловості. Зокрема, він має право: змінювати річні плани по союзних республіках, міністерствах і відомствах СССPпри вишукуванні додаткових ресурсів по ходу виконанняпланів, в межах показників нар.

Виробничим відділенням надаються широкі права в області калькуляції витрат виробництва як основи цін, особливо при розробці нової продукції. Вони самі можуть визначати вимоги до сировини і матеріалів,купується у зовнішніх контрагентів або одержуваним по внутрішньокорпоративні поставки, і в своїх калькуляціях визначати можливий рівень цих цін, витрати на вивчення ринку, організацію системи збуту, рекламу, адміністративні та інші накладні витрати по центруприбутку. При визначенні передбачуваного рівня цін на нову продукцію в основу кладуться результати комплексного дослідження ринку та перспектив його розвитку, які містяться в програмах маркетингу по кожному окремому продукту або групі товарів, що входять вноменклатуру відповідного центру прибутку.

Державним інспекторам надані широкі Права, але якщо вони не виконують покладені на них обов'язки, ставляться до них неналежним чином або помічені в розголошенні державних (комерційних)секретів, то несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Держінспектор завжди повинен пам'ятати, що він захищає інтереси як держави, так і споживача.

Виробничим відділенням надаються широкі права в області калькуляції витратвиробництва як основи цін, особливо при розробці нової продукції. Вони самі можуть визначати вимоги до сировини і матеріалів, що купується у зовнішніх контрагентів або одержуваним по внутрішньокорпоративні поставки, і в своїх калькуляціях визначати можливийрівень цих цін, витрати на вивчення ринку, організацію системи збуту, рекламу, адміністративні та інші накладні витрати по центру прибутку. При визначенні передбачуваного рівня цін на нову продукцію в основу кладуться результати комплексного дослідження ринку таперспектив його розвитку, які містяться в програмах маркетингу по кожному окремому продукту або групі товарів, що входять в номенклатуру відповідного центру прибутку.

Міністерству СССPнадані широкі права по керівництву галуззю. Ці праваставляться до планування, розвитку науки і техніки, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, фінансової діяльності, роботі в області кадрів, праці і заробітної плати, економічних і науково-технічних зв'язків із зарубіжними країнами.Міністерства не тільки керують підприємствами, але і створюють, ліквідують і реорганізують їх.

Підприємство, маючи широкі права у формуванні плану, зобов'язана суворо дотримуватися планову дисципліну і повністю виконувати плани і договірні зобов'язання. Необхідністьподальшого зміцнення планової дисципліни особливо була відзначена на червневому (1987 р.) Пленумі ЦК КПРС.

XII Основ закріплені широкі права профспілок, що стосуються їх участі у розробленні та реалізації державних планів розвитку народного господарства, у вирішенніпитань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів. Профспілки залучають робітників і службовців до управління виробництвом, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої татрудової дисципліни. Велику роль профспілки відіграють у здійсненні нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю і правил по охороні праці і у проведенні заходів, які зачіпають інтереси виробництва, робітників і службовців. В Основах закріплено праворобітників і службовців брати участь в управлінні виробництвом, визначено взаємовідносини фабричного, заводського, місцевого комітетів профспілки з адміністрацією.

Залізничному транспорту надані особливо широкі права в справі суміщення професій нетільки робітників, але також ІТPі службовців. У результаті сполучення професій на залізничному транспорті вивільняються тисячі працівників. Суміщення професій допустимо, якщо при цьому забезпечується висока якість основної і суміщуваної роботи, дотримуються правилаохорони праці та техніки безпеки. Для більш широкого використання можливостей сумісництва необхідно розширювати навчання іншим професіям, в першу чергу працівників з неущільненого робочим днем.

Надані соціалістичною демократієютрудящим широкі права в різних сферах суспільного життя органічно поєднуються з громадянськими обов'язками. Це поєднання, так само як і сам зміст прав і обов'язків, визначається загальнонародними інтересами, інтересами будівництва комуністичногосуспільства.

Вони повинні мати найширші права у відборі абітурієнтів, визначенні термінів, зміст і методів навчання, розподілі та використанні своїх випускників. Елітарність можлива і всередині вузу стосовно окремих спеціальностей з особливовідібраним контингентом студентів.

Закон надає зовнішньому керуючому широкі права по керівництву підприємством-боржником і управлінням його майном. Зовнішній керуючий має право самостійно розпоряджатися майном боржника, укладати від йогоімені мирову угоду, заявляти відмови від виконання договорів боржника.

У процесі конкурсного виробництва широкі права, у вирішенні фінансових та інших питань, набуває збори кредиторів, в роботі якого беруть участь кредитори, конкурсний керуючий,представник трудового колективу підприємства-боржника і боржник. Pешенія приймаються тільки конкурсними кредиторами, інші учасники зібрання мають право дорадчого голосу.

Їм були надані законодавством широкі права у встановленніправових норм (право законодавчої ініціативи, спільне або за погодженням з ними прийняття нормативних актів, починаючи від постанов Уряду СССPдо актів, прийнятих адміністрацією підприємств, установ, організацій) і в інших сферах суспільнихвідносин.

Надаючи радгоспам і колгоспам широкі права по використанню за ними сільськогосподарських земель та інших угідь, Радянська держава разом з тим покладає на них і певні обов'язки.

Товариство надає підприємству працівникомширокі права, і це накладає на колектив підприємства певні обов'язки перед суспільством в особі соціалістичної держави.

Технічним інспекторам профспілок надані широкі права контролю за дотриманням усіх законоположень, обов'язковихпостанов, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах.

Статут колгоспу, визначаючи широкі права колгоспників і гарантуючи їх здійснення, разом з тим покладає на них ряд обов'язків, точне та сумлінне виконання якихприскорює економічний розвиток колгоспів, дозволяє швидше й ефективніше домагатися вирішення завдань комуністичного будівництва.

Представляючи керівникам підприємств самостійність і широкі права, необхідно було створити умови реалізації цих новихправ. У питаннях якості це забезпечується наявністю в об'єднаннях і на підприємствах органів держприймання, що володіють відповідними правами і здатними оперативно вирішувати питання виробництва високоякісної продукції безпосередньо на рівні підприємства,без втручання вищих органів управління.

Союзним республікам в СССPнадані широкі права в сфері управління економікою п національною культурою. Політичний режим характеризує засоби, методи, за допомогою яких панівний класздійснює свою владу. В умовах буржуазно-демократичного режиму має місце зовнішнє дотримання буржуазно-демократичних свобод н законності. Військово-фашистські режими характеризуються відсутністю буржуазної демократії п законності, використанням прямогонасильства і терору, нехтуванням елементарних свобод і прав людини, розгулом самих темних сил реакції, расизму, мілітаризму, придушенням робітника, п насамперед комуністичного, руху з фізичною розправою над його учасниками.

Радянським об'єднанням іпідприємствам надаються широкі права в розвитку прямих зв'язків з підприємствами і організаціями інших країн - членів РЕВ. Вони будуть самостійно вирішувати всі питання кооперації, в тому числі визначати напрями і конкретні цілі співробітництва, вибиратипартнерів в країнах - членах РЕВ, здійснювати поставки по кооперації, включаючи підписання господарських договорів і контрактів на поставку продукції та надання послуг, пов'язаних з кооперацією і розвитком виробництва, визначення економічних умов співробітництва,узгодження цін на кооперіруемой комплектуючі вироби і надані послуги.

Радянське законодавство не тільки надає широкі права винахідникам і раціоналізаторам, але і гарантує їх надійний захист. У Положенні чітко розмежовано, в якомупорядку і які органи розглядають ці суперечки.

В даний час підприємствам надані широкі права у використанні оборотних коштів, маневруванні ними відповідно до умов виробництва. Норматив по окремих статтях встановлюється в такихрозмірах, щоб він сприяв найбільш раціональному і ефективному використанню матеріальних і фінансових ресурсів, прискоренню оборотності оборотних коштів.

В сучасних економічних умовах підприємствам надані широкі права врозпорядженні оборотними коштами. Оборотні кошти знаходяться в розпорядженні підприємств і вилученню не підлягають.

Підприємствам і місцевим комітетам профспілок надані широкі права і розподілі фонду матеріального заохочення. Формою виплат нз цьогофонду є премії, одноразові виплати і винагороди за підсумками року. В Угорщині преміювання працівників підприємств проводиться з фонду участі в прибутках. В ГДPна підприємстві створюється преміальний фонд, який обчислюється у відсотках до прибутку. У Польщізаробітна плата виплачується з централізовано встановленого фонду. Крім того, на підприємствах існують два фонду заохочення: преміальний фонд ІТPі службовців і фонд підприємств. Перший виділяється з фонду заробітної плати. Мінімальний розмір його становить 10%фонду посадових окладів ІТPі службовців. Другий служить для заохочення всіх працівників підприємства і створюється за рахунок прибутку. У Чехословаччині тарифні ставки, оклади, надбавки та інші доплати виплачуються нз фонду трудящих.

Закон СССP1 Про соціалістичномупідприємстві надає широкі права підприємству в області розподілу госпрозрахункового доходу колективу, в області самоврядування, підготовки та розстановки кадрів, в області планування та інших видів діяльності, включаючи зовнішньоекономічну.

Радянськезаконодавство надає винахідникам і раціоналізаторам широкі права і пільги і в той же час гарантує здійснення цих прав, їх належну охорону.

В сучасних економічних умовах підприємствам надані широкі права в розпорядженніоборотними коштами. Оборотні кошти знаходяться в розпорядженні підприємств і вилученню не підлягають.

Закон СССPПро соціалістичному підприємстві надає широкі права підприємству в області розподілу госпрозрахункового доходу колективу, в областісамоврядування, підготовки та розстановки кадрів, в області планування та інших видів діяльності, включаючи зовнішньоекономічну.

Соціалістичне законодавство надає винахідникам і раціоналізаторам широкі права і пільги і в той же часгарантує здійснення цих прав, їх належну охорону.

Радянське законодавство надає винахідникам і раціоналізаторам широкі права і пільги і в той же час гарантує здійснення цих прав, їх належну охорону.

Госпрозрахунковим підприємствам(Організаціям) надані широкі права у використанні ФЗП. При першій моделі госпрозрахунку поки зберігаються певні традиційно сформовані відмінності в напрямках використання власне ФЗП і фонду матеріального заохочення. Як правило, з ФЗПзабезпечуються: оплата за тарифними ставками (окладами), оплата за перевиконання норм і преміювання робітників за основні результати діяльності, винагорода за вислугу років і цілий ряд гарантійних і компенсаційних виплат.

Однак підприємства не завжди правильновикористовують ті широкі права, які їм надані у виборі ефективних форм преміювання. Часто премії використовуються з метою компенсації несприятливих умов виробництва, оплати праці в надурочний час і вихідні дні. Допускається зрівняльнийрозподіл премій, використання їх для механічного підвищення заробітної плати. На жаль, мають місце і факти, коли премія працівникам виробничих об'єднань (підприємств) виплачується при зриві термінів постачань продукції споживачам за договорами, приїї низькому технічному рівні. Заохочення працівників за поліпшення показників роботи не завжди поєднується з необхідною відповідальністю за невиконання планових показників і перевитрату ресурсів.

Вище зазначалося, що Кантона начальники мали широкі права іфактично були повновладними господарями в своїх кантонах. Документи розповідають про численні зловживання кантонів своєю владою, про їх насильствах над рядовими башкирами - над своїми одноплемінниками.

Положення з соціалістичне державневиробничому підприємстві надає широкі права підприємству в області планування, науково-технічного і економічного розвитку виробництва, матеріально-технічного постачання і збуту продукції, матеріального заохочення працівників, використанняприбутку.

Для здійснення своїх функцій головному бухгалтеру надано широкі права. Він дає вказівки і розпорядження щодо оформлення операцій відповідними документами і представлення в бухгалтерію необхідних для обліку та контролю документів та відомостей. Вразі невиконання або порушення цих вказівок і розпоряджень винні особи можуть бути позбавлені премій і навіть притягатися до відповідальності.

Для виконання цих завдань органам Держгіртехнагляду надані широкі права.

Багатогранна діяльністьрадянських профспілок спирається на надані їм широкі права у відносинах з держ. У своєму внутрішньому житті профспілки СССPстрого дотримуються принципів колективності в керівництві, звітності та виборності профспілкових органів, розвитку самодіяльності таініціативи трудящих мас. Основним принципом профспілок СССPв їх взаємовідносини з профспілками та громадськими орг-ціями зарубіжних країн є зміцнення єдності і братерської солідарності робітничого класу всього світу.

Технічний інспектор (головнийтехнічний інспектор) має широкі права, в тому числі: безперешкодно проходити на підприємства і в установи в будь-який час дня і ночі і оглядати всі їх частини; вимагати від адміністрації пред'явлення необхідних документів та пояснень з питань охорони праці;давати обов'язкові для адміністрації підприємств і установ приписи про усунення порушень законодавства про охорону праці та контролювати виконання цих приписів; забороняти роботу на окремих виробничих ділянках, верстатах, машинах та іншому обладнанні в тих випадках, коли роботи можуть призвести до травматизму або захворюванню працюючих; ставити перед президією відповідного галузевого комітету профспілки, Ради профспілок питання про призупинення роботи окремих цехів і підприємств, які не відповідають вимогам техніки безпеки та виробничої санітарії; притягати до відповідальності осіб адміністрації, винних у порушенні трудового законодавства і правил охорони праці, шляхом накладення штрафу або передачі матеріалу про порушення в слідчі органи.

Студент повинен стати активною самостверджуються особистістю, що має широкі права вибору свого місця в житті, включаючи шляхи, рівні та форми освіти. При цьому необхідним критерієм при наданні можливостей для отримання освіти повинна стати ступінь особистої відповідальності студента за реалізацію отримання у вузі природничонаукових, гуманітарних і технічних знань.

Підрядним колективам в частині розподілу їх загального заробітку надані широкі права. Загальний заробіток може ділитися будь-яким прийнятним для конкретних колективів способом згідно побажань працівників.

У нових умовах планування й економічного стимулювання підприємствам надані широкі права у використанні основних і оборотних фондів, самостійного вирішення багатьох економічних питань. Значно скорочено кількість планових показників, затверджуваних підприємству в централізованому порядку, у зв'язку з чим різко зросла роль колективу підприємства в розробці планів.

У нових умовах планування й економічного стимулювання підприємствам надаються широкі права у використанні основних і оборотних фондів, самостійного вирішення багатьох економічних питань. Значно скорочено кількість планових показників, затверджуваних підприємству в централізованому порядку, у зв'язку з чим різко зросла роль колективу підприємства в розробці планів. Штати, їх структура, форми оплати праці, показники та розміри преміювання також стають компетенцією підприємства. Скасовується реєстрація штатів у фінансових органах, а також кошторисів адміністративно-управлінських витрат. Збільшена частина амортизаційних відрахувань, що залишається в розпорядженні підприємства. Підприємства отримали право реалізувати надлишкове обладнання та інші засоби виробництва.