А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Електродний потенціал - система

Електродний потенціал системи Ti3 H2O ТЮ1 2Н е - рівний 010 В.

Електродний потенціал системи окислювача став більше, ніж у системи відновлювача, тому в цих умовах К2Сг2О7 окисляє соляну кислоту до вільногохлору.

Зміна електродних потенціалів системи від рН розчину можна досліджувати, застосовуючи для вимірювання рН - метр зі скляним електродом.

Як залежить від величини електродного потенціалу системи процес відновлення її ОФ і окислення ВФ.

За рахунокосвіти малодисоційованих комплексного іона електродний потенціал системи Сі 2С1 - е -[СиС12 ]- Зсувається в область негативних значень так, що виявляється можливим окислювання міді іоном водню.

Тому в ряді Fe - Ru - Os Еодожнтельнее значенняелектродного потенціалу системи М2 /М збільшується, хімічна активність простих речовин в розчині зменшується.

Стандартний електродний потенціал системи (1) дорівнює - 271В Електродний потенціал системи (2) залежить від рН і в нейтральному середовищі має значення - 041 В.

Криві титрування 500 мл розчину, що містить 0100 М Ti3 і 0200 М Fe20100 н. розчином МПО. Передбачається, що в процесі титрування концентрація іонів водню дорівнює 100 гніон /л. Ми бачили, що в точці еквівалентності окисно-відновного титруваннявідбувається суттєва зміна електродного потенціалу системи. Існує кілька способів виявлення цієї зміни потенціалу, придатних для визначення кінцевої точки титрування.

Характерні особливості поведінки пасивується корозійнихсистем визначаються незвичністю зміни швидкості анодного процесу із зміною електродного потенціалу системи.

Іншою важливою особливістю росту корозійних тріщин є та обставина, що склад (зокрема водневий показник середовища рН) іелектродний потенціал системи метал - середа в тріщині і на гладкій поверхні значно відрізняються. А оскільки поряд із коефіцієнтом інтенсивності напружень швидкість росту тріщини визначається електрохімічної ситуацією в вершині тріщини, то представляєтьсяособливо важливим її вивчення.

Іншою важливою особливістю росту корозійних тріщин є та обставина, що склад (зокрема водневий показник середовища рН) і електродний потенціал системи метал - середа в тріщині і на гладкій поверхні значновідрізняються. А оскільки поряд із коефіцієнтом інтенсівностп напруг швидкість росту тріщини визначається електрохімічної ситуацією в вершнне тріщини, то видається особливо важливим її вивчення.

Іншою важливою особливістю росту корозійних тріщинє та обставина, що склад (зокрема, водневий показник середовища рН) н електродний потенціал системи метал - середа в тріщині і на гладкій поверхні Значно відрізняються. А оскільки поряд із коефіцієнтом інтенсивності напружень швидкість ростутріщини визначається електрохімічної ситуацією в вершпне тріщини, то видається особливо важливим її вивчення.

Іншою важливою особливістю росту корозійних тріщин є та обставина, що склад (зокрема, водневий показник середовища рН) іелектродний потенціал системи метал-середу в тріщині і на гладкій поверхні значно різняться.

Іншою важливою особливістю росту корозійних тріщин є та обставина, що склад (зокрема, водневий показник середовища рН) і електроднийпотенціал системи метал - середа в тріщині і на гладкій поверхні Значно відрізняються. А оскільки поряд із коефіцієнтом інтенсивності напружень швидкість росту тріщини визначається електрохімічної ситуацією в вершцне тріщини, то представляється особливоважливим її вивчення.

Електродний потенціал системи 2Н (р) 2е - Н2 (г) для води (при рН7) становить 98 - 0414 В.

Електродний потенціал системи 2Н (р) 2е - Н2 (г) для води (при рН 7) складає Ет - 0414 В.

Електродний потенціал системи 2Н (р) 2е - Н2 (г) для води (при рН7) складає E g - 0414 В.

За фізичними властивостями він скоріше нагадує сусідні елементи з періодичної системі - талій, свинець і вісмут, ніж безпосередній гомолог - телур. Електродний потенціал системиPпро -Pпро (IV) дорівнює 076 в, потенціал системиPпро -Pпро (II) непіддається вимірюванню внаслідок окислення нижчого валентного стану під дією а-випромінювання.

У відповідності зі будовою електронних оболонок іонів Їй, Yb та Sm мають здатність при відновленні утворювати проміжний стан з валентністю 2 ввідміну від решти РЗЕ, які відновлюються, мабуть, відразу до металевого стану. Оцінювати таку здатність зазвичай прийнято електродним потенціалом системи, в даному випадку Ln3 /Ln2 за умови повної її оборотності. У табл. 30 наведені головним чиномпотенціали півхвиль при полярографической відновленні на ртутному катоді і лише два значення стандартного потенціалу, отримані класичним способом. У межах помилок визначень вони збігаються, що спостерігається рідко, але теоретично цілком можливо.

Існують кілька модифікацій таких фарб, загальне для них - приготування суспензії в рідкому склі порошку металевого цинку, який забезпечує переважний механізм протекторної (електрохімічної) захисту сталі від корозії. При попаданніцінксілікатного покриття в корозійну середу відразу ж встановлюється електродний потенціал системи, рівний потенціалу цинку. Захист здійснюється завдяки катодного поляризації, повністю переважної локальний струм корозії підкладки. Електрохімічний захист вжев першому періоді забезпечується меншим струмом завдяки наявності на підкладці ряду хімічних сполук, що є пасиватором-ми (інгібіторами) корозії, як наприклад СаСО3 Na2O - nSiO2 NaOH, Fe2SiO4 Zn (OH2 та ін Внаслідок поляризаційних явищ і зростання омічногоопору пари Zn (A) -Pе (юPль електрохімічного фактора в захисному ефекті зменшується. У другому періоді[29], коли потенціал системи стає позитивніше потенціалу анодних ділянок підкладки, переважаючу роль починає грати інгібуючий ефектзахисного шару, сформованого в першому періоді.

Чисті метали сімейства заліза міцні й пластичні. На ці властивості сильно впливають забруднення. Відповідно їх положенню електродні потенціали систем Е /Е 2 рівні - 0441 - 0277 і - 0250 В.

Відсутність Зо5 -елект-рона у іона титану (1У) змінює енергетичний стан Зс. Про це свідчать значення електродних потенціалів системи титан (1У) /титан (Ш) у присутності о-фенантроліна і а а - дипіридил (табл. 2), які показують, що величини констант нестійкості сполук титану (Ш) з цими лігандами набагато нижче, ніж у сполук тита-ну (1У), і, отже ці ліганди стаоілізіруют титан в ступені окислення три.

Окислення простих речовин за рахунок виділення водню в розчинах кислот протікає активніше, ніж в чистій воді. Підвищення концентрації іонів ОНз відповідає зменшенню від'ємного значення електродного потенціалу системи Н (р) е - V2H2 (r), тому число металів.

Окислення простих речовин за рахунок виділення водню в розчинах кислот протікає активніше, ніж в чистій воді. Підвищення концентрації іонів OHJ відповідає зменшенню від'ємного значення електродного потенціалу системи Н (р) е - 1 /2Н3 (г), тому число металів, взаємодіючих з цього механізму, різко збільшується.

Окислення простих речовин за рахунок виділення водню в розчинах кислот протікає активніше, ніж в чистій воді. Підвищення концентрації іонів ОНз відповідає зменшенню від'ємного значення електродного потенціалу системи Н (р) е - V2H2 (r), тому число металів, взаємодіючих з цього механізму, різко збільшується.

Аналогічно тому, що спостерігалося і в реакціях інших типів, зміна функції по ординаті поблизу точки еквівалентності стає помітніше, оскільки збільшується повнота протікання реакції. На рис. 15 - 2 представлені результати титрування гіпотетичного визначається речовини А зі стандартним потенціалом 0 2 В різними реагентами, які мають стандартні потенціали від 0 4 до 1 2 В; відповідні константи рівноваги реакції (гл. Ясно, що із збільшенням повноти протікання реакції електродний потенціал системи збільшується.

Стиснення атомів лантаноїдів тягне за собою збільшення потенціалів іонізації і зменшення активності. Метали, що стоять безпосередньо за лантаноїдами, завдяки стисненню мають сильно знижену активність, часто меншу, ніж у вартих над ними. Це призводить до того, що в побічних підгрупах, крім підгрупи IIIB, радіуси атомів елементів 6-го періоду виявляються майже такими ж, як і радіуси атомів елементів 5-го періоду тій же підгрупи. В побічних підгрупах (крім IIIB) активність металів зазвичай росте знизу вгору, а не зверху вниз, як у головних підгрупах . Наприклад, перші потенціали іонізації нікелю, паладію і платини відповідно 763; 833 і 900 В, а електродні потенціали систем Ме /Ме2 - 025; 0987 і 1 2 В.