А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фотометричне визначення - кальцій

Фотометричне визначення кальцію проводять по каліброване графіком, отриманим шляхом вимірювання оптичних густин еталонних розчинів у порівнянні з розчином реактиву, що не містить кальцію.

Для фотометричного визначення кальцію реекстракт поміщають в мірну колбу ємністю 50 мл, доливають 25 мл 005% - ного розчину ГБОА і 1 мл розчину лугу. Доводять об'єм водою до мітки, перемішують і через 10 хв.

При фотометричному визначенні кальцію зазвичайзастосовують 002% - ний[345, 346], Або 0 1% - ний[1320]або 0001% - ний[609]розчини кальціона у воді.

При фотометричному визначенні кальцію застосовують 002-ий розчин реактиву в чотирихлористому вуглеці. Pаствор стійкий не менше 10 днів.

Криві светопог-лощеної /85 /. |Калібрувальний графік /85 /. При фотометричному визначенні кальцію застосовують 002% - ний розчин кальціона у воді.

При фотометричному визначенні кальцію зазвичай застосовують 002% - ний[345, 346], Або 0 1% - ний[1320]або 0001% - ний[609]розчини кальціона у воді.

Наявні для фотометричного визначення кальцію реагенти не володіють достатньою селективністю, тому в більшості випадків необхідно попереднє відділення супутніх елементів. Осадження не рекомендується через адсорбції кальцію осадом. Винятокпредставляє осадження заважають іонів металів у вигляді сульфідів з кислого розчину. Відділення кальцію від інших лужноземельних металів осадженням у вигляді карбонату або оксалату вимагає багаторазового переосадження[102], А при невеликій кількості кальцію призводитьдо значної його втрати. Кращим методом відділення кальцію від супутніх елементів є екстракція. Для екстракції застосовують 2% - ий розчин Оксин в хлороформі, що містить 2% н-бутіламіна.

Цей реагент використовували для фотометричного визначеннякальцію[12], Але його, мабуть, не застосовували для визначення кальцію в силікатних або карбонатних породах, можливо внаслідок перешкод від магнію. Мурексиду (пурпурат амонію) і глиоксаль-б с - (2-оксіаніл) теж пропонували використовувати як фотометричні реагенти накальцій, але і їх не застосовували при аналізі гірських порід. Однак Леонард[13]застосовував гліок-саль-бис - (2-оксіаніл) при визначенні кальцію в карбонат магнію, і його метод, мабуть, придатний для аналізу магне-зітов.

Pекомендуемий мурекеід непридатний дляфотометричного визначення кальцію, так як комплекс його дуже нестійкий (3 - 5 хв) і тому не вдається отримати відтворюваних результатів.

Недоліком ГБОА як реагенту для фотометричного визначення кальцію є низька специфічність. Визначеннюзаважають багато метали: лужноземельні, важкі, рідкоземельні та ін Тому необхідно попередньо відокремлювати кальцій від основної речовини або надійно його маскувати.

Неорганічні реактиви не застосовуються для фотометричного визначення кальцію. Зорганічних реактивів для цієї мети, особливо в останні роки, було запропоновано велике число з'єднань.

Перевагами кальціона як реагенту для фотометричного визначення кальцію є: достатньо висока чутливість кольорової реакції і її швидкерозвиток, контрастність і чіткість переходу забарвлень, достатня стійкість розчинів реагенту та його комплексу з кальцієм, хороша розчинність в воді, відтворюваність результатів.

Pассмотрім основні реагенти, використовувані для фотометричноговизначення кальцію.

Таким чином, кращими реагентами для фотометричного визначення кальцію є ГБОА і кальціон ІPЕА. ААБН має значні переваги при екстракційно-фотометричному визначенні. Непряме фотометричне визначення Са з ААБНмає багато недоліків.

Однак реагент малоізбірателен і широкого застосування для фотометричного визначення кальцію не знайшов.

Криві світлопоглинання (СФ-4А, 1 i см. Переваги ГБОА перед іншими реагентами, що застосовуються для фотометричноговизначення кальцію: більш специфічний до кальцію в порівнянні з арсеназо I і кальціоном; селективність може бути підвищена екстракцією комплексу кальцію з ГБОА органічними розчинниками. Метод із застосуванням ГБОА є кращим з фотометричних методіввизначення кальцію.

Незважаючи на це, мурексиду широко використовується для фотометричного визначення кальцію. Лише останнім часом його помітно витісняють інші реактиви.

Так, наприклад, мурексиду, описаний для фотометричного визначення кальцію вреактивах /64 /, досить чутливий, ж-нако він малоудобен для практичної роботи з огляду нестійкості кольорових комплексів у розчині. Pаствори самого реактиву також малостійкі.

Криві світлопоглинання (СФ-4А, 1 I см. Переваги ГБОА перед іншими реагентами,застосовуються для фотометричного визначення кальцію: більш специфічний до кальцію в порівнянні з арсеназо I і кальціоном; селективність може бути підвищена екстракцією комплексу кальцію з ГБОА органічними розчинниками. Метод із застосуванням ГБОА є кращимз фотометричних методів визначення кальцію.

Велика частина перерахованих з'єднань не становлять практичного інтересу як реактиви для фотометричного визначення кальцію, так як вони не відповідають вимогам по чутливості, вибірковості абостійкості розчинів.

Проведені нами дослідження показали, що завдяки нестійкості реактиву і його комплексу фотометричне визначення кальцію з мурексиду дає погану відтворюваність і недостатню точність.

На основі літературних таекспериментальних даних, отриманих авторами, порівняно розглянуті основні реагенти, використовувані для фотометричного визначення кальцію.

Спектри поглинання. Pеагент - оранжево-червоний порошок, помітно розчинний в органічних розчинниках.Фотометричне визначення кальцію засноване на вимірюванні зменшення оптичної щільності органічного шару.

При цьому спочатку жовтий розчин реактиву стає, в залежності від концентрації кальцію, оранжево-жовтим до червоного. Для фотометричноговизначення кальцію застосовують 005% - ннй розчин реактиву в метиловому спирті.

Максимум поглинання реагенту знаходиться при 552 нле, комплексу - при 514 нм. При фотометричному визначенні кальцію поглинання пофарбованого розчину вимірюють при 500 - 505 нм, так як при ційдовжині хвилі вплив поглинання вільного реагенту на поглинання комплексу мінімально. Оскільки зі зміною концентраціі1 кальцію змінюється вплив реагенту на поглинання комплексу, пофарбована система не підкоряється закону Бера.

Слід одночаснозазначити, що умови застосування, запропоновані для кальціхрома дещо відрізняються від умов, запропонованих для кальціона. Так, фотометричне визначення кальцію із застосуванням кальціхрома рекомендується[12]проводити в лужному середовищі з гліціновие буфером бездодавання ацетону. Введення ж ацетону в лужному середовищі (умови ІPЕА) підвищує чутливість і контрастність забарвлень.

Схема потокораспределітельной системи для непрерьюного проточного фотометричного визначення кальцію (5 - 200 мкг /мл в кислотних витяжкахз рослинних тканин (цифра на лінії - швидкість потоку мкл /хв. Для очищення проб служить діалізаторів. В якості прикладу на рис. 16.2 наведена схема фотометричного визначення кальцію з про-крезол-фталеінкомплексоном.

Аміноантрахінон і його 2-карбокси -, 2 -сульфо -,4-бром - 2-сульфо - і 4-бром - 5-хлор - 2-сульфозамещенние застосовують для осадження тривалентного заліза, кобальту, нікелю, цирконію, двовалентній міді і в кольорових реакціях на нітрит-аніон. Діаміноантрахінони і деякі їх сульфозамещенние дають кольорові реакції з іонами Fe3Со2 Ni2 Cu2 V5 T13 Pd2 і застосовують для фотометричного визначення кальцію і бору. Діаміноантрахінон служить також реагентом для екстракційно-фотометричного визначення Fe3 СО2 Ni2 Cu2 для флуорометріческого визначення пятивалентного ванадію, для якісноговизначення золота і осмію. Найважливішими реагентами для визначення бору є 1 1 -, 2 2 - і 1 2-діантріміди.

Хлорфосфоназо Ш на відміну від інших з'єднань дає кольорову реакцію з кальцієм в кислому середовищі, що дозволяє згідно експериментальним даним, отриманим в ІPЕА, використовувати комплексів Ш для зв'язування багатьох заважають елементів. Хлорфосфоназо Ш володіє високою чутливістю реакції і стійкістю розчинів; значні концентрації солей не заважають визначенню кальцію. Все це дозволяє рекомендувати хлорфссфон-азо Ш для фотометричного визначення кальцію.

Однак у більш лужних розчинах можливо також утворення комплексів типу I. Іноді, мабуть, утворюються змішані комплекси. Так, відомо, що гідроокис кальцію значно підвищує інтенсивність забарвлення алізаріната алюмінію; це пропонувалося використовувати для фотометричного визначення кальцію.

Pеагент сильно поглинає світло при цій довжині хвилі, нестійкий, значення рН середовища при визначенні кальцію повинно бути строго визначеним. Сендел[493]відзначає, що в залежності від умов, особливо від концентрації мурексиду, светопоглощение пропорційно концентрації кальцію протягом 1 - 3 год. Однак інші автори вказують на невисоку стабільність комплексу. Для отримання відтворюваних результатів оптичну густину розчинів необхідно вимірювати протягом перших 5 хв. При рН 9 чутливість фотометричного визначення кальцію у вигляді комплексу з мурексиду 016 мкг Са /мл; при цьому не заважають значні кількості Fe, Al, Ti, Mn, Mg, Cr, Сі, Ni, Zn, Pb, Co. Однак метод непридатний для аналітичних цілей через нестійкість комплексу. Забарвлення не змінюється протягом 40 хв. Са /мл), крім того реакція мало селективна.

Pеагент сильно поглинає світло при цій довжині хвилі, нестійкий, значення рН середовища при визначенні кальцію повинно бути строго визначеним. Сендел[493]відзначає, що в залежності від умов, особливо від концентрації мурексиду, светопоглощение пропорційно концентрації кальцію протягом 1 - 3 год. Однак інші автори вказують на невисоку стабільність комплексу. Для отримання відтворюваних результатів оптичну густину розчинів необхідно вимірювати протягом перших 5 хв. При рН 9 чутливість фотометричного визначення кальцію у вигляді комплексу з мурексиду 016 мкг Сі /мл; при цьому не заважають значні кількості Fe, Al, Ti, Mn, Mg, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb, Co. Однак метод непридатний для аналітичних цілей через нестійкість комплексу. Забарвлення не змінюється протягом 40 хв. Са /мл), крім того реакція мало селективна.