А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фазова проникність - пориста середу

Фазова проникність пористого середовища для даної рідини або газу залежить не тільки від фізичних властивостей гірських порід, але й від ступеня насиченості їх норовить простору рідинами або газом.

Фазовапроникність пористого середовища для даної рідини або газу залежить не тільки від фізичних властивостей гірських порід, але й від ступеня насиченості їх порового простору рідинами або газом.

Зниження фазової проникності пористого середовища щодо води.

Длявизначення фазових проникностей пористих середовищ існує декілька приладів.

Для визначення фазових проникностей пористих середовищ існує декілька приладів. Модель виготовлена ??з, нержавіючих сталевих труб, які одночасно служать електродами.Електроди відокремлені один від одного непровідними муфтами з пластмаси. Зцементовані зразки породи зміцнюються в трубках за допомогою сплаву Вуда. Модель дає можливість вести експериментальні дослідження при тиску до 30 кгс /сма.

Експерименти повизначенню фазових проникностей пористого середовища проводилися в режимі взаємного заміщення газу і розчину піноутворювача (піни і води) і в режимі спільної фільтрації рідини і газу, що супроводжується ленообразова-ням.

Таким чином, ефективна або фазовапроникність пористого середовища для даної фази залежить від її кількості та розподілу в поровое просторі. Однак дослідженнями встановлено, що якщо розподіл досліджуваної фази в поровое просторі не ізменяется1 фільтрацію її можна описати законом Дарсі.

Ефективність різних екрануючих засобів. Це відіграє позитивну роль у зниженні фазової проникності пористого середовища для води. У табл. 6.6 наведені результати експериментів щодо екранування руху води на моделях пласта.

У § 10 глави IV зазначалося, щофазова проникність пористого середовища в тому випадку, якщо рідина газована, не виражається у функції однієї тільки насиченості, але що ця обставина не змінює характер відомих рішень задач за допомогою відповідних рівнянь руху.

Зі зменшеннямгазового фактора величина S збільшується і фазова проникність пористого середовища для рідини ГР зростає. З розгляду кривої Г Г (8) випливає важливий практичний висновок: різке збільшення газового фактора при експлуатації нафтових свердловин в умовах режимурозчиненого газу свідчить про сильному зменшенні фазової проникності для нафти і спричиняє за собою падіння дебіту нафти.

Кз -Pезультати дослідів наведені в таблиці 1.10 з якої випливає, що потрапляння водо-нафтових емульсій різко знижує фазовупроникність пористого середовища з нафти. Вплив складами на основі нефрасу з добавками деемульгатора дозволяє в значній мірі відновити фазову проникність.

Алієв і Г. А. Бабалян[12]пояснюють нерухомість контуру нафтоносності впливомфізичних і фізико-хімічних властивостей нафт і залишкової води в пористому середовищі, а також ступенем активності нафти, з ростом якої сильно зменшується фазова проникність пористого середовища для води.

При закачуванні в пласт карбонизовані води можливість розривуводної плівки в порівнянні з закачуванням звичайної води зменшується; краплі нафти вільніше переміщаються в поро-вих каналах через низький поверхневого натягу. Завдяки цьому фазова проникність пористого середовища як для нафти, так і для води повинна збільшуватися.

Вумовах гідрофільній пористого середовища вуглеводневий конденсат, що має гідрофобну природу, займає центральну частину пір, що обумовлює найменший опір при його русі до забою свердловини. В результаті збільшується фазова проникність пористого середовищадля конденсату і відповідно зменшується насиченість конденсатом ПЗП. Ефект від гидрофилизации пористого середовища досягається як за рахунок запобігання скупчення конденсату в ПЗП, так і за рахунок збільшення його рухливості.

Як видно з рис. 64 зниженнюшвидкості просування води в більш проникному шарі сприяє також відносно висока залишкова нефтенасищенних цього шару за фронтом витіснення. Останнє, як відомо, погіршує фазову проникність пористого середовища для води.

Аналіз результатівдосліджень, наведених на рис. 6.3 дозволяє зробити такі висновки. Присутність піни або вуглеводневої рідини (ніогрін) знижує фазову проникність пористого середовища для води в 2 5 - 3 рази. Представляють інтерес дані по газовіддачі, спостережувані при заводнення пористоїсередовища, підданої фізико-хімічного впливу з метою ізоляції руху пластових флюїдів.

В одних випадках криві фазових проникностей близькі до прямих ліній, які є діагоналями прямокутника, а в інших - нагадують відомі графіки фазовихпроницаемостей зернистих пористих середовищ. Ця проблема потребує подальших досліджень.

Слід зазначити, що найгірші умови запуску свердловини виникають у випадку, коли пластова нафта високов'язка, бо швидкості струму нафти в свердловину в цей період незначні.Винос піску в колоні в цей період визначається в основному швидкістю надходження в свердловину води. Умови пуску ще більше погіршуються зі збільшенням активності нафти, оскільки із збільшенням активності нафти сумарна фазова проникність пористого середовища для нафти і водисильно убуває.

Взаємодія останньої з нафтою призводить до утворення протягом 10 - 12 хв кислого гудрону. Ефект ізоляції НСКЗ полягає і в освіті малорозчинних сульфатів кальцію (гіпс) при взаємодії з солями кальцію, що містяться в пластовійводі. Кислий гудрон має досить високу адгезію з гірськими породами. Гідрофобність його знижує фазову проникність пористого середовища щодо води.

При введенні в пласт оторочек пен і емульсій скорочується рухливість нагнітається води, зменшуєтьсяводопроникність неоднорідного пласта, зростає коефіцієнт охоплення г 0хв його впливом. Піни, приготовані із застосуванням ПАР-піноутворювачів (типу /, на рис. V.1), при нагнітанні в неоднорідну пористе середовище в початковий період рухаються в найбільш проникнихнапрямках, знижуючи провідність порід і вирівнюючи її з провідністю в інших напрямках. У результаті цього збільшується коефіцієнт охоплення пластів впливом. Затиснений в порах газ сприяє зниженню фазової проникності пористого середовища для води.Аналогічний механізм збільшення нафтовіддачі в процесі нагнітання в пласт емульсій нафти в розчинах лугів і ПАР.

Дослідження, проведені на малопроникних зразках кернового матеріалу, відібраного з скв. ЯГКМ, підтвердили, що низька ефективністьглінокіслот-них обробок пояснюється саме утворенням нерозчинних опадів вторинних продуктів реакції, що залишаються в порових каналах. На це вказують і проведені мікроскопічні дослідження. На знімках чітко фіксується руйнування фільтратопроводящіх каналів, що супроводжується накопиченням в них мікрообломочного матеріалу, що знижує фазову проникність пористого середовища.

Значний інтерес представляє процес руху крапель для пояснення причин високої короткочасної обводнення продукції свердловин після їх нетривалої зупинки. Досліди наочно показують, що при зупинці скважіін йде процес інтенсивного стоншення водної прошарку під краплями нафти. Рухливість їх сильно убуває внаслідок стоншення водної прошарку і прилипання крапель до стінок пор. В результаті цього при пуску свердловин після зупинки потрібен певний час для відновлення режиму руху суміші, який існував до зупинки. У перший момент після пуску внаслідок малої рухливості крапель нафти вода обходить їх. В результаті фазова проникність для крапель нафти виявляється малої, а проскаль - /зиваніе води щодо нафти - високим, незважаючи на зменшення фазової проникності пористого середовища не тільки для нафти, але і для води.

З основних параметрів, що характеризують колекторські властивості пластів, безумовно, головний вплив на процес динамічної конденсації надають абсолютні та відносні фазові проникності. Абсолютної проникністю пласта визначаються необхідні депресії (а отже, і значення зміни у забою свердловин пластового тиску) для досягнення даного дебіту свердловин. Тому спрямованість дії цього фактора більш-менш зрозуміла апріорно. Більш складну роль у процесі нагромадження конденсату і зміні продуктивності свердловин грають відносні фазові проникності колектора. Відносні фазові проникності гірської породи являють собою усереднені за досить представницькому об'єму середовища відносини проникності її для даної фази (при многофазном насиченні) до абсолютної проникності середовища. Передбачається, що відносні фазові проникності є функціями насиченості. У різних підходах розглядається також вплив на них поверхневого натягу на межі розділу фаз і в'язкості фаз, проводиться облік впливу поверхневого натягу та швидкості фільтрації флюїдів. До теперішнього часу виконано величезний обсяг експериментальних і теоретичних досліджень фазових проникностей пористих середовищ.