А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цілеспрямований вплив

Цілеспрямований вплив на водно-фізичні властивості грунтів, на їх хімічний склад шляхом внесення органічних і мінеральних добрив призвели до того, що на рівнинах Європи сформувалися особливі старопахотнихгрунту, чиї властивості сильно відрізняються від властивостей грунтів, що існували до оранки. За масштабом хімічного впливу на грунти зарубіжна Європа далеко обігнала інші частини світу.

Цілеспрямований вплив на об'єкт управління можливо, якщо виконуютьсядві умови: 1) існує сукупність правил, що дозволяють домагатися поставленої мети управління в різних ситуаціях, або алгоритм управління; 2) існує автоматичне керуючий пристрій (АУУ), здатне створювати відповідно до алгоритму керуючевплив.

Цілеспрямовані впливи на об'єкт управління можуть надаватися тільки через людей, наділених правом підготовляти й приймати рішення, а тому головним чином ними і визначаються результати управлінської діяльності. Якщо вони непідготовлені належним чином в професійному відношенні і не володіють певними людськими якостями, то це неможливо компенсувати жодними організаційними, економічними або технічними заходами. З деякою умовністю можна стверджувати, що стильуправління у вирішальній мірі зумовлює якісні та кількісні показники функціонування господарської системи.

Цілеспрямований вплив на ці фактори покращує результати зневоднення нафти.

Цілеспрямований вплив навиробничий колектив здійснюється через систему методів управління, зміст і характер яких визначаються цілями і завданнями, необхідними для реалізації системи. Управління найбільш ефективно при комплексному використанні методів. Методи управліннявнутрішньо пов'язані з функціями управління. Функції управління реалізуються за допомогою системи методів.

Цілеспрямований вплив інформації на поведінку системи складає сутність управління. Закон зростання ентропії свідчить, що система, не отримуєінформацію (некерована), прагне зайняти стан найвищої ентропії.

Планомірне, цілеспрямоване вплив на процес формування кількісного складу заділів і на величину вкладених в них оборотних коштів дозволяє упорядкувати розміри заділів,забезпечити їх комплектність і, як наслідок, зменшити обсяги незавершеного виробництва до об'єктивно необхідних для забезпечення безперебійного ходу виробництва і випуску запланованої виробничої програми. Заходи з управління незавершенимвиробництвом спрямовані на максимальне скорочення часу перебування предметів праці у внутрішньоцехових напрацювання, прискорення процесу їх проходження по технологічним операціям, зведення до мінімуму пролежування деталей в очікуванні комплектації і збірки.

?аспространенію цілеспрямованих впливів сприяють ландшафтні зв'язку. Природний ландшафт, що формується під впливом тільки природних факторів і не випробував впливу людської діяльності, володіє відносною стійкістю до руйнувань.Екологічна стійкість ландшафту розуміється як його здатність входити в рівноважний стан. Це властивість включає в себе як стійкість до навантаження, так і гнучкість реакції системи на порушення.

Для цілеспрямованого впливу на природні процеси,для постановки експериментів з перетворення речовин, проведення хімічних реакцій надзвичайно важливо знати, що можливо і що неможливо, що з можливого є реальним і що - абстрактним в даних конкретних умовах.

Управління являє собоюцілеспрямований вплив на індивіда з метою спонукати його вчиняти певні дії, в яких зацікавлена ??організація і в яких сам індивід може бути не зацікавлений. Засобами управління є наказ (завдання) та стимулювання. З цієї точкизору можна виділити організації, засновані на самоорганізації, тобто спонтанному регулюванні, яке передбачає прийняття рішення всіма членами організації в залежності від обставин, організації, в яких управління здійснюється конкретнимиособистостями. В останньому випадку керуюче особа може бути визнана іншими членами організації як здатне здійснювати управління в найбільш правильній формі.

УПPАВЛЕНІЕ - свідоме цілеспрямоване вплив із боку держави, економічнихсуб'єктів, на людей і економічні об'єкти, що здійснюється з метою направити їх дії в потрібне русло і отримати бажані результати.

Воно являє цілеспрямований вплив відповідних органів і осіб на колективи людей для досягнення встановленихцілей: розвитку виробництва, підвищення його ефективності й соціального розвитку колективу. Включає в себе вироблення цілей, визначення шляхів і організацію робіт по досягненню цілей, контроль і оперативне регулювання. Вся управлінська діяльність виражається вприйнятті управлінських рішень і забезпечення їх реалізації. Основою розробки управлінських рішень є відповідна інформація.

Управління - цілеспрямований вплив керуючого об'єкта на об'єкт управління, здійснюване для організаціїфункціонування об'єкта управління за заданою програмою.

Для опису цілеспрямованого впливу на об'єкт управління введемо змінну і, яку будемо називати керуючим впливом або просто управлінням.

Вся система цілеспрямованоговпливу на економічні та соціальні процеси функціонує при цьому в ім'я інтересів народу, під його контролем і при безпосередній участі багатомільйонної маси трудящих.

Однак можливості цілеспрямованого впливу на цей процес сьогодніістотно обмежені як особливостями самого процесу, так і керуючим потенціалом застосовуваних методів. Внаслідок цього не завжди досягаються цілі інноваційних заходів: плановані зміни у багатьох випадках не настають або ж відбуваються не в наміченомуобсязі.

Управління - це цілеспрямований вплив на об'єкт, що забезпечує його оптимальну (в певному сенсі) функціонування і кількісно оцінюється величиною критерію (показника) якості.

Автономне управління здійснюєцілеспрямований вплив на функціонування того чи іншого окремого компонента при оптимальному рішенні його завдань, на основі його ролі і значення в системі, зв'язку і відносинах з іншими компонентами системи.

Виховання - процес систематичного іцілеспрямованого впливу на фізичний і духовний розвиток особистості в цілях підготовки її до виробничої, суспільної та культурної діяльності; тісно пов'язане з освітою і навчанням.

У техніці управлінням називають цілеспрямований вплив нанебудь пристрій, об'єкт. Якщо управління здійснює людина, то управління називають ручним, неавтоматичним. Управління називають автоматичним, якщо воно здійснюється без безпосередньої участі людини.

УПPАВЛЕНІЕ Соціалістичної ПPОІЗВОДСТВОМ -цілеспрямований вплив на розвиток народного господарства і його ланок, засноване на об'єктивних економічних законах і спрямоване на підвищення ефективності суспільного виробництва до поліпшення життя народу. З утвердженням суспільної власності назасоби виробництва об'єктом управління стає не окреме підприємство, як це має місце при капіталізмі, а народне господарство в'елом, включаючи всі його сфери і підрозділи, виробництво, розподіл, обмін і споживання, галузі й економічні райони,підприємства. Через систему управління народним господарством практично реалізується планомірність розвитку соціалістичного виробництва, здійснюються цілі і завдання економічної політики КПРС.

УПPАВЛЕНІЕ ЯКІСТЮ ПPОДУКЦІІ - цілеспрямований впливна умови я фактори, що впливають на якість продукції (ГОСТ 15895 - 77 Система управління якістю продукції.

УПPАВЛЕНІЕ ЯКІСТЮ ПPОДУКЦІІ - цілеспрямований вплив на умови й фактори, що впливають на якість продукції (ГОСТ 15895 - 77 Система управління якістюпродукції.

Стратегія довгострокового розвитку передбачає цілеспрямований вплив на систему економіч. Тому як теоретичний аналіз даної категорії, так і конкретизація його змісту стосовно до к.

Управління на підприємстві являєсобою цілеспрямований вплив на виробничі колективи для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва, засноване на свідомому використанні економічних законів і здійснюване за допомогою різних методів і засобів длядосягнення найбільших результатів при мінімальних витратах.

УПPАВЛЕНІЕ - 1) свідоме цілеспрямоване вплив із боку суб'єктів, органів на людей і економічні об'єкти, що здійснюється з метою направити їх дії та отримати бажані результати; 2)великий підрозділ вищих органів управління, департамент.

Управління визначається як процес цілеспрямованого впливу однієї системи або підсистеми на іншу.

Одним з найважливіших об'єктів цілеспрямованого впливу в соціальному плануванніє сфера духовного розвитку і соціально-психологічних відносин людей в ході їх спільної трудової діяльності. Це викликає необхідність планового регулювання процесів духовного життя.

Вартісні категорії стають знаряддям цілеспрямованоговпливу на произ-во насамперед з боку д-ви. Суспільство в особі гос-ва регламентує форми стимулювання, методи його здійснення, контролює н спрямовує дії отд.

Соціальний експеримент здійснюється або шляхом цілеспрямованого впливуна реальні об'єкти (натурний експеримент), або за допомогою особливого аналізу інформації про об'єкти, які в цьому випадку ставляться в експериментальні умови лише в думках. Уявний експеримент іноді можна провести на матеріалах, отриманих по описовому плану,якщо є достатньо повна інформація, яка задовольняє вимогам пояснювальних гіпотез.

Управління охороною праці здійснюється шляхом цілеспрямованого впливу на колективи працівників підприємства для організації і координації їх роботи щодозабезпечення виконання положень Конституції СССP, Законодавчих актів, постанов та рішень директивних органів, нормативної та нормативно-технічної документації з охорони праці.

Загальна схема управління. Під управлінням розуміється процесцілеспрямованого впливу органу управління на керований об'єкт, який передбачає найбільш ефективне виконання об'єктом своїх функцій.

Виховання є процес організованого і цілеспрямованого впливу на особистість, її поведінку.Воно здійснюється в основному через міжособистісне спілкування людей і ставить за мету - сформувати світогляд, мораль, характер особистості.

Формування попиту зводиться до цілеспрямованого впливу на потенційних клієнтів - покупців страхової послуги в ціляхпідвищення фактично досягнутого страховою компанією рівня попиту до бажаного рівня.

Діяльність з управління персоналом - цілеспрямований вплив на людську складову організації, орієнтоване на приведення у відповідність можливостейперсоналу і цілей, стратегій, умов розвитку організації.

Поняття управління виробничим процесом на увазі цілеспрямований вплив на цей процес, що забезпечує оптимальний чи заданий режим його роботи.

Кафедри в процесінавчання здійснюють цілеспрямований вплив на студентів з метою формування у них комуністичного світогляду, високої ідейно-політичної свідомості і переконаності. Органічний зв'язок процесу навчання з вихованням студентів визначає ролькафедри вузу, її професорсько-викладацького складу як носіїв виховних функцій.

Однак воно ще більше відчуває цілеспрямований вплив з боку соціальних і політичних інститутів: сім'ї, соціального оточення, держави,політичних організацій, рухів, засобів масової інформації.

Управління - процес організації такого цілеспрямованого впливу на об'єкт, в результаті якого об'єкт переходить в необхідну (цільове) стан. Більш окремим випадком поняття керуванняє поняття регулювання. Забезпечення лише необхідних значень параметрів, що визначають бажаний хід виробничого або технологічного процесу в тому чи іншому об'єкті без участі людини, здійснюється системою (пристроєм) автоматичногорегулювання.

УПPАВЛЕНЧЕСКОЕPЕШЕНІЕ - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі достовірних даних, що характеризують конкретну управлінську ситуацію, визначення мети дій, і що містить програмудосягнення мети. Характер більшості У.Р. вимагає від керівника для їх правильного прийняття комплексного підходу, всебічного обліку в кожному конкретному випадку всіх умов і обставин, що характеризують певну обстановку (зовнішнє середовище), в якій рішеннявиробляється.

Технологічні можливості активації як властивості цілеспрямованого впливу на процес різання великі. Більшість видів активації являють собою обробку технологічного середовища, інструменту або деталі різними електромагнітнимиполями. Кожному полю характерні вісім незалежних параметрів: співвідношення між електричною і магнітною складовими, напруженість, градієнт напруженості, частота коливань, форма імпульсу, вектор напруженості, експозиція і локалізація.

PЕШЕНІЕ УП?АВЛЕНЧЕСКОЕ - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі виробничої ситуації, визначенні мети дій і що містить програму досягнення мети.

Управління попитом населення як спосіб цілеспрямованоговпливу на нього відрізняється від діяльності по формуванню попиту.

PЕШЕНІЕ УПPАВЛЕНЧЕСКОЕ - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі виробничої ситуації, визначенні мети дій і міститьпрограму досягнення мети.

Більш того, існує можливість цілеспрямованого впливу на нього: за допомогою заходів ідеологічного, політичного та економічного характеру можна викликати ланцюг змін у вигідному для Заходу дусі. Хоча від конвергентної моделі не відмовилися, але вона відтіснена на другий план. На першому плані зараз знаходиться кризова модель соціалізму, історично виникла буквально на другий день після штурму Зимового палацу. Відомо, що буржуазна печатку всього світу передрікала неминучий і швидкий крах більшовицького гос-ва.

Методи управління - це способи цілеспрямованого впливу на колективи трудящих для найбільш ефективного функціонування і розвитку системи виробництва, способи здійснення всієї управлінської діяльності і їх необхідно відрізняти від способів реалізації окремих функцій. Методи управління в залежності від змісту і способів впливу на колективи людей поділяються на економічні, адміністративно-правові, організаційні, соціально-психологічні.

Методи управління - це способи цілеспрямованого впливу на колективи трудящих для найбільш ефективного функціонування і розвитку системи виробництва, способи здійснення всієї управлінської діяльності, останні необхідно відрізняти від способів реалізації окремих функцій.

Взаємодіючі електроенергетичні об'єкти, що піддаються цілеспрямованим впливам, називаються керованими об'єктами. Цілеспрямовані впливи на керовані об'єкти визначаються алгоритмом управління. Управління, здійснюване без безпосередньої участі людини і спрямоване на виконання алгоритму управління, називається автоматичним управлінням. Pоль людини (оператора Оп) зводиться до визначенню порядку дії, налагодженню, включенню, спостереження за правильністю роботи керуючої системи.

Сутність функції стимулювання полягає в цілеспрямованому впливі суб'єкта управління на соціально-економічні процеси в напрямі реалізації інтересів муніципальних утворень.

Управління машинобудівним підприємством полягає в цілеспрямованому впливі органів управління на виробничий колектив, інформаційні потоки та матеріальні ресурси для ефективного вирішення завдань, поставлених перед підприємством. Загальні цілі управління спрямовані на розвиток соціального і науково-технічного прогресу, підвищення ефективності і якості роботи.