А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Встановлення - кордон - застосовність

Встановлення меж застосовності цих припущень і розгляд довільних збурень залишаються важливою невирішеним завданням.

Встановлення меж застосовності одновимірної моделі при аналітичнихрішеннях і обробці експериментальних даних є одним з найважливіших питань термодинаміки газових потоків. По суті це питання мало вирішуватися паралельно з формулюванням одновимірних задач, а також в процесі накопичення дослідних даних. По-видимому,питання про застосовність рівнянь одновимірної моделі в тих чи інших умовах повинен бути пов'язаний з виведенням їх із основних фундаментальних рівнянь гідродинаміки.

Для встановлення меж застосовності отриманих формул необхідно порівняти їх з чисельним рішеннямрозглянутої задачі. Останнє звільняє нас від знаходження стомлюючого і складного виразу для другого наближення.

У зв'язку з цим більш правильним є встановлення меж застосовності характеристик витіснення для різних геолого-фізичнихумов і стадій розробки покладів.

Проблеми практичного використання[44]взаімоперекрестних ефектів; встановлення меж застосовності квазілінійних онзагеровскіх зв'язків (13.39) та їх заміна, наприклад, в осцилюючих режимах (порівняти з резонанснимиявищами) складають тематику нелінійної геофізичної акустики.

Цій же меті служить попередня розробка номенклатури тих чи інших типів машин і встановлення меж застосовності кожного з типів в залежності від специфічних умов і параметрівексплуатації.

Слід зазначити, що згодом закон Дарсі був поширений (деколи без досить ретельної експериментальної перевірки) на різні грунти, тріщинуваті породи, бетони та інші пористі матеріали. Тому встановлення меж застосовностіцього співвідношення має принципове значення для теорії і практики нафтогазовидобутку.

До початку XX століття стало очевидним, що закони класичної механіки є лише наближенням до дійсності, не відображає цілого ряду нових, раніше невідомих явищ. Длявстановлення меж застосовності законів класичної механіки розглянемо коротко деякі нові факти, встановлені за останні 50 - 60 років.

На ступінь вилучення домішки впливають також температура і співвідношення кількостей газу і розчину. З'ясування характеруцих залежностей необхідно для розробки простих і надійних пристроїв динамічного концентрування та встановлення меж застосовності методу.

Флуктуаціями називаються випадкові відхилення значень фізичних величин від середніх значень. Флуктуаціївикликають багато фізичні явища (броунівський рух, дробовий ефект, тепловий шум в провідниках тощо) і мають принципове значення для встановлення меж застосовності термодинамічних понять і закономірностей, а також меж чутливостіфізичних приладів.

Правильність гіпотези накопичення пошкодження оцінюється в кінцевому підсумку по збігу значень довговічності, отриманих при програмних випробуваннях і передвіщених даної гіпотезою. Передбачається, що гіпотезою, а по суті - способомобчислення пошкодження, можна користуватися при інших режимах нагружения, в тому числі експлуатаційних, так як вона дає розрахункову оцінку втомного пошкодження на всіх стадіях його росту. Встановлення меж застосовності і чисельна оцінка похибок, пов'язаних звиходом за межі цих кордонів, мають практичне значення.

В залежності від тих властивостей, які приписуються гіпотетичної суцільному середовищі, отримують різні її моделі. При використанні результатів, отриманих для ідеалізованої середовища, важливо визначитимежі їх застосовності і точність в цих кордонах. Для встановлення меж застосовності необхідно знати істота явищ або хоча б інтуїтивно правильно їх розуміти.

У зв'язку з цим використання ускладнених моделей, таких, як, наприклад, модель Хечта -Стокмайера[12], Навряд чи представляє великий інтерес при відомій упокоренні експериментальних даних. Більш важливим нині є зіставлення експериментальних значень теплоємності полімерів з найбільш простими, хоча і вельми наближеними,моделями, якими є моделі Дебая і Тарасова. У зв'язку з цим одне із завдань полягає у встановленні меж застосовності теорії Дебая в разі полімерів. На перший погляд використання теорії Дебая для опису поведінки теплоємності полімерів представляєтьсяневиправданим, так як ця теорія не враховує основну особливість полімерних ланцюгів - їх одномірну структуру. У дійсності ж при поширенні довгих дебаєвської хвиль (при порушенні низькочастотних коливань) полімерні ланцюги взаємодіють між собоюзавдяки наявності міжмолекулярних сил. Це призводить до того, що в полімері виникають тривимірні коливання, які і описуються теорією Дебая.

У роботі, зокрема, була порушена проблема капілярної конденсації в її приватному аспекті, пов'язаному з применимостьюрівняння Кельвіна. При цьому були дані суворі термодинамічні рівняння та їх асимптотичні вирази з урахуванням першого і другого членів розкладання. Оскільки саме рівняння Кельвіна є головним асимптотическим членом, для встановлення меж застосовностібуло необхідно зіставити його з другим членом.

Перший том курсу фізики, широко відомого в нас у країні і за кордоном. Книга написана на основі лекцій, які протягом ряду років читалися автором студентам Московського фізико-технічного інституту. Основнеувага приділена з'ясуванню фізичного змісту й змісту основних законів і понять механіки, установленню границь застосовності цих законів, розвитку в студентів навичок фізичного мислення й уміння ставити і вирішувати конкретні завдання.

Експлуатаціявисоконавантажених і маневрених конструкцій часто відбувається в умовах, коли циклічне зміна навантажень супроводжується одночасною зміною температурного режиму роботи. Для оцінки міцності таких конструкцій, як і у випадку ізотермічного навантаження,необхідна розробка рівнянь стану, що описують поведінку матеріалу в залежності від форми циклів навантаження та нагріву. Це грунтовний ство в значній мірі визначається розвитком методів і засобів проведення випробувань. У зв'язку з тим, що деформаційні властивості матеріалу залежать від закону зміни навантажень і температури в часі і по числу циклів, базові експерименти і експерименти, що проводяться з метою встановлення межі застосування одержуваних залежностей неізотермічного нагружения, повинні задовольняти наступним вимогам.

У книзі виклад носить дещо інший характер. Багато демонстрацій опущено, а опис інших дано схематично без вказівки технічних та експериментальних подробиць. На перший план виступає логічна сторона предмета. Головна увага звертається на з'ясування фізичного сенсу і змісту основних положень і понять фізики. Багато уваги приділяється встановленню меж застосовності фізичних законів, а також ідеалізованих моделей і схем, що застосовуються у фізиці.

У друкованому курсі виклад носить дещо інший характер. Багато демонстрацій опущено, а опис інших дано схематично без вказівки технічних та експериментальних подробиць. На перший план виступає логічна сторона предмета. Головна увага звертається на з'ясування фізичного сенсу і змісту основних положень і понять фізики. Багато уваги приділяється встановленню меж застосовності фізичних законів, а також ідеалізованих моделей і схем, що застосовуються у фізиці.

Теоретичні результати, отримані для гіпотетичної суцільного середовища, тим краще співпадуть з результатами спостережень, чим повніше й точніше враховані в ній властивості реальних рідин і газів. На жаль, ідеалізацію середовища у багатьох випадках не вдається обмежити тільки допущенням її суцільності. Складність досліджуваних явищ змушує відмовлятися від врахування і деяких інших властивостей реальних середовищ. В залежності від тих властивостей, які приписуються гіпотетичної суцільному середовищі, отримують різні її моделі. Всяка ідеалізація середовища має межі застосування, в яких виходять результати, задовільні з точки зору запитів практики. При використанні результатів, отриманих для ідеалізованої середовища, важливо тому знати межі їх застосовності і точність в цих кордонах. Встановлення меж застосовності є непростою справою, що вимагає знання істоти явищ або хоча б інтуїтивно правильного їх розуміння.