А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Успіх - рішення - задача

Успіх рішення задачі, пов'язаної з виведенням залежностей, що зв'язують похибки виготовлення дрібномодульних циліндричних коліс та похибки їх монтажу в передачі з найбільшою кінематичної похибкою передачі,залежить від сенсу, вкладається в це поняття.

Успіх рішення задачі методом ретросінтетіческого аналізу визначається в першу чергу кількістю реакцій, якими хімік володіє для створення і трансформації різноманітних функціональних груп в молекулахорганічних сполук.

Успіх рішення задачі, в сенсі згоди висновків теорії з досвідом, вже зумовлюється тим, наскільки грунтовно обраний Гамільтон (чи всі важливі взаємодії враховані.

Успіх рішення задачі проектування безпосередньо залежитьвід точності, з якою відомі динамічні характеристики об'єкта. Якщо, наприклад, у випадку одноканальної системи об'єкт повністю описується відомою передавальної функцією Gp (s), то будь-яке бажане співвідношення між вхідними та вихідними сигналами можна отримати,побудувавши просту разомкнутую систему управління, як показано на фіг.

Успіх вирішення завдань вдосконалення машинобудівної продукції, зниження металоємності конструкцій, зменшення екологічної напруженості в чому визначається надійністю оцінкивластивостей матеріалу на кожному етапі створення та експлуатації конструкції. При цьому, якщо на стадії проектування основним є питання правильності вибору матеріалу і конструктивного рішення, то на стадії виготовлення на перший план виходять питання технологічногозабезпечення необхідних властивостей (структури, рівня дефектності і т.п.), а на стадії експлуатації першочерговими стають завдання діагностики і прогнозування. Pешеніе цих різнорідних завдань може бути отримано в результаті комплексного опрацювання цілого колапроблем.

Успіх рішення задачі автоматичної електрокардіографічної діагностики захворювань серцево-судинної системи багато в чому зумовлюється ступенем узгодженості системи ознак, обраних для опису електрокардіограми, і вирішального правила.

Таким чином, успіх рішення завдання, в першу чергу, визначається похибкою вимірювань, тобто рівнем шумів. Отже, статистична обробка результатів вимірювань і застосування різних методів теорії інформації, що обмежують вплив шумів,набувають першорядного значення в збільшенні роздільної сили оптичних інструментів.

Відзначимо, що успіх вирішення завдання в значній мірі визначається вибором математичної моделі: тут в першу чергу потрібні глибокі знання в тій області, до якоїналежить поставлене завдання. Крім того, необхідні знання відповідних розділів математики та можливостей комп'ютерів.

Друга частина присвячується викладу систем рубок, від правильного проведення яких залежить успіх вирішення завдання підвищення розмірукористувань в наших лісах і поліпшення якості лісів.

Від того, наскільки розумно буде обраний набір вихідних параметрів і наскільки вдало будуть описані характерні особливості цих кривих, залежить успіх вирішення завдання.

Метод кругових процесів, з одногобоку, може бути принципово застосований для вирішення будь-якої задачі, а з іншого боку, він має той великий недолік, що для встановлення тієї чи іншої закономірності всякий раз доводиться ad hoc підбирати відповідний цикл: успіх рішення завдання залежить від виборунеобхідного циклу, сам же вибір нічим не визначається. Як вже було сказано, найчастіше використовується цикл Карно.

При реалізації цих відносин кожний з суб'єктів припускає рішення своїх задач, які взаємопов'язані між собою: перший - вирішення питання отримання додаткових ресурсів для залучення їх у виробничий процес, другий - отримання якогось доходу від надання ресурсів, причому повернення останніх і величина доходу залежать від успіху розв'язання завдання першого суб'єкта.

Pезультати етапу стиснення часто визначають успіх рішення завдання розпізнавання в цілому.

Всі розглянуті вище методи розв'язання задач теорії решіток в тій чи іншій формі містили розв'язання лінійних крайових задач (Дирихле, Неймана або змішаних) для гармонійних функцій, в більшості випадків однорідних або кусково-однорідних завдань, причому, як правило, вибір шуканої функції, вид канонічної області та способи обчислень спеціально не обгрунтовувалися. Тим часом саме від цієї сторони питання залежать успіх вирішення завдань і ефективність результатів, що, зокрема, найбільш ясно показали роботи московської школи в задачах теорії решіток з тонких профілів і струменевих течій.

Такі прості на перший погляд моделі насправді можуть бути джерелом різних оман. Очевидно, що спостережуване на досвіді гальмування може бути обумовлено, з одного боку, зростанням швидкості зворотної реакції в міру накопичення продуктів, а з іншого боку, особливостями механізму реакції, відображенням яких є присутність відповідних членів в знаменнику. При цьому два доданки знаменника Куш і К2усо2 діють в протилежних напрямках. Кінетичні експерименти відображають сумарний вплив усіх зазначених факторів. Таким чином, успіх розв'язання задачі ідентифікації моделі істотно залежить від вдалого планування експерименту. Pассмотрім дві характерні ситуації, пов'язані з вибором плану експерименту.

При формалізації задачі оптимізації виникає важливе діалектичне протиріччя. Задача розпадається на три основних етапи. Перший - формулювання задачі, приведення її до однієї зі стандартних форм. Так от, методи вирішення на першому та другому етапах протилежні один одному: другий етап, як правило, цілком формалізований на основі алгоритму рішення, а перший етап неформалів, і ніяка математика не допоможе ліквідувати це протиріччя, тому що перший етап вирішення Задачі пов'язує конкретні особливості об'єкта із загальним методом вирішення. Тому саме при формулюванні завдання часто виникають великі труднощі. Як це не парадоксально, але іноді саме неформальний етап виявляється ключовим, визначальним успіх рішення завдання в цілому.