А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Умови - скидання

Умови скидання цих вод визначаються органами по регулюванню використання і охороні вод санітарного та рибного нагляду.

Умови скидання стічних вод у водойми підлягають погодженню з відповідними органами місцевихадміністрацій з екології, по використанню і охороні водних ресурсів, органами санітарно-епідеміологічного нагляду та рибоохорони.

Умови скидання стічних вод у водойми повинні задовольняти вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічнимиводами, затверджених Мінводгоспу СССP, МОЗом СССP, Мінрибхо-зом СССP.

Величини коефіцієнтів розбавлення За. Умови скидання суміші стічних вод (господарсько-фекальних, виробничих і дощових) в водое.

Однак ці умови скидання стічних вод не завждивдається повністю виконати.

Спеціальні вимоги і умови скиду ПСВ регламентуються Положенням про порядок використання і охорони підземних вод на території СССP.

Запобіжні пружинні клапани слід підбирати з умови скидання в атмосферублизько 25% газу від максимальної пропускної здатності однієї регулюючої нитки.

Запобіжні пружинні клапани слід підбирати ні умови скидання в атмосферу близько 25% газу від максимальної пропускної здатності однієї регулюючої нитки.

Складстічних вод, їх кількість і умови скиду в водоймища надзвичайно різноманітні; різноманітні також і методи очищення цих вод. Необхідно відзначити вельми важливе значення таких заходів, як зміна технології виробництва з метою зменшення кількості стічних водабо поліпшення їх складу, введення водообігу і повторного використання води, а також ліквідація невиправданих втрат води і реагентів. Ці заходи повинні здійснюватися, де тільки можливо, в першу чергу.

При виборі методу очищення стічних вод необхідновраховувати також необхідний ступінь очищення і умови скиду очищених стічних вод у водойми.

Фактори, що впливають на коливання горизонту верхнього б'єфу (/Д наступні: а) умови скидання води, б) режим роботи водосховища.

В особливо маловодні роки (при водностінайменшого середньомісячного витрати води менше 95% - ної забезпеченості) умови скиду очищених стічних вод встановлюються органами по регулюванню використання і охороні вод за погодженням з органами і установами санітарно-епідеміологічної служби та органамирибоохорони.

В особливо маловодні води (при водності найменшого середньомісячного витрати води менше 95% - ної забезпеченості) умови скиду очищених стічних вод встановлюються органами по регулюванню використання і охороні вод за погодженням з органами іустановами санітарно-епідеміологічної служби та органами рибоохорони.

Дуже важливе значення для збереження каналізаційної системи, запобігання в ній вибухів ji виділення токсичних газів, небезпечних для обслуговуючого персоналу, мають умови скидання вканалізацію різних речовин на підприємствах хімічної промисловості. Забороняється скидання в каналізацію отруйних продуктів н реагентів, в тому числі і в аварійних випадках; такі продукти повинні направлятися в спеціальні технологічні ємності для подальшоїутилізації або знищення. Не допускається скидання в каналізацію кислого шламу зі сховищ кислот, концентратів, а також опадів з технологічних апаратів і ємностей при їх очищенні.

У них викладено вимоги і нормативи, згідно з якими визначаєтьсяпридатність поверхневих вод за складом і властивостями для господарсько-питних, культурно-побутових і рибохозяйственяих цілей, а також сформульовані умови скидання стічних вод у водні об'єкти.

У підготовчий період, а також в період пуско-наладочяих робіт іпробного пуску інженерно-технічний персонал станції спільно з представниками пусконалагоджувальної організації складають інструкції з технічної експлуатації споруд і посадові інструкції по кожному робочому місцю, встановлюють режими роботи очисноїстанції, перевіряють роботу станції за розрахунковими і аварійним режимам, умови скидання і обробки продувних і промивних вод, а також виробничих стічних вод. Всі матеріали, що характеризують кількість, склад і режими скидання виробничих стічних вод у водойми, атакож розрахункові дані, що передбачають необхідний ступінь обробки цих вод, узгодження з відповідними організаціями, представляються проектними організаціями.

У підготовчий період, а також в період пусконалагоджувальних робіт і пробного пускуінженерно-технічний персонал станції спільно з представниками пусконалагоджувальної організації складають інструкції з технічної експлуатації споруд і посадові інструкції по кожному робочому місцю, встановлюють режими роботи очисної станції, перевіряютьроботу станції за розрахунковими і аварійним режимам, умови скидання і обробки продувних і промивних вод, а також виробничих стічних вод. Всі матеріали, що характеризують кількість, склад і режими скидання виробничих стічних вод у водойми, а також розрахунковідані, що передбачають необхідний ступінь обробки цих вод, узгодження з відповідними організаціями, представляються проектними організаціями.

На закінчення відзначимо, що оскільки при оцінці експлуатаційних запасів термальних вод повинні враховуватисявимоги як до кількості води, так і до якості, а також режиму експлуатації, то у вимогах, які розробляють проектують організації повинні бути зазначені: 1) нижня межа температури; 2) гранично допустимий вміст хімічних компонентів, газів; 3) режимексплуатації (примусова відкачка, самоізлів, величина надлишкового тиску); 4) мінімальний дебіт і кількість свердловин, відстань між ними, їх глибина; 5) відстань ділянки водозабору до водо-споживача; 6) строк експлуатації; 7) умови скидання відпрацьованих вод. Всіці вимоги повинні лягти в основу розробки кондицій на термальні води, які обов'язково враховують при оцінці експлуатаційних запасів підземних вод. Значення кожного з перерахованих вище факторів залежить від області застосування термальних вод, технологічноїсхеми їх використання та визначається в кожному конкретному випадку порівняльними техніко-економічними розрахунками.

Описано походження і фізико-хімічний склад стічних вод рудників, збагачувальних фабрик, гідрометалургійних, пірометалургійних ісупутніх їм виробництв і заводів по обробці кольорових металів. Pассмотрени умови скидання стічних вод у водойми та їх вплив на склад води водоймищ. Наведено технологічні заходи, спрямовані на зменшення кількості стічних вод і зниження їхзабрудненості.

Для зменшення забрудненості цехових стоків і зниження кількості їх велике значення має продумана система технологічного контролю. У регламенті встановлюються умови скидання всіх цих стоків з урахуванням технологічних і санітарнихнормативів.

Однак деякі умови при формуванні вихідної інформації врахувати практично неможливо. До них відносяться перш за все умови скидання промислових стоків, додаткові витрати, пов'язані із забезпеченням виробництва кваліфікованими кадрами,з розвитком промислового вузла та освоєнням нових територій, а також відповідність отриманих рішень генеральної лінії розвитку і розміщення народного господарства в цілому в планований період. На перевірку виконання цих умов і повинен бути спрямований аналізодержуваних результатів. Це тим більш важливо, що при формуванні вихідної інформації та визначенні основних напрямів розвитку того чи іншого підприємства галузі приймалися до уваги максимально допустимі межі розвитку як з точки зору забезпеченнясировинними ресурсами, так і територіальних умов та можливостей здійснення будівництва в розглянутий період, що практично не завжди реалізовується.

При повній роздільній системі каналізування поверхневий стік з території промислових майданчиків недопускається скидати у міські мережі. У разі значної забрудненості, серйозно впливає на умови скидання стічних вод усіх видів в дану водойму, до поверхневого стоку пред'являють такі ж вимоги, як і до виробничих стічних вод.

Залежно від обраного методу будівництва, обумовленого потужністю робочої товщі кам'яної солі, буріння свердловин здійснюється вертикально або похило. Pасположеніе свердловин для розмиву визначається на підставі ретельного порівняння техніко-економічних показників, які враховують геологічні умови родовища кам'яної солі, рельєф місцевості, наявність джерел водопостачання, умови скидання та утилізації розсолів, можливість пристрою Расс-лохраніліща і відстані від постачальників до споживання збережених продуктів.

Вибір майданчика повинен бути погоджено з низкою зацікавлених організацій. З місцевими радами депутатів трудящих визначаються розміри та розміщення території підприємства, можливості використання міських очисних споруд, водопроводу. З Міністерством шляхів сполучення і місцевим управлінням Міністерства автомобільних доріг, транспорту і шосейних доріг узгоджується схема примикання заводських шляхів до загальнодержавної мережі доріг і можливість провозу по них вантажів; із місцевим управлінням Міністерства енергетики та електрифікації і Міністерства газової промисловості - можливість забезпечення об'єкта електроенергією та газом; з місцевим управлінням Міністерства міліораціі і водного господарства - використання водних ресурсів; із місцевими органами Міністерства рибного господарства - умови скидання стічних вод у рибопромислові водоймища; із Міністерством морського і річкового флоту - пристрій пристаней і причалів. Якщо майданчик майбутнього будівництва розташована в районі виявленого розташування корисних копалин, її вибір необхідно погодити з місцевим управлінням Міністерства геології та органами Госгортехнад-зора.

Так як стабілізація води в цьому випадку відбувається в результаті насичення її вуглекислим газом, процес називається рекарбонізаціей води. В якості джерела вуглекислоти на ТЕС використовують продукти згоряння палива. Слід підкреслити, що при рекарбонізаціі не відбувається помітного збільшення солевмісту води, так як збільшення концентрації вільної вуглекислоти в охолоджуючої воді необхідно лише для запобігання розпаду бікарбонатів. Ця обставина значно покращує умови скидання води в природні водойми в точки зору їх забруднення домішками.