А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Технологічний процес - виготовлення - зварна конструкція

Технологічний процес виготовлення зварних конструкцій складається з низки самостійних процесів, таких, як виготовлення заготовок, складання, зварювання, термічна обробка та ін У данійглаві розглянуті особливості виготовлення деяких груп конструкцій ручної та механізованої дуговим зварюванням.

Якість проекту технологічного процесу виготовлення зварних конструкцій в основному визначає їх техніко-економічні показники, такі, якнадійність, економічність у виготовленні і експлуатації. У проекті технології виготовлення комплексно розробляють операції заготовки, збирання, зварювання та контролю якості готового виробу. PНАЦІОНАЛЬНИЙ розроблений проект технології повинен забезпечити виготовленнявироби при мінімальній трудомісткості операцій, мінімальній витраті зварювальних матеріалів та електроенергії, з високою якістю зварних з'єднань, при найменших залишкових деформаціях конструкції і при повному дотриманні заходів по техніці безпеки.

Попередня деформація складовою таврової балки перед зварюванням. | Застосування місцевого підігріву при заварці тріщини в спиці маховика. При розробці технологічного процесу виготовлення зварної конструкції необхідно передбачати позитивні припуски врозмірах заготовок, маючи на увазі, що внаслідок усадки можливо значне зменшення довжини окремих елементів.

При проектуванні технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій слід мати на увазі наступне.

При проектуваннітехнологічних процесів виготовлення зварних конструкцій керуються правилами Єдиної системи технологічної документації (ЕСТД), що представляє собою комплекс державних стандартів, що встановлюють правила і положення розробки, оформлення ізвернення технологічної документації.

Попередня деформація складовою таврової балки перед зварюванням. | Застосування місцевого підігріву при заварці тріщини в спиці маховика. При розробці технологічного процесу виготовлення зварної конструкціїнеобхідно передбачати позитивні припуски в розмірах заготовок, маючи на увазі, що внаслідок усадки можливо значне зменшення довжини окремих елементів.

У зв'язку з викладеним технологічний процес виготовлення зварних конструкцій треба будуватитак, щоб вони виходили максимально наближеними до необхідної формою і розмірами для обмеження подальшого їх редагування.

Зварні з'єднання посудин з фланцем і днищем. Вихідними даними для проектування технологічного процесу виготовлення зварноїконструкції є креслення виробу, технічні умови та планована програма випуску.

Які процеси включають в себе технологічний процес виготовлення зварної конструкції.

Які процеси включають в себе технологічний процес виготовленнязварної конструкції.

Дефекти зварних швів є наслідком неправильного вибору або порушення технологічного процесу виготовлення зварної конструкції, застосування неякісних зварювальних матеріалів і низької кваліфікації зварника.

Складання виробівпід зварювання є дуже важливим етапом у технологічному процесі виготовлення зварних конструкцій.

Pассмотрени правові та організаційні питання охорони праці, небезпечні та шкідливі виробничі чинники стосовно зварювального виробництва як прирозробці технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій і експлуатації зварювального устаткування, так і при контролі якості зварювання. Викладено заходи з техніки безпеки і виробничої санітарії, пожежної профілактики при проведеннізварювальних робіт. Описано основи промислової екології.

У тих випадках, коли при проектуванні зварної конструкції питань зварювальних деформацій і напруг не було приділено належної уваги, доводиться вдаватися до технологічним заходам попередженнязварювальних деформацій і напруг в процесі проектування технологічного процесу виготовлення зварних конструкцій. Тех-нології, володіючи розрахунковим, методом визначення зварювальних деформацій і напруг, може розглянути кілька варіантів складання і зварюванняконструкції і вибрати з них найбільш оптимальний варіант, що забезпечує необхідну точність виготовлення конструкції з мінімальними трудовитратами. Тому основним технологічним прийомом попередження зварювальних деформацій і напруг конструкцій слідвважати вибір послідовності виконання складально-зварювальних робіт при їх виготовленні.

Технологічні металоконструкції та нестандартне обладнання в основному виготовляються з низьковуглецевої сталі. Технологічний процес виготовлення зварнихконструкцій складається з наступних основних операцій: 1) підготовки металопрокату; 2) розмітки; 3) обробки деталей конструкції; 4) складання; 5) зварювання; 6) обробки; 7) грунтування; фарбування конструкцій і відвантаження їх на монтаж.

Дотримання правильного ходу технологічногопроцесу виготовлення зварних конструкцій має важливе значення. Доброякісність всіх зварних швів конструкції аж ніяк ще не є гарантією доброякісності її в цілому. Це пояснюється усадковими явищами, що виникають майже при всіх способах зварювання.

За експлуатаційним умовам і за умовами міцності необхідно забезпечувати певну точність виготовлення конструкцій, тому поява в них зварювальних деформацій є небажаним. У зв'язку з цим розробка заходів для попередження зварювальнихдеформацій є однією з основних задач технологічного процесу виготовлення зварних конструкцій.

Вимога високої точності, характерне для більшості зварних конструкцій турбін, змушує приділити особливу увагу раціональному проектуваннюскладально-зварювальних пристосувань і вибору належних припусків на складання та зварювання. При встановленні припусків при збірці і зварюванні необхідно враховувати зварювальні деформації конструкції. При розробці технологічного процесу виготовлення зварної конструкції слід ретельно розглянути можливі варіанти послідовності виконання зварних швів і вибрати оптимальний, забезпечує мінімальне викривлення конструкції. При проектуванні складально-зварювальних пристосувань повинна бути забезпечена вільна усадка деталей при зварюванні: кутові жолоблення конструкції не допускаються. У ряді випадків при проектуванні пристосування необхідно враховувати спільну термічну обробку його з вузлом.

Міцність з'єднання в стик залежить головним чином від форми переходу шва до основного металу. Для підвищення вібраційної міцності зварних з'єднань іноді застосовуються деякі спеціальні заходи, до числа яких належить механічна обробка поверхні швів. Однак механічна обробка ускладнює технологічний процес виготовлення зварних конструкцій і неминуче приводить до підвищення їх вартості. Тому застосування її не завжди може бути визнано доцільним, тим більше, що підвищення міцності зварних з'єднань може бути досягнуто відповідним виконанням звичайних технологічних вимог без додаткової механічної обробки.

Однією з причин недостатнього темпу спеціалізації виробництва зварних конструкцій є його роз'єднаність. Переважна частина зварювальних цехів входить до складу спеціалізованих за галузевою ознакою машинобудівних заводів. Відокремлення зварювального виробництва всередині цих заводів обумовлюється особливостями технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій. У підсумку питання спеціалізації зварювального виробництва вирішуються головним чином під внутрішньогалузеве розрізі.

При цьому відзначалися раніше особливості зварної конструкції вимагають того, щоб питання технології її виготовлення вирішувалися б одночасно з розробкою проекту самої конструкції. PНАЦІОНАЛЬНИЙ технологічний процес виготовлення зварної конструкції може бути обраний після порівняння декількох варіантів, що характеризуються різними виробничими показниками. Правильна оцінка цих різних варіантів можлива тільки на підставі відповідних технологічних розрахунків. Тому розрахункові методи проектування технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій є необхідними, і вони знаходять в сучасних виробничих умовах все більш широке застосування.