А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - бензол

Взаємодія бензолу з циклічними ангідридами дозволяє отримати різні кетокислот.

Взаємодія бензолу з 1 3-бутандіолу і 224-триметил - 1 3-діоксані призводить до очікуваних продуктам реакції Фріделя-Крафтса,хоча поряд з ними отримано ряд сполук, утворення яких не настільки легко з'ясовно.

Взаємодія бензолу з 3 моль хлористого метилу в присутності хлористого алюмінію при 0 С призводить в основному до 124-тріметілбензолу, який при 100 С ізомеризується в 3 січня5-тріметілбензол.

Взаємодія бензолу з етиленом протікає в рідкому середовищі у присутності безводного хлористого алюмінію. Активатором процесу є хлористий водень, який утворюється з хлористого етилу, який додається в реакційне середовище.

Взаємодія бензолу або заміщених бензолів з окисом вуглецю в присутності хлористого алюмінію і хлористого водню приводить до утворення альдегіду.

Взаємодія бензолу і його похідних з надлишком хлор-сульфоновой кислоти в її середовищі або в органічномурозчиннику приводить до аренсульфонілхлорідам 1; використовуваним для отримання сульфонамідів, в якості сульфонілірующіх агентів (див. розд. Очищення ізомерів здійснюється дистиляцією або кристалізацією. Із про-толуолсульфонілхлоріда виробляють сахарин (15), зл-толуолсульфонілхлоріда - п-то-луолсульфонам ід і інші продукти.

Взаємодія яара-дизаміщених бензолів з перекисом бензоїлу дає 2 5-дизаміщені дифеніли.

Взаємодією бензолу з 1 2-дихлоретаном по реакції Фріделя - Крафтса отримують 1 2-діфенілетан.При дегідруванні 1 2-діфенілетана утворюється стільбен, що застосовується у виробництві оптичних відбілювачів.

Взаємодією бензолу з тетрахлорметаном у присутності А1С13 отримують діфенілдіхлорметан, гідролізом якого в промисловості виробляєтьсябензофенон.

Взаємодією бензолу з надлишком хлорсульфонової кислоти при 30 - 35 С в промисловості отримують бензолсульфо-хлорид.

Взаємодією бензолу з бензолсульфохлорідом при 80 - 110 С у присутності FeCl3 отримують діфенілсульфон.

Взаємодієюбензолу з етиленоксидом в присутності А1С13 або гідруванням стіролоксіда в промисловості виробляється 2-фенілетанол. Фенілетанол застосовується для приготування парфумерних композицій, ароматів для мила і косметичних виробів, харчових есенцій.

Реакціявзаємодії бензолу з пропиленом протікає гладко вже при 25 С. Цікаво, що з суміші С3Нв - С2Н4 в реакцію вступає лише пропілен.

Продукти взаємодії бензолу з пентаном на алюмосиликатном каталізаторі складаються з толуолу, ксилолів, етилбензолу та іншихалкілбензолів. При деструктивному алкнлі-рованії бензолу бутаном в продуктах реакції виявлені толуол, ксилоли, етилбензол, пропив - і бутілбензоли і деяка кількість більш висококиплячих алкілбензолів. Останні, мабуть, цілком складаються з дічреніла.

Зміст парафінів в рівноважних сумішах, що виходять з реакцій (а, (б, (в, (м.

Вивчення взаємодії бензолу з етиленом показало, що при співвідношенні СвНе: А1С131: 1 з першого благаючи введеного етилену лише 27% йде на освіту етилбензолу і 18% - на освітугексаетілбензола та інших етилований похідних; із трьома молями етилену головними продуктами є три - і ті-траетілбензоли, з п'ятьма-пента - і гексаетілбензоли.

Реакція взаємодії бензолу з пропиленом протікає гладко вже при 25 С. Цікаво, що з сумішіС3Нв - С2Н4 в реакцію вступає лише пропілен.

Зміст парафінів в рівноважних сумішах, що виходять з реакцій (а, (б, (в, (м. Вивчення взаємодії бензолу з етиленом показало, що при співвідношенні С6Нв: А1С131: 1 з першого благаючи введеного етилену лише 27% йде наосвіту етилбензолу і 18% - на освіту гексаетілбензола та інших етилований похідних; із трьома молями етилену головними продуктами є три - і ті-траетілбензоли, з п'ятьма-пента - і гексаетілбензоли. Присутність слідів води до деякої міри прискорюєпроцес: утворюється соляна кислота каталізує реакцію, але вже 2% Н2О пригнічують її.

Виходить взаємодією бензолу з хлором, активізованим світлом і каталізаторами.

При взаємодії бензолу з чотирьоххлористим вуглецем у присутності хлористогоалюмінію після вилучення продукту реакції ефіром замість очікуваного тріфенілхлорметана отримані тріфенілметан, оцтовий альдегід і хлористий етил.

При взаємодії бензолу з хлором, в залежності від умов можливі два напрями реакції: 1) заміщення і 2)приєднання.

При взаємодії бензолу і сірчаної кислоти в умовах, що дозволяють швидко видаляти утворюється при цьому воду.

При взаємодії бензолу з електрофілом рівноймовірно атака будь-якого з шести рівноцінних атомів вуглецю ароматичного кільця,що завжди призводить до єдиного моноз-міщення продукту. У разі монозамещенного бензолу в загальному можливе утворення трьох ізомерів - продуктів орто -, мета - і пара-заміщення. Співвідношення між ними, а також реакційна здатність монозамещенного бензолу попорівнянні з незаміщених бензолом визначається природою наявного заступника.

При взаємодії бензолу з ізобутіленом в присутності 2% BF3 - H3P04 основним процесом реакції є полімеризація ізобутілену. У присутності 5% BF3 - H3P04 на алкілування йде 97%ізобутілену. З подальшим збільшенням кількостей каталізатора полімеризація ізобутілену повністю пригнічується.

При взаємодії бензолу з хлором в дійсності спочатку утворюється цільовий продукт (монохлорбензол), який потім у присутності хлорупереходить в поліхлорпроізводние. Для отримання монохлорбензола з максимальним виходом передбачається оцінити наступні способи проведення процесу хлорування і вибрати з них найбільш підходящий: режим ідеального витіснення з прямотоком і протитечією; каскадпроточних реакторів ідеального змішування з прямотоком і протитечією; періодичний процес; процес в проточному реакторі ідеального змішування.

Схема рівнів потенційних енергій при перетвореннях бензолу, 1 3-ціклогексадіена, циклогексен і циклогексану навідновлених металах. | Зміна соста ва утворюються продуктів з температурою на каталізаторі Re /силікагель (0 1 м. При взаємодії бензолу і водню на платиновому і паладій-вом каталізаторах єдиним продуктом реакції був циклогексан. Видно, що зпідвищенням температури вихід циклогексану падає, а вихід аліфатичних з'єднань зростає, досягаючи максимуму для гексану, пентану і бутану при 180190 і 195 С відповідно. Вище 200 З основними продуктами реакції були метан, етан та пропан. Для менш активнихкаталізаторів максимальний Бих. ОД циклогексану і окремих аліфатичних вуглеводнів зміщується в область більш високих температур.

При взаємодії бензолу з хлористим нітронілом 10 реагує лише один подвійний зв'язок (рідкісний випадок) з утворенням сполукиVI, яке далі легко відщеплює хлористий водень, перетворюючись у нітробензол.

Сульфуванням називається взаємодія бензолу, його гомологів або похідних з концентрованою сірчаною кислотою.

Так, взаємодія бензолу з СН2С12 дає не PhCH2Cl, a Ph2CH2 апри реакції його з хлороформом утворюється тріфенілметан.

Так, взаємодія бензолу з формальдегідом у присутності соляної кислоти дає хлористий бензил.

Отримують шляхом взаємодії бензолу з хлорсульфонової кислотою.

Так, взаємодія бензолу зформальдегідом в присутності соляної кислоти дає хлористий бензил.

Безперервний процес взаємодії бензолу з S03 протікає гладко і швидко, і тому, здавалося б, він принадний для промислового використання. Однак утворення значної кількостісульфоніл перешкоджає практичному застосуванню цього процесу.

В результаті взаємодії бензолу з 3 моль метилхлорида в присутності хлориду алюмінію при 0 С утворюється в основному 124-тріметілбензол, який при 100 С ізомеризується в 135-тріметілбензол.

Врезультаті взаємодії бензолу з бензальдегід в присутності хлориду алюмінію утворюється 10 Вересня-діфенілантрацен.

Всі реакції взаємодії бензолу з хлором екзотермічни. Тому реакційну суміш доводиться охолоджувати до певної тим-перагуги.

Всіреакції взаємодії бензолу з хлором екзотермічни. Тому реакційну суміш доводиться охолоджувати до певної температури.

Рассматрівая механізм взаємодії бензолу і формальдегіду, можна припустити утворення толуолу, або через стадіюпроміжного освіти метілформіата, який потім метилуючий бензол (або безпосередньо або розпадаючись на метиленом радикал і мурашину кислоту), або в результаті розпаду формальдегіду при високій температурі на окис вуглецю і водень, які потім даютьактивний алкілуючі агент-метиленом радикал і воду, як це було показано Зелінським та Ейдус[6]в дослідах з Ni-Со - А1 - каталізатором.

В результаті взаємодії бензолу з 3 моль метилхлорида в присутності хлориду алюмінію при О С утворюється в основному 1 лютого4-тріметілбензол, який при 100 С ізомеризується в 135-тріметілбензол.

В результаті взаємодії бензолу з бензальдегід в присутності хлориду алюмінію утворюється 10 Вересень-діфенілантрацен.

При дослідженні взаємодії бензолу з Н2 і D2 на Сг2О3 активованої вструмі Н2 при 300 С, а потім в азоті при 470 С[252], Було виявлено, що при 80 - 110 С ні D2 ні Н2 до бензолу не приєднується. Лише при 175 - 200 С з'являються сліди циклогексану. З іншого боку, при 80 С йде швидкий ізотопний обмін D2 з бензолом, в той час як олефіни легко приєднуютьмолекулу Н2 або D2 а парафіни обмінюються з D2 при набагато більш високих температурах. У дослідах із сумішами бензолу і гексена з D2 обмін бензолу і приєднання D2 до олефину проходять без істотного взаємного гальмування.

Первинним продуктом взаємодії бензолу зхлором у присутності каталізатора (хлорне залізо) є якесь проміжне з'єднання, перетворення якого закінчується утворенням монохлорбензола. Взаємодія монохлорбензола з хлором (протекающее, мабуть, за аналогічним механізмом) призводить доутворення ізомерних діхлорпроізводних (орто -, мета -, пара -) і відносно невеликої кількості тріхлорзамещенних.

Тіантрен отримують взаємодією бензолу з дихлорид сірки в присутності AlClg.

Отримують при взаємодії бензолу з окисом етилену в присутності каталізатора-хлористого алюмінію.

Для вивчення кінетики взаємодії бензолу з азотною кислотою в присутності оцтового ангідриду ставилися досліди, які відрізнялися один від Друга різними початковими концентраціями азотної кислоти, причому варіювалися також і кількісні відношення компонентів. При невеликих концентраціях азотної кислоти і бензолу нітрування практично не відбувається.

Для вивчення кінетики взаємодії бензолу з азотною кислотою в присутності оцтового ангідриду ставилися досліди, які відрізнялися один від Друга різними началь-ним концентраціями азотної кислоти, причому варіювалися також і кількісні відношення компонентів. При невеликих концентраціях азотної кислоти і бензолу нітрування практично не відбувається.

Другий продукт виходить взаємодією бензолу з Доде-ценом, що утворюється при крекінгу рідких парафінів. Получав мі таким чином алкілбензолів сульфірующій олеумом. Реакція екзотермічни, тому її проводять при охолодженні водою, а утворюються сульфокислоти нейтралізують каустичною содою. При подовженні аліфатичної ланцюга миюча здатність продукту погіршується, так як знижується його розчинність у воді. Те ж відбувається при збільшенні розміру арільной групи, наприклад при заміні бензолу нафталіном: навпаки, при зменшенні довжини алкільних ланцюжка збільшується розчинність і поліпшується змочуються здатність.

Процес отримання хлорбензолів взаємодією бензолу і хлору здійснює в рідкій фазі при температурі 40 - 60 в при. Однак у цьому випадку утворюються головним чином поліхлорбензоли. З нізкохяорірованних бензолів виходить в основному тільки м - дихлорбензол, який потім переходить в симетричний 135-трихлорбензол.

Другий продукт виходить взаємодією бензолу з Доде-ценом, що утворюється при крекінгу рідких парафінів, Одержувані таким чином алкілбензолів сульфірующій олеумом. Реакція екзотермічни, тому її проводять при охолодженні водою, а утворюються сульфокислоти нейтралізують каустичною содою. При подовженні аліфатичної ланцюга миюча здатність продукту погіршується, так як знижується його розчинність у воді. Те ж відбувається при збільшенні розміру арільной групи, наприклад при заміні бензолу нафталіном: навпаки, при зменшенні довжини алкільних ланцюжка збільшується розчинність і поліпшується змочуються здатність.