А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наукова школа

Наукова школа в сфері проектного освіти виступає як фактор, що визначає розвиток сучасної науки, яка формує сучасне наукове мислення і забезпечує створення нової наукової картини світу, відповідної сучасноїпроектної культури.

Наукова школа має високий авторитет в даній дисципліні або напрямку, величезний науковий потенціал і значимість отриманих результатів. Висока наукова кваліфікація дослідників дозволяє вивчати самостійно фундаментальніпроблеми, а не повторювати те, що вже зробив їх учитель, вносити вклад у науку.

Наукова школа з триботехнике, очолювана В. А. Білим, проробила величезну роботу по використанню полімерних матеріалів для вузлів тертя.

Наукова школа Управління якістю внафтогазовому комплексі, деякі результати роботи якої лягли в основу даної книги, з'явилася порівняно недавно, всього 15 років тому. Виникнення її пов'язано з вимогами ринкової економіки і очевидними імперативами дляPоссии при інтегруванні у світовеспівтовариство. По суті, початком формування Наукової Школи слід вважати успішну реалізацію проекту Міжнародна інженерна енциклопедія, на чолі якої стояли наукові керівники цієї школи.

Наукові школи, створені в нашій країні, успішнорозвивають глибокі дослідження передових вчених дореволюційноїPоссии і Заходу, вносячи нові оригінальні ідеї в розвиток всіх напрямків сучасної теоретичної механіки.

Наукова школа, як і будь-який організм, колись народжується, досягає своєї продуктивноїпори, відмирає. Від неї можуть відокремитися нові напрямки.

Наукова школа в сфері проектного освіти виступає як фактор, що визначає розвиток сучасної науки, яка формує сучасне наукове мислення і забезпечує створення нової наукової картини світу,відповідної сучасної проектної культури.

Наукові школи, створені в нашій країні, продовжують розвивати наукову спадщину передових вчених дореволюційноїPоссии і Заходу, вносячи нові оригінальні ідеї в разви тие всіх відділів теоретичної механіки.

Наукова школа в сфері проектного освіти виступає як фактор, що визначає розвиток сучасної науки, яка формує сучасне наукове мислення і забезпечує створення нової наукової картини світу, відповідної сучасної проектної культури.

Наукова школа І. С. Беріташвілі являє собою своєрідний сплав показників, що характеризують класичні та сучасні школи і може служити зразком творчої зв'язку академічної та університетської науки.

Перша наукова школа по застосуванню динамічнихі статистичних методів в сучасній механіці неоднорідних середовищ, що проходила в Моз-жінці (під Москвою) з 21 по 27 листопада 1971 р., була організована відділенням механіки і процесів управління, відділенням фйзікохіміі і технології неорганічних матеріалів, Науковою радоюпо механіці рідин і газів, Науковою радою з проблеми Теоретичні основи хімічної технології та Інститутом проблем механіки Академії наук СССP.

Наукова школа ГДPвідрізняється високим рівнем партійності, чітким соціально-класовим підходом до аналізу кожноїкатегорії управління. Це закономірно, оскільки республіка знаходиться на передньому краї ідеологічної боротьби з таким досвідченим і гнучким супротивником, як захисники приватнокапіталістичної власності. До цієї боротьби підключені менеджери та викладачі зі шкілуправління ФPГ. Все це вимагає принципової позиції при висвітленні питань керівництва соціалістичним господарством, вагомих аргументів, що відображають нападки на планову систему управління виробництвом. І економістам з ГДPце вдається, мабуть, краще, ніж деякимфахівцям але управлінню з інших країн.

Наукова школа точного приладобудування була створена в 20 - 30 - ті роки XX століття, її діяльність пов'язана з ім'ям професора Ф.В. Дроздова (1899 - 1944), фахівця-дослідника в області точної механіки. В його працях Деталіточного апараті - і приладобудування (1936), Прилади часу (1940) та інших були узагальнені результати наукових дослідження та методи розрахунку елементів механічних приладових пристроїв різних принципів дії, отримані на той час як вітчизняними, так ізарубіжними вченими і практиками. Тому тут описуються заводні барабани годинникових механізмів, апаратів Морзе, а також пружини, використовувані в конструкціях електролічильників, Манометри, індикатори тиску для парових машин та інших механізмів, якізнаменували настання ери техніки.

Наукова школа технології приладобудування виникає в МГТУ в 1938 р., коли професор А.Б. Яхин (1901 - 1957) починає читати навчальний курс Технологія приладобудування. На першій стадії були створені методи дослідження точностітехнологічних процесів, що застосовуються не тільки в навчальних цілях, але широко використовуються і в практиці науково-дослідних інститутів і заводів.

Найбільш сильні наукові школи Нижегородської області з фізики, хімії, технічним наукам маютьнезначне зростання аспірантів.

Широко відома пермська наукова школа функціонально-диференціальних рівнянь представлена ??у другій частині книги статтями її засновника та його учнів. Запропоновано нові результати по узагальненому методу Ляпунова в теоріїстійкості. Деякі статті присвячені обговоренню методів і результатів теорії нелінійних рівнянь із частинними похідними гіперболічного, параболічного та еліптичного типів.

Перша російська наукова школа експериментального дослідження властивостейматеріалів була створена проф.

Існують наукові школи і оригінальні напрями досліджень. З'являється безліч публікацій, в тому числі фундаментальних праць.

Це визнані наукові школи в галузі трубопровідного транспорту нафти і газу,забезпечили підготовку 22 докторів і більше 100 кандидатів технічних наук.

Життя наукової школи розгортається на межі пізнаного і непізнаного. І тільки в зв'язку з цим можна говорити про культуру дослідження, тому що і культура живе тільки на кордоніусвідомленої невідомості. Тільки тут вона представлена ??в єдності всіх утворюючих її компонент: творчого початку, діяльності, аналізу, синтезу, моральних, світоглядних установок

Створення наукової школи - саме по собі явище в науці нечасте. Однакколи однодумці наукової школи зуміли не тільки домогтися рішення досліджуваної проблеми, але й реалізації в широких масштабах виробництва олій в нафтопереробній промисловості Радянського Союзу, подібні дослідження набувають історичне значення.

Традиції наукової школи, створеної ще Л. А. Чу-Гаєв і І. І. Черняєва, дозволяють сподіватися, що поява російського видання монографії К. Хокінса стимулює інтерес радянських хіміків-комплексніков до захоплюючої області, якій вона присвячена.

Для науковоїшколи Зіміна характерний високий теоретичний рівень.

Матеріали осінньої наукової школи будуть видані, а в 1972 р ми проведений другий наукову школу.

Становлення наукової школи гідромашинобудування відноситься до середини XIX в. Дослідження умов нестійкої роботинасосів, способів регулювання подачі відцентрових насосів, паралельної роботи відцентрових насосів, а також їх спільної роботи з поршневими насосами і інші з'являються до відповідних робіт на Заході. МГТУ і концерном Гідромаш в 1988 р. було створено філіюуніверситету, де старшокурсники слухають лекції провідних співробітників концерну, а останні - участь в наукових дослідженнях. Аналогічні філії створені спільно з АНТК ім.

Ідеї ??Анохінской наукової школи зібрані в цій книзі не тільки з публікацій самогоП. К. Анохіна, але і узагальнюють його висловлювання в особистих бесідах, на лабораторних конференціях, в доповідях, представлених ним на різних нарадах, на яких мені довелося бути присутнім. Значна частина узагальнень пов'язана з тим, що я мав щастя протягом багатьох роківслухати глибокі в науковому відношенні лекції П. К. Анохіна студентам, у яких його думки представлялися в найбільш відточеному, логічному і систематизованому вигляді.

Становлення наукової школи прикладної математики пов'язане з ім'ям А.В. Летнікова (1837 - 1888), якийотримав ступінь доктора з теорії диференціальних рівнянь в Лейпцігському університеті.

Pозвиток наукової школи Деталі машин прийнято розділяти на два періоди. Перший відображає процес становлення конструкторської думки вPоссии і характеризується створеннямвідповідної теорії і навчально-методичних посібників, які, втім, мали практичне застосування і самі спиралися на досвідчені дані.

Виникнення наукової школи оптичного приладобудування в МГТУ відноситься до 1938 р., коли була організована кафедраОптико-механічні прилади під керівництвом професора В.О. Туригіна (1904 - 1966) і за активного сприяння професора С.І. Фрейберга (1887 - 1957), одного з творців Державного оптичного інституту.

МВТУ велику наукову школу аеромеханпков, широко залучали дотеоретичної та експериментальної роботі студентів, спосіб-ствовали розвитку їх творчої думки.

Наука, наукові школи, високі технології - абсолютно необхідний ознака великої держави, особливо напередодні третього тисячоліття.

Чи потрібні наукові школи.

Так, велика, плідна, наукова школа була у нашого вчителя Миколу Івановича Черножукова.

У ряді наукових шкіл, очолюваних Алберсхеймом, Норткот, Лампортом, Престоном[25, 39, 52, 62, 74]та іншими, створені моделі організації первинної оболонки, в яких важливе місцезаймають ГМЦ і пектинові речовини. У первинній оболонці присутній білок, багатий гідроксипроліну. В різних рослинах він становить 2 - 10% від маси оболонки. Цей білок пов'язаний з вуглеводами і утворює змішаний біополімер - глікопро-теїн, названий екстенсіном.Екстенсіі пов'язаний з ГМЦ і пектиновими речовинами. Лампорт[52]висунув робочу гіпотезу, згідно з якою первинну оболонку утворюють дві переплетені сітки - сітка, що складається з мікрофібрнлл целюлози, і сітка екстенсіна, - які занурені в матрикс з ГМЦ іпектинових речовин. Целюлоза, складова близько 30% маси оболонки, пов'язана з полісахаридами матриксу ковалентними або водневими зв'язками.

При аналізі сучасних наукових шкіл, які об'єднуються навколо однієї з предметних областей соціології, виділив чотирипарадигми сучасного соціологічного знання: соціальних фактів, соціальних дефінініцій, соціальної поведінки і детермінізму, широко використовуючи приклади соціальної практики. Особливо слід виділити економічний детермінізм в марксизмі.

У створенні науковоїшколи газотурбінобудування велика заслуга належить професору В.В. Уварову (1899 - 1977), видатному конструктору, творцеві першої у світі високотемпературного турбогвинтового авіаційного двигуна, ініціатору нового напряму в енергетиці - газотурбіннихдвигунів і установок. Він був переконаний у тому, що для вирішення таких принципово нових завдань, як розвиток газодинаміки лопаткових машин, теорії теплопередачі при великих теплових потоках, розрахунки на міцність з урахуванням теплових напружень необхідно залучати молодихвипускників технічного університету.

Характерною особливістю розглянутої наукової школи є її тісний зв'язок з практикою. Кожне нове наукове досягнення тут доводиться до практичної реалізації. Щорічний економічний ефект від їх впровадженнястановить багато мільйонів рублів.

Сен-Відень створив велику наукову школу механіків. Видатні вчені та інженери другої половини XIX століття: Буссінеска, Леві, Матьє,Pезаль, Фламан - були його учнями.

Журнал представляє наукову школу Московськогоенергетичного інституту: фундаментальні дослідження, актуальні інженерні рішення, гіпотези, дискусії.

Чічкан створив справді наукову школу організації праці, розробив систему підготовки кадрів для своєї справи, починаючи з відбору школярів.

Коли внауковій школі з'являється видатна особистість, її прогресивні погляди нерідко приймають з труднощами або зовсім не беруть. Часто її значення оцінюють нащадки. Будь галузі науки рясніють такими прикладами.

Говорячи про наукову школі Авенаріус, скажемо кілька слів про один з найталановитіших його учнів - А. І. Надєждін, теж працював в галузі молекулярної фізики і, зокрема, вчення про критичний стан тіл.

Московська і ленінградська наукові школи задавали стандарти та основні напрями досліджень: теоретичне освоєння та критичний аналіз західній соціології політики. Далі, це ростовська (Південноросійський) наукова школа. Саме вPостовском держуніверситеті в 1979/80 навчальному році В.П.Макаренко був прочитаний перший в СССPакадемічний курс Соціологія політики. Потрібно вказати і на формування наукових шкіл в середнійPоссии, Поволжі та інших регіонах. Саме на цій основі в умовах різкої зміни суспільно-політичної ситуації в країні на рубежі 80 - 90 - х рр триває становлення соціології політики.

В інституті створені наукові школи по ряду напрямків.

ВНИИГАЗе їм створена наукова школа по дальньому транспорту газу, визнана не тільки в нашій країні, але і за кордоном; підготовлено 3 доктори та 30 кандидатів наук.

Удосконалення процесу веде наукова школа БАТУ (Мінськ) під керівництвом проф.

Самуельсон є засновником наукової школи, яка обгрунтувала необхідність органічного синтезу ринку і держави в регулюванні макроекономіки. Нордхаус так визначили цей синтез: Для всіх промислово розвинених країн характерна змішана економіка, в якій ринок визначає випуск і встановлює ціни в більшості окремих його секторів, а держава керує економікою в цілому за допомогою програм оподаткування, витрат і кредитно-грошового регулювання. Обидві сторони - ринок і держава - важливі для безперебійного функціонування еконр-міки.

У процесі проведення наукових шкіл, семінарів, конференцій та симпозіумів в порівняно короткий термін були сформульовані вимоги до джерел електроживлення (випрямлячі, високочастотним і мікрохвильовим генераторам і пр. Якщо в перших прикладних дослідженнях 60 - х років для проведення НІОКPВ області плазмової технології та металургії застосовували випадкові джерела електроживлення і саморобні плазматрони, сконструйовані методом проб і помилок, об'єкти дослідження вибиралися без прив'язки до державних програм розвитку народного господарства, то з початку 70 - х років настав перелом.