А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наукова організація - управлінський працю

Наукова організація управлінської праці - оргпроектірова-ня.

Наукова організація управлінської праці на базі його комплексної механізації сприяє оптимізації процесів управління,поліпшенню структури органів управління, правильному підбору і розстановці кадрів, нормування праці. Найбільший ефект виходить від комплексного використання засобів оргтехніки. При цьому важлива правильна взаємозв'язок між розробкою автоматизованих системуправління (АСУ) і систем механізації управлінської праці на базі оргтехніки.

Наукова організація управлінської праці в апараті міністерств і відомств.

Система наукової організації управлінської праці включає три основних етапи: аналіз існуючоїорганізації праці в кожному з досліджуваних ланок управління; розробку та планування заходів, що забезпечують більш раціональну організацію управлінської праці; впровадження цих заходів.

Технічною базою наукової організації управлінської праціслужить сучасна організаційна та обчислювальна техніка, використовувана для механізації і автоматизації праці в управлінні. Постійно зростаючі обсяги інформації та потоки документів, розвиток тенденції до розробки краще обгрунтованих альтернативних рішеньпосилюють потребу в освоєнні і застосуванні в повсякденній діяльності керівника сучасних технічних засобів, що звільняють його від рутинної роботи.

Велике значення має наукова організація управлінської праці, про що вже говорилося прирозгляді питань планування часу керівників. Від того, яка структура апарату управління, яка обрана система управління, залежать зміст і організація праці фахівців і службовців.

Велике значення має наукова організаціяуправлінської праці.

Стосовно до органів МВС наукова організація управлінської праці: ноут - це засіб підвищення продуктивності праці осіб, що оперують інформацією, що приймають і здійснюють управлінські рішення за допомогою впровадженняновітніх досягнень в області планування й організації службового і особистого часу, робочих операцій і створення найкращих умов роботи і робочого місця. Слід підкреслити, що ноут в рівній мірі стосується всіх працівників органів внутрішніх справ,зайнятих управлінським (переважно розумовою) працею, незалежно oi їх посадових положень та специфіки професійної діяльності. Іншими словами, науково може і повинен бути організований жива праця будь-якого працівника, відповідального в межах своєїкомпетенції за підготовку, ухвалення і здійснення управлінських рішень.

Безпосередня кінцева мета розвитку наукової організації управлінської праці - об'єднання всіх управлінських процедур, виконуваних в рамках окремих господарських систем, вєдиний потік, який починається зі збору й обробки інформації і аж до прийняття управлінських робіт.

В даний час більшість авторів робіт з наукової організації управлінської праці визнає класифікацію, що розділяє всіх працівників управлінськогопраці на три основні категорії: керівників, фахівців і технічних виконавців.

Ленінські вказівки про вдосконалення управління виробництвом і, зокрема, про наукову організацію управлінської праці набувають особливого значення на сучасному етапіу зв'язку з висуненням питань управління в число основних, вузлових питань економіки країни.

Книга може бути корисна керівним працівникам, секретарям і допоміжному персоналу, а також викладачам і студентам, зайнятим вивченням наукової організаціїуправлінської праці. Представляється, що уважне ознайомлення радянських читачів з роботою К.

Адже він вміє організувати управлінський працю із застосуванням ЕОМ, знає теорію і методику ведення робіт в області діловодства і наукової організаціїуправлінської праці, має навички використання сучасної оргтехніки, може дати рекомендації по обладнанню робочих місць співробітників.

Засновник Радянської держави В. І. Ленін, визначаючи шляхи створення самого демократичного, що служить інтересамнароду державного апарату, неодноразово відзначав значення наукової організації управлінської праці і раціональної постановки діловодства в радянських установах.

Наукові основи управління виробництвом передбачають вивчення таких питань, якпринципи управління виробництвом, методи управління виробництвом, техніка і технологія управління, наукова організація управлінської праці.

Велика розмаїтість управлінської праці обумовлює і значні труднощі у виборі для кожногоконкретного виду роботи методу і форми його нормування, а також існування великої кількості методів, форм і нормативів, що можуть бути використаними при науковій організації управлінської праці.

Pабота з наукової організації управлінської праціпередбачає здійснення системи конкретних заходів за такими основними напрямками: раціональному розподілу і кооперації праці працівників управління, систематичного поліпшення організації робочих місць і створення сприятливих умов праці дляпрацівників управління, впровадження нормування управлінської праці.

Проблема організації управлінської праці повинна вирішуватися всебічно, з урахуванням усіх аспектів управлінської діяльності. Принцип комплексності передбачає, що наукова організаціяуправлінської праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю, стосується не одного працівника, а усього управлінського колективу.

У навчальному посібнику викладено основи наукової організації та нормування праці на підприємствах нафтовоїпромисловості. Висвітлено питання вдосконалення розподілу і кооперації праці, раціоналізації виробничих процесів і організації робочих місць; розглянуті проблеми наукової організації інженерно-технічного та управлінської праці, планування івпровадження наукової організації праці.

Багато Поради недостатньо контролюють дотримання законодавства, не ведуть належної боротьби з порушниками державної дисципліни, слабо підвищують відповідальність посадових осіб за доручену їм справу. Не приймаєтьсянеобхідних заходів щодо вдосконалення роботи апарату виконкомів Рад, їх відділів і управлінь, повільно впроваджуються принципи наукової організації управлінської праці.

Багато Поради недостатньо контролюють дотримання законодавства, не ведуть належноїборотьби з порушниками державної дисципліни, слабо підвищують відповідальність посадових осіб за доручену їм справу. Не приймається необхідних заходів щодо вдосконалення роботи апарату виконкомів Рад, їх відділів і управлінь, повільно впроваджуються принципи наукової організації управлінської праці.

Всі заходи з удосконалення організації праці працівників апарату управління спрямовані головним чином на раціоналізацію процесу роботи з інформацією. Інформація в управлінні фіксується в різних видах документів і є основою всієї інформаційної системи. Pаціоналізація роботи з документами є важливим напрямком наукової організації управлінської праці.

В - т р е т ь і х, вдосконалюється структура, організація і форми діяльності державного апарату, на основі чого органи державного управління поступово будуть переростати в органи громадського самоврядування. Відбувається значний розвиток демократичних засад і громадських начал. Поглиблюються наукові методи і форми керівництва, удосконалюються культура, техніка та наукова організація управлінської праці. Незмірно зростає роль органів, що відають розвитком господарства і культури, охорони здоров'я, освіти і науки, посилюється потреба у єдиному, централізованому, плановому керівництві всіма сторонами життя суспільства.

У постанові ЦК КПРС говориться, що Президії Верховних Рад і Ради Міністрів союзних республік покликані поліпшити керівництво діяльністю місцевих Рад та їх виконавчо-розпорядчих органів. Президіям Верховних Рад союзних республік необхідно вести систематичну роботу з підвищення ролі Рад у вирішенні питань державного, господарського і культурного будівництва, глибше і всебічно вивчати, узагальнювати та поширювати позитивний досвід, дбати про поліпшення організаційно-масової роботи місцевих Рад, контролювати дотримання ними вимог законодавства, демократичних принципів їх організації і діяльності. Радам Міністрів союзних республік слід більше приділяти уваги роботі виконкомів місцевих Рад, їх відділів і управлінь на конкретних ділянках господарського і соціально-культурного будівництва, удосконалювати стиль і методи роботи виконавчо-розпорядчих органів, надавати їм повсякденну допомогу у виконанні народногосподарських планів, посилити увагу до питань наукової організації управлінської праці, забезпечувати зміцнення матеріально-фінансової бази виконкомів місцевих Рад.