А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спрямований експеримент

Спрямований експеримент в області неорганічних кумуліровать систем ще тільки починається. Зокрема, відсутні дані про потенціалах іонізації і ширина заборонених зон, необхідні для калібрування параметрів,входять до теоретичні рівняння типу виразу (5.84) для енергій я-електронних рівнів. У цих умовах, звичайно, не доводиться сподіватися на отримання кількісної інформації шляхом розрахунків. Тим не менше при розумній апроксимації ряду інтегралів деякіякісні висновки про характер енергетичного спектра кумуленов можуть бути отримані, що ми проілюструємо на прикладі фталоціанінометаллоксанов германію, кремнію та олова.

Ймовірносно-статистичний метод спрямованого експерименту вимагає для розробкиматематичної моделі мінімальної кількості інформації, добре працює при високому рівні шумів і дозволяє отримати рівняння, в якому виявлено вплив кожної змінної на цільову функцію. Отримане рівняння може бути перевірено на адекватність заекспериментальним даним. Тому методу притаманні і недоліки: поліноміальний вигляд рівняння не містить інформації про первісної функції, але дозволяє управляти процесом; рівняння, отримане для одного конкретного реактора, не може бути застосоване до іншого;вимагає вибору необхідної інформації для математичного опису процесу.

Останнім часом результати спрямованого експерименту аналізують із застосуванням методів математичної статистики, в результаті чого при мінімальному експериментальному матеріалівстановлюють оптимальну рецептуру при обраному критерії оптимізації. Проте необхідна в ряді випадків зміна таких критеріїв або заміна одного компонента іншим призводить до необхідності повторного експерименту. Математичні моделі залежностей показниківвластивостей від складу бурового розчину найчастіше являють собою нелінійні рівняння, у зв'язку з чим виникає необхідність використовувати методи нелінійного програмування, які досить громіздкі і не володіють універсальністю.

В окремому випадкурівняння, отримані при використанні методу спрямованого експерименту, являють собою поліноми, коефіцієнти яких при вхідних змінних стохастично незалежні один від одного і відображають вплив цих змінних. Pассмотрім рівняння об'єкта, отриманеметодом спрямованого експерименту як основу для вибору структури управління.

На рис. 3.5 представлена ??спрощена схема алгоритму послідовності дій при організації спрямованих експериментів у разі проектування великої системи з використаннямімітаційних моделей.

На цих підприємствах виконані досвідчені дослідження виробничих процесів методами математичної статистики, спрямованих експериментів і пр.

По-третє, навіть при неповному знанні внутрішніх закономірностей досліджуваних явищ воб'єктах шляхом спрямованого експерименту можна отримати математичну модель складного об'єкта, що включає найбільш істотні фактори, незалежно від їх фізичної природи. Така математична модель може бути з успіхом використана не тільки для управління ізнаходження необхідних режимів роботи, але і для виявлення ряду взаємозв'язків в об'єкті, які раніше були невідомі або просто не помічалися, для коригування і уточнення сформованих уявлень про досліджуваному явище.

Для скорочення числа дослідів івиявлення оптимальних значень коефіцієнтів математичної моделі доцільно використовувати метод спрямованого експерименту (стр. Досліди ставляться на установці, що характеризується повним геометричним і гідродинамічним подобою промисловому об'єкту.

Назазначеному етапі зазвичай використовують АВМ або ЦВМ, що дозволяє значно обмежити обсяг лабораторних дослідів за рахунок постановки спрямованого експерименту для умов кращого з можливих варіантів машинних рішень.

Pассмотрев загальні прийоми стехіометричногоаналізу складних хімічних реакцій і використовуючи принцип стехиометрической визначеності, автори переходять до класифікації хімічних реакцій за їх стехіометрії і формі диференціальних рівнянь, використовуючи для визначення параметрів рівнянь метод спрямованогоексперименту.

Достовірність отриманих моделей для інтервалів Гв 3856 С, Тп 120 - 148 С, L /V 1 6 - І 0 5 кг /Ж35116 - 240%, Я 981 - І 176 бар перевірена шляхом проведення спрямованих експериментів на промисловому фракціоніруют абсорбері.

Зрослі вимоги до надійностімашин викликають необхідність широкого фронту досліджень імовірнісних закономірностей процесів зношування. Тут необхідні як спрямовані експерименти, так і теоретичні дослідження, що дозволяють обчислювати параметри процесу залежно від умовтертя.

В окремому випадку рівняння, отримані при використанні методу спрямованого експерименту, являють собою поліноми, коефіцієнти яких при вхідних змінних стохастично незалежні один від одного і відображають вплив цих змінних. Pассмотрімрівняння об'єкта, отримане методом спрямованого експерименту як основу для вибору структури управління.

На кожній моделі ставиться декілька дослідів, в яких міняються фізичні параметри для отримання залежності між ними. Взаємодія параметрівможе бути безпосередньо враховано при постановці спрямованого експерименту або багатофакторного планування.

Моделювання вимагає знання математичного опису об'єкта. Побудова математичної моделі може здійснюватися різними способами: порезультатами теоретичних досліджень та попереднього досвіду, на основі логічного аналізу, планованого або спрямованого експерименту. У практиці моделювання розрізняють фізичні, математичні та інформаційні моделі.

Методами, викладеними в главі IV,або чисто емпіричним пошуком вдається намітити один або кілька варіантів складу хімічно активного каталізатора. Однак для економічно обгрунтованого вибору каталізатора слід уточнити залежність критерію оптимізації від складу каталізатора для обранихваріантів. Таку залежність можна виявити додатковою постановкою спеціально спланованих спрямованих експериментів і висловити величини G, i, tpa6 tper та інші як функції складу каталізатора, наприклад у вигляді поліномбв. Або, що менш суворо, але вимагає меншечасу, провести розрахунок критерію для ряду варіантів складу каталізатора. У першому випадку оптимізацію за критерієм можна провести методами математичного програмування, а в другому прорахунком і порівнянням значення критерію оптимізації при різних варіантахПри цьому, звичайно, дослідження повинні проводитися з максимальним виключенням впливу дифузійних факторів на результати.

Цілком можливо, що аналогічна ситуація стане характерною і для кумуліровать систем, що утворюють основу багатьох полімерних речовин, уособливості неорганічного складу. Існуюча теорія вже зараз спроможна дати якісну, а іноді і напівкількісного розуміння будови кумуленов, що володіють рядом нових цікавих властивостей в порівнянні з добре вивченими сполученими системами. Однак подальший прогрес у цій новій галузі істотно залежить від проведення спрямованого експерименту, без якого неможливо зробити вибір між різними гіпотезами, часто носять якісний і напівемпіричний характер.

Ясна принципова роль теореми 10.3 для проблеми наближеного побудови гістерона W. У силу цієї теореми проблема може бути спочатку зведена до побудови за експериментальними даними кінцевого числа кривих, що утворюють 5-скелет &, а потім до синтезуванню математичними методами деякого гістерона Wi, для якого Н також є 5-скелетом. Зазначена схема для деяких задач була реалізована; детальна її розробка (організація спрямованого експерименту, обробка результатів експерименту, оптимізація синтезу, гістерона по його 6-скелету та ін) - справа майбутнього.

Кінетичні залежності і стадії, що визначають, швидкість процесу взаємодії газу з твердою частинкою, знаходять шляхом вивчення характеру зміни ступеня перетворення речовини, що становить тверду частку, і впливу на неї зміни розмірів частинки і температурних умов процесу. Ці дані отримують різними експериментальними методами. Одними методами воліють користуватися внаслідок простоти обладнання і можливості обійтися підручними матеріалами, інші методи засновані на застосуванні спрямованого експерименту і на відповідній математичній обробці результатів.

Та обставина, що мається по кілька локусів, що відносяться до одного маркеру (вони позначені різними цифровими індексами) цілком природно. Адже в синтезі кожної речовини бере участь послідовно ряд ферментів. Тому кожне з поставлених на схематичній карті хромосоми маркерів означає зазвичай не один, а кілька цистра-нів. Генетична карта, як говорилося вище, не вивчена ще у всіх деталях. Лише окремі її області, що містять небагато локуси, досліджені більш детально, як це було потрібно для постановки тих чи інших спрямованих експериментів молекулярної, біології. Подібні дослідження називаються вивченням тонкої структури локусу. Генетичні дослідження вимагають витрати величезної праці; тому кількість даних по генетичним картах інших організмів ще більш обмежена.