А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Моноцікліческіх вуглеводень

Моноцікліческіх вуглеводні складу СвН12 представлені двома ізомерами: циклогексаном і метілціклопентаном.

Алкіл-заміщені моноцікліческіх вуглеводні утворюють комплекс з карбамідом в тому випадку, якщомістять пряму алкільних ланцюг, з числом атомів вуглецю більше 18 а біциклічні вуглеводні в залежності від характеру циклу - 20 - 25 атомів вуглецю.

Для похідних моноцікліческіх вуглеводнів, мають тривіальні назви, вживаються - переважно ціназви.

Для похідних моноцікліческіх вуглеводнів, мають тривіальні назви, вживаються переважно ці назви.

Для похідних моноцікліческіх вуглеводнів, мають тривіальні назви, вживаються переважно ці назви.

Для похідних моноцікліческіх вуглеводнів, мають традиційні назви, вживаються переважно ці назви.

Концентраційне розподіл моноцікліческіх вуглеводнів по фракціям унімодальне. Велика частина їх зосереджена в дистилляте200 - 250 С і знижується з підвищенням температури відбору фракцій. Біциклічні нафтени присутні в дистилляте 200 - 250 С в найбільшої концентрації, яка потім різко убуває. Кількість моно - і біциклічних вуглеводнів у нафті пласта Ю практично однакове.

Якщо перетворення моноцікліческіх вуглеводнів з п'яти - і шестичленних циклами досить добре вивчені, то стосовно бі-циклічних місткових вуглеводнів відомі лише окремі роботи.

Технічні вимоги до сировини для виробництва сажі. Аналогічноповодяться моноцікліческіх вуглеводні нафтенових ряду.

У рівноважних сумішах моноцікліческіх вуглеводнів значне місце займають геж-заміщені структури.

Катіони, стабілізовані координацією з ароматичними вуглеводнями. Наприклад, упростих моноцікліческіх вуглеводнів швидко з'являється інтенсивне поглинання у видимій частині спектра201 але Кілпатрік я Хаймен202 вважають, що це відбувається за рахунок незворотного процесу, відмінного від протонізаціі.

У фракції AI переважають моноцікліческіхвуглеводні. У фракції АЩ і AJV переважають в основному біциклічні вуглеводні. Проміжна фракція Ап являє собою суміш моно - і біцікліче-ських вуглеводнів. У фракціях АЩ і А у сконцентровані всі нафталінові вуглеводні, у фракціях Az і Ац вонипрактично відсутні.

Характер спектра самої фракції моноцікліческіх вуглеводнів після обробки її перекисом водню, що супроводжувалася-видаленням 72% містилася в ній сірки, не змінився. Мабуть, це пояснюється тим, що характеристичні лініїпоглинання для зв'язків S - З лежать в іншій області поглинання.

Характер спектра самої фракції моноцікліческіх вуглеводнів після обробки її перекисом водню, що супроводжувалася видаленням 72% містилася в ній сірки, не змінився. Мабуть, цепояснюється тим, що характеристичні лінії поглинання для зв'язків S - З лежать в іншій області поглинання.

Pассмотреніе цікланов починається з найпростіших моноцікліческіх вуглеводнів і закінчується сложяимі поліциклічними реліктовими молекулами - стеранаміі гопанамі.

У бензиновому гонитві слід розглянути моноцікліческіх вуглеводні, які можуть бути поділені на цикло-пентан, циклогексану і ціклогептани. Ці вуглеводні розглядаються нижче. Передбачається, що інші моноціклопарафіни не зустрічаються вскільки значній кількості в бензиновому гонитві.

Досліджені нафти розрізняються по складу моноцікліческіх вуглеводнів - бензольних і ціклогексанових, і біці-кліческіх вуглеводнів - нафталінових і декалінових.

Питома дисперсія вузькихфракцій ароматичних. При: ректифікації широкої фракції моноцікліческіх вуглеводнів було одержати десять фракцій, відібраних в кількості близько 9 - 10% кожна.

Термічна ізомеризація а-пінена з утворенням аліфатичних і моноцікліческіх вуглеводніввідбувається при короткочасному нагріванні його парів до температури 350 - 400 С.

Така ж залежність спостерігається і у моноцікліческіх вуглеводнів - цикло-гексану стійкіше при низькій, а циклопентану при високій температурі.

Виділені з газойлякаталітичного крекінгу фракції ароматичних моноцікліческіх вуглеводнів за фізико-хімічними властивостями близькі до отриманих з керосино-газойльових фракцій прямої перегонки.

У більш важких фракціях нафти крім розглянутих моноцікліческіх вуглеводнівцікланового (циклопентану і циклогексану) і ароматичного рядів присутні також біциклічні і поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), в молекули яких входять дві й більше кільцеві структури.

Серед ароматичних вуглеводнів найменшутемпературу кристалізації мають моноцікліческіх вуглеводні (арени) з короткими розгалуженими бічними ланцюгами.

Велику в'язкість мають біциклічні, меншу - моноцікліческіх вуглеводні.

Арени представлені в нафтах різними гомологічними рядами:моноцікліческіх вуглеводні ряду бензолу; біциклічні - ряду нафталіну; три - і тетра - циклічні вуглеводні.

Фракція, збагачена нафтенових вуглеводнів, складається з моноцікліческіх вуглеводнів з довгими бічними ланцюгами.

Аналіз спектрів показавщо по мірі переходу від моноцікліческіх вуглеводнів до смол і асфальтенів зростає фактор ароматичності причому.

Назви двовалентних радикалів, одержуваних з насичених або ненасичених моноцікліческіх вуглеводнів відібранням двох атомів воднювід одного і того ж атома вуглецю в кільці, утворюють, замінюючи закінчення - ан, - ен, - ин на - іліден, - енілідеі і - інілідеі відповідно. Вуглецевий атом з вільними валентностями позначають номером 1 за винятком, як уже зазначено, терпенів.

Назви двовалентнихрадикалів, одержуваних з насичених або ненасичених моноцікліческіх вуглеводнів відібранням двох атомів під-лорода від одного і того ж атома вуглецю п кільці, утворюють, замінюючи закінчення - ай, - ен, - ин на - іліден, - еншшдеі і - іпіліден соотпетстпешю. Вуглецевий атом зівільними палсітностімн позначають номером 1 за винятком, пак уже укяяано, терпемон.

Назви двовалентних радикалів, одержуваних з насичених або ненасичених моноцікліческіх вуглеводнів відібранням двох атомів водню від одного і того ж атома вуглецю вкільці, утворюють, замінюючи закінчення - ан, - ен, - ин на - іліден, - еніліден і - ініліден - відповідно. Вуглецевий атом з вільними валентностями позначають номером 1 за винятком, як уже зазначено, терпенів.

Назви двовалентних радикалів, одержуваних знасичених або ненасичених моноцікліческіх вуглеводнів відібранням двох атомів водню від одного і того ж атома вуглецю в кільці, утворюють, замінюючи закінчення - він, - ен, - ин на - іліден, - еніліден і - ініліден - відповідно. Вуглецевий атом з вільними валентностямипозначають номером 1 за винятком, як уже зазначено, терпенів.

Pезультати хроматографічного розділення вузьких фракцій ароматики показують, що моноцікліческіх вуглеводні представляють досить складну суміш ізомерів. Їх поділ на індивідуальні речовиниє настільки складним завданням, що витрачена праця не може бути виправданий ніякими практичними цілями.

Залежність розчинності парафіну з температурою плавлення 54 С в зріджених і рідких парафінових вуглеводнях від їх молекулярної маси. Тому притемпературах депарафінізації разом з твердими вуглеводнями виділяються і високоіндексних моноцікліческіх вуглеводні. При цьому в гаче або петролатум залишається велика кількість масла, що ускладнює виробництво глубокообезмаелен-них парафінів і церезинов. Дляпідвищення розчинюючої здібності низькомолекулярних кетонів до них додають толуол або суміш його з бензолом. У такій суміші розчинників кетон є осадителем твердих вуглеводнів, а толуол - розчинником масляної частини сировини. При цьому в залежності відвмісту твердих вуглеводнів в Рафінат і їх температури плавлення, а також від необхідної температури застигання Депа-рафінованої олії склад розчинника може змінюватися. Дані про розчинності твердих вуглеводнів в різних розчинниках наведені втабл. 4 на прикладі двох парафінів з відмінності температур плавлення.

Критерій симетрії не пов'язаний з числом тг-електронів, за винятком моноцікліческіх вуглеводнів, серед яких всі 4 вуглеводні псевдоароматічни.

Критерій симетрії не пов'язаний з числомтс-електронів, за винятком моноцікліческіх вуглеводнів, серед яких все 4п вуглеводні псевдоароматічни.

У промисловості реалізовано декілька технологічних процесів переробки толуолу та сумішей моноцікліческіх вуглеводнів. Незважаючи наіснування відмінностей між ними, їх апаратурне оформлення і способи їх компонування у складі виробництва мало відрізняються від добре відомих і повсюдно застосовуваних на установках гідрогенізаційних переробки різних видів паливних продуктів, завинятком параметрів процесів і конструкцій реакційних пристроїв. Установки зазвичай включають систему теплообміну, трубчасту піч, реактори, холодильники, сепаратори, стабілізатори та ректифікаційні колони для виділення з гідрогенізатів товарного продукту іре-ціркулята. Передбачається також подача холодного сировини або гідрогенізатів для гарту реакційної суміші на виході з реактора або проміжне охолодження в виносному апараті.

Pеакція нітрування біциклічних вуглеводнів є більш складною, ніж нітрація парафінів і моноцікліческіх вуглеводнів. Дія азотної кислоти може направлятися одночасно на обидва циклу, в результаті чого виходять струк-турноізомерние нітросполуки з положенням нітрогрупи в різних циклах даної системи.

У літературі описано парофазного нітрування азотною кислотою майже виключно тільки парафінів і моноцікліческіх вуглеводнів.

Заміщені поліциклічні вуглеводні називають у відповідності з тими ж принципами, що і заміщені моноцікліческіх вуглеводні.

Pеакціі вуглеводнів з ізольованими циклами в загальному повторюють особливості реакцій близьких за будовою моноцікліческіх вуглеводнів. Своєрідним є лише деякі деталі механізму реакцій цих вуглеводнів, мають зазвичай не один, а два або більше реакційних центру в молекулі.

Ультрафіолетові спектри поглинання фракцій 7 і 9П (1 і 13. (2.

Знижені значення А для деяких фракцій могли бути пов'язані з присутністю в них моноцікліческіх вуглеводнів.

Неграничні мостіковие вуглеводні називають у відповідності з правилами, викладеними для циклоалканов і неграничних моноцікліческіх вуглеводнів. Якщо при нумерації є можливість вибору, то менші номери повинні отримати атоми, що знаходяться при кратних зв'язках.

С є як би перехідною, так як нафтенові вуглеводні цієї, фракції так само-як моноцікліческіх вуглеводні тієї ж фракції, імеюг однакове співвідношення між циклом і бічними ланцюгами.

Піроліз пропілену. Отримані при 650 більш низькокиплячі рідкі продукти за словами авторів являють собою головним чином моноцікліческіх вуглеводні типу циклогексану; продукти ж, отримані при 700 і вище, являють собою головним чином бензол і толуол. При 700 з пропілену виходить бензолу і толуолу більше, ніж при аналогічних умовах з етилену.

Для циклоалканов при гідрокрекінгу характерні процеси розпаду, деціклізаціі, деалкілування, ізомеризації циклів і гидрогенолизом моноцікліческіх вуглеводнів.

Для нафтенових вуглеводнів при гідрокрекінгу характерні процеси розпаду, деціклізаціі, деалкілування, ізомеризації циклів і гидрогенолизом моноцікліческіх вуглеводнів.