А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ідейно-виховна робота

Ідейно-виховна робота нині ведеться більш цілеспрямовано, в тісному зв'язку з конкретними завданнями господарського і культурного будівництва, повніше враховуються інтереси і запити людей. Наша комуністичнаідейність, висока організованість, політична пильність є основою всіх трудових і ратних подвигів робітничого класу, колгоспного селянства і народної інтелігенції.

Ідейно-виховна робота агітатора проявляється не тільки в організованихформах, на зразок бесід і гучних читок.

Ідейно-виховна робота бібліотек, їх допомога партії і державі в комуністичному вихованні радянських людей, задоволення інтересів і запитів читачів вимагають від бібліотек суворо продуманої системи організаціїобслуговування читачів. В основі цієї системи лежить широке залучення читачів до бібліотек, всемірне задоволення їх інтересів, пропаганда передової літератури, що сприяє гармонійному розвитку радянських людей.

Ідейно-виховна роботарадянських бібліотек визначає зміст, методи і організацію роботи з читачами. Успішної та ефективної діяльність бібліотекаря може бути лише в тому випадку, якщо він ясно уявляє, до чого треба прагнути у своїй роботі, яких результатів домагатися.

Ідейно-виховну роботу Комуністична партія завжди будує диференційовано, враховуючи рівень підготовки, потреби, інтереси різних груп радянських людей.

Вся ідейно-виховна робота повинна вестися конкретно і цілеспрямовано,мобілізовувати трудящих на розв'язання найважливіших господарських і політичних завдань.

Pазмах ідейно-виховної роботи в масах тісно пов'язаний з підвищенням теоретичного і політичного рівня комуністів. Ми повинні також враховувати, що наша партія сталакількісно більшою.

Форми ідейно-виховної роботи різноманітні. Наприклад, система ідейно-політичної освіти включає школи комуністичної праці, всі види політичної освіти, економічну і правову навчання працівників.

Формиідейно-виховної роботи в колективі різноманітні.

Форми ідейно-виховної роботи різноманітні. Наприклад, система ідейно-політичної освіти включає школи комуністичної праці, асі види політичної освіти, економічну і правовунавчання працівників.

Основою ідейно-виховної роботи комітетів комсомолу навчальних закладів профтехосвіти в період підготовки до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна має стати активна участь усіх учнів у Всесоюзному ленінському заліку.

Відейно-виховної роботи не в повну міру використовуються такі засоби пропаганди, як преса, радіо, телебачення, кіно, клуби, бібліотеки та інші культурно-освітні заклади, а також кращі твори літератури і мистецтва.

Важливим завданнямідейно-виховної роботи залишається військово-патріотичне виховання, формування готовності захистити соціалістичну Вітчизну, віддати їй усі свої сили, а якщо буде потрібно, і життя.

Найважливішим завданням ідейно-виховної роботи з читачами євиховання всіх радянських людей у ??дусі комуністичної моралі - найвищою і гуманної моралі в світі. У сучасних умовах участь бібліотек у вирішенні цього завдання характеризується рядом особливостей. У роботі з читачами бібліотеки спираються на науковообгрунтовану програму морального виховання. Такою програмою є моральний кодекс будівника комунізму, який затвердив основні принципи комуністичної моралі.

Позитивний досвід ідейно-виховної роботи з проживаючими в гуртожиткахнакопичений профспілковими організаціями Ленінграда,Pостову-на - Дону, Дніпропетровська, Невін-номисска, Норильська та інших міст. Для молоді регулярно проводяться лекції та бесіди, зустрічі з учасниками громадянської та Великої Вітчизняної воєн, ветеранами праці тапередовиками виробництва, відзначаються дні народження, організовуються проводи до лав Радянської Армії.

Важливим завданням ідейно-виховної роботи залишається військово-патріотичне виховання, формування готовності захистити соціалістичну Вітчизну, віддати їйвсі свої сили, а якщо буде потрібно, і життя.

Серцевиною всієї ідейно-виховної роботи партії є формування у найширших мас трудящих комуністичного світогляду, виховання їх на ідеях марксизму-ленінізму.

Головне завданняідейно-виховної роботи партії в сучасних умовах - ідеологічно забезпечити втілення в життя Програми КПРС, створення матеріально-технічної бази комунізму, формування комуністичних суспільних відносин, виховання нової людини; підвищуватиполітичну пильність, вести розгорнутий наступ проти імперіалістичної ідеології, проти пережитків минулого у свідомості людей.

Необхідно удосконалювати ідейно-виховну роботу, керуючись постановою ЦК КПРС Про дальше поліпшенняідеологічної, політико-виховної роботи.

Піддається аналізу стан ідейно-виховної роботи, що характеризується рівнем розвиненості системи політичної освіти, мірою прогресивності форм агітмассовой і лекційної роботи, наочноїагітації, ефективністю друку і науково-атеїстичної пропаганди.

Комуністичні партії направляють ідейно-виховну роботу на розвиток свідомості мас, формування нової людини.

Першорядне значення в ідейно-виховній роботіКомуністичної партії має економічне виховання трудящих. Партія розглядає його як важливу складову частину марксистсько-ленінського, комуністичного виховання радянських людей.

Всі зусилля по організації ідейно-виховної роботи в кінцевомурахунку реалізуються в трудовому колективі. Сюди і має спрямовуватися основна увага, тут повинні бути зосереджені кращі пропагандистські кадри. Партійні комітети зобов'язані підвищувати роль і значення первинних партійних організацій як провідної сили і політичногоядра трудових колективів, їх відповідальність за вирішення соціально-економічних питань, комуністичне виховання трудящих, за зміцнення організованості і свідомої дисципліни, за розвиток критики і самокритики.

Необхідно домагатися подальшогопосилення ідейно-виховної роботи серед сільського населення.

Партія націлює на перебудову ідейно-виховної роботи, психологічну перебудову ідеологічних кадрів. Не обходити наболілі проблеми, гострі питання, говорити з трибуни простим, ясниммовою про найактуальніші завдання дня - значить підвищувати авторитет політичної навчання. Вчити пропагандистів переконувати, будити живу думку, озброювати слухачів глибоким розумінням стоять перед нашим суспільством завдань, шляхів і методів їх вирішення - у цьому сьогодні головнамета тих, хто за службовим і велінням серця організує політичну та економічну навчання трудящих.

Глибокий сенс і зміст ідейно-виховної роботи докладно розкриваються в матеріалах червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС. Завдання майстра - забезпечити єдністьтрьох основних видів виховної діяльності: ідейно-політичної, трудової, моральної.

Серйозні упущення допускаються в ідейно-виховній роботі з кадрами. Деякі керівні працівники не підвищують свого ідейно-теоретичного рівня, не ведутьполітичної роботи серед трудящих. Окремі партійні комітети слабо виховують кадри в дусі високої відповідальності за доручену справу, не пред'являють до працівників належної вимогливості.

З цього випливає, що ідейно-виховна робота, розвитокморальних стимулів і зміцнення матеріальних стимулів, матеріальної зацікавленості нерозривно пов'язані між собою. І моральні, і матеріальні стимули взаємно підкріплюють один одного і спрямовані до однієї і тієї ж мети. Усяке їх протиставлення може лишезавдати шкоди справі будівництва комунізму.

Вживаються конкретні заходи по посиленню ідейно-виховної роботи серед представників всіх національностей, що населяють Грузію, залученню їх в активну трудову і громадсько-політичне життя.

Потребуєдальше поліпшення постановка ідейно-виховної роботи. У ряді випадків вона проводиться без урахування зрослих запитів та інформованості людей. Значна частина робітників, насамперед з числа недавно прийшли на підприємство, не охоплюється повсякденнимвпливом партійної, профспілкової і комсомольської організацій. Не зжиті недоліки в соціалістичному змаганні. При підведенні його підсумків мало розкриваються досвід, моральні якості передовиків виробництва, стиль і методи роботи керівників, що забезпечуютьуспіх справи. Недооцінюється роль цехових зборів трудящих, слабо використовуються сила прикладу кадрових робітників, багаті трудові традиції колективу.

Як і в будь-якій області ідейно-виховної роботи з читачами, в центрі уваги тут повинна бутипоставлена ??пропаганда матеріалів XXII і XXIII з'їздів партії, літератури, роз'яснює висновки Програми партії про неухильне зближення і всебічному взаємне збагачення соціалістичних націй Радянського Союзу, про могутню силу пролетарського інтернаціоналізму.

Потребує подальшого поліпшення постановка ідейно-виховної роботи. У ряді випадків вона проводиться без урахування зрослих запитів та інформованості людний. Значна частина робітників, насамперед з числа недавно прийшли на підприємство, не охоплюєтьсяповсякденним впливом партійної, профспілкової і комсомольської організацій. Не зжиті недоліки в соціалістичному змаганні. При підведенні його підсумків мало розкриваються досвід, моральні якості передовиків виробництва, стиль п методи роботи керівників,забезпечують успіх справи. Недооцінюється роль цехових зборів трудящих, слабо використовуються сила прикладу кадрових робітників, багаті трудові традиції колективу.

Пленум надає особливого значення поліпшенню ідейно-виховної роботи серед молоді, підвищеннюролі Всесоюзного Ленінського Комуністичного Союзу Молоді у вирішенні цього найважливішого завдання. Необхідно прищеплювати молоді глибоку пошану до праці як джерела всіх матеріальних і духовних багатств суспільства, розуміння того, що священним обов'язком кожного, хточерпає із загальної чаші матеріальних і культурних благ, є активна участь у поповненні цієї чаші, щоб вона могла у все більшій мірі задовольняти потреби нинішнього і майбутніх поколінь радянських людей.

Разом з тим в постановці інформаційної,ідейно-виховної роботи у нас ще є чимало слабкостей та недоліків, причому вельми істотних. Головне полягає в тому, що якість цієї роботи далеко не завжди відповідає збільшеній освітньому та культурному рівню і запитам радянських людей, недостатньовраховує динамічність соціально-економічних процесів і духовного життя сучасного радянського суспільства. Не завжди в належній мірі враховується характер різко загострилася ідеологічної боротьби на міжнародній арені.

Партійні організації республікинедостатньо спрямовують ідейно-виховну роботу на формування в усіх трудящих марксистсько-ленінського світогляду, підвищення їх виробничої та громадської активності.

Багато партійні організації слабо пов'язують ідейно-виховну роботу звирішенням конкретних завдань господарського і культурного будівництва, Пропагандистська і масово-політична робота недостатньо націлена на поширення досвіду передовиків соціалістичного змагання і розвиток руху за комуністичне ставлення дотруду.

Слід визнати, що в ідейно-виховній роботі серед молоді є недоліки. Деякі партійні і комсомольські організації часом не враховують, що нинішнє покоління юнаків та дівчат не пройшло тієї суворої школи революційної боротьби і гарту,які випали на долю старшого покоління. Окремі молоді люди хочуть пройти стороною від кипучого життя, налаштовані утриманських, вимагають від держави багато, по забувають про свої обов'язки перед суспільством, перед народом. Буржуазні ідеологи, наші вороги звертаютьувагу і намагаються використовувати в своїх інтересах саме таких незагартованих, сприйнятливих до будь-якої ідеологічної інфекції людей.

Слід визнати, що в ідейно-виховній роботі серед молоді є недоліки. Деякі партійні і комсомольські організації часом не враховують, що нинішнє покоління юнаків та дівчат не пройшло тієї суворої школи революційної боротьби і гарту, які випали на долю старшого покоління. Окремі молоді люди хочуть пройти стороною від кипучого життя, налаштовані утриманських, вимагають від держави багато, але забувають про свої обов'язки перед суспільством, перед народом. Буржуазні ідеологи, наші вороги звертають увагу і намагаються використовувати в своїх інтересах саме таких незагартованих, сприйнятливих до будь-якої ідеологічної інфекції людей.

Однак, незважаючи на деяке поліпшення ідейно-виховної роботи у гуртожитках, Карагандинський обком, міськкоми і райкоми комсомолу далеко не повною мірою використовують наявні можливості й умови для організації цілеспрямованої, систематичної і ефективної виховної роботи з мплтежил.

Далі товариш Брежнєв зупинився на питаннях ідейно-виховної роботи партії, народного освіти та роботи з кадрами.

Зобов'язати партійний комітет вжити заходів до поліпшення ідейно-виховної роботи в колективі, підпорядковуючи її інтересам підвищення політичної свідомості і відповідальності співробітників апарату, вирішенню конкретних виробничих питань. Слід мати на увазі, що науковий підхід до справи, успішне здійснення господарсько-політичних завдань немислимі без постійного оволодіння марксистсько-ленінською теорією, історичним досвідом КПРС, розуміння закономірностей комуністичного будівництва.

У Радянській Армії є все необхідне для ідейно-виховної роботи: 800 вечірніх університетів марксизму-ленінізму і партійних шкіл, тисячі клубів, сотні будинків офіцерів, десятки музеїв і театрів; наші бібліотеки налічують у своїх фондах понад 80 млн. книг.

Міський комітет, первинні партійні організації проводять різнобічну ідейно-виховну роботу серед комуністів і всіх трудящих. На ряді підприємств добре поставлена ??економічна навчання кадрів. У цій роботі беруть активну участь керівники, спеціалісти виробництва. Понад 4 тис. інженерно-технічних працівників, або близько 40% їх складу, є пропагандистами, лекторами, політінформаторамі. Багато наставники передають свої знання і досвід робітничої молоді.