А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Біохімічне споживання - кисень

Біохімічне споживання кисню часто визначають за 5 днів (так звана п'ятидобової проба БПКв), що відповідно вказується в аналізах. Визначення БПКб рекомендується як стандартне приексплуатації очисних споруд.

Біохімічне споживання кисню і витрата перманганату калію дуже великі.

Біохімічне споживання кисню - це та кількість його, яке витрачається на біохімічні процеси, що відбуваються в активному мулі. При цьомумікроорганізми використовують як харчування розчинені органічні речовини і мінеральні сполуки, що володіють відновними властивостями. ВПК завжди ме ниіе ГПК, так як частина органічних речовин витрачається на приріст живих організмів активного мулу,створення біомаси. Частина, що залишилася органічних речовин в стічній воді споживає кисень, ніж покриває енергетичну потребу мікроорганізмів. Іноді недоокислені проміжні продукти розпаду органічних речовин залишаються в очищеної стічної рідини.Це може бути ВПК протягом 1020 оуток і більше в залежності від природи речовин, що окисляються. Процес нітрифікації визначається по наростанню кількості нітритів і нітратів в процесі очищення води.

Біохімічне споживання кисню (ВПК) - кількість елементногокисню в міліграмах, яке поглинається 1 л проби при біохімічному окисленні органічних забруднень під дією мікроорганізмів. Визначення треба проводити в стандартизованих умовах і тоді отриманий результат приймається як сумарний вмістбіохімічно окислюються органічних домішок у воді.

Біохімічне споживання кисню (ВПК) визначається кількістю кисню в міліграмах на літр; яке потрібно для окислення знаходяться у воді органічних речовин. Метод полягає в наступному:відібрану пробу води насичують шляхом струшування протягом 1 хв киснем повітря, розливають у дві кисневі склянки і в одній з них визначають вміст кисню негайно ж, а в інший після п'ятидобової зберігання в темноті. Знайдене зменшення у змістікисню в перерахунку на мг /л О2 дає величину ВПК за 5 діб. Ця спад у змісті кисню обумовлена ??головним чином протікають у воді в аеробних умовах біохімічними процесами, ведучими до розпаду (мінералізації) органічної речовини.

Біохімічнеспоживання кисню - це кількість кисню, що поглинається мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності і витрачається на окислення органічних речовин у досліджуваній воді, а також на свій ріст і розмноження - на створення біомаси.

Біохімічне споживаннякисню визначають кількістю кисню, витраченим на аеробне біохімічне розкладання органічних речовин, що містяться в стічній воді. Швидкість окислення залежить від характеру органічної речовини. У господарсько-фекальних стічних водах мінералізаціянестійких органічних речовин при 20 С закінчується протягом 10 діб, остаточна стабілізація окисляючих речовин наступає через 20 діб.

Біохімічне споживання кисню визначають кількістю кисню в міліграмах на літр, яке потрібно дляокислення знаходяться у воді органічних речовин. Метод полягає в наступному: відібрану пробу води насичують киснем повітря, струшуючи протягом 1 хв; розділяють на чотири кисневі склянки і в перших двох визначають вміст кисню негайно, в двох інших- Після 5-добового зберігання в темноті. Зменшення вмісту кисню (ВПК за 5 діб) обумовлено головним чином протікають в аеробних умовах біохімічними процесами, які призводять до розпаду (мінералізації) органічної речовини. Швидкість окисленняорганічної речовини і, отже, час, необхідний для повної його мінералізації, залежить від природи речовини. Як показали дослідження, у водах, забруднених господарсько-побутовими стоками, мінералізація нестійких органічних речовин при 20 С закінчуєтьсячерез 10 діб, остаточна його стабілізація (повне ВПК) настає після закінчення 20 діб.

Біохімічне споживання кисню повне.

Біохімічне споживання кисню (ВПК) визначається кількістю кисню в міліграмах на літр, яке потрібно дляокислення знаходяться у воді органічних речовин. Метод полягає з наступному: відібрану пробу води насичують шляхом струшування протягом 1 хв киснем повітря, розлити-вають у дві кисневі склянки і в одній з них визначають вміст кисню негайно, а вінший - після 5-добового зберігання в темноті. Знайдене зменшення у вмісті кисню в перерахунку на мг /л дає величину ВПК за 5 діб. Ця спад у змісті кисню обумовлена ??головним чином протікають в аеробних умовах біохімічними процесами, ведучимидо розпаду (мінералізації) органічної речовини.

Вплив НЧК на процес нітрифікації. | Криві біохімічного потреб. Біохімічне споживання кисню органічними З'єднан-яеніямі стічних вод ЕЛОУ характеризується кривими фис.

Біохімічне споживаннякисню (БПКЯ (Л) сваволю дарських стічних вод різко змінюється при різному розведенні і вказує, що - кислотність стоку гальмує біохімічні процеси.

Біохімічне споживання кисню - це кількість кисню, витрачена за певнийпроміжок часу на аеробне біологічне розкладання органічних речовин, що містяться в стічних (або інших) водах. Визначення проводиться в стандартизованих умовах і отриманий результат приймається як еквівалент сумарним вмістом біологічноокислюються органічних домішок у стічній воді.

Біохімічне споживання кисню (БПКб) ведеться методом розбавлення.

Біохімічне споживання кисню (ВПК) виражає кількість кіслброда в мг, необхідне для біохімічного окисленняорганічних речовин, що містяться в 1 л води. При відносно сильному забрудненні води відкритих водойм, для яких і служить це визначення, може виявитися, що через 5 діб в ній кисню не виявиться зовсім. Визначення тому починають з того, що досліджувануводу попередньо збовтують в продовження однієї хвилини в присутності повітря для насичення її киснем. Потім визначають описаним вуше способом розчинений кисень в одній частині проби відразу ж після збовтування, а в іншій - через 5 діб стояння в темномумісці при температурі 18 - 20 в термостаті.

Біохімічне споживання кисню у воді водоймищ пригнічується, починаючи з другої доби, при концентрації У.Pост водної сапрофітної мікрофлори затримується при концентрації У.

Практично біохімічне споживаннякисню визначають за 5 діб (БПКв) - Для вод, забруднених господарсько-побутовими стоками, споживання кисню становить близько 70% повного біохімічного споживання кисню (БПКао) - У забруднених водах розчиненого кисню можег не вистачити для покриттявсієї потреби води в кисні.

Біохімічне споживання кисню розбавляють води враховується при обчисленні біохімічного споживання кисню випробуваної води.

Біохімічне споживання кисню розбавляють води враховується при обчисленнібіохімічного споживання кисню випробовуваної води.

Біохімічне споживання кисню насиченого розчину себаціновой кислоти одно 190 МГО л, причому треба відзначити, що воно практично закінчується на 10 добу.

Біохімічним споживанням киснюназивають кількість кисню, виражене в міліграмах, необхідне для окислення знаходяться в 1 л стічної води органічних речовин в аеробних умовах в результаті відбуваються у воді біологічних процесів. Біохімічне споживання кисню не включає витратикисню на нітрифікацію.

Біохімічним споживанням кисню стічною водою називається кількість кисню, виражене в міліграмах, необхідне для повного окислення всіх знаходяться в 1 л стічної води органічних речовин в аеробних умовах в результатіщо відбуваються у воді біологічних процесів.

Біохімічним споживанням кисню (ВПК) називається кількість кисню в міліграмах на літр, що йде на окислення домішок води при протіканні в ній біохімічних процесів.

Біохімічним споживаннямкисню називається кількість кисню, необхідну для окислення органічних речовин в результаті відбуваються у воді аеробних біохімічних процесів. Геохімічна потреба в кисні не включає витрати кисню на нітрифікацію. Визначають або повнебіохімічне споживання кисню (ШК алн X для чого процес треба вести протягом 15 - 20 діб або п'ятидобової споживання кисню (БПК -), яке, природно, я є повним.

Біохімічним споживанням кисню (ВПК) називається кількість кисню,необхідного для окислення в аеробних умовах (в результаті біологічних процесів) органічних речовин, що містяться в стічній воді. ВПК виражається в міліграмах кисню на 1 л стічної води, воно не включає витрату кисню на нітрифікацію.

Біохімічнимспоживанням кисню стічною водою називається кількість кисню, виражене в мг, необхідний для повного окислення всіх знаходяться в 1 л стічної води органічних речовин в аеробних умовах в результаті відбувалися у воді біологічних процесів.Біохімічна потреба в кисні не включає витрати кисню на нітрифікацію.

Біохімічним споживанням кисню (ВПК) називається кількість кисню в міліграмах на літр, що йде на окислення домішок води при протіканні в ній біохімічнихпроцесів. ВПК характеризує забрудненість води органічними речовинами, доступними для адаптованих до них мікроорганізмів. У цьому випадку кисень витрачається на процеси, пов'язані з їх життєдіяльністю.

Схема біологічного очищення стічних вод.Біохімічним споживанням кисню називається кількість кисню, необхідне для окислення органічних речовин в результаті відбуваються у воді аеробних біохімічних процесів. Визначають повне біохімічне споживання (БПКПОлн.

Біохімічнимспоживанням кисню (ВПК) стічною водою називається кількість кисню (в мг), необхідний для повного окислення знаходяться в 1 л стічної води органічних речовин в аеробних умовах в результаті відбуваються у воді біологічних процесів. У величину ВПК невходить кількість кисню, яке пов'язується при процесах нітрифікації.

Біохімічним споживанням кисню (ВПК) називається кількість кисню в міліграмах, потрібний для окислення органічних речовин в 1 л стічної води в результаті аеробних біологічнихпроцесів. Для визначення ВПК стічну рідину розбавляють чистою водою і поміщають в закриту склянку.

Біохімічним споживанням кисню називається кількість кисню, необхідну для окислення органічних речовин в результаті відбуваються у воді аеробнихбіохімічних процесів. Біохімічна потреба в кисні не включає витрати кисню на нітрифікацію.

Біохімічним споживанням кисню називається кількість кисню, необхідну для окислення органічних речовин в результаті відбуваються в возіаеробних біохімічних процесів. Біохімічна потреба в кисні не включає витрати кисню ла нітрифікацію.

Біохімічним споживанням кисню називають колічествр кисню в міліграмах, необхідне для окислення знаходять, ся в 1 л стічної водиорганічних речовин в аеробних умовах в результаті відбуваються у воді біологічних процесів. Біохімічне споживання кисню не включає витрати кисню на нітрифікацію. Визначення треба прово-дить в стандартизованих умовах, і тоді отриманийрезультат приймають як сумарний вміст біохімічно окислюються органічних домішок у воді.

Біохімічним споживанням кисню стічної води називається кількість кисню, виражене в міліграмах, необхідне для повного окислення всіх знаходятьсяв 1 л стічної води органічних речовин в аеробних умовах, в результаті відбуваються у воді біологічних процесів. Біохімічна потреба в кисні не включає витрати кисню на нітрифікацію.

Визначають повне біохімічне споживання кисню (ВПК), для чого процес треба вести до початку нітрифікації (зазвичай 15 - 20 діб), або п'ятидобової споживання кисню (BIlKs), яке, природно, не є повним.

Визначають повне біохімічне споживання кисню (ВПК), для чого процес треба вести до початку нітрифікації (зазвичай 15 - 20 діб), або п'ятидобової споживання кисню (БПКз), яке, природно, не є повним.

Визначення біохімічного споживання кисню може бути вироблено методом розбавлення або нітратньм методом.

Величину біохімічного споживання кисню розраховують за результатами визначення розчиненого кисню в розбавляють воді і розведеної випробуваної воді в нульовий день інкубації і через певний термін інкубації.

Хід біохімічного споживання кисню розчином діхлоруксусной кислоти представлений на рис. 11 з якого видно, що процес біохімічної потреби в кисні йде з першої доби і закінчується на 15 - ту добу; при цьому 1 мг речовини споживає 0 2 мг кисню.

Хід біохімічного споживання кисню представлений на малюнку.

Електрохімічний визначник ВПК ЕХО-2. | Структурна схема респірометра ОБПК. Швидкість біохімічного споживання кисню відображає динаміку окислення органічних речовин у стічних водах.

Швидкість біохімічного споживання кисню стоком менше, ніж у випадку з насиченим розчином себаціновой кислоти, і процес закінчується на 13 добу.

Визначення біохімічного споживання кисню може бути вироблено методом розбавлення або нітратних методом. Найбільш широко застосовуваним методом визначення БПК є метод розведення.

Величину біохімічного споживання кисню розраховують за результатами визначення розчиненого кисню в розбавляють воді і розведеної випробуваної воді в нульовий день інкубації і через певний термін інкубації.

Методом біохімічного споживання кисню визначають кількість розчиненого кисню (в міліграмах на 1 л води), яке потрібно для окислення органічної речовини аеробними бактеріями.

Швидкість біохімічного споживання кисню, що витрачається на окислення органічних речовин, розбавлених в річці і потрапили туди внаслідок випуску стічних вод, пропорційна концентрації залишаються неокислених речовин. Рівняння реакції першого порядку буде таким же, як рівняння, теоретично описує споживання кисню в склянках для визначення ВПК.