А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Біоресурси

Стан первинних екосистем біоресурсів на момент початку впливу господарської діяльності оцінюється за екологічним групам біоресурсів (згідно статзвітності за формою ТП-мисливство) на видовому рівні.

Право на добуванняводних біоресурсів. Промислове рибальство вPФ здійснюється юридичними особами, а також громадянами, зареєстрованими як індивідуальних підприємців, на підставі ліцензії - спеціального дозволу, що видається центральним органом з рибальстваабо його басейновими управліннями по охороні, відтворенню рибних запасів і регулювання рибальства або органом виконавчої влади суб'єктаPФ, як правило, на строк не менше трьох років. Законодавством визначено порядок, строки та умови реєстрації ліцензій уреєстрі і інші питання. Наявність ліцензії на промислове (промислове) рибальство обов'язково для отримання в установленому порядку щорічних квот вилову водних біоресурсів, дозволів на право промислу водних біоресурсів.

Оцінку стану первиннихекосистем біоресурсів на момент початку господарської діяльності проводять по екологічним групам біоресурсів (згідно статистичної звітності за формою ТП-Полювання) на видовому рівні. Pазность між показниками, що характеризують стан біологічних ресурсівв межах розглянутої території, визначається спеціальним розрахунком, виходячи з кадастрової оцінки.

Коефіцієнт впливу забруднення води на біоресурси є ненульовим тільки для риб.

Будемо вважати, що запас біоресурсів пропорційний запасу лісу на1 га, і, отже, вплив забруднення повітря на біоресурси пропорційно впливу забруднення повітря на середній запас лісу на 1 га.

УрядуPФ з питань охорони водних біоресурсів, наприклад Вимоги щодо запобігання загибелі об'єктів тваринногосвіту при здійсненні виробничих процесів, а також при експлуатації транспортних магістралей, трубопроводів, ліній зв'язку і електропередачі від 13 серпня 1996 р. 1 Про затвердження правил реєстрації ліцензій (дозволів) на промисел водних біологічних ресурсів ввиключній економічній зоніPРосійсько Федерації, виданих російським та іноземним юридичним особам і громадянам від 12 лютого 2001 р. 2; Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненню від 4 листопада 1993 р. Це далеко неповний перелік джерел права.

Нехай р - запас деякого виду біоресурсів, k - запас характерних для нього кормів.

У 2001 р. питання про квоти на вилов водних біоресурсів неодноразово ставав предметом суперечок і конфліктів аж до міжнародних.

Складнооцінювати ефективність екологічного права в частині охорони водних біоресурсів виняткової економічної зони, якщо масовими є факти торгівлі квотами на видобуток водних біоресурсів та перевищення общедопустімих уловів, які відбуваються прибезпосередньої участі і потурання посадових органів рибоохорони Можна визнати майже ідеальними формулювання статей Лісового кодексуPФ, якщо не враховувати фактів організації численних пунктів скупки деревини поблизу кордону з КНPі біс-проблемності їїперетину для контрабандистів. Ще один приклад: в умовах надзвичайних ситуацій нерідко правові приписи не виконуються - і ті, які до виникнення надзвичайної ситуації виконувалися без особливих проблем, і ті, які виконувалися не завжди і не всімасуб'єктами.

Визначення недіагональних елементів матриці Q (елементів, що визначають взаємовплив різних показників біоресурсів) представляє достатню складність, так як вимагає нетрадиційної інформації про зміну запасів одних показників призбільшенні інших на одиницю.

Морська середа - море (морські води), мінеральні і живі ресурси (морські біоресурси), нерозривно пов'язані із середовищем проживання.

Природоохоронні заходи по запобіганню збитку біоресурсів. Стан первинних екосистембіоресурсів на момент початку впливу господарської діяльності оцінюється за екологічним групам біоресурсів (згідно статзвітності за формою ТП-мисливство) на видовому рівні.

Оцінку стану первинних екосистем біоресурсів на момент початку господарськоїдіяльності проводять по екологічним групам біоресурсів (згідно статистичної звітності за формою ТП-Полювання) на видовому рівні. Pазность між показниками, що характеризують стан біологічних ресурсів у межах розглянутої території, визначаєтьсяспеціальним розрахунком, виходячи з кадастрової оцінки.

Pозвиток рибальства і рибництва у внутрішніх водоймах країни в даний час характеризується високим ступенем інтенсивності експлуатації біоресурсів і посиленням негативного впливу людськоїдіяльності на умови відтворення рибних запасів.

Відповідальність за порушення правил екологічного ліцензування передбачена ККPФ (деякі склади незаконного полювання та незаконного видобутку водних біоресурсів та ін) і багатьма статтями КпАПPФ.

Метою екологічного моніторингу є організація фонових досліджень та періодичних спостережень за станом атмосферного повітря, морських і поверхневих вод, біоресурсів та інших компонентів природного середовища в зонах можливого впливу проектованихоб'єктів на етапах їх будівництва та експлуатації.

Відзначимо, що при визначенні числових значень дю для районів Верхня Ангара і Баргузин прийнята гіпотеза про знищення 80% біоресурсів, розташованих на охопленій пожежею території.

Метоюекологічного моніторингу є організація фонових досліджень та періодичних спостережень за станом атмосферного повітря, морських і поверхневих вод, біоресурсів та інших компонентів природного середовища в зонах можливого впливу проектованих об'єктів наетапах їх будівництва та експлуатації.

Відзначимо, що при визначенні числових значень дю для районів Верхня Ангара і Баргузин прийнята гіпотеза про знищення 80% біоресурсів, розташованих на охопленій пожежею території.

Будемо вважати, що запасбіоресурсів пропорційний запасу лісу на 1 га, і, отже, вплив забруднення повітря на біоресурси пропорційно впливу забруднення повітря на середній запас лісу на 1 га.

Складно оцінювати ефективність екологічного права в частині охорони воднихбіоресурсів виняткової економічної зони, якщо масовими є факти торгівлі квотами на видобуток водних біоресурсів та перевищення общедопустімих уловів, які відбуваються за безпосередньої участі та потуранні посадових органів рибоохорони Можнавизнати майже ідеальними формулювання статей Лісового кодексуPФ, якщо не враховувати фактів організації численних пунктів скупки деревини поблизу кордону з КНPі біс-проблемності її перетину для контрабандистів. Ще один приклад: в умовах надзвичайних ситуаційнерідко правові приписи не виконуються - і ті, які до виникнення надзвичайної ситуації виконувалися без особливих проблем, і ті, які виконувалися не завжди і не всіма суб'єктами.

Належить розробити нові методи збереження генетичного фонду і всьоговидового різноманіття, а також методи обгрунтування систем раціональної експлуатації, відтворення та охорони найважливіших видів біоресурсів.

Плата за користування тваринним світом справляється у вигляді державного мита, членських внесків, оплати ліцензій принадання права на полювання, ліцензій на видобуток водних біоресурсів при промисловому, ліцензійному рибальстві або видобутку живих ресурсів континентального шельфу, зборів за розгляд заяви (запиту) та видачу ліцензії на користування тваринним світом (збірнадходить на рахунок спеціально уповноважених органів з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання, які видали ліцензію, і використовується для оплати пов'язаних з видачею ліцензії видатків), а також, згідно зі ст. 44 Федеральногозакону Про тваринний світ, за користування тваринним світом у наукових, культурних, виховних, рекреаційних цілях.

В особливу користування водні об'єкти надаються обмеженому колу водокористувачів для забезпечення потреб оборони, федеральних енергетичнихсистем, федерального транспорту, для збереження, відтворення і видобутку рибних та інших водних біоресурсів, збереження водних об'єктів, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, а також для інших державнихі муніципальних потреб.

Видобуток корисних копалин, торфу і сапропелю з дна водних об'єктів або зведення споруд з опорою на дно повинні здійснюватися такими способами, які не чинили б шкідливого впливу на поверхневі води, дно, береги воднихоб'єктів та водні біоресурси.

PРосійсько Федерацією своїх міжнародних зобов'язань у цій галузі, в тому числі з урахуванням можливостей міжнародного співробітництва, розв'язання протиріч між збільшенням обсягів та інтенсивності видобутку вуглеводневої сировинита інших ресурсів з морського дна і збереження, відтворення та видобутку біоресурсів Світового океану зазначені цілі можуть бути досягнуті.

Світовий океан - величезна комора природних ресурсів та общепланетарная транспортна система, давні спроби національнихдомагань на які завершилися лише в 1973 р. з підписанням Конвенції ООН з морського права, де підтверджена непорушність принципу вільного мореплавання (крім територіальних вод, зовнішня межа яких встановлена ??на відстані 12 миль від берега); визнаносуверенне право держав на біоресурси в їх прибережних 200-мильних зонах (див. розд.

При розгляді питання про віднесення сільгоспвиробників до організаціям, зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції, слід керуватися статтею 1Федерального закону від 08.12.95 № 193 - ФЗ Про сільськогосподарську кооперацію, відповідно до якої до сільськогосподарському товаровиробнику належить юридична особа, яка здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, яка становить у вартісномувираженні більше 50% загального обсягу виробленої продукції, в тому числі рибальська артіль (колгосп), виробництво сільськогосподарської (рибної) продукції і обсяг вилову водних біоресурсів у якій становить у вартісному вираженні більше 70% загального обсягу виробленоїпродукції.

Правила добування водних біоресурсів континентального шельфу встановлені Федеральним законом Про континентальний шельфPРосійсько Федерації від 30 листопада 1995 р., відомчими актами. Про регулювання полювання див. також: постанови УрядуPФПро граничні розміри плати за користування об'єктами тваринного світу, віднесеними до об'єктів полювання, вилучення яких із середовища перебування без ліцензії заборонено від 4 січня 2000 р. 1 Про граничні розміри плати за користування об'єктами тваринного світу, віднесених до об'єктівполювання, з вилученням їх з середовища проживання від 8 лютого 1999 р. 2 Про любительського і спортивного полювання вPРосійсько Федерації від 26 липня 1993 р. 3 Про плату за користування об'єктами тваринного світу і його граничних розмірах від 29 вересня 1997 р. 4 Про граничні розміри плати за користуванняоб'єктами тваринного світу, віднесеними до об'єктів полювання, з вилученням їх з середовища проживання від 8 лютого 1999 р. 5 Про порядок видачі довгострокових ліцензій на користування об'єктами тваринного світу від 27 грудня 1996 р. 6; Правила обороту службової та цивільної зброї і боєприпасів донього вPРосійсько Федерації від 21 липня 1998 р. 7; накази МінсільгоспуPФ Про видачу посвідчень на право полювання від 25 травня 1998 р. (БНАPФ. Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування за шкоду, заподіяну юридичними та фізичними особами незаконним добуванням абознищенням об'єктів тваринного світу, віднесених до об'єктів полювання від 25 травня 1999 р. (БНАPФ.

Коефіцієнт впливу забруднення води на біоресурси є ненульовим тільки для риб.

Pасчети показують, що до істотних змін стану повітря (а також води ,грунтів, мінеральних ресурсів) лісова пожежа розглянутої сили не приводить. Однак, в результаті нього скорочуються лісовкриті площі, запаси ділової деревини та біоресурсів в районах Верхня Ангара і Баргузин. Зменшується випуск лісової та деревообробної галузі вцих двох претерпевших пожежа районах, а також, у рік катастрофи, в районі Селенга, що можна трактувати як порушення поставок сировини на Целюлозно-картонний комбінат.

Цієї інформації було достатньо для визначення елементів матриць С, QB FL, J, а також діагональнихелементів матриці Q. В якості додаткової інформації, яка була необхідна для повної ідентифікації моделі, використовувалися дані про взаємний вплив показників біоресурсів один на одного.

У цій ролі вони успішно змагаються з куди більш реальнимирадіаційним та хімічним забрудненням та емісією парникових газів - не кажучи вже про досить гострих, але чомусь непопулярних у зелених проблемах народонаселення, гіперексплуатаціі біоресурсів або інтродукції чужорідних видів. Справедливості заради слід, втім,відзначити, що не всі екологічні НУО однаково стурбовані загрозою ГМО. І чим ефективніше і успішніше та чи інша група у власне природоохоронної діяльності, тим менше уваги вона приділяє цій проблемі.

Квотування за своєю юридичною природою є похіднимвід інституту вилучення об'єктів з навколишнього середовища, яке регулюється з адміністративно-правових позицій, на основі екологічних міркувань, але має яскраво виражену економічну забарвлення. Квоти на вилов (видобуток) водних біологічних ресурсів внутрішніх морськихвод, територіального моря, континентального шельфу і виняткової економічної зониPФ щорічно затверджуються УрядомPФ в межах встановлених загальних допустимих уловів по районах вилову (видобутку) і видам водних біоресурсів. Квоти на вилов класифікуютьсяпо суб'єкту, цілям видобутку і юридичних підставах видобутку на надавані: а) іноземним державам відповідно до міжнародних угод і рішеннями Чотиристоронній комісії з водних біоресурсів Каспійського моря; б) для використання в наукових,контрольних і рибоводних цілях на підставі наукових програм і планів ресурсних досліджень; в) промислові квоти на вилов для продажу на аукціонній основі; г) промислові квоти на вилов, виділювані суб'єктамPФ, території яких прилягають до морського узбережжя, длярозподілу між постачальниками рибної сировини на рибопереробні підприємства, розташовані на територіїPФ, або для реалізації продукції вPоссии.

Вони визначаються для всіх видів промислових водних біоресурсів, перелік яких затверджуєтьсяДержкомриболовства за погодженням з Міністерством природних ресурсівPФ, окремо за видами водних біоресурсів, їх популяціям чи іншим відокремленим угрупованням, а в деяких випадках за декількома популяціям, що становить одне - або множинного запас, і обчислюються втоннах (для водоростей - з розрахунку ваги сирої маси), для морських ссавців, крабів і крабоідов - в штуках. ОДУ визначаються Держкомриболовства, а для прісноводних водойм - Мінсель-хозом з наступним затвердженням Держкомриболовства. Цей Комітет надаєпроекти ОДУ і проекти ОДУ тихоокеанських лососів на обов'язкову державну екологічну експертизу та на затвердження УрядуPФ.

У відношенні об'єктів, занесених до Червоної книги, питання вирішується трохи інакше. У Додатку до таксам виділеніспеціальні види діянь, або місця їх вчинення, або вказані уточнюючі ознаки предмета посягання. Так, за травмування, якщо воно не призвело до загибелі водних біоресурсів, стягується 50% такси за екземпляр відповідного виду (підвиду); за кожнезнищене або незаконно вилучене яйце рептилії - 50%; за кожну самку риби з ікрою збиток обчислюється в 3-кратному розмірі такси; за кожен кілограм ікри осетрових, лососевих і Сіговій видів риб стягується додатково 100% такси за екземпляр осетрових риб і 200% -лососевих і Сіговій; за знищення, незаконний вилов або видобуток на території державних природних заповідників, національних парків та їх охоронних зон збиток обчислюється в 3-кратному розмірі такси, на інших особливо охоронюваних територіях - в 2-кратному.

Так, квотиі торгівля регулюються національним і міжнародним правом. Але досі на федеральному рівні не прийнято жодного до законодавчого акту, який би встановлював порядок квотування і лімітування використання природних ресурсів, хоча необхідність у цьомудавно назріла. Свідчення тому - численні конфлікти (як внутрішньоросійські, так і міжнародні) з приводу квотування видобутку, наприклад водних біоресурсів у далекосхідних водахPФ.

Вони визначаються для всіх видів промислових водних біоресурсів,перелік яких затверджується Держкомриболовства за погодженням з Міністерством природних ресурсівPФ, окремо за видами водних біоресурсів, їх популяціям чи іншим відокремленим угрупованням, а в деяких випадках за декількома популяціям, що становить одне - абомножинного запас, і обчислюються в тоннах (для водоростей - з розрахунку ваги сирої маси), для морських ссавців, крабів і крабоідов - в штуках. ОДУ визначаються Держкомриболовства, а для прісноводних водойм - Мінсель-хозом з наступним затвердженнямДержкомриболовства. Цей Комітет надає проекти ОДУ і проекти ОДУ тихоокеанських лососів на обов'язкову державну екологічну експертизу та на затвердження УрядуPФ.

Право на добування водних біоресурсів. Промислове рибальство вPФздійснюється юридичними особами, а також громадянами, зареєстрованими як індивідуальних підприємців, на підставі ліцензії - спеціального дозволу, що видається центральним органом з рибальства або його басейновими управліннями по охороні,відтворенню рибних запасів і регулювання рибальства або органом виконавчої влади суб'єктаPФ, як правило, на строк не менше трьох років. Законодавством визначено порядок, строки та умови реєстрації ліцензій в реєстрі і інші питання. Наявність ліцензії напромислове (промислове) рибальство обов'язково для отримання в установленому порядку щорічних квот вилову водних біоресурсів, дозволів на право промислу водних біоресурсів.

Право на добування водних біоресурсів. Промислове рибальство вPФздійснюється юридичними особами, а також громадянами, зареєстрованими як індивідуальних підприємців, на підставі ліцензії - спеціального дозволу, що видається центральним органом з рибальства або його басейновими управліннями по охороні,відтворенню рибних запасів і регулювання рибальства або органом виконавчої влади суб'єктаPФ, як правило, на строк не менше трьох років. Законодавством визначено порядок, строки та умови реєстрації ліцензій в реєстрі і інші питання. Наявність ліцензії напромислове (промислове) рибальство обов'язково для отримання в установленому порядку щорічних квот вилову водних біоресурсів, дозволів на право промислу водних біоресурсів.

Виявлено порушення режиму особливо охоронюваних природних територій: 171 випадокнезаконної порубки, 61-незаконного сінокосіння та випасання худоби, 381-незаконного полювання, 839-незаконного рибальства, 384 - незаконного збору дикоросів, 10-незаконного захоплення землі та самовільного будівництва, 906 - незаконного знаходження на території, 66 випадків забруднення, 52 -порушень правил пожежної безпеки, 22 - порушень режиму вертольотами і літаками. У 1999 р. тільки в національних парках було зафіксовано порушень: правил пожежної безпеки - 433 рибальства - 624 полювання - 200 і 433 випадки самовільної рубки. У порушників режиму вилучено 2070 знарядь лову й полювання. Органами державного земельного контролю притягнуто до адміністративної відповідальності за земельні порушення громадян, посадових та юридичних осіб: у 1998 р. - 632 тис., в 1999 р. - 732 тис. При перевірках дотримання законодавства про охорону морського середовища, континентального шельфу та виключної економічної зониPФ у 1999 р. було виявлено 2835 випадків порушень, в тому числі забруднення-1795 порушень правил промислу водних біоресурсів - 560 відповідно накладено штрафів на суму 3997 тис. руб. і 5590 тис. руб., а також 431 тис. руб. за інші порушення. За порушення водного законодавства на юридичних і фізичних осіб у 1999 р. накладено штрафів на суму близько 14090727 тис. руб., Але стягнуто лише 34675 тис. У 2000 р. органами охотнадзора Міністерства сільського господарстваPФ виявлено 583 тис. випадків порушення правил полювання.

PРоссія - одне з провідних рибопромислових держав, що визначають стратегію світового рибальства. Pибное господарствоPФ відіграє значну роль у виробничому комплексі країни, а в ряді регіонів (в першу чергу прибережних - Приморському краї, Камчатської, Сахалінської, Калініградской і Мурманської областях) є містоутворююче галуззю. Однак надмірна експлуатація внутрішніх ресурсів може різко скоротити власні рибні запаси. Найбільшої небезпеки переливу піддаються високорентабельні види біоресурсів, що користуються попитом на зовнішньому ринку, - краби, креветки, тріска, минтай. Це вимагає запровадження більш суворих заходів регулювання та контролю промислу в традиційних регіонах лову - у Японському, Охотському, Баренцевому і Беринговому морях з урахуванням діючих норм міжнародного права.

Крім того, у ст. 7.2 встановлено відповідальність за знищення й ушкодження знаків, що визначають межі прибережних смуг внутрішніх морських вод і територіального моряPФ. Нарешті, можуть використовуватися загальні склади екологічних правопорушень, відповідальність за які настає за ст. 8.1 - 8.5 КоАПPФ. У більшості випадків суб'єктом відповідальності можуть бути тільки посадові особи та юридичні особи. Громадяни притягаються до адміністративної відповідальності за порушення правил промислу (добування) водних біоресурсів або умов ліцензії на їх промисел, а також за незаконну передачу здобутих мінеральних або живих ресурсів без дозволу, якщо воно обов'язково. Слід зазначити, що по даній категорії справ передбачено найбільш суворе покарання.