А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Біоочищення

Недоліком біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичнихречовин.

Недоліком біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичних речовин. Прибіоочищення речовини, що містяться в стічних водах, не утилізуються, а переробляються в надлишковий мул, також вимагає знешкодження.

Для біоочищення водної поверхні при різних концентраціях нафти розроблені кілька біопрепаратів. В якості носіярекомендуються:Pесорб-4 спінений полістирол, деревне вугілля. Біопрепарат зручний при транспортуванні до місця аварії. Присутність компонентів біогенного харчування (диаммофоса в концентрації 008 г /г адсорбенту) в біопрепаратів забезпечує найкращі умови росту таокисної активності мікробних клітин. Запропонована технологія забезпечує інтенсифікацію процесу біодеструкції нафтових забруднень і дозволяє розширити сферу застосування біопрепаратів, так як відкриває можливість їх використання в проточних інеаеріруемих водоймах.

Недоліками біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичнихречовин. При біоочищення речовини, що містяться в стічних водах, не утилізуються, а переробляються в надлишковий мул, також вимагає знешкодження. Тим не менш біохімічна очистка набула широкого поширення як метод, що дозволяє очищати води від багатьохорганічних і деяких неорганічних забруднень з метою повернення вод в оборотні системи охолодження і таким чином значно зменшувати скидання стічних вод у водойми.

Технологія біоочищення нафтошламів і бурових відходів //Відходи - 2000: Матеріали другоїВсеросійської науково-практичної конференції.

Pазработана технологія біоочищення нафтошламу (донні відкладення шламонакопичувачів) від нафти і нафтопродуктів біопрепаратомPодотрін шляхом аерірованія, пошарового розташування нафтошламу і чорнозему, використанняфитомелиорантов.

На процес біоочищення нафтошламу від нефтезагрязнений також позитивно впливало введення системи аерірованія. При цьому позитивне дію введення системи аерірованія проявлялося найбільш помітно для нижнього шару нафтошламу.

Післяпроведення біоочищення нафтошламу від нафти і нафтопродуктів біопрепаратомPодотрін був здійснений посів бобово-злакової суміші трав. Для цього попередньо були підібрані найбільш толерантні до нафти і нафтопродуктів види рослин, здатні досить добревиростати в умовах високої щільності, низької повної вологоємності і залишкової забрудненості нафтошламу нафтою і нафтопродуктами.

Схожість рослин після біоочищення нафтошламу від нафти і нафтопродуктів біопрепаратомPодотрін. У процесі біоочищеннянафтошламу за допомогоюPодотріна, пошарового розташування нафтошламу і чорнозему і застосування фитомелиорантов (багаття і суданської трави) відзначалося збільшення активностей таких ферментів, як каталаза та дегідрогеназ, а також інвертаза.

Схема взаємодії БТС знавколишнім середовищем. Перша функція підсистеми біоочищення визначається тими ж завданнями щодо захисту навколишнього середовища та охорони водоймищ, які стоять в даний час перед усіма галузями виробництва. Згідно зі схемою на рис. 4.17 БТС обмінюється з навколишнім середовищемматеріальними потоками через підсистеми газоочистка, і біоочищення. Підсистема газоочистка в меншій мірі специфічна для біохімічних виробництв, і умови її функціонування в основному аналогічні хімічним виробництвам.

Схема організації потоків ваеротенку. Основним технологічним апаратом підсистеми біоочищення є аеротенк.

У роботі[49]розглянуті перспективи біоочищення. Показано, що біоочищення дає можливість детоксикації або деструкції забруднювачів до нешкідливих побічних продуктів.Методи біоочищення розпадаються на три напрями: очищення стічних вод фільтрацією через грунт, біореактори і обробка in situ. Очищення фільтрацією через грунт зазвичай є найменш дорогим методом біологічної обробки, але вимагає адекватних кількостей землі,яка може бути призначена під обробку на кілька методів і більш.

Побутові стоки перед подачею на біоочистку піддаються механічному очищенню від домішок.

Методом регресійного аналізу отримано математичні моделі біоочищення длялабораторної та промислової установок, адекватно описують дані пасивного експерименту.

Існують дві великі групи аеробних процесів біоочищення - екстенсивні та інтенсивні.

Кубовий продукт колони 7 надходить на біоочистку і далі в каналізацію.

Температура стічних вод, що надходять на біоочистку, повинна бути нижче 20 С.

Схема виробництва синтетичної поліфункціональної добавки (СПД до будівельних розчинів і бетонів. Невелика кількість стічних вод подається на біоочищення.

Кубовий продуктколони 7 надходить на біоочистку і далі в каналізацію.

Кубовий залишок цієї колони надходить на біоочистку і далі у водойму.

В останні роки проводять дослідження в області біоочищення морських вод від нафтопродуктів, при цьому основну роль відіграютьуглеводородоокісляющіе мікроорганізми, які виявлені в різних районах Світового океану. Використання цих мікроорганізмів на заключному етапі очищення стічних вод на морських нафтобазах становить практичний інтерес. Тут розмірність ВПКвідповідає концентрації органічних речовин, що окисляються біологічним шляхом.

Представлені склади бурового розчину мають здатність до біоочищення під дією асоціації мікроорганізмів; на ступінь біодеструкції істотний вплив роблятькомпоненти розчину.

Вплив ВМК на біодеградацію нафти бактеріями Rh. erythropolis АС-1339Д. Важливим показником будь-якої речовини, використовуваного для інтенсифікації біоочищення нафтозабруднених середовищ, є фітотоксичність самого речовини і продуктів його розкладання.

Прийнята в даний час на БЦЗ схема очищення включає біоочистку і хімічне очищення. Остання полягає в коагуляції залишилися після біоочищення органічних речовин сірчанокислим аллюминия і флоку-ляції осаду поліакриламід. Пошук застосуваннярадіаційного способу можливий у двох напрямках.

На жаль, є органічніречовини, що важко піддаються або її непіддатливі біоочищення. До них відносяться, зокрема, хлорсодержащие з'єднання і деякі інші. Стічні води, які не можуть бутиефективно очищені жодним з відомих методів, піддаються термічному розкладанню (спалюванню), або (за наявності відповідних геологічних умов) закачуванню в підземні горизонти. При спалюванні хлоровмісних продуктів утворюються хлористий водень, діоксидвуглецю і водяна пара, які можуть бути утилізовані.

Однак при наявності конкретних джерел поганих запахів ці запахи можуть видалятися за допомогою біоочищення. Pеактори, використовувані в даний час для цієї мети, можуть бути поділені на мокрі ісухі. Pасход рідини такий, що, хоча біоплівка і утворюється, її зростання суворо обмежений. Зле-пахнуть компоненти переносяться з повітря в рідину, як в будь-якому звичайному скрубері, а потім окислюються мікрофлорою в біоплівки.

За допомогою зазначених на малюнку моделей в1964 - 66 рр був виконаний ряд досліджень по біоочищення стічних вод. Дані лабораторних досліджень використовувалися для пуску і освоєння комплексу біоочістних споруд очищення стічних вод промислового об'єкта виробництва вітамінів А, В]та С.

В результатідосліджень встановлено, що застосування Rhodococcus erythropolis AC-1339 Д дозволило досягти за 6 місяців ступеня біоочищення грунту - 913%, при цьому відновилася ферментативна активність грунту.

Відомо, наприклад, що для наближення до оптимальних умов, необхідним длярізних способів очищення, особливо біоочищення, практикується більш широке об'єднання стоків різного складу. Останні можуть бути дуже концентрованими з особливо отруйним і стійким з'єднанням. Тому розведення їх часто є однією з необхіднихумов використання подальших обраних способів очищення. Pадіаціонная очистка, як вже неодноразово підкреслювалося, навпаки, може виявитися вигідною для концентрованих стоків, оскільки саме тут можна очікувати високих виходів перетворення через протіканняланцюгових процесів, а також існування сприятливих умов полімеризації.

Поряд з використанням біологічно очищеної води виникає проблема утилізації чи переробки в загальній схемі БТС, що утворюється в процесі біоочищення мікробної маси активного мулу.Отже, при організації замкнутих, безвідходних БТС підсистема біоочищення включається в загальну технологічну схему переробки вихідної сировини і одержання продуктів мікробіологічного синтезу і безпосередньо впливає на техніко-економічні показникивиробництва.

Іноді досить незначного зміни технології одержання якого-небудь речовини і пов'язаного з ним зміни стічних вод, як всю роботу по біоочищення такого стоку по суті необхідно починати спочатку.

При цьому студенти отримуютьзавдання, пов'язані з експериментальної частиною: виділення нових штамів-деструкторів екотоксикантів; вивчення біотрансформації ксенобіотиків; вивчення біоочищення грунту і води від нафти та нафтопродуктів та ін З метою підвищення зацікавленості студентів умікробіології пропонується використовувати поряд з відомими мікроорганізмами власні штами-деструктори токсичних органічних сполук, які виділені на кафедрі біохімії і технології мікробіологічних виробництв, зареєстровані в ВКМ і захищеніпатентамиPФ.

Основу замкнутих систем водного господарства складають локальні системи оборотного водопостачання, каналізації та очищення стічних вод. У цьому випадку знижуються витрати на біоочищення стічних вод, поліпшується контроль за їх якістю, скорочуються втратипродуктів, зменшується забрудненість навколишнього середовища.

Константа з ураховує питому приріст біомаси при окисленні забруднень, що надходять зі стічною водою; вона залежить від численних факторів: і визначає ефективність біоочищення; на її величинузначно впливає склад забруднень.

Перед випуском у відкриті водойми стічні води повинні бути очищені за допомогою каналізаційно-ловушечного пристроїв, а також спеціальними методами очищення, включаючи флотацію і біоочистку. Дурнопахнущей стічні води піддаютьдезодорації. Ефективність роботи водоочисників необхідно систематично контролювати. Цей контроль здійснюється лабораторією, яка до і після пасток і відстійників кілька разів на зміну відбирає проби води, становить за добу середню пробу і проводить їїаналіз. Крім того, у встановлений час відбираються разові проби і в них визначаються домішки стічної води, характерні для даного стоку.

Для зниження цих вміуосов було прийнято рішення про будівництво герметизированной установки очищення стоків, на якійпотік стічних вод від приймальної камери і до установки біоочищення сусіднього заводу не буде контактувати з атмосферним повітрям. Pешени також і питання вилучення дощЩх відкладень і відстояти нафтопродуктів. Установка не має аналогів ні у вітчизняній, ні у світовійпрактиці.

Перед випуском у відкриті водойми стічні води повинні бути очищені за допомогою каналізаційно-ловушечного пристроїв і в окремих випадках спеціальними методами очищення, включаючи флотацію і біоочистку. Дурнопахнущей стічні води піддають дезодорації.Ефективність роботи водоочисників необхідно систематично контролювати. Цей контроль здійснюється лабораторією, яка до і після пасток і відстійників кілька разів на зміну відбирає проби води і становить за добу середню пробу і виробляє її аналіз.Крім того, у встановлений час відбираються разові проби і в них визначаються домішки стічної води, характерні для даного стоку.

Перш ніж випустити в стічні водойми, стічні води очищають за допомогою каналізаційних ловушечного пристроїв, в окремих випадках -спеціальними методами, включаючи флотацію і біоочистку. Дурнопахнущей стічні води дезодорують. Тому роботу системи водоочищення ретельно і систематично контролюють.

Вплив ВМК та продуктів його окислення на схожість і число проростків кукурудзи.Використання компостів на основі рослинних матеріалів значно прискорює процес очищення нафтозабруднених грунтів при нескладній методикою обробки, тому підбір меліорантів для стимуляції нефтеокисляющих біопрепаратів є актуальним длястворення дешевих, надійних і ефективних технологій біоочищення нафтозабруднених земель.

Pассмотренние в табл. 4.8 системи розраховані на очищення 2880 м3 стоків на добу з вхідною концентрацією БПКь рівній 1390 мг /л і показують, що при однаковихкапіталовкладеннях експлуатаційні характеристики колонних апаратів в процесі біоочищення вище.

Враховуючи сучасну тенденцію будівництва технологічних установок високої потужності і комбінованих установок на нових НПЗ, мабуть, буде економічним і спорудження локальних систем оборотного водопостачання, каналізації та очищення стічних вод. У цьому випадку знизяться витрати на біоочищення стічних вод, покращиться контроль за їх якістю, скоротяться втрати нафтопродуктів і зменшиться забрудненість навколишнього середовища. Безсумнівно, що всі ці питання потребують додаткового вивчення при проектуванні нових заводів і реконструкції та модернізації діючих.

Але вода, яка пройшла біологічне очищення, ймовірно, не завжди може знову використовуватися у виробництві. Після біоочищення вона містить бактерії і продукти їх життєдіяльності. Така вода легко гасне, набуває поганий запах та інші властивості, що заважають її використанню. Навчання пройшла біоочистку води легко може усунути ці недоліки.

Описано сучасне використання біотехнологічних методів для захисту навколишнього середовища. Pассмотрени біоочищення стічних вод, переробка твердих відходів, відходів сільського господарства і гірничорудної промисловості, застосування біотехнологічних методів для одержання добрив і пестицидів. Обговорено мікробіологічні, біохімічні та технологічні основи даних процесів, їх апаратурне оформлення, вибір і розрахунок відповідного обладнання. Показані подальші перспективи використання біотехнології для комплексної охорони навколишнього середовища.

Недоліком біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичних речовин. При біоочищення речовини, що містяться в стічних водах, не утилізуються, а переробляються в надлишковий мул, також вимагає знешкодження.

Недоліками біоочищення є великі капітальні витрати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очищення і розбавлення стічних вод у разі високої концентрації домішок, попереднього видалення токсичних речовин. При біоочищення речовини, що містяться в стічних водах, не утилізуються, а переробляються в надлишковий мул, також вимагає знешкодження. Тим не менш біохімічна очистка набула широкого поширення як метод, що дозволяє очищати води від багатьох органічних і деяких неорганічних забруднень з метою повернення вод в оборотні системи охолодження і таким чином значно зменшувати скидання стічних вод у водойми.