А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ваговимірювальна техніка

Ваговимірювальна техніка відіграє найважливішу роль в сучасному автоматизованому виробництві. Автоматичні ваги і автоматичні дозатори безперервної та прямої дії є основою комплексної автоматизаціїряду виробничих процесів в чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, гірничозбагачувальної техніці та інших галузях народного господарства. На базі тензометричних принципів розроблені та експлуатуються автоматіческіеустановкі, деякі з нихбудуть розглянуті нижче.

Удосконалення ваговимірювальної техніки з урахуванням вимог автоматизації технологічних процесів знаходить своє відображення і на підприємствах по забезпеченню нафтопродуктами.

У практиці ваговимірювальної техніки широкезастосування знаходять тензометричні установки. Спочатку розглянемо роботу одного каналу пристрої.

Не можна не згадати, що ряд постійно виникаючих (і перш за все в ваговимірювальної техніки) завдань, пов'язаних з додатковими приладами, може бути вирішенешляхом модифікації власне вимірювальної апаратури.

РСФСРзасобами вимірювань маси становить 25 - 65%, причому наслідком низької надійності ваговимірювальної техніки і відсутність запасних частин є постійна непрацездатність близько 30% наявнихзасобів обліку маси.

Крім цього, часто потрібна ще подальша обробка вихідної величини, наприклад для вирішення завдань автоматичного керування або ваговимірювальної техніки. Необхідні для цього пристрою повинні позначатися як додаткові прилади.

Колегія констатувала: низьку ефективність нагляду (здійснюється не частіше одного разу на рік-два); зацікавленість недобросовісних продавців в поганому стані ваговимірювальної техніки. Остання обставина робить нереальним переоснащення ринківприладами сьогоднішнього дня.

Передбачене у відповідності з рішеннями XXVII з'їзду КПРС подальший розвиток загальнодержавної системи постачання дозволить на основі застосування всього арсеналу наявних у постачальницько-збутових організацій видів технічногоозброєння (вантажно-розвантажувальна і ваговимірювальна техніка, спеціалізовані транспортні засоби, виробниче обладнання) і за допомогою кваліфікованих кадрів досягти з'єднання надійного забезпечення виробництва матеріалами і виробами знаданням послуг, особливо виробничого характеру.

Висока точність, можливість дистанційної передачі результатів зважування, швидкість обробки даних зважування (можливість друкування результатів на картах або стрічці) обумовлюють розширення областізастосування електромеханічних пристроїв в ваговимірювальної техніки.

Не викликає сумніву, що розкрій, розлив і фасування, подсортировка і відправка комплектних партій поставок можуть бути виконані безпосередньо підприємством-виробником, якщо вонорозпорядженні додатковими виробничими потужностями, робочою силою, транспортної та ваговимірювальної технікою. На жаль, треба відзначити, що в існуючих до останнього часу умовах господарювання цей варіант надання послуг в цілому по країні не бувреальний, так як підприємства-виробники не були в цьому матеріально зацікавлені. Практично такі послуги надавалися тільки підприємствам-споживачам, що знаходяться з виробником на прямих тривалих господарських зв'язках.

Впровадження господарського розрахункуповинно супроводжуватися переоснащенням всього механізму управління економікою підприємства, створенням реальних умов для дотримання режиму економії: треба переглянути і знову розробити технічно обгрунтовані норми за всіма видами матеріальних і трудових витрат, атакож використанню устаткування; упорядкувати зберігання і видачу матеріалів, інструменту; встановити ваговимірювальної техніки і прилади; вибрати і впровадити найбільш раціональні форми організації праці і системи його сплати; розробити цінники і встановити ліміти наремонтні, транспортні та інші внутрішньозаводські роботи і послуги; створити умови для точного і оперативного планування, обліку і економічного аналізу виробничої діяльності госпрозрахункових підрозділів. Однак такий підхід до впровадження внутрішньогогоспрозрахунку, єдино здатний забезпечити ефективність його функціонування, тривалий і трудомісткий.

Тенденції зростання потреби в електричній силовимірювальні техніці в різних областях. Для вимірювання сил в машинах, характерно те, що вимоги як доточності, так і до частотного діапазону варіюються в дуже широких межах, і, за рідкісним винятком (наприклад, вимірювання сил, що діють на валки в прокатних станах), кожна нова задача породжує нові проблеми. Навпаки, завдання ваговимірювальної техніки як повимогам до неї, так і за рівнем розвитку слід вважати досить добре відомими. Тому проектування і виготовлення електромеханічних ваг може в даний час розглядатися як звичайна інженерна робота, якщо тільки до вагів не пред'являютьсяособливі вимоги.

Повне використання результатів вимірювань можливе тільки при роботі з електричними сигналами. До нього відносяться задачі ваговимірювальної техніки (реєстрація, підсумовування, сальдірованіе, Обчислення вартості, дозування), завданняпідсумовування і віднімання сил, а також підключення спеціальних, малих керуючих і обчислювальних машин.

Науково-технічна та довідкова література рясніє термінами зесоізме-рітелише прилади, ваговимірювальна техніка, ваговимірювальна апаратура. Вбільшості випадків під такими термінами маються на увазі засоби вимірювань маси або маси і ваги. Нечітка термінологія іноді призводить до змішання самих понять маса і вага і уявленням про принципову аналогією методів і засобів вимірювань цих фізичнихвеличин. У цьому зв'язку доцільно коротко розглянути фізичні основи зважування.

Його класична робота з теорії коливань терезів до теперішнього часу є настільною книгою для спеціалістів з ваговимірювальної техніки.

Серед найважливішихметодів електричних вимірювань механічних величин, використовуваних для раціональної організації та автоматизації виробництва, особливе місце займає силовимірювальні техніка. Широке і різноманітне застосування цієї техніки можливе у всіх галузях народногогосподарства, і насамперед у промисловості. Так, ваговимірювальна техніка як найважливіша частина сілоізмерітельноі техніки застосовується в металургії, гірничій справі, енергетиці, хімічній і харчосмакової промисловості, кормовому господарстві, паперової, скляної та керамічної промисловості, промисловості будматеріалів та на транспорті. Власне вимір сили все частіше використовується з метою підвищення ефективності виробництва і якості продукції, а також для забезпечення техніки безпеки і захисту дорогих агрегатів. Все більшої уваги заслуговує її застосування для вирішення завдань лабораторних вимірювань в науці і техніці.

Електромеханічні ваги використовуються у всіх галузях народного господарства, де спостерігається неухильне зростання звернення сировини, матеріалів і товарів. Перш за все необхідно назвати металургію, за якою слідує гірничодобувна і енергетична промисловість, хімія, харчосмакова промисловість, кормове господарство, виробництва паперу, скла та кераміки і промисловість будівельних матеріалів, причому певну роль відіграє також транспорт. Як приклад великого значення ваговимірювальної техніки на рис. 4.2 і 4.3 показано її застосування на сталеливарних заводах і в прокатних цехах.

Різноманіття класифікаційних ознак дозволяє створювати численні класифікаційні схеми для ваг та гир. Однак слід враховувати, що в практиці виробництва та експлуатації засобів вимірювань маси діють нормативно-технічні документи (НТД), які регламентують технічні умови, норми точності і методи повірки певних груп ваг та гир. Іншими словами, нормативна база сформована таким чином, що вона зумовлює логіку класифікації ваговимірювальної техніки, дотримуючись якої можна класифікувати заходи і прилади, спираючись на діючі НТД.

Як було вже зазначено, основна частка втрат часу припадає на маневрування і розчеплення. Слід зазначити, що в зазначеному випадку вплив зчіпок пояснюється зміною їх положення за рахунок ходу ваг. Таким чином, за рахунок збільшення їх жорсткості можна істотно підвищити точність зважування, використовуючи для цього тензопреобразователі, широко застосовуються в даний час в ваговимірювальної техніки. Експлуатація тензоваги показала, що тензометричне зважування для визначення кількості нафтопродуктів може бути виконане зі значно більшою точністю, ніж при об'ємному способі вимірювання. За кордоном налагоджений серійний випуск вагонних ваг на тензометричних перетворювачах як для статичного зважування, так і для зважування на ходу.