А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналізоване підприємство

Аналізоване підприємство, як показують наведені вище дані, відноситься до абсолютного типу стійкості, так як запаси і витрати набагато менше планових джерел, призначених для їх фінансування.

Аналізовані підприємства були розбиті на дві великі групи.

Аналізоване підприємство, як показують наведені вище дані, відноситься до абсолютного типу стійкості, так як запаси і витрати набагато менше планових джерел, призначених для їхфінансування.

Аналізовані підприємства зазвичай групуються за обсягом випущеної продукції (великі, середні, дрібні), з її вигляду (в поліграфічній промисловості, наприклад, книжково-журнальні, журнальні, газетні та ін) та іншими ознаками.

Бальнаоцінка конкурентів. Аналізоване підприємство є лідером за такими показниками, як доля ринку збуту, середньозважені ціни послуг, витрати на рекламу. У той же час воно відстає від конкурента по терміновості виконання замовлень.

Для аналізованого Підприємства Атакож було проведено розрахунок відносних показників грошового потоку.

На аналізованому підприємстві зірками в даний момент є вироби С і D, що приносять найбільший прибуток і мають високий рівень прибутковості. До дійним коровам належать вироби А і В. Їхрентабельність нижча, але вони приносять чималий дохід і виробництво їх є ще вигідним для підприємства.

На аналізованому підприємстві, наприклад, нормативна трудомісткість виробництва була знижена на 210 тис. нормо-годин.

На аналізованомупідприємстві на виробництво продукції було витрачено за рік 9648 тис. нормо-годин.

На аналізованому підприємстві показником, використовуваним для коригування (як і для обчислення продуктивності праці), є обсяг валової продукції.

На аналізованомупідприємстві зірками в даний момент є вироби С і D, що приносять найбільший прибуток і мають високий рівень прибутковості. До дійним коровам належать вироби А і В. Їхня рентабельність нижча, але вони приносять чималий дохід і виробництво їх є щевигідним для підприємства.

На аналізованому підприємстві практикується перший варіант дивідендних виплат у розмірі 20% від чистого прибутку підприємства. Тому рівень дивіденду на одну акцію залежить тільки від факторів, що формують чистий прибуток.

Нааналізованому підприємстві цей важіль дорівнює нулю, так як випуску облігацій в привілейованих акцій не було.

На аналізованому підприємстві за станом на кінець року частка власного капіталу, що знаходиться в обороті, зросла на 5%, що слід оцінитипозитивно.

На аналізованому підприємстві цей важіль дорівнює нулю, так як випуску облігацій і привілейованих акцій не було.

На аналізованому підприємстві дефіцит робочої сили підтверджується великою кількістю годин понаднормової роботи.

Ваналізованому підприємстві питання зниження собівартості особливо за відрядними автомобілям повинна приділятися серйозна увага. Зниження собівартості має з'явитися основним джерелом зростання прибутку.

На аналізованому підприємстві план впровадження прогресивноїтехнології, механізації та автоматизації виробничих процесів повністю виконаний як за кількістю заходів, так і за обсягом робіт.

На аналізованих підприємствах виробництво базових масел здійснюється за принципово схожою технологічною схемою,включгющей селективну очистку фенолом, депарафі-цію та контактну доочистку отбеливающей глиною.

На аналізованому підприємстві затверджений норматив перевищений у звітному періоді на 027 коп. Фактичне залучення в оборот матеріальних ресурсів виявилося на 52тис. руб. (191180 27: 100) менше, ніж воно було передбачено при встановленні нормативу граничного рівня запасів.

На аналізованому підприємстві за станом на кінець року частка власного капіталу, що знаходиться в обороті, зросла на 5%, що слід оцінитипозитивно.

На аналізованому підприємстві зірками в даний момент є вироби С і D, що приносять найбільший прибуток і мають високий рівень прибутковості.

На аналізованому підприємстві практикується перший варіант дивідендних виплат у розмірі 20% відчистого прибутку підприємства. Тому рівень дивіденду на одну акцію залежить тільки від факторів, що формують чистий прибуток.

На аналізованому підприємстві цей важіль дорівнює нулю, так як випуску облігацій і привілейованих акцій не було.

На аналізованомупідприємстві темп зростання активів 1243% (56800/45700x100), обсягу продажів (виторгу) - 136% (102000 :: 75000x100), прибутку - 1333% (20000 /15000x100), на підставі чого можна зробити висновок, що підприємство розвивається досить динамічно, хоча темпи росту прибутку трохи нижче темпів зростання обсягу продажівчерез негативного ефекту операційного важеля.

На аналізованому підприємстві за звітний рік період інкасації дебіторської заборгованості збільшився від 36 до 40 днів, а частка резерву по сумнівних боргах - від 3 до 5%, що свідчить про зниження її якості.

На аналізованому підприємстві за станом на кінець року частка власного капіталу, що знаходиться в обороті, зросла на 5 1 процентний пункт, що слід оцінити позитивно.

На аналізованому підприємстві за звітний рік період обора-чінаемості дебіторськоїзаборгованості збільшився від 18 до 23 днів, а частка резерву по сумнівних боргах - від 3 до 5%, що свідчить про зниження її якості.

На аналізованому підприємстві за станом на кінець року частка власного капіталу, що знаходиться в обороті, зросла на 2 5 процентнихпункту, що слід оцінити позитивно.

На аналізованому підприємстві дефіцит робочої сили підтверджується великою кількістю годин понаднормової роботи.

На аналізованому підприємстві операційні доходи за звітний період знизилися, тоді яквитрати значно зросли.

На аналізованому підприємстві доходи, отримані від фінансової діяльності, дозволили забезпечити приріст прибутку звітного року на 168 млн. руб., У тому числі за рахунок збільшення суми отриманих відсотків на 0 4 млн. руб. і доходів відучасті в інших організаціях на 164 млн. крб., хоча за рахунок високих операційних витрат мало місце нульове сальдо операційних результатів.

На аналізованому підприємстві операційні доходи за звітний період знизилися, тоді як витрати значно зросли.

На аналізованому підприємстві доходи, отримані від фінансової діяльності, дозволили забезпечити приріст прибутку звітного року на 168 млн. руб., У тому числі за рахунок збільшення суми отриманих відсотків на 0 4 млн. руб. і доходів від участі в інших організаціях на 16 квітнямлн. руб., хоча за рахунок високих операційних витрат мало місце нульове сальдо операційних результатів.

Оборотність дебіторської заборгованості. На аналізованому підприємстві за звітний рік період інкасації дебіторської заборгованості збільшився від 36 до 40днів, а частка резерву по сумнівних боргах - від 3 до 5%, що свідчить про зниження її якості.

Зіставлення показників аналізованого підприємства з досягненнями науки і передового досвіду роботи інших підприємств чи підрозділів необхідно для пошукурезервів.

Отримана рейтингова оцінка аналізованого підприємства по відношенню до підприємства-еталона без урахування значимості окремих показників є порівняльною. При порівнянні рейтингових оцінок декількох підприємств найвищий рейтинг маєпідприємство з мінімальним значенням отриманої порівняльної оцінки.

Зіставлення рівня показників аналізованого підприємства з досягненнями науки і передового досвіду роботи інших підприємств чи підрозділів необхідно для пошуку резервів.

Порівняння рівня показників аналізованого підприємства з середніми їх величинами по галузі проводиться з метою визначення положення підприємства на ринку серед інших підприємств тієї ж галузі чи підгалузі.

Отримана рейтингова оцінка аналізованого підприємства по відношенню до підприємства-еталона без урахування значимості окремих показників є порівняльною. При порівнянні рейтингових оцінок декількох підприємств найвищий рейтинг має підприємство з мінімальним значенням отриманої порівняльної оцінки.

Отже, на аналізованому підприємстві непродуктивно витрачено матеріально-сировинних ресурсів на суму 193 тис. руб. Підвищений проти норм вихід відходів виробництва та технологічних втрат встановлюється з матеріальних балансів. Ці документи є підставою для розкриття причин виниклих відхилень по відходам і технологічним втрат у виробничому процесі.

Визначимо середній вік обладнання аналізованого підприємства на дату звітного періоду. Для цього в розрахунку по інтервалах вікових груп візьмемо середину кожного інтервалу (середню арифметичну просту) і помножимо це кожне окреме значення середини інтервалу в групі на частку одиниць обладнання, що потрапили в дану вікову групу.

Використання робочого часу на аналізованому підприємстві в порівнянні з планом, як це встановлюється за показниками табл. 4.7 дещо погіршилося. Необхідно розкрити причини, що вплинули на зміну показника використання робочого часу в порівнянні з планом, встановити напрямок їх дії і вимовити оцінку впливу кожної з них на обсяг випуску продукції.

Таким чином, на аналізованому підприємстві згідно з розрахунками (див. табл. 9.9) забезпечується фактичний випуск продукції в третій декаді 449% в порівнянні з 345% за планом. У першій і другій декадах спостерігається невиконання плану ритмічності.

Від реалізації продукції сільського господарства аналізоване підприємство замість запланованого прибутку в сумі 12 тис. руб. отримало збитки в сумі 18 тис. руб., за рахунок чого балансовий прибуток зменшився проти плану на 30 тис. руб. (12 -) - 18), що складає 55.6% загальної суми прибутку від про чий реалізації.

Структура фактичних витрат за елементами витрат. Структура і динаміка статей витрат аналізованого підприємства істотно позначається на рівні рентабельності обраного виду діяльності.