А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Економічна обгрунтованість

Економічна обгрунтованість і доцільність іноді суперечать один одному. Наприклад, дані показують, що конторські витрати в більшій мірі залежать від коливань цін на електроенергію, ніж від кількостіоброблених документів. В даному випадку не існує логічного взаємозв'язку причина - результат, що забезпечує близькість співвідношення. Але при визначенні динаміки витрат менеджер змушений використовувати в якості бази ціну на електроенергію.

Економічнаобгрунтованість дає впевненість в сталості взаємозв'язків у наступні періоди.

Економічна обгрунтованість проектів і техніко-економічних показників будівництва підприємств повинна визначатися в ході складання проектно-кошторисної документації набудівництво.

Економічна обгрунтованість вибору сировинної бази для хімічного виробництва особливо наочна в азотній промисловості.

Підвищенню економічної обгрунтованості прийнятих колективами бригад соціалістичних зобов'язань сприяєпроведення їх громадського захисту на цехових радах бригадирів за участю профгрупоргів бригад, а також представників адміністрації цеху і цехового профспілкового комітету. При цьому зважується реальність зобов'язань, їх економічна обгрунтованість,аналізуються заходи інженерного та організаційного забезпечення, взаимоувязка із зобов'язаннями інших колективів.

Підвищення економічної обгрунтованості нової продукції досягається шляхом розрахунку економічного ефекту на всіх стадіях її створення та фіксаціїйого в інформаційній карті. Інформаційна карта містить економічне обгрунтування розробляється вироби у вигляді лімітної ціни, проектної ціни і економічного ефекту.

Банк перевіряє економічну обгрунтованість кредитів під товарно-матеріальні цінності,зокрема їх відповідність потребам, що випливають з народногосподарських планів, державних матеріальних балансів, узгодженість видів позик, забезпечення і умов їх використання до встановлених вимог. До показників, що перевіряється банком, ставлятьсятакож перевірка сезонності і правильної оцінки товарно-матеріальних цінностей, витрат, під які планується кредит, правильність обліку госпорганів згідно затвердженим фінансовим планам нормативів і стійкою, не залежної від хозор-гана кредиторськоїзаборгованості.

Адекватність Г.М., економічна обгрунтованість їх застосування оспорюється поруч фахівців.

Представляється, що економічна обгрунтованість Другий постулат не потребує доказів. Він (цей постулат) повністю відповідає законуекономії робочого часу, відкритого К.

З метою підвищення економічної обгрунтованості розроблюваної тематики відповідальний виконавець докладає до проекту замовлення-наряду техніко-економічне обгрунтування.

Важливо розуміти значення технічної таекономічної обгрунтованості планових завдань, розуміти шляхи вдосконалення планування, націленість на кінцеві показники, напруженість плану, наявність прогресивних норм, утримання оптимального плану, застосування економіко-математичних методів іваріантність планування.

Якщо розрахунки показують економічну обгрунтованість лізингу, то полягає лізингова угода.

Напрямок розвитку залежить від економічної обгрунтованості тих чи інших технічних рішень, а в деяких випадках - природнихособливостей даного регіону. Якщо в районі розміщення підприємств відчувається гострий дефіцит водних ресурсів, то з точки зору перспектив розвитку цього району в першу чергу впроваджуються втовкмачувати цикли. Однак якщо при цьому кількість твердих відходів, у тому числівід водообігу, стане перевищувати допустимі норми накопичення, це може призвести до забруднення підземних та поверхневих вод - джерел водопостачання, тому в безстокову систему повинен включатися вузол з переробки або хоча б безпечному зберіганню твердихвідходів.

Направленна розвитку безвідходної технології залежить від економічної обгрунтованості тих чи інших технічних реіеній, а в деяких олучелх - природних оообеніоотей даного регіону. Колі в районі розміщення підприємств відчувається оотрій дефіцит воднихресурсів, то про точки зору перспектив розвитку етого району в первуі чергу внадр лтея водооборотних циклів.

Необхідно відзначити значно зрослі вимоги до економічної обгрунтованості зовнішньоторговельних цін на паливно-енергетичні ресурси іелектроенергію, а також підкреслити, що при вирішенні питань забезпечення потреби народного господарства європейських соціалістичних країн у паливно-енергетичних ресурсах і енергії визначальне значення має не тільки проблема цін, але і проблемакапіталовкладень.

Особливе місце в аналізі займає перевірка економічної обгрунтованості планованої потреби за видами матеріальних ресурсів. Для цього встановлюється відповідність норм витрати матеріалів на одиницю продукції в натуральному вираженні,застосовуваних у розрахунках потреби матеріальних ресурсів при складанні планів матеріально-технічного постачання, нормам, відбитим у планових калькуляціях собівартості продукції.

Використання в плануванні облікових даних посилює економічнуобгрунтованість планів, надає їм більшу стабільність.

Викладений далі конкурентний аналіз також підтверджує економічну обгрунтованість вторгнення фірми на ринок м'ясопродуктів.

Ефективність економічної освіти оцінюється рядом показників:підвищенням економічної обгрунтованості зустрічних планів підприємств і робітників, зростанням числа робочих, які виступили за перегляд норм виробітку, які підвищили свій кваліфікаційний розряд, які опанували суміжними професіями, зростанням числа пропозицій щодо вдосконаленняорганізації робочого місця, збільшенням числа учасників соціалістичного змагання, зростанням числа поданих пропозицій по поліпшенню використання основних виробничих фондів, дострокового введення і освоєння нових виробничих потужностей.

Pасчетниехарактеристики опалювального сезону деяких, країн. Найбільш дискусійною є, однак, у даний час економічна обгрунтованість значень теплових характеристик будівель.

Адже якість продукції починається з проектування виробів, їх технічної таекономічної обгрунтованості.

Держплан СССPнесе відповідальність за науковий рівень планування, економічну обгрунтованість і збалансованість проектів планів, контролює виконання державних планів всіма міністерствами, відомствами, союзнимиреспубліками, підприємствами н організаціями, доповідає уряду СССPпро хід їх виконання і розробляє заходи щодо попередження та усунення виникаючих диспропорцій у розвитку народного господарства. У межах своєї компетенції видає постанови,обов'язкові для виконання всіма міністерствами, відомствами та іншими організаціями.

Держплан СССPнесе відповідальність за науковий рівень планування, економічну обгрунтованість і збалансованість проектів планів, контролює виконаннядержавних планів всіма міністерствами, відомствами, союзними республіками, підприємствами та організаціями, доповідає уряду СССPпро хід їх виконання і розробляє заходи щодо попередження та усунення виникаючих диспропорцій у розвиткународного господарства. У межах своєї компетенції видає постанови, обов'язкові для виконання всіма міністерствами, відомствами я іншими організаціями.

Управління залізниць перевіряють за участю в необхідних випадках вантажовідправників економічнуобгрунтованість поданих заявок на перевезення вантажів, раціональність передбачених у цих заявках перевезень і представляють узагальнені заявки на перевезення вантажів (із розподілом за родами) Міністерству шляхів сполучення до 15 червня.

При промисловому виробництві ввиборі методу одержання речовин вирішальним є його економічна обгрунтованість. Так, незважаючи на те що вуглець (у вигляді коксу) може бути потенційним відновлювачем оксидів майже всіх металів, є ряд причин, що перешкоджають ще більш широкому йоговикористанню. Такими причинами є висока вартість необхідного для протікання реакції нагріву, термічна нестійкість футеровки печей, трудт ність придушення побічних реакцій і пр. Якщо до речовини пред'являються підвищені вимоги по чистоті,дорогою операцією виявляється часто подальша очистка отриманого речовини.

При промисловому виробництві у виборі методу одержання речовин вирішальним є його економічна обгрунтованість. Так, незважаючи на те що вуглець (у вигляді коксу) може бутипотенційним відновлювачем оксидів майже всіх металів, є ряд причин, що перешкоджають ще більш широкому його використанню. Такими причинами є висока вартість необхідного для протікання реакції нагріву, термічна нестійкість футеровки печей,трудність придушення побічних реакцій і пр. Якщо до речовини пред'являються підвищені вимоги по чистоті, дорогою операцією виявляється часто подальша очистка отриманого речовини.

При промисловому виробництві у виборі методу одержання речовинвирішальним є його економічна обгрунтованість. Так, незважаючи на те, що вуглець (у вигляді коксу) може бути потенційним відновлювачем оксидів майже всіх металів, є ряд причин, що перешкоджають більш широкому його використанню. Такими причинами євисока вартість необхідного для здійснення реакції нагріву, термічна нестійкість футеровки печей, трудність придушення побічних реакцій і пр. Якщо до речовини пред'являються підвищені вимоги по чистоті, дорогою операцією виявляється частоподальша очистка отриманого речовини.

При промисловому виробництві у виборі методу одержання речовин вирішальним є його економічна обгрунтованість. Так, незважаючи на те що вуглець (у вигляді коксу) може бути потенційним відновлювачем оксидів майжевсіх металів, є ряд причин, що перешкоджають ще більш широкому його використанню. Такими причинами є висока вартість необхідного для протікання реакції нагріву, термічна нестійкість футеровки печей, трудність придушення побічних реакцій і пр.Якщо до речовини пред'являються підвищені вимоги по чистоті, дорогою операцією виявляється часто подальша очистка отриманого речовини.

При промисловому виробництві у виборі методу одержання речовин вирішальним є його економічнаобгрунтованість. Такими причинами є висока вартість необхідного для протікання реакції нагріву, термічна нестійкість футеровки печей, трудність придушення побічних реакцій і пр. Якщо до речовини пред'являються підвищені вимоги по чистоті,дорогою операцією виявляється часто подальша очистка отриманого речовини.

В якості одного з головних принципів державного регулювання тарифів прийнято принцип економічної обгрунтованості собівартості і прибутку, на базі якихвстановлюється тариф. Іншими словами, тариф повинен бути таким, щоб він забезпечував господарюючі суб'єкти, що працюють на оптовому і споживчому ринку, засобами на підтримку їх виробництва і оплату праці, науково-технічне і соціальний розвиток. Термін діїтарифу може бути не менше трьох місяців.

Воно не завжди пов'язане з персональною відповідальністю за величину, доцільність і економічну обгрунтованість витрат.

Управління залізниць перевіряють за участю, в необхідних випадках, вантажовідправниківекономічну обгрунтованість поданих заявок на перевезення вантажів і представляють узагальнені заявки на перевезення вантажів (із розподілом за родами) у Міністерство шляхів сполучення до 15 червня.

Тут виникають, принаймні, два питання: по-перше, про економічнуобгрунтованості застосування тих або інших математичних методів і, по-друге, про припустимій складності математичного апарату.

Хоча для більшості пересічних інвесторів умова низьких цін не є необхідним для забезпечення економічної обгрунтованостіарбітражу, той факт, що багато професіоналів займаються подібною діяльністю, вельми важливий з точки зору підтримки зв'язку між готівкою і ф'ючерсними ринками.

Вибір шляхів удосконалювання процесів охорони навколишнього середовища в кожній виробничійсистемі залежить від економічної обгрунтованості технічних рішень, а також від природних особливостей конкретного регіону. Наприклад, у південних регіонах нашої країни, в яких розміщено велика кількість хімічних підприємств, є гострий дефіцит водних ресурсів. Втаких умов першочерговим завданням є впровадження водооборотних циклів. Pотрута старих хімічних підприємств, розташованих часто в чорті міської забудови, гостро має потребу в скороченні викидів летучих компонентів, зокрема пар розчинників. Привпровадженні адсорбційної рекуперації розчинників не тільки запобігається викид в атмосферу токсичних компонентів, але і повертається значна їхня частина в основне виробництво. Таким чином, шляхи і методи поступового створення маловідходних, а потім ібезвідходних виробництв на діючих підприємствах насамперед грунтуються на специфіці цих виробництв.

Pазработка норм і нормативів тривалого користування повинна здійснюватися в галузевих інститутах із забезпеченням їх прогресивності, наукової,технічної і економічної обгрунтованості у відповідності з цілями функціонування галузі. Ця проблема є складною, трудомісткою і тривалою. Організація робіт по розробці нормативної бази повинна здійснюватися і контролюватися безпосередньо першакерівником.

Pазработка проектного системного підходу до еколого-економічній оцінці, базується на ринкових принципах регулювання, спрямована на підвищення рівня економічної обгрунтованості та визначення пріоритетності прийнятих технологічних іекологічних рішень.

Викладена методика визначення галузевої потреби в засобах виробництва в умовах обмеженості розподілу ресурсів надає евристичним методам прогнозування елементи економічної обгрунтованості прийнятих рішень,робить їх більш конкретними, знижує вплив суб'єктивного фактора і рівень витрат на створення інноваційних продуктів.

Виконання планів по прибутку, податку з обороту і іншим грошових накопичень народного господарства багато в чому залежить від ступеня економічноїобгрунтованості цих планів. Планування грошових накопичень - це єдиний складний багатогранний процес, що включає глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових показників за період, що передує планованому, активну участь фінансових працівниківв розробці показників виробничих планів, планів реалізації продукції, економічно обгрунтоване обчислення розміру прибутку, податку з обороту і відрахувань на соціальне страхування на планований період в суворій відповідності з показниками плануекономічного і соціального розвитку та з урахуванням всіх виявлених внутрішньогосподарських резервів. Єдність цього процесу випливає із самої економічної сутності трьох форм грошового вираження вартості прибавочного продукту, створюваного в сфері матеріальноговиробництва. Оскільки кожен із цих видів грошових накопичень є лише частиною чистого доходу соціалістичного господарства, не можна економічно обгрунтовано, з урахуванням всіх наявних у господарстві резервів, визначити частку кожного з них у відриві від загального розміручистого доходу. Крім того, єдність даного процесу обумовлено також необхідністю встановлення на стадії планування оптимального, з точки зору народногосподарської доцільності, співвідношення між цими основними формами грошових накопичень.

Слід, однак, зауважити, що подібний спосіб охолодження води є досить дорогим і використовується лише при його економічної обгрунтованості. Створення градирні пов'язане не тільки з трудомісткістю її виготовлення, але і з необхідністю виділення значноїплощі для її встановлення, що в цілому створює не просту проблему організації замкнутого водообміну.

Pабота над економічною частиною дипломного проекту повинна супроводжувати розробці інших розділів проекту та укладати його, оскільки в ній перевіряєтьсяекономічна обгрунтованість прийнятих в проекті технічних рішень. Економічний підхід повинен застосовуватись студентом при знаходженні оптимальних рішень кожної приватної інженерної задачі, що виникає в ході проектування відповідних технології, обладнання,оснащення, організації виробничого процесу, виконання дослідження. Економічна ж частина пояснювальної записки дипломного проекту повинна показати, якою мірою економічно ефективніше в цілому здійснення всього комплексу розроблених ним і захищаютьсятехнічних і організаційних нововведень. Тим самим ця частина повинна показати, наскільки майбутній фахівець уміє правильно економічно мислити, виробляти якісний і кількісний аналіз порівняльних економічно можливих технічних альтернатив інаскільки володіє апаратом розрахунків відповідних техніко-економічних та загальних показників в цілях вибору способів і засобів, здатних при найменших витратах дати найбільші результати.

Віднесення конфіденційної інформації підприємства до категорії йогокомерційної таємниці та побудова механізму її захисту повинні базуватися на принципах законності, економічної обгрунтованості, своєчасності, комплексності та ефективності.

Об'єктивні умови ринкової економіки вимагають різкої зміни підходу до аналізурозроблювальних концепцій соціально-економічного та містобудівного розвитку території житлових забудов з позицій економічної обгрунтованості їх реалізації. Стала очевидною необхідність всебічної оцінки інвестиційних проектів (програм), що визначаєумови і параметри розвитку території, формування загальноміського замовлення. Таким образам, різко зростає саме передінвестиційній стадії проекту, на якій визначаються ті загальні кількісні межі, в яких може бути реалізована інвестиційна програма з максимальним економічним ефектом.

Місця вивантаження баластних матеріалів в кожному випадку встановлюються при складанні загального проекту організації робіт з урахуванням кліматичних та місцевих умов, а також економічної обгрунтованості.

Аналіз методів розрахунку базисної, планової і фактичної виробок і чисельності працюючих за існуючим і пропонованому двом методам планування і визначення продуктивності праці підтверджує економічну обгрунтованість, пропонованого ВНІІСТ методу, за допомогою якого визначається дійсна потреба в працюючих на будівельно-монтажних роботах і підсобних виробництвах, що знаходяться на будівельному балансі. При цьому усувається вплив структурних і територіальних зрушень і зміна матеріаломісткості; на плановий і фактичний ріст продуктивності праці.

Якщо позика або право оренди надаються без права зворотної вимоги, кредитор або орендодавець приділяють особливу увагу обсягом вкладень у власний капітал новоствореної компанії та економічної обгрунтованості проекту. Іншими словами, кредитора або орендодавця може цікавити тільки ймовірність повернення вкладених коштів, тому проект для них тим краще, чим більше власний капітал утвореної для його реалізації компанії і чим більше впевненість в остаточному успіху підприємства. В угодах іншого типу кожен спонсор може взяти на себе свою частку зобов'язань за проектом. У цих умовах кредитор і орендодавець, швидше за все, звернуть особливу увагу на кредитоспроможність спонсорів і, звичайно ж, економічну обгрунтованість проекту.

Ця інструкція покликана забезпечити, по-перше, більш повне відображення і кількісне вираження в ТУ техніко-економічних параметрів виробів, що характеризують їх корисний ефект, по-друге, підвищення економічної обгрунтованості розробки нової продукції, по-третє, встановлення єдиних термінів введення і закінчення дії технічних умов і цін.

В умовах ринкових відносин обсяг реалізації продукції багато в чому залежить від її конкурентоспроможності, а отже, потрібна постійна оцінка товару з позиції його відповідності вимогам ринку і економічної обгрунтованості виробництва. Виконання всіх вимог відбивається в товарній політиці промислового підприємства.