А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вищестояща господарська організація

Вищестояща господарська організація після отримання повідомлення про нещасний випадок зобов'язана для участі в його розслідуванні терміново направити на місце події свого представника.

Підприємства тавищестоящі господарські організації, фінансові органи та банки при розробці та затвердженні нормативів оборотних коштів виходять в першу чергу із завдань народногосподарського плану за обсягом і собівартості продукції і необхідності забезпечення найбільшефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Адміністрація підприємства та вищестояща господарська організація видають накази за результатами розслідування нещасного випадку, що дозволяє іншим структурним підрозділам і аналогічнимпідприємствам зробити для себе необхідні висновки.

ЦК відповідної профспілки, у вищестоящу господарську організацію, у віданні якої знаходиться завод-виробник, і місцевому органу Держнаглядохоронпраці. По об'єктах котлонагляду та підйомних споруд копіїрекламації направляються в місцевий орган Держнаглядохоронпраці, який видав дозвіл на виготовлення об'єкта.

Положення затверджується їм до виплати керівником вищестоящої господарської організації. До їх числа відносяться директори, заступники директорів, головніінженери, головні бухгалтери (старші бухгалтери, де немає головних бухгалтерів) начальники планових відділів, начальники відділів технічного контролю та деякі інші керівні працівники, премії якими призначаються або затверджуються керівником вищестоящоїорганізації.

У роботі комісії бере участь представник вищестоящої господарської організації.

Державне підприємство має статут, що затверджується вищестоящою господарською організацією. У статуті вказується предмет діяльності, цілі та завдання,покладені на підприємство.

Контроль рублем за діяльністю підприємств здійснюють також вищестоящі господарські організації.

Контроль є найважливішою функцією керівника підприємства, вищестоящих господарських організацій, фінансових органів,банків і ряду інших установ, так як на його основі повинні розроблятися і прийматися найбільш доцільні та ефективні рішення з управління підприємством. У цьому сенсі попередній і поточний контроль є складовою частиною аналізугосподарсько-фінансової діяльності підприємства, а наступний - безпосередньо аналізом за звітними даними, підприємства. У той же час завершальною стадією контролю є реалізація висновків і пропозицій за результатами аналізу та вивчення їх ефективності.

Прорезультати обстеження Пензенська ОГТІ інформує керівництво вищестоящих господарських організацій про стан охорони праці та техніки безпеки на підконтрольних підприємствах. Поряд з проведенням обстежень підприємств та об'єктів інспекція проводитьпрофілактичну роботу з питань, що входять в її компетенцію.

Знаючи динаміку травматизму за певний проміжок часу, вищестоящі господарські організації вживають необхідних заходів по відношенню до підприємств, які допустили зростання травматизму.

Централізовані бухгалтерії, створені як самостійні одиниці при вищестоящих господарських організаціях, мають бухгалтерські баланси, розрахункові рахунки в банку, кошторису витрат на утримання і друку. Головні бухгалтери таких централізованих бухгалтерійкористуються правами першого підпису на банківських та касових документах, що відносяться до виконання кошторисів щодо утримання централізованих бухгалтерій.

Перевірка знань правил безпеки у членів постійно діючих комісій вищих господарських організацій (міністерств, відомств, концернів, корпорацій, об'єднань тощо) може проводитися в спеціалізованих організаціях (навчальних центрах, комбінатах, інститутах), які мають дозволи органів Держнаглядохоронпраці на проведення навчання і перевірку знань відповідних правилбезпеки, або в комісіях органів Держнаглядохоронпраці.

Pаз в рік підприємство ці звітні дані являє у вищестоящу господарську організацію і статистичному управлінню. Pасследованіе та облік професійних захворювань та хронічних отруєньпокладено на санітарно-епідеміологічні станції (СЕС) і системи охорони здоров'я.

Орендна плата являє собою заздалегідь зафіксовану в договорі з вищестоящою господарською організацією частину виручки, яка встановлюється в абсолютній сумі іперераховується їй в обумовлені терміни. Орендну плату визначають з урахуванням відрахувань у централізовані фонди і резерви вищих організацій на їх утримання і рішення загальногалузевих завдань в обгрунтованих (за узгодженим порядком розрахунку) суми в залежності відзалишкової вартості і - ехніческого рівня орендованих основних фондів, величини переданих у тимчасове користування оборотних коштів, рентабельності підприємств, попиту на вироблену продукцію (надані послуги), особливостей матеріально-технічногопостачання та інших об'єктивних для орендного підприємства факторів.

Орендна плата являє собою заздалегідь зафіксовану в договорі з вищестоящою господарською організацією частину виручки, яка встановлюється в абсолютній сумі та перераховується їйв обумовлені терміни. Орендну плату визначають з урахуванням відрахувань у централізовані фонди і резерви вищих організацій на їх утримання і рішення загальногалузевих завдань н обгрунтованих (але узгодженим порядком розрахунку) суми в залежності від залишковоївартості н технічного рівня орендованих основних фондів, величини переданих у тимчасове користування оборотних коштів, рентабельності підприємств, попиту па вироблену продукцію (надані послуги), особливостей матеріально-технічного постачання та іншихоб'єктивних для орендного підприємства факторів.

Один раз на рік підприємство представляє ці звітні дані у вищестоящу господарську організацію та статистичне управління.

Для кожного виробництва повинні бути розроблені технологічні регламенти,затверджені вищестоящою господарською організацією.

Важкі і смертельні випадки на виробництві розслідуються технічним інспектором профспілки з представником вищестоящої господарської організації.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями,призначуваними спільно органами технагляду СССP, Профспілкою і вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках розслідування аварій, що викликали тяжкі наслідки, проводиться комісіями, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно звідповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Партійні й професійні організації, пов'язані з роботою Югосталі і її підприємств, і вищестоящі господарські організації повинністворити умови, що забезпечують нормальну роботу господарників, уважно спостерігаючи за виконанням основних завдань на виробництві та вчасно приходячи їм на допомогу.

Всі розбіжності і претензії працівників з приводу виплати зазначених премій вирішуютьсякерівництвом підприємств і вищестоящих господарських організацій спільно з відповідними профспілковими організаціями.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються спільно органами технагляду СССP, Професійною спілкою івищестоящої господарської організацією. В окремих випадках розслідування аварій, що викликали тяжкі наслідки, проводиться комісіями, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісіїпредставника ЦК відповідної профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються спільно органами технагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках аварії, що викликали важкінаслідки, розслідують комісії, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаютьсяспільно органами технагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках аварії, викликали тяжкі наслідки, розслідують комісії, які призначаються Госгортехнадзоррм СССPспільно з відповідним міністерством(Відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються спільно органами Госгортехнадаора СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються спільно органами технагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках розслідування аварій, що викликали тяжкі наслідки, проводитьсякомісіями, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, призначеними спільно органамиДержгіртехнагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках аварії, викликали тяжкі наслідки, розслідують комісії, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) звключенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються спільно органами технагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремихвипадках аварії, викликали тяжкі наслідки, розслідують комісії, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Акти розслідуваннянещасних випадків або аварій з копією наказу повинні розсилатися по одному примірнику підприємству вищестоящої господарської організації, раднаргоспу або міністерству, профспілкової організації (за наявності нещасних випадків) та два примірники - місцевому органу нагляду.

Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на адміністрацію підприємства (виробничого об'єднання) і вищестоящу господарську організацію, а контроль за їх виконанням забезпечується інженером з охорони праці та техніцібезпеки (або особою, яка виконує його функції) підприємства, заводським (місцевим) комітетом та технічної інспекцією праці профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, - призначеними спільно органами технагляду СССP, Професійною спілкоюі вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках аварії, викликали тяжкі наслідки, розслідують комісії, які призначаються Держгіртехнаглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦКвідповідного профспілки.

Pасследованіе аварій проводиться комісіями, які призначаються сов місцево органами технагляду СССP, Професійною спілкою та вищестоящої господарської організацією. В окремих випадках аварії, викликали тяжкі наслідки,розслідують комісії, які призначаються Госгортех-наглядом СССPспільно з відповідним міністерством (відомством) з включенням до складу комісії представника ЦК відповідної профспілки.

Контроль за виконанням відповідальними організаціями заходів щодоусунення причин, що викликали аварію або нещасний випадок, здійснюють вищестоящі господарські організації та, в необхідних випадках, республіканське виробниче управління Орг-газ, місцеві Ради народних депутатів, технічні інспектори профспілок імісцеві органи Держгіртехнагляду.

Контроль за виконанням відповідальними організаціями заходів щодо усунення причин, що викликали аварію або нещасний випадок, здійснюють вищестоящі господарські організації та, в необхідних випадках, республіканськевиробниче управління Орггаз, місцеві Ради народних депутатів, технічні інспектори профспілок і місцеві органи Держгіртехнагляду.

Дихальний апарат АСВ-2М. Pабота по ліквідації відкритого газового або нафтового фонтану ведеться за планами, затвердженимивідповідальним керівником робіт або вищестоящої господарської організації при суворому дотриманні правил безпеки під час проведення цих робіт.

Порядок і строки приведення діючих складів у відповідність із цими Правилами визначаютьсякерівниками підприємств за узгодженням з вищестоящими господарськими організаціями, місцевими органами нагляду та відповідними органами профспілки.

Повірка знань правил безпеки у членів постійно діючих комісій підприємств, організацій іоб'єктів, що входять до складу вищестоящих господарських організацій, що здійснюють керівництво цими підприємствами, організаціями та об'єктами, гс рішенням вищестоящих організацій може проводитися в комісіях вищестоящих організацій або в навчальних центрах і комбінатах,і меющіх спеціальноеразрешеніе (ліцензію) органів Держнаглядохоронпраці на таку перевірку, або в комісіях органів Держнаглядохоронпраці.

Перевірка знань правил безпеки у членів постійно діючих комісій підприємств, організацій та об'єктів, що входять до складувищестоящих господарських організацій, що здійснюють керівництво цими підприємствами, організаціями та об'єктами, за рішенням вищестоящих організацій може проводитися в комісіях вищестоящих організацій або в навчальних центрах і комбінатах, які мають спеціальнудозвіл (ліцензію) органів ДержгіртехнаглядуPоссии на таку перевірку, або в комісіях органів ДержгіртехнаглядуPоссии.

При наявності на підприємстві газорятувальної служби Питання про організацію спеціальної газової служби, передбаченої цим Положенням, вирішується вищестоящою господарською організацією.

При наявності на підприємстві газорятувальної служби питання про організацію спеціальної газової служби, передбаченої цим Положенням, вирішується вищестоящою господарською організацією.

До складу завдання на проектування промислового підприємства включаються такі дані: підстава для проектування (постанова Уряду чи наказ вищестоящої господарської організації); район або пункт будівництва; характеристика продукції, передбачуваної до випуску підприємством; продуктивність або виробнича потужність підприємства; основні джерела постачання підприємства сировиною, електроенергією , паливом; зразкові райони споживання (збуту) готової продукції; намічена спеціалізація і виробниче кооперування; можливість розширення підприємства надалі; термін будівництва та черговість введення виробничих потужностей.

Однак за 10 днів до передбачуваного припинення фінансування контори та відділення Держбанку і Промбанку зобов'язані попереджати про це керівника вищестоящої господарської організації.

Перевірка знань правил техніки безпеки у членів постійно діючих комісій підприємств, організацій та об'єктів, що входять до складу вищестоящих господарських організацій, що здійснюють керівництво цими підприємствами, організаціями та об'єктами, за рішенням вищестоящих організацій може проводитися в комісіях вищестоящих організацій або в навчальних центрах і комбінатах, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) органів Держнаглядохоронпраці на таку перевірку або в комісіях органів Держнаглядохоронпраці.

Норми витрати стрижневих і формувальних матеріалів (крім масляних закріплювачів та інших дефіцитних матеріалів за переліком, погодженим з вищестоящою господарською організацією) встановлюються на 1 m придатного литва за формою 4СФМ роздільно для кольорового, сталевого і чавунного литва в цілому по всіх об'єктах (виробам) виробництва.

Норми витрати стрижневих і формувальних матеріалів (крім масляних закріплювачів та інших дефіцитних матеріалів за переліком, погодженим з вищестоящою господарською організацією) встановлюються на 1 т придатного литва за формою 4СФМ роздільно для кольорового, сталевого і чавунного литва в цілому по всіх об'єктах (виробам) виробництва.