А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Час - вирівнювання - температура

Час вирівнювання температури по товщині пластинки т - /г2 /г (де х - коефіцієнт температуропровідності) становить при в 300 К для напівпровідникових кристалів товщиною 0 5 мм декілька мс, а для стекол товщиною l - j -2 мм - кілька секунд.

Час вирівнювання температур на повітрі (досвідчені дані): 1 - пробка прохідна; 2 - пробка непрохідна; 3-тіло типу кінцевих мір; - час для вирівнювання різниці температур від 5 до.

Визначити час вирівнювання температури для куба (здовжиною ребра і), поверхня якого: а) підтримується при заданій температура 7 0 б) теплоізольована.

Визначити час вирівнювання температури для куба (з довжиною ребра а), поверхня якого: а) підтримується при заданій температурі Т 0; б) теплоізольована.

Визначити час вирівнювання температури для куба (з довжиною ребра а), поверхня якого: а) підтримується при заданій температура Т 0 б) теплоізольована.

Визначити час вирівнювання температури для куба (з довжиною ребра а), поверхня якого: а)підтримується при заданій температурі Т а про, б) теплоізольована.

Таким чином, час вирівнювання температур по -Pедством променистої теплопровідності по порядку величини и збігається з характерним часом променистої в'язкості т в тому ж масштабі.

Перейдемо довизначенням часу вирівнювання температур решітки та спінів.

Завдяки тому, що час вирівнювання температури електронів та іонів плазми значно перевищує час релаксації імпульсів, то часто виявляється можливою ситуація, в якій температуриелектронної та іонної компонент плазми значно відрізняються один від одного. Природно, що в такій ситуації звичайна гідродинаміка не може бути використана. Навпаки, подібна неізотермічних плазма може бути описана рівняннями переносу, отриманими впопередніх двох параграфах. Однак ці рівняння переносу істотно спрощуються в умовах, які можна називати гідродинамічними.

Проведений розрахунок показує, що час вирівнювання температур в даному випадку є найбільшою складовою загальногочасу нагрівання.

Припустимо, що в умовах прикладу 2 - 7 потрібно визначити час вирівнювання температур від вихідного перепаду в регулярному режимі А З 10 С до перепаду Д /2 С.

У порівнянні з тривалістю нагріву плити, рівної 424 ч, цей час вирівнюваннятемператури мізерно мало.

Для отримання достовірних значень твердості необхідно правильно вибрати умови випробувань: навантаження на індентор, час вирівнювання температур зразка та індентора і час навантаження.

У піч одночасно можуть бути встановленідва, чотири і більше тиглів за умови, що час вирівнювання температури буде дотримано. Тиглі з навішеннями матеріалу витримують у печі протягом 7 хв з моменту їх встановлення.

З теорії теплопровідності випливає, що загальний час нагрівання тіла tn - tB з урахуванням часувирівнювання температур по перетину tB тим менше, чим швидше нагрівається поверхня тіла до заданої температури.

Тиглі витримують у муфельній печі протягом 10 хв з моменту установки їх в муфельну піч, включаючи час вирівнювання температури.

Кордон між областями визначається з наступної умови: час хімічної реакції при температурі кордону має бути приблизно дорівнює часу вирівнювання температур. В силу різкої залежності часу хімічної реакції від температури положення кордону цимумовою встановлюється досить точно.

Якщо задатися значенням A3 (tg), то вираз (6.36) перетворюється на рівняння щодо Т, корінь якого - час вирівнювання температури Tg визначається підбором.

Незважаючи на перевагу - незалежністькоефіцієнта поглинання від матеріалу і стану поверхні, порожнинні приймачі випромінювання володіють істотним недоліком, що полягає в нерівномірному нагріві і порівняно великих розмірах, що викликає значне збільшення часу вирівнюваннятемператур, зростання тепловтрат і затримку вимірювання. Цей недолік позначається особливо помітно у випадку нерівномірного розподілу параметрів опромінення на вході в порожнину приймача, що призводить, іноді, до неоднозначності результатів вимірювання ідентичних значеньенергії падаючого випромінювання при різних розподілах.

Термічні методи засновані на введенні в перемішує рідину невеликої кількості гарячої рідини або на створенні теплового імпульсу з допомогою спеціального електричного нагрівача з невеликоюінерцією і наступному вимірюванні в одній або декількох точках апарату часі вирівнювання температур.

Отже, для розрахунку кількості утворилася окису азоту в закритих камерах по відомому розподілу температур, що виникає в результатіМахе-ефекту, окрім даних про термодинамічно рівноважної концентрації при середній температурі, потрібно мати дані про те, як співвідносяться характерний час встановлення рівноваги в хімічній реакції утворення N0 в різних працях газу і час вирівнюваннятемператури по судині або взагалі охолодження горючого газу.

Час вирівнювання температур може в мільйони разів перевершувати час першого етапу релаксації. Стан тіла після закінчення першого етапу релаксації часто називають квазиравновесной.

?езультірующее поле тангенціальних швидкостей двох закручених в одну сторону потоків на виході з пальників типу ТЛ. Час вирівнювання температури дорівнює 2 - 2 5 хв.

Необхідно рекомендувати особливу обережність при встановленні кінця головного періоду в тих випадках, коли в калориметричних системі є масивні деталі. Наявність їх збільшує час вирівнювання температури.

Спектральна залежність верхньої межі температурних вимірювань в минаючому (1 і відбитому світлі (2 для монокристала Si. | Температурна залежність коефіцієнта поглинання світла з довжинами хвиль 115 мкм (/і 1 3 мкм (2 монокристалом кремнію. Швидкодія методу визначається характерним часом вирівнювання температури по товщині пластинки, оскільки визначення температури проводиться в припущенні про однорідність її по товщині. Для напівпровідникових кристалів товщиною 1 мм час вирівнювання температури г - Л 2 /х (де х - коефіцієнт температуропровідності) складає при Т 300 К приблизно 10 мс.

Температура муфеля повинна перевірятися термопарою, що вставляється через отвір в задній стінці, у всіх місцях розташування тиглів в муфелі. В хорошому муфелі зона рівній температури поширюється майже на весь обсяг його внутрішнього простору. У випадку нерівномірного прогрівання муфеля необхідно стежити, щоб протягом зазначеного нижче мінімального часу всі тиглі знаходилися в зоні температури, встановленої для даного палива. При внесенні в розпечений муфель тиглів з навішеннями усталена температура завжди трохи знижується і потрібен якийсь врамя для, досягнення початкової температури. Зазначена нижче тривалість витримування тиглів при певній температурі не включає в себе часу вирівнювання температури .

Таким чином, для середовищ з тепловою нелінійністю процес виходу на стаціонарне зміна показника заломлення протікає в три етапи після моменту поглинання випромінювання. Оцінимо характерні часи цих етапів. Тривалість першого з них, що представляє релаксацію збудження в тепло, ми вказували: 10 - 10 - 10 - 13 с. Другий етап відбувається зі швидкістю звуку, рівної по порядку величини v да 10s см /с. Для типових періодів пропускають решіток, записуваних в середовищах з тепловою нелінійністю л 103 см, отримуємо, що тривалість етапу встановлення тиску Гр 10 - 8 с, а час вирівнювання температури Т0 да 10 - 5 с. Отримані часи суттєво різняться, і спочатку завжди встановлюється тиск, а вже потім температура.