А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хороший практичний результат

Хороші практичні результати дає застосування двоходовий АВО з диференційованим поділом передньої кришки і охолодженням перегрітої пари у першому ході АВО. Однак у таких АВО при просторової деформаціїтеплообмінних труб з утворенням потовщеною плівки конденсату або застійних зон відбір рідини з теплообмінних труб утруднюється. У цьому випадку потрібно не тільки піднімати теплообмінні секції АВО з боку задньої кришки, але й передбачати додатковітрубопроводи з установленням гідравлічних затворів між першим і другим ходами апаратів.

Описана вище процедура дає дуже хороші практичні результати, проте вона не має строгого математичного обгрунтування. Виявляється, що для випадку високонадійнихелементів, коли в результаті випробувань не з'являється жодного відмови випробуваних елементів, удається на строгому математичному рівні отримати дуже просту оцінку.

Живлення електричної дуги від перетворювача частоти і числа фаз дає хороші практичнірезультати і забезпечує стійку роботу установки, навантаження тут рівномірно розподіляється на всі три фази, а застосування підвищеної частоти зменшує розміри необхідного дроселя і покращує горіння електричної дуги. Цей спосіб не вимагає спеціальногообладнання.

Спосіб живлення електричної дуги від трифазного перетворювача частоти струму дає хороші практичні результати і забезпечує стійку роботу установки. На відміну від способу живлення безпосередньо від мережі навантаження тут рівномірнорозподіляється на всі три фази, а застосування підвищеної частоти зменшує розміри необхідного дроселя і покращує горіння електричної дуги. Для практичного здійснення цього способу не потрібно спеціального устаткування. Необхідні для виготовленняперетворювача два асинхронних електродвигуна зазвичай не представляє труднощі підібрати на заводі з числа резервних двигунів.

Цеденбал із задоволенням відзначили, що всебічне радянсько-монгольське співробітництво продовжує приносити хорошіпрактичні результати.

Чому ж все-таки перетворення, отримане на основі завдання (III, 68) забезпечує хороші практичні результати. Дійсно, якщо вибрати М у2 /(), де х - мінімум функції f (х), то в точці мінімуму гессіан (III, 86) функції f (х) буде дорівнюєодиничної матриці. Таким чином, в просторі х в околиці мінімуму поверхні рівня функції f (х) близькі до гіперсфери.

Інший шлях боротьби з неєдиним носить більш принциповий характер і, якщо його вдається реалізувати, приводить до гарнихпрактичних результатів. Однак його реалізація дуже важка, вимагає індивідуального аналізу розв'язуваної задачі.

Зменшення перетину витяжних шахт в порівнянні з розрахунковим його перетином, якщо воно перевищує 065 м2. Pасчет площ витяжних отворів виконується занижченаведеної формули, яка з поправками згідно графіку рис. 5 - 6 дає хороші практичні результати.

У нашій країні і за кордоном проводилися і проводяться роботи, в яких в тій чи іншій мірі використовувалися евристичні прийоми, що дають гарніпрактичні результати. Pассмотреніе цих робіт не входить в зміст даної книги, вкажемо лише кілька прикладів. Наприклад, роботи С. А. Дум-лера, М. А. Кравець і Г. А. Селянин по календарного планування[44, 53], Робота В. Л. Епштейна з розкрою прокату наметалургійних підприємствах[80], Роботи Е. А. Александрова[2]і В. П. Гладуна[35], В яких розглядаються питання застосування евристичних методів при дослідженні складних динамічних середовищ, і багато інших.

У тих випадках, коли необхідно створититовсту обмотку, наприклад для отримання сильного магнітного поля в малому робочому обсязі, до гарних практичних результатів призводить розбиття обмотки на кілька тонких концентричних секцій, механічно не зв'язаних між собою. При цьому можна скористатисякривими, показаними на рис. 4.3 для перевірки того, що при такому розбитті кожна секція знаходиться в стані радіального стиснення.

Прийняття рішення, підкреслюю, одноразового рішення, на основі аналізу інтуїтивних ймовірностей слід розглядати яксвоєрідну гіпотезу, ніби, наприклад, такий: використання інтуїтивних ймовірностей в більшості випадків дає хороші практичні результати.

За наведеними вище формулами обробляють дані випробувань конденсаторів і обчислюють середню логарифмічнурізниця температур, приймаючи коефіцієнт тепловіддачі від пари до стінки рівним ап 6600 ккал /м час0 С, внаслідок чого ці формули дають хороші практичні результати.

Цей метод грунтується швидше на інтуїції, ніж на строго розробленої математичної теорії, -такий підхід характерний для робіт Боксу, який володіє гострою інтуїцією і вміє її формалізувати. Хороші практичні результати змушують ставитися до методу з великим інтересом. Ми спробували в цій роботі провести критичний аналіз концепції Боксу зі строгоматематичних позицій, з тим щоб виявити ті її розділи, де необхідні подальші розробки й уточнення.

Переважна більшість робіт цієї серії присвячено масованому, емпіричному підбору умов хроматографічного розділення сумішей рідкоземельнихелементів декілька різного складу; при цьому особливо (при сталості інших факторів) на одному-двох зразках катіонітів вивчено вплив на ступінь поділу швидкості течії розчину, зернового сорбенту, складу і кількості вихідної суміші та інших звичайнихфакторів. Отримання хороших практичних результатів - часто майстерність, а не наука[66]- Це вираз досить точно передає характер опублікованих у 1947 р., а також і деяких більш пізніх досліджень по хроматографічного розділення сумішей рідкоземельнихелементів. Все це дозволяє відмовитися від детального розгляду кожної з робіт окремо і до певної міри спрощує виклад матеріалу, яке доцільно почати з узагальненого опису техніки проведення дослідів.

Такий шлях, мабуть,є найбільш перспективним, що підтверджується випробуванням дослідних конструкцій подна-ладчіков для шліфувальних верстатів. Стосовно до обробки на токарних верстатах цей шлях уже приніс хороші практичні результати. Створено кілька вдалих конструкційподналадчіков, серед яких цікаво пристрій, розроблений і впроваджений на Іжевському машинобудівному заводі.

Якщо розбити всі піддослідна і контрольне стадо маток на три групи: вище норми, близькі до норми і нижче норми (прийнявши умовно за норму вирівнянурегресію контрольної групи), то, порівнюючи між собою співвідношення парних тварин цих груп, можна відзначити, що тільки вища група піддослідних обганяє контрольну як по вазі, так і по приросту. Отже, і тут іонізація вибіркова, а тому цілкомймовірно, що надалі відкриється можливість виділити такі групи тварин, які під дією аероіонів можуть давати хороші практичні результати.

Теорія удару об воду була застосована до розрахунку швидкого занурення (зокрема, днища гідролітака) вводу. Вагнеру), полягає в тому, що безперервне занурення поплавця замінюється безперервної серією ударів об воду клина або пластинки. Цей наближений метод дає хороші практичні результати для клина з малим і великим кутом кілеватості.

За останні два роки вцьому напрямку була пророблена особливо велика робота. Всі ви знаєте, товариші, що постійні ділові зустрічі та контакти, часто неофіційні, утвердилися як норми наших відносин. Така робота дуже важлива і приносить хороші практичні результати. Можнасміливо сказати, що це один з тих методів, які привели до зміцнення наших відносин, до поглиблення взаєморозуміння.

Операційний підхід спрямований на вдосконалення самих процедур вироблення керуючих рішень. Ступінь успішності даного підходу вимірюєтьсячистим прибутком, одержуваної за рахунок практичної реалізації результатів операційного дослідження. Варто бачити розходження між удосконалюванням процедур прийняття керуючих рішень і вдосконаленням процесу їх виконання, або, іншими словами, міжхорошим рішенням і гарним практичним результатом. Так, наприклад, по деяких міркуваннях, рішення укласти парі на скачках може вважатися (з економічної або моральної точки зору) далеко не кращим, а проте, якщо парі тим не менш укладено, результат можевиявитися (у разі виграшу. Аналіз з метою вироблення найбільш обгрунтованого рішення важливий тому, що в умовах, коли кінцевий результат не визначений однозначно, на розвиток подій можна впливати тільки прийнятим рішенням.

Більше за інших розробленідетерміновані моделі, з ними пов'язані найбільш значні досягнення в галузі акустичної діагностики машин і механізмів. У них вихідні сигнали представляються детермінованими періодичними функціями: періодичними рядами імпульсів, зумовленихзіткненням деталей, або гармонійними функціями, пов'язаними з обертанням частин машини або механізму. Інформативними діагностичними ознаками тут є амплітуди, тривалість і моменти появи імпульсів, а також частота, амплітуда і фаза гармонічних сигналів. Як правило, зв'язок цих ознак з внутрішніми параметрами визначається на основі аналізу фізичних процесів звукоутворення без допомоги трудомістких експериментів. Моделі з детермінованими сигналами виправдані і дають хороші практичні результати для порівняно низькооборотний машин з невеликим числом внутрішніх джерел звуку, в яких вдається виділити імпульси, обумовлені окремими зіткненнями деталей.

Як очевидно з розгляду прикладу реляційної моделі в попередньому розділі, модель даних, використовувану при побудові концептуальної схеми, можна застосовувати також для формування зовнішньої схеми. При формуванні внутрішньої схеми необхідно ввести знання про особливості ЕОМ. Тому внутрішня схема вимагає окремого спеціального розгляду. При конкретному представленні та формуванні інформаційної структури предметної області, як було сказано в гл. У дослідженнях способів розрахунку та поводження з внутрішніми схемами досягнуті добрі практичні результати, але дослідження за моделями практично відсутні. Проте в даний час сформувалася ідея створення трирівневої схеми, яка має такі переваги (див. розд.

Вище розглянуті основні закономірності хроматографії на силікагелі в нормально-фазовому режимі. Такий спосіб використання силікагелю - історично перший, і за допомогою його вирішено безліч практично важливих задач. Згодом силікагель в значній мірі був витіснений обернено-фазовими сорбентами. Однак дані самого останнього періоду свідчать про те, що можливості силікагелю далеко не вичерпуються класичної нормально-фазової хроматографією. Крім відносно малополярних елюент при хроматографії на силікагелі можуть використовуватися різні нетрадиційні рухливі фази. При цьому можливе одержання гарних практичних результатів навіть для таких сорбат, які, як правило, рекомендують розділяти в обернено-фазовому режимі. Механізм сорбції в таких випадках досить складний і вивчений ще недостатньо. Зазвичай прийнято вважати, що поверхня силікагелю слабокисла, і це іноді є причиною труднощів при нормально-фазової хроматографії підстав. Ця обставина слід мати на увазі при розробці методик, так як високе значення рН силікагелю може позитивно позначитися на формі піків підстав і селективності розділень.