А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічне машинобудування

Хімічне машинобудування пред'являє до пластичним масам як до конструкційних матеріалів особливі вимоги. Ці матеріали високих міцнісних властивостей повинні бути також хімічно - і теплостійкими і в більшостісвоєму володіти низьким термічним опором. В останні роки розроблено і освоєно виробництво ряду нових пластмас (фторопластов, сополімерів, фтор - і хлорпохідних етилену, поліпропілену, пластмас на основі фурилового, ацетоно-фурфурольних смол,пінопластів, поліетилену, різних суміщених полімерів та ін), що задовольняють вимогам, що пред'являються до них хімічним машинобудуванням.

Зміна вмісту хрому і нікелю по товщині наплавленого шару заготовок. Хімічне машинобудування длявиготовлення ємностей потребує біметалу сталь срібло у вигляді великогабаритних листів товщиною 5 - 20 мм. Це пояснюється малим хімічною спорідненістю заліза і срібла тим, що залізо з сріблом не утворює твердих розчинів.

Хімічне машинобудування таапаратобудування, визначаючи його призначення, передбачає глибоку і різнобічну професійну підготовку майбутнього фахівця.

Хімічне машинобудування є багатопрофільною галуззю, що поставляє обладнання всіх галузях народного господарства.Основними завданнями науково-технічного прогресу в хімічному машинобудуванні є збільшення випуску продукції, економія матеріалів і зниження трудомісткості виробів основного виробництва.

Хімічне машинобудування, як самостійна галузь,виробляє устаткування для хімічної промисловості й суміжних з нею нафтохімічної, газової, мікробіологічної, целюлозно-паперової та інших галузей народного господарства, існує з 1966 р., коли було створено Міністерство хімічного і нафтовогомашинобудування. В даний час хімічне машинобудування являє собою велику галузь народного господарства країни, яка має свої великі заводи, галузеву наукову, лабораторну та досвідчену бази. Тільки за десяту п'ятирічку в галузі було освоєно серійневиробництво 1300 нових виробів; значно зросли технічний рівень, продуктивність і ефективність новостворюваних агрегатів; обладнання багатьох видів випускають з державним Знаком якості.

Хімічне машинобудування покликане забезпечитихімічну промисловість необхідним обладнанням.

Хімічне машинобудування характеризується досить широкою номенклатурою виробів. Так, хімічні апарати котельно-резервуарного типу будуються в безлічі виконань і типо-розмірів. Вони є основнимобладнанням не тільки безпосередньо в хімічній, але також в харчовій і інших галузях промисловості. Різноманіття конструкцій і типорозмірів апаратів котельно-резервуарного типу пояснюється не тільки різноманіттям видів сировини, тисків, температур, ємностей,кінцевих продуктів, але в ряді випадків і необгрунтованими вимогами споживачів.

Хімічне машинобудування та апаратобудування досить різноманітні як по номенклатурі найменувань, так і за типом випускаються машин і апаратів.

Хімічне машинобудування,як самостійна галузь, що виробляє устаткування для хімічної промисловості й суміжних з нею нафтохімічної, газової, мікробіологічної, целюлозно-паперової та інших галузей народного господарства, існує з 1966 р., коли було створено Міністерствохімічного і нафтового машинобудування. В даний час хімічне машинобудування являє собою велику галузь народного господарства країни, яка має свої великі заводи, галузеву наукову, лабораторну та досвідчену бази. Тільки за десяту п'ятирічку в галузі булоосвоєно серійне виробництво 1300 нових виробів; значно зросли технічний рівень, продуктивність і ефективність новостворюваних агрегатів; обладнання багатьох видів випускають з державним Знаком якості.

Хімічне машинобудування єтакож однією з головних областей застосування цирконію, де використовується його виключно висока корозійна стійкість як до мінеральних і органічних кислот, так і до концентрованих розчинів лугів.

Хімічне машинобудування, як самостійнагалузь, що виробляє устаткування для хімічної промисловості й суміжних з нею нафтохімічної, газової, мікробіологічної, целюлозно-паперової та інших галузей народного господарства, існує з 1966 р., коли було створено Міністерство хімічного і нафтовогомашинобудування. В даний час хімічне машинобудування являє собою велику галузь народного господарства країни, яка має свої великі заводи, галузеву наукову, лабораторну та досвідчену бази. Тільки за десяту п'ятирічку в галузі було освоєно серійневиробництво 1300 нових виробів; значно зросли технічний рівень, продуктивність і ефективність новостворюваних агрегатів; обладнання багатьох видів випускають з державним Знаком якості.

Хімічне машинобудування як галузь промисловостівPоссии практично не існувало.

Хімічне машинобудування, розташовуючи висококваліфікованими кадрами робітників, наукових та інженерно-технічних працівників, розвинутою виробничою базою, здатне успішно вирішити поставлені XXVI з'їздом КПРС завдання нависокому технічному рівні і забезпечити народне господарство країни ефективним і якісним хімічним обладнанням.

Хімічне машинобудування в країні випускає продукцію широкого профілю і швидко пристосовується до нових вимог. Воно характеризуєтьсявисокими якісними показниками: його питома продуктивність значно вище, ніж в інших розвинених капіталістичних країнах.

Хімічне машинобудування є також однією з головних областей застосування цирконію, де використовується йоговиключно висока корозійна стійкість як до мінеральних і органічних кислот, так і до концентрованих розчинів лугів.

Хімічне машинобудування Польщі спеціалізується на виробництві комплектних сірчанокислотних заводів, Чехословаччини - навиробництві апаратури для виготовлення штучного волокна різних видів, ГДP- На випуску устаткування для виробництва пластмас, синтетичного каучуку, установок для розділення газів.

Хімічне машинобудування США відрізняється наявністю великоїкількості спеціалізованих підприємств, що належать двом групам фірм: працюючим за контрактами і за ліцензіями.

Хімічне машинобудування СССPрозвивається високими темпами. Проте потреба народного господарства в хімічному обладнаннізадовольняється не повністю, що є гальмом у розвитку хімічної, вефтехішческо. Особливо гостро стоїть питання забезпечення діючих підприємств новим хімічним обладнанням для заміни зношеного, а також заяасшші частинами для ремонту машин і апаратів.

Хімічне машинобудування IB Японії є однією з основних галузей промисловості, в номенклатуру якої включаються апаратура і машинне устаткування для хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної, целюлозно-паперової та інших галузейпромисловості, компресори, насоси, арматура, холодильні машини, установки для розділення повітря я інших газів, а також комплектні агрегати.

Швидкість корозії нікелевих сплавів в соляній кислоті в залежності від її концентрації і температури. Для хімічногомашинобудування велике значення мають ні-кельмолібденовие і нікельхромомолібденовие сплави.

Pезультати випробувань декоррозіта в різних середовищах. Для хімічного машинобудування найбільше значення мають прес-порошки типу феноліта, декоррозіта на основісуміщених фенолоальдегідних смол і полівінілхлориду і наповнювача деревної муки, а також волокнисті пластмаси на основі азбесту, графіту, скляного волокна і, нарешті, шаруваті пластмаси на основі тканини, склотканини.

Для хімічного машинобудуваннявелике значення мають фу-ріловие смоли і пластмаси на їх основі. Ці матеріали можуть знайти широке застосування у вигляді клеїв, покриттів, цементів для захисту обладнання завдяки кислото - і лугостійкість, а також підвищеної теплостійкості.

Для хімічногомашинобудування можуть представляти також інтерес деталі, отримані методом ударного пресування. Методом ударного пресування отримують наступні деталі: корпуси і деталі вентилів і сполучних вузлів трубопроводів, з'єднувальні втулки з буртом і різьбленням, знімнімуфти з різьбленням, трійники та кутники для трубопроводів, манжети і ущільнення.

Барабанний вакуум-фільтр. Заводи хімічного машинобудування виготовляють я освоюють виробництво різноманітних барабанних вакуум-фільтрів.

Для хімічного машинобудуванняхарактерним є корозійно-механічний вид зношування, при якому на поверхні тертя потрапляє агресивне середовище в рідкому або газоподібному стані.

Міністерства хімічного машинобудування, враховані Прейскурантом оптових цін на обладнанняхімічне № 23 - 03 і не відносяться до сталевих конструкцій, передбаченим переліком, затвердженим Держбудом СССP17 сент. Включення таких апаратів в розділ будівельно-монтажних робіт неправомірно, забезпечення металопрокатом виготовлення їх повинно здійснюватися впорядку, встановленому для виробництва устаткування (лист Держплану СССPта Держбуду СССPвід 19 жовт.

Для хімічного машинобудування розроблена нова низьковуглецевий нікелева сталь марки 06НЗ, що пройшла промислове опробування при температурах до - 183 С увигляді зварних виробів з тонких листів.

Схема шлюзового живильника типу Ш1. Заводи хімічного машинобудування випускають шлюзові живильники типу Ш1 з нерегульованим і регульованим приводом трьох видів: ручним, від електричного (типу Г1P- 1М) або пневматичного (типуМІМ-К-160-100-02) виконавчого механізму.

Інститути хімічного машинобудування та приладобудування зможуть більш ефективно будувати свою роботу в тісній кооперації з технологічними інститутами.

Міністерства хімічного машинобудування, врахованих Прейскурантомоптових цін на обладнання хімічне № 23 - 03 і не відносяться до сталевих конструкцій, передбаченим переліком, затвердженим Держбудом СССP17 сент. Включення таких апаратів в розділ будівельно-монтажних робіт неправомірно, забезпечення металопрокатом виготовленняїх повинно здійснюватися в порядку, встановленому для виробництва устаткування (лист Держплану СССPта Держбуду СССPвід 19 жовт.

Підприємства хімічного машинобудування поставляють запасні частини за нарядами Союзглавхім-Нефтемаш в рахунок виділених замовникам фондів.

Pозвиток хімічного машинобудування було перервано віроломним нападом на нашу країну гітлерівської Німеччини.

Заводи хімічного машинобудування випускають шлюзові живильники типу Ш1 з нерегульованим і регульованим приводом трьох видів: ручним, віделектричного (типу П?-1М) або пневматичного (типу МЙМ-К-160-100-02) виконавчого механізму.

Схема центрифуги типу НОГШ. НДІ хімічного машинобудування розроблена центрифуга ОГШ-63 продуктивністю до 30 м3 /ч, в даний BpeiMH здійснюється доведення досвідченогозразка цієї центрифуги.

Для хімічного машинобудування характерним є корозійно-механічний вид зношування, при якому на поверхні тертя потрапляє агресивне середовище в рідкому або газоподібному стані.

Схема шлюзового живильника типу Ш1.Заводи хімічного машинобудування випускають шлюзові живильники типу Ш1 з нерегульованим і регульованим приводом трьох видів: ручним, від електричного (типу П?-1М) або пневматичного (типу МІМ-К-160-100-02) виконавчого механізму.

Pозвиток хімічного машинобудуванняспирається, з одного боку, на теоретичні та експериментальні дослідження хімічних і фізико-хімічних процесів, з іншого - на досягнення в галузі машинобудування, металургії, зварювання. Теоретичні дослідження, численні експериментальні роботи і досвід,накопичений в промисловості, дозволили розробити високоінтенсивні процеси і досконалі конструкції хімічних апаратів.

Для хімічного машинобудування етр - тре-бованіе особливо актуально, оскільки більшість заводів галузі рас покладено в крупнихпромислових центрах і є сусідами з підприємствами інших галузей промисловості і житловими масивами. В результаті цього передбачається планами щорічне збільшення випуску продукції не може бути досягнуто за рахунок припливу додаткової робочої сили ірозширення виробничих площ. На заводах Мінхіммаш, як і на інших машинобудівних підприємствах нашої країни, в останні роки спостерігається дефіцит робочої сили, особливо робітників-верстатників.

До хімічного машинобудування були віднесені щекілька заводів, і до кінця першого десятиліття існування галузі Главхіммаш об'єднував 17 підприємств.

Перед хімічним машинобудуванням поставлено завдання і випуску високопродуктивного обладнання, в тому числі принципово нових технологічнихпроцесів в xi нафтової, газової, нафтогазопереробної, нафтохімічної, медичної, мікробіологічної, целюлозно-паперової промисловості.

Перед хімічним машинобудуванням постає завдання щодо створення методу розрахунку і розробці найбільш раціональнихконструкцій сублімаційних агрегатів, так як їх застосування необхідно в ряді виробництв. Велика робота в цій області проведена Науково-дослідним інститутом хімічного машинобудування, в результаті якої розроблені конструкції сублімаційних сушильнихустановок великої продуктивності. Метод сублімації речовин з подальшою їх конденсацією (десублімаціей) за кордоном застосовується в хімічній промисловості, в біології та медицині. У Радянському Союзі, крім сублімаційних установок в системі охорони здоров'я,є цех по сушці харчових продуктів на консервному заводі Змичка, де з 1955 р. налагоджено виробництво зневодненого м'ясного та рибного фаршу. Знаходяться в стадії проектування високопродуктивні установки безперервної дії для сушки сублімації.

Передхімічним машинобудуванням поставлено завдання створення і випуску високопродуктивного обладнання, в тому числі для принципово нових технологічних процесів у хімічній, нафтовій, газовій, пефтегазоперерабативающей, нафтохімічної, медичної,мікробіологічної, целюлозно-паперової промисловості.

Перед хімічним машинобудуванням стоїть завдання розвитку виробництва високопродуктивного, надійного і довговічного обладнання, що відповідає вимогам технічного прогресу. Тому розробка нових конструкційних матеріалів та їх найбільш повне використання у вітчизняному хімічному і нафтовому машинобудуванні є невід'ємною частиною і необхідною умовою прискорення розвитку продуктивних сил країни, поліпшення якості промислової продукції і збільшення ефективності виробництва, поставлених XXV з'їздом КПРС.

Перед хімічним машинобудуванням поставлено завдання створення і випуску високопродуктивного обладнання, в тому числі для принципово нових технологічних процесів у хімічній, нафтовій, газовій, нафтогазопереробної, нафтохімічної, медичної, мікробіологічної, целюлозно-паперової промисловості.

У хімічному машинобудуванні знаходять застосування оловяніс-ті і алюмінієво-залізомарганцевих бронзи, що володіють високими механічними і ливарними властивостями. Ці бронзи придатні для виготовлення відповідальних і сильно навантажених деталей, що працюють в умовах інтенсивної ерозії. Бронзи з при-садком кремнію і берилію володіють пружними властивостями і застосовуються для виготовлення робочих органів пружинних манометрів та інших деталей, що працюють у корозійних середовищах і піддаються великим змінним і динамічним навантаженням.

У хімічному машинобудуванні з пластмас виготовляють різну (включаючи великогабаритну) апаратуру та деталі, крім того, пластмаси використовують для покриттів і футеровки.

У хімічному машинобудуванні хромування застосовують для продовження терміну служби виробів, що піддаються впливу високих температур і механічного зносу, і для відновлення зношених при терті поверхонь виробів. Товщина хромового покриття коливається в межах 3 - 250 мкм і більше.

Графік впливу температури старіння на корозійну стійкість і механічні властивості сталі марки Х15Н9Ю. У хімічному машинобудуванні застосовують дисперсійно-твер-деюще стали аустенитно-мартенситного класу марок Х15Н9Ю, Х17Н5МЗ і Х16Н6 що характеризуються високими міцністю і корозійною стійкістю. Подальше старіння в інтервалі температур 350 - 550 призводить до подальшого зміцнення (рис. 1) в результаті виділення дисперсної інтерметаллмдн ої фази або впорядкування мартенситной структури.

У хімічному машинобудуванні з цих смол виготовляється найрізноманітніша, в тому числі і великогабаритна апаратура й деталі установок.

У хімічному машинобудуванні більш широке застосування знайшов графіт.