А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Характерний фактор

Характерний фактор (unique factor): фактор, що впливає лише на дану змінну; часто відноситься до всіх незалежним чинникам (включаючи помилку вимірювань), характерним тільки для даної змінної.

Характерним фактором останньогочасу є різке загострення конкурентної боротьби за ринки збуту природного газу між основними його постачальниками в Європу. До їх числа також приєднується Великобританія.

Pассмотрім найбільш характерні фактори, що зумовлюють виникнення ризикунезатребуваності продукції, що бере свій початок і всередині підприємства, і за його межами. Фактори представлені у вигляді списку, який в процесі аналізу коректується для виділення найбільш важливих і суттєвих для конкретного підприємства виду продукції іситуації.

Тут наводяться лише характерні фактори. Повні списки читач може знайти в оригінальній роботі.

Тут наводяться лише характерні фактори.

Для визначення характерних факторів небезпеки об'єктів запропонована загальна схема аналізуймовірних моделей виникнення й розвитку аварії, яка наведена на рис. 10.1. У кожній аварійної ситуації можна виділити три фази. У цій фазі можуть спостерігатися небезпечні відхилення параметрів від рег-ламентірованих значень, які можуть спричинити за собоюнезначні вибухові процеси в апаратурі, невеликі локальні механічні порушення герметичності технологічного ділянки без загрози ланцюгового розвитку аварії. Істотні масштаби ураження можливі на всій території підприємства та за її межами. Дляліквідації аваріі1 в цій фазі і обмеження тяжкості її наслідків повинні вводитися сили і засоби служби цивільної оборони, а при можливої ??тривалої загрозі житлових кварталах - міжрегіональні служби швидкого реагування.

Для визначення характернихфакторів небезпеки об'єктів запропонована загальна схема аналізу ймовірних моделей виникнення й розвитку аварії, яка наведена на рис. 10.1. У кожній аварійної ситуації можна виділити три фази. У цій фазі можуть спостерігатися небезпечні відхилення параметрів відрег-ламентірованих значень, які можуть спричинити за собою незначні вибухові процеси в апаратурі, невеликі локальні механічні порушення герметичності технологічного ділянки без загрози ланцюгового розвитку аварії.

Схема невизначеностей і основніхарактерні фактори, що визначають невизначеність при виборі ефективних рішень в умовах економічного ризику, розглянуті в першому розділі.

Для кислотно-основних індикаторів найбільш характерними факторами, що викликають зміну забарвлення, є змінаспіввідношення кількостей молекулярної та іонної форм індикатора, що відбувається під впливом кислот і лугів, і появу або зникнення хромофорних груп або перетворення одних хромофорних груп в інші.

Сили ці визначаються характерним фактором SAB, що з'являютьсятакож у вираженні енергії взаємодії двох магнітних або електричних диполів. При зникаючої масі спокою kQ - Q або на відносно малих відстанях все вираз (4612) переходить у вираз енергії взаємодії двох диполів.

Для кислотно-основнихіндикаторів найбільш характерними факторами, що викликають зміну забарвлення, є зміна співвідношення кількостей молекулярної та іонної форм індикатора, що відбувається під впливом кислот і лугів, і поява або, зникнення хромофорних груп або перетворенняодних хромофорних груп в інші.

Деяка частка дисперсії F пов'язана з характерними факторами.

Як бачимо, в моделі (13.47) відсутні характерні фактори, так як головні компоненти F /повністю обумовлюють всю варіацію первинних факторів.

Загальніфактори описують кореляції між параметрами, характерний фактор враховує залишилася дисперсію вихідних показників.

Можливість застосування від-верждает в кислому середовищі смол є характерним фактором для в'яжучих другої групи. До цієї групи відносятьсягіпс і магнезіальних в'яжучих речовина - магнезіальний цемент.

Крім того, застосовуються при цьому методи - гілляста схема характерних факторів, столбиковая діаграма Парето, по суті представляють собою найпростіші статистичні методи, забезпечуютьнакопичення дрібних удосконалень і дозволяють розраховувати на вельми цінні результати.

Відмінність загальних факторів від характерних полягає в тому, що кожен характерний фактор має ненульове значення навантаження тільки для одного спостережуваного ознаки.Кількість загальних факторів передбачається істотно менше кількості спостережуваних ознак.

Під величиною Д С Лг в залежності від схеми експерименту слід розуміти характерний фактор дозволу, пов'язаний з апертурою зчитує зіниці, смугоюпропускання спектроана-лизатор або (для експонентного ядра) часом реєстрації сигналу автокореляції.

При використанні методів глушіння прояви в свердловинах з підводними збірками ОП необхідно враховувати характерні фактори.

Прогноз стоку пометоду аналогії і зв'язку грунтується на оцінці ходу попереднього режиму річки по характерних факторів, що створює цей режим: опадам, температурі возду-ха, випаровуванню, витрат і рівням води і пр. На підставі всього цього підбирають аналогічні роки виходячи з рядуфактичних спостережень. Вибір непідкріплені розрахунками східного року несе в собі значний елемент випадковості, і чим більше підібрано факторів, а також чим більш тривалий період вони характеризують, тим з більшою ймовірністю можна виділити роки, подібні зданими.

Прогноз стоку за методом аналогії і зв'язку засновують на оцінці ходу попереднього режиму річки по характерних факторів, що створює цей режим: опадам, температурі повітря випаровуванню, витрат і рівням води та ін

Отже, в екосистемі відбуваєтьсявзаємодія життєвого спільноти, що складається з безлічі організмів, з характерними факторами середовища, чинними на це співтовариство. Екосистеми класифікують зазвичай по найбільш важливим факторам середовища.

Тому при виборі для конкретного виду споруди тогоабо іншого матеріалу, конструкції необхідно враховувати комплекс найбільш характерних факторів, що становлять ефективність.

Вплив способу змішування і розпилення композицій і надлишкового тиску при вспіненні на процес напилення вже розглянуто. Рештанайбільш характерні фактори (конструкція і параметри напилювальні пістолетів, кваліфікація та добросовісність оператора, спосіб нагріву і температура оброблюваної поверхні) розглянуті нижче. Теорія напилення спінюючих матеріалів ще не створена, але длярозрахунку напилювальні обладнання і насамперед пістолета, а також для розробки раціонального режиму його експлуатації така теорія необхідна. У зв'язку з цим робляться спроби[1], Використовуючи основні теоретичні положення гідравліки і газової динаміки,проаналізувати процес напилення і, хоча б наближено, розрахувати основні параметри повітряно-рідинних струменів, стікали з.

З яких компонентів складається цей статус. Найхарактернішим фактором є висока тривога - 58% замість 16% у здорових лип того жвіку. Це ще раз підтверджує лабільність цього показника і його значущість для хворих на гіпертонічну хворобу. Крім того, чітко вимальовується еволюція в бік підвищення такого досить мобільно вираженого рівня невротизму - 55% порівняно з 11% уздорових і 28% у неважких соматичних хворих. Одночасно зниження факторних ваг нормостеніі і конкордантности (45% в сумі в порівнянні з 89% у здорових інтраверт зрілого віку) свідчить про наростання неврозоподобного профілю хворого гіпертонічноюхворобою. Формування високого рівня тривоги і невротизма може здійснюватися у хворих на гіпертонічну хворобу протягом короткого часу, що видно з порівняння з хворими гіпертонічною хворобою молодого віку. У цих осіб невротизм і тривога виниклипротягом короткого часу - 1 - 2 років.

Піроліз ацетальдегіду узгоджується з правилом, що область температури, в якій бімолекулярного реакція досягає даної швидкості, визначається величиною його теплоти активації. Інші ж характерні фактори можуть безсумнівнограти меншу роль при визначенні швидкості реакції.

Другу групу чинників, що визначають витрати на ПЗ, складають фактори, пов'язані з організацією розробки. Одним з характерних факторів цієї групи є персонал, який притягається на різних стадіяхстворення ПЗ. Відзначимо, що існуючий розкид показників для різних фахівців досить великий.

До третьої групи відносяться інші палива: торф, дрова, мазут (мазут виходить з сирої нафти після відгону з неї бензину, гасу та мастильних масел) і газ. Дляторфу характерними факторами є: найбільш високий вихід летючих, невеликий вміст сірки і висока вологість.

Кайзер і Кеффрі (Kaiser, Caffrew, 1965) стверджують, що цей метод заснований на виділенні таких факторів, які мають максимальні кореляції звідповідними факторами генеральної сукупності змінних. З іншого боку, характерні фактори при даному підході можна розглядати як помилки, обумовлені психометрической вибіркою змінних.

Pазвівшійся на всю можливу площу пожежа можнарозглядати як найбільш несприятливий випадок, який відповідає умовам найбільшого водозабезпечення для його локалізації. Тому площа є найхарактернішим чинником, що визначає необхідну витрату води для гасіння пожеж.

СС-СС-СС -, дисоціацієюабо асоціацією їх молекул і, нарешті, освітою внутрікомнлексни. Для кислотно-основ них індикаторів найбільш характерними факторами, що викликають зміну забарвлення, є зміна співвідношення кількостей молекулярної та іонної форм індикатора, що відбувається підвпливом кислот і лугів, і появу або зникнення хромофорних груп або перетворення одних хромофорних груп в інші.

Постановка проблеми здійснюється керівником груп. Він намагається роз'яснити суть проблеми, її характерні фактори. Учасникиобговорення намагаються чітко зрозуміти, що дасть рішення проблеми, кому і для чого це необхідно, що станеться, якщо нічого не змінювати. Кожен із що у обговоренні повинен відчути важливість і необхідність дозволу поставленої проблеми. Pуководітельформулює і задає питання, керує процесом висловлювань, стежить за виконанням правил і регламенту процесу.

Pазвівшійся на всю можливу площу пожежа можна розглядати як найбільш несприятливий випадок, який відповідає умовам найбільшоговодозабезпечення для його локалізації. У зв'язку з цим площа є найхарактернішим чинником, що визначає необхідну витрату води для гасіння пожеж.

Pазмери порожнин краун-ефй -. рів. У табл. 3.3 наведені розраховані значення Діаме тров порожнини 14 - 24 - членикілець краун-ефірів. Вони відносяться до фактору 1 який є найбільш характерним чинником для краун-ефірів.

Pазмери порожнин краун-ефй -. рів. У табл. 3.3 наведені розраховані значення Діаме тров порожнини 14 - 24-членних кілець краун-ефірів. Вони відносяться до фактору 1який є найбільш характерним чинником для краун-ефірів.

Стратегічне управління характеризується розривом між прийняттям рішення і його реалізацією. Часовий розрив досягає 25 років, тому невизначеність - найбільш характерний факторстратегічного рішення. Вибираючи місце будівництва підприємства, його профіль і обсяг виробництва, складно оцінити в повному обсязі ситуацію через 20 - 25 років із зміною попиту на продукцію, джерелами сировини, цінами на використовувані ресурси. Pеальная вигідність проектубуде повною мірою зрозуміла через тривалий період, коли багато хто з приймали рішення вже не будуть нести відповідальності за його наслідки. За словами Оскара Шелльбаха, ми народжені не для руйнування, а для подальшого вдосконалення творіння. Тому кожен з насповинен намагатися за допомогою планомірного використання часу і сил завершити це велике діло. Ми працюємо заради майбутнього, тому що нам і належить в ньому жити. Створюється це майбутнє саме стратегічним управлінням.

Пояснення механізму реакції за допомогоюемпіричних моделей - іншими словами, коли використовуються емпіричні правила, - повинно проводитися з більшою обережністю. Дійсно, емпіричне правило створюється на основі кореляцій з яким-небудь одним характерним фактором, який обраний з числа різнихінших факторів, які впливають на реакцію. У відповідності з цим емпіричне правило часто не може бути застосоване до реакцій, що протікають в умовах, відмінних від звичайно застосовуваних. Читач знайде в розд. Таке протиріччя можна також пояснити різницею вправильній оцінці дифференцирующей здатності реагентів і каталізаторів (розд.

Для проведення цього аналізу рекомендується наступна методика. Спочатку вивчають розподіл травм за характером впливу на організм потерпілих, потім окремо розглядаютьвизначилися найбільш характерні фактори. Для з'ясування тяжкості травматизму і визначення, які ділянки тіла постраждалих найчастіше уражаються, вивчають розподіл нещасних випадків за характером травм і анатомічної локалізації.

Для виконання робітшвидкісними методами винятково велике значення мають обов'язкові технологічні правила виробництва робіт або, як їх іноді ще називають, карти твердої технології. Ці технологічні правила виробництва будівельно-монтажних робіт наближають умови їхвиконання до заводських, для яких найбільш характерним чинником є ??заздалегідь встановлений обов'язковий технологічний процес. На заводах не можна застосовувати іншу послідовність у виконанні робіт при виготовленні якої продукції, крім твердовстановленою, так як це призводить до дезорганізації технологічного процесу і зниження кількості випущеної продукції.

Неможливість повністю врахувати безліч факторів, що впливають на розвиток пожежі і розподіл тепла в приміщенні, дає наближенукартину при розрахунку інтенсивності подачі води для гасіння пожежі. У той же час запропонована модель розрахунку може бути покладена в основу інших, більш досконалих розрахункових моделей, що враховують найбільш характерні фактори розвитку пожежі в кожному конкретному випадку.Найбільш доцільно її використання для аналізу експериментальних даних.

Неможливість повного врахування безлічі факторів, що впливають на розвиток пожежі і розподіл тепла в приміщенні, не дозволяє точно розрахувати інтенсивність подачі води для гасінняпожежі. У той же час запропонована модель розрахунку може бути покладена в основу інших, більш досконалих розрахункових моделей, що враховують найбільш характерні фактори розвитку пожежі в кожному конкретному випадку. Найбільш доцільно її використання для аналізуекспериментальних даних. Це дає можливість простежити залежність розрахункових значень інтенсивності подачі води при гасінні пожеж від найбільш важливих параметрів - теплоти згорання, наведеної швидкості вигоряння та розміщення горючих матеріалів.

Основнимипроцесами, що визначають формування і властивості зварних з'єднань, є металургійні і металознавча процеси. Кристалічна будова зварного з'єднання, розмір і властивості кристалічних конгломератів, властивості утворюються сплавів, можливістьосвіти надійних металевих зв'язків та інші характерні фактори, що визначають властивості з'єднань, отриманих різними способами зварювання, обумовлені закономірностями фізичного і прикладного металознавства.

Схема генератора незалежногозбудження.

Властивості генераторів постійного струму вивчаються зазвичай за допомогою так званих характеристик. Вони являють собою графічно зображені залежності між двома змінними чинниками, котрі характеризують роботу машини, при сталості іншихфакторів. У кожного генератора характерними факторами є: напруга на затискачах U, В; струм якоря /2 А; струм збудження /в, А; швидкість обертання якоря п, об /хв. Для генераторів швидкість обертання якоря можна вважати постійною, так як вона задається приводнимдвигуном.

Слід зазначити, що внаслідок глибокої внутрішньої взаємозв'язку відбуваються в світі явищ будь-яка класифікація несе в собі елемент умовності. Це відноситься і до наведених вище класифікацій виробничого середовища. Класифікація зазвичайвиробляється за найбільш характерних факторів і умов навколишнього середовища, в тому числі виробничої, що завжди слід мати на увазі.

Діаграма Парето. У відношенні цих чотирьох-п'яти основних причин намічається кілька конкретних заходів. Причому, якщонеобхідно, то приймають навіть такі заходи, як призначення відповідальної особи, встановлення термінів для застосування керуючих впливів. На рис. 2.5 показана гілляста схема характерних факторів, що викликають недоброякісне нанесення гальванічного хромового покриття на деякі деталі, виготовлені литтям під тиском.

Крім того, інтенсивність подачі для стаціонарних установок пінного гасіння пожеж помітно коливається залежно від виду горючих рідин, що знаходяться в приміщенні, що захищається, і умов подачі піни в осередок горіння. Все це вносить помітну невизначеність і дає лише наближену картину при розрахунку інтенсивності подачі. Тому запропонована модель може бути покладена в основу розрахункової моделі, що враховує найбільш характерні фактори, що впливають на гасіння пожежі. Найбільш доцільно її використання для аналізу експериментальних даних. Експериментальна перевірка дозволяє також усунути похибки, пов'язані з недостатністю інформації при складанні аналітичної моделі розрахунку.

З міркувань випливає наступне. Необхідний розумний відбір факторів для дослідження їх комбінованої дії по їх значущості і імовірнісним характеристикам появи біологічної відповіді. У поняття розумний вибір, мабуть, слід включити не тільки значимість факторів, але й відбір найбільш характерних факторів з їх однорідної групи. Остання обставина слід мати на увазі перш за все при вивченні комбінованої дії факторів з метою побудови якоїсь кількісної моделі їх взаємодії.

Теплоти освіти різних іонних сполук розрізняються надзвичайно сильно. Із загальних міркувань відомо, що в загальну теплоту утворення вносять свій внесок багато факторів, а саме потенціали іонізації, спорідненість до електрону, теплоти випаровування і дисоціації елементів у вільному вигляді і енергія решітки з'єднання. Цикл Борна - Габера-це термодинамічний цикл, який показує взаємовідношення всіх цих величин і дозволяє зрозуміти, як зміни в теплоту утворення можуть бути пов'язані зі зміною цих характерних факторів.

Під операцією розуміється сукупність заходів, спрямованих на вирішення завдання. Однією з особливостей дослідження операцій є системний підхід до розгляду предмета дослідження. При системному підході елементи системи (вироби) розглядаються у взаємозв'язку. При цьому виявляються найбільш характерні фактори. Потім намічають план дослідження, зокрема встановлюють послідовність і засоби для вирішення задачі.