А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Термін - дія - цю угоду

Термін дії цієї угоди не обмежений.

Термін дії цієї угоди розрахований на 25 років. Початковий термін дії угоди встановлюється на 10 років, після закінчення якого воно будепродовжуватися за погодженням Договірних Сторін кожного разу на наступний 5-річний період.

Термін дії цієї угоди встановлюється з моменту його підписання до дати підписання сторонами акту приймання-передачі земельної ділянки, а в частині розрахунків -до їх повного завершення.

Умови продовження строку дії цієї угоди будуть визначені сторонами за шість місяців до закінчення терміну дії цієї угоди.

Після закінчення терміну дії цієї угоди або її розірванняЛіцензіат припиняє укладення нових контрактів або отримання замовлень на продукцію по ліцензії і по виконанню діючих контрактів чи замовлень, припиняє виробництво продукції по ліцензії і використання процесу і повертає всю технічну документацію.

Після закінчення терміну дії цієї угоди або її розірвання умови статей 7 та 14 залишаються в силі.

Після закінчення терміну дії цієї угоди положення його будуть застосовуватися до тих пір, поки не будуть остаточно врегульовані платежі,зобов'язання по яких виникли в період дії цієї угоди.

Протягом всього терміну дії цієї угоди Ліцензіат визнає і буде визнавати дійсність прав власників на патенти і не буде оскаржувати або перешкоджати видачіпатентів сам або сприяти іншим у таких діях.

При настанні обставин непереборної сили строки дії цієї Угоди і Ліцензії автоматично продовжуються на період часу, відповідний тривалості таких обставин, тачасу, необхідного для того, щоб потерпіла сторона відновила те ж саме положення, в якому вона перебувала перед настанням обставин непереборної сили.

Оплата роботи здійснюється після закінчення терміну дії цієї Угоди.

Інвестор має право протягом терміну дії цієї Угоди звертатися до Держави за дозволом у формі ліцензії на подальше використання в комерційних цілях, що не мають відношення до видобутку Вуглеводнів, таких об'єктів, трубопроводів, транспортнихкоштів або іншого майна або частки в ньому, придбаного, створеного або орендованого Інвестором у зв'язку з цією Угодою.

У разі, якщо протягом строку дії цієї угоди небудь клієнт, з яким Агент підтримує зв'язки зздійсненню цієї угоди, минаючи Агента, звернеться безпосередньо до Фірми з пропозицією про покупку товарів, зазначених у цій угоді, Фірма має право провести переговори і укласти з ним контракт на продаж товарів, повідомивши про це письмовоАгента. У цьому випадку Агент має право на отримання комісійної винагороди в повному розмірі.

Умови цієї Угоди зберігають свою чинність протягом усього строку дії цієї Угоди. Зміни та доповнення цієї Угоди допускаютьсятільки за згодою Сторін, а також на вимогу однієї із Сторін у разі істотних змін обставин відповідно до ГКPФ.

Якщо жодна із сторін не зробить за два місяці до закінчення терміну дії цієї угоди письмової заяви про своєбажання припинити дію цієї угоди або змінити його умови, останнім автоматично продовжується на наступні 12 місяців.

Умови продовження строку дії цієї угоди будуть визначені сторонами за шість місяців до закінчення термінудії справжньої угоди.

Невидача або анулювання патентів на території та в зоні невиключного права протягом усього терміну дії цієї угоди не є підставою для зміни умов даної угоди або її розірвання.

Звільнить Інвестора і Оператора, їхPодственние Організації, Підрядників і субпідрядників протягом терміну дії цієї Угоди від усіх податків, зборів і платежів за винятком передбачених статтями 27 і 28 цієї Угоди.

НадастьІнвестору, його підрядників та субпідрядників і їхPодственним Організаціям право протягом всього терміну дії цієї Угоди без отримання додаткових дозволів, ліцензій і санкцій відкривати й утримувати свої відділення та представництва для проведеннякомерційної діяльності вPФ, що можуть знадобитися для виробництва робіт по Освоєнню Договірний території (акваторії), і здійснювати будь-яку комерційну діяльність вPФ, необхідну для здійснення цієї Угоди, а також набувати, орендуватиабо користуватися іншим способом, закладати або оформляти інші зобов'язання на будь-яке майно на територіїPФ або за її межами, яка необхідна для виробництва робіт по Освоєнню Договірний території (акваторії) і приналежне Інвестору за умовамицієї Угоди, включаючи також права Інвестора, його титул (право на володіння майном), а також вільно передавати або ліквідувати будь вищезазначене майно, керуючись положеннями статті 8 та статті 29 цієї Угоди.

Вжити необхіднихзаходи, що забезпечують Інвестору можливість ефективно використовувати права, надані йому за цією Угодою на строк дії цієї Угоди і будь-яких його продовжень.

Інвестор за своєю ініціативою і за умови сумлінного виконання нимприйнятих на себе зобов'язань може звернутися до Держави з проханням про одного чи декількох продовження періоду геологічного вивчення надр на загальний строк до п'яти (5) років, періоду Облаштування та Видобутку на загальний термін до двадцяти (20) років і відповідно терміну діїцієї Угоди на двадцять п'ять (25) років. Таке звернення повинно бути зроблено в письмовій формі не пізніше ніж за сто вісімдесят (180) Днів до закінчення діючого на той момент Терміну Дії цієї Угоди. Якщо Інвестор не допускав істотнихпорушень умов цієї Угоди, то Держава не має права необгрунтовано відмовити в проханні про продовження і повинно відповісти Інвестору в письмовій формі на прохання про продовження терміну дії цієї Угоди протягом дев'яноста (90) днів після одержання такоїпрохання, вказавши, чи була задоволено прохання про запитуваній продовження або в ній було відмовлено, і в останньому випадку привести обгрунтування відмови.

Теперішнє зобов'язання дійсно в межах терміну дії цієї угоди і протягом одного року післяприпинення дії угоди, якщо не буде обумовлено інше.

Кожна із Сторін повинна захищати і захищати інші Сторони від будь-яких подібних претензій, збитків, шкоди, штрафів, витрат та витрат, що виникають в результаті або у зв'язку з порушенням нею даноїгарантії, відшкодовуватиме іншим Сторонам подібні збитки, штрафи, витрати і витрати. Таке зобов'язання відшкодування зберігає силу після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди. Кожна Сторона повинна завчасно (i) давати розгорнуті відповіді навсі пов'язані з вищезгаданої гарантією повідомлення інших Сторін та (ii) за запитом будь направившей повідомлення Сторони представляти прийнятні документальні підтвердження такої відповіді.

Вся первинна інформація (оригінали даних) по геофізичним,геологічним, геохімічним, петрофізіческіх, інженерно-геологічними, гідрометеорологічним і геокриологические дослідженням, бурові журнали, всі дані по промислово-Геоф-тному дослідженням, інформація про закачування свердловин і дослідженні їх напродуктивність та інші геолого-технічні дані, отримані в ході виконання робіт з Освоєнню Договірний території (акваторії), належать на праві власності Державі. Інвестору надається необмежене право на отримання копій всіхвищеперелічених даних протягом терміну дії цієї Угоди, включаючи всі його продовження.

Інвестор за своєю ініціативою і за умови сумлінного виконання ним прийнятих на себе зобов'язань може звернутися до Держави з проханням про одного чидекількох продовження періоду геологічного вивчення надр на загальний строк до п'яти (5) років, періоду Облаштування та Видобутку на загальний термін до двадцяти (20) років і відповідно терміну дії цієї Угоди на двадцять п'ять (25) років. Таке звернення повинно бути зроблено вписьмовій формі не пізніше ніж за сто вісімдесят (180) Днів до закінчення діючого на той момент Терміну Дії цієї Угоди. Якщо Інвестор не допускав істотних порушень умов цієї Угоди, то Держава не має права необгрунтовано відмовити впрохання про продовження і повинно відповісти Інвестору в письмовій формі на прохання про продовження терміну дії цієї Угоди протягом дев'яноста (90) днів після отримання такого прохання, вказавши, чи була задоволено прохання про запитуваній продовження або в ній буловідмовлено, і в останньому випадку привести обгрунтування відмови.

Інвестор за своєю ініціативою і за умови сумлінного виконання ним прийнятих на себе зобов'язань може звернутися до Держави з проханням про одного чи декількох продовження періоду ГеологічногоВивчення Надр на загальний строк до п'яти (5) років, періоду Облаштування та Видобутку на загальний термін до двадцяти (20) років і відповідно терміну дії цієї Угоди на двадцять п'ять (25) років. Таке звернення повинно бути зроблено в письмовій формі не пізніше ніж за сто вісімдесят (180) Днів до закінчення діючого на той момент Терміну Дії цієї Угоди. Якщо Інвестор не допускав істотних порушень умов цієї Угоди, то Держава не має права необгрунтовано відмовити в проханні про продовження і повинно відповісти Інвестору в письмовій формі на прохання про продовження терміну дії цієї Угоди протягом дев'яноста (90) днів після отримання такого прохання, вказавши, була Чи задоволено прохання про запитуваній продовження або в ній було відмовлено, і в останньому випадку привести обгрунтування відмови.

Платежі за землю стягуються за договірними ставками за територію земельних відводів, які перебувають у користуванні Інвестора. При поверненні всіх або частини земель, у тому числі частин окремих земельних відводів, платежі відповідно припиняються або зменшуються. Ставки плати за землю та порядок платежів за користування землею в межах наданих Інвестору земельних відводів визначаються договором між Інвестором та власником землі. Такий договір повинен містити положення, що гарантують Інвестору стабільність умов і розмірів плати за користування землею протягом терміну дії цієї Угоди.

Сторона, не виконуюча зобов'язання, зобов'язана негайно ліквідувати права накладення арешту на своє майно та обтяження, що лежать на які підлягають передачі частки участі. У разі якщо схвалення Уряду не отримані своєчасно, Сторона, не виконуюча зобов'язання, зберігає підлягає передачі частку участі в інтересах Сторін, виконуючих зобов'язання і мають право на отримання цієї частки. Кожна Сторона виконує і призначає кожній іншій Стороні свого справжнього і законного повіреного для виконання інструментів і оформлення відповідних документів та заяв, які можуть бути необхідними для надання такої передачі юридичної сили і для отримання будь-яких необхідних погоджень Уряду. Дії за такою довіреністю кожна Сторона може здійснювати одноосібно, без приєднання інших. Ця довіреність є безвідкличної, діє протягом терміну дії цієї Угоди і пов'язана з долею участі. Якщо необхідно, кожна із Сторін оформить більш детальну довіреність, приписануPабочім комітетом.