А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Термін - висновок

Терміни виведення в середній і капітальний ремонти верстатів масових моделей розподіляють у графіку так, щоб забезпечувати певний темп надходження в ремонт верстатів кожної з цих моделей, що випливає з кількості наявних на заводітаких верстатів. В умовах планово-попереджувального ремонту це припустимо і легко досяжно.

Терміни виведення в ремонт, прийняті в Московському Управлінні газопроводів, наступні.

Забороняється порушень термінів виведення в ремонт підйомно-транспортного устаткування,установлених графіком.

Pазрез електронасоса ЕЦТ 63 - 10. Pабот виконувати незалежно від термінів виведення трансформаторів в капітальний ремонт.

З наведеного випливає також, що з метою скорочення терміну виведення великих етиленових установок на повну потужністьбажано мати можливість видачі всієї товарної продукції крім безпосередніх споживачів і на сторону.

У залежності від технічного стану і режиму завантаження КС уточнюються терміни виведення в ремонт і його обсяг.

Забезпечують організацію обліку роботиобладнання у відпрацьованих годинах з метою уточнення терміну виведення обладнання в ремонт.

На діючих ГЕС проводяться заходи по підвищенню кавитационной стійкості гідротурбінного устаткування - вона визначає терміни виведення гідроагрегатів в капітальнийремонт, витрати праці і матеріалів, а також економічність гідротурбін, зниження якої є неминучим наслідком зносу їх проточної частини. Ці роботи проводяться персоналом ГЕС за допомогою заводів-виготовлювачів, науково-дослідних організацій.

Надіючих гідроелектростанціях проводяться заходи по підвищенню кавитационной стійкості гідротурбінного устаткування - цей показник визначає терміни виведення гідроагрегатів в капітальний ремонт, витрати праці і матеріалів, а також економічність гідротурбін,зниження якої є неминучим наслідком зносу їх проточної частини. Ці роботи проводяться персоналом ГЕС за допомогою заводів-виготовлювачів і науково-дослідних організацій.

Якщо неможливо усунути або істотно зменшити викиди шкідливих речовинвід окремих об'єктів, у територіально-відомчих планах повинні передбачатися терміни виведення цих об'єктів з житлових зон міст, зміна профілю виробництва цих об'єктів або організація для них санітарно-захисних зон.

Якщо неможливо усунути абоістотно зменшити викиди шкідливих речовин від окремих об'єктів, у територіально-відомчих планах повинні передбачатися терміни виведення цих об'єктів з житлових зон міст, зміна профілю виробництва цих об'єктів або організація для нихсанітарно-захисних зон.

Для попередження самозаймання пірофорних відкладень забезпечується зменшення або повне виключення надходження в газовий простір резервуара повітря; дотримання термінів виведення ємнісних апаратів на простий і зменшеннятривалості їх простою; систематична очистка резервуарів від відкладень; дезактивація відкладень шляхом повільного їх окислення.

Господарський розрахунок і економічне стимулювання ремонтного персоналу обумовлюють необхідність планування та обліку часупростою обладнання в ремонті для того, щоб узгодити терміни виведення енергетичного обладнання в ремонт з технологічними та організаційними перервами в роботі основного виробничого устаткування.

Завдання експлуатації полягає в попередженнівідмов і підтриманні технічного стану ГПА на заданому рівні шляхом проведення комплексу організаційно-технічних заходів, що включають: завдання режимів роботи ГПА; контроль технічного стану; усунення виявлених несправностей; визначеннятермінів виведення в ремонт та обсягу ремонтів.

Призначений для оперативної оцінки функціонального і технічного стану газоперекачувальних агрегатів (ГПА), що включають газотурбінну установку (ГТУ) і відцентровий нагнітач (ЦБН), з метою планування таконтролю за режимами роботи ГПА і визначення термінів виведення його в ремонт.

Для організованого руху піших колон розробляють схему їх маршруту, на якій вказують склад колони, маршрут руху, вихідний пункт, пункти регулювання руху і час їхпроходження; райони і тривалість привалів; медичні пункти та пункти обігрівання; проміжний пункт евакуації (ППЕ), порядок і терміни виведення (вивезення) колони з цього пункту в район постійного розміщення; сигнали управління та оповіщення.

Найважливішу роль вумовах ринку повинно зіграти встановлення місцевими Радами квот на забруднення середовища (на мінімальному реально досяжному рівні викидів від діючих підприємств), плати за квотіруемих викиди, спочатку невеликий (з урахуванням фінансових можливостейпідприємств), але різко зростаючою від рівня фактичного збитку до моменту настання затверджених термінів виведення екологоемкіх об'єктів, штрафів за наднормативні викиди в розмірі повної суми доходів, отриманих ціною порушення встановлених квот. Слідвипробувати прийняту за кордоном практику продажу регіональною владою прав на забруднення з наступним платним зверненням їх між підприємствами регіону.

Використання ЕОМ дозволить прискорити і вирішити більш - якісно наступні технічні завдання: розрахуватирозподіл лопаток по окружності за результатами развески їх на моментних вагах, що забезпечує мінімальну неврівноважену силу; на осно-ааніі результатів передремонтні комплексного обстеження та дефектоскопії після останову і розтину агрегату, з урахуваннямфактичного складу ремонтної бригади, в кожному конкретному випадку: скласти сітьовий графік; залежно від технічного стану агрегату, напрацювання з початку експлуатації, виду та термінів проведення останнього ремонту виконати попередній розрахунок длявизначення виду необхідного ремонту, терміну виведення в нього, об'єм дефектуемих деталей, потрібне число запасних частин; на підставі даних по режиму роботи, робочим параметрам, вібраційному станом і фактичної потужності визначити причини несправностей і дативказівки щодо їх усунення.

Відображення основного обладнання, виведеного з експлуатації, здійснюється СДКУ з виведенням на АPМ диспетчераPДП. Продовження термінів виведення з експлуатації основного обладнання допускається тільки при наявності дозволу головногоінженера ВАТ МН. Копія телефонограми про продовження терміну виведення з експлуатації представляється в диспетчерськуPДП не менше, ніж за 1 добу до планового закінчення робіт керівником службиPНУ, провідної дані роботи.

Характеристика ступені (ділянка АВ - режимигальмування. Це покращує роботу електричної мережі і в той же час може дати суттєву економію завдяки скороченню витрати палива на пуск і нагружение блоку після 5 - 6 год простою. Не менше значення має і скорочення терміну виведення блоку на повне навантаження, щопідвищує його маневрені якості. Останнє може бути досягнуто, якщо передбачені заходи для підтримки теплового стану блоку, при якому можливе швидке його нагружение. Завдяки моторному режиму повністю скорочується витрата палива, необхідний під часпуску агрегату після простою для підготовки турбіни до поштовху, виведення її на холостий хід і синхронізації генератора, а також істотно знижується витрата палива, пов'язаний з темпом навантаження блоку. Цієї економії палива протистоять витрати електроенергії на моторномурежимі турбогенератора, а також витрата пари на підтримку необхідного теплового стану турбіни.

Нерівномірність споживання електричної енергії в добовому і тижневому розрізах робить безпосередній вплив на формування розрахункових режимів роботиенергообладнання. Сезонна нерівномірність енергоспоживання надає переважний вплив на терміни виведення в ремонт основного обладнання електростанцій і графік паливопостачання.

Приклад розрахунку визначення оптимального часу виведення електролізера времонт (заключний фрагмент) наведено в табл. III-1. В результаті розрахунку (див. табл. III-1) термін оптимального виведення електролізера в ремонт визначений на 46 тижні (322 - 329 діб.

Впровадження методу акустичної дефектації дозволить виявляти дефекти до виникнення відмови,прогнозувати аварії, обгрунтовано планувати технічні огляди, профілактичні, роботи, визначати раціональні режими експлуатації устаткування КС. Pезультати акустичної дефектації можуть бути використані для визначення термінів виведення обладнання времонт та очікуваних обсягів ремонтних робіт.

У розвинених країнах CALS розглядається як комплексна системна стратегія підвищення ефективності процесів, пов'язаних з промисловою продукцією, безпосередньо впливає на її конкурентоспроможність. Підвищенняконкурентоспроможності досягається за рахунок скорочення витрат (ціни виробу), скорочення термінів виведення нових зразків на ринок, підвищення якості продукції, обумовленого наскрізний підтримкою її ЖЦ. Застосування стратегії CALS - умова виживання підприємств в обстановцізростаючої конкуренції (у тому числі на міжнародних ринках) в найближчі декілька років.

Обстеження технічного стану агрегатів проводять до і після середніх і капітальних ремонтів. Передремонтні обстеження дозволяє виявити несправності, які проявляються прироботі агрегату, а також уточнити термін виведення в ремонт. В результаті послеро-ремонтного обстеження визначають можливість надійної експлуатації ГГПА з необхідними техніко-економічними показниками у встановлений регламентом міжремонтний період. Зіставленнятехнічного стану ГГПА до і після ремонту дозволяє оцінити якість виконаних робіт.

На рис. 6.5 видно, що в Татарстані найвищий темп відбору нафти, рівний 3 4%, досягнутий на Бавлінском родовищі. Така відмінність пояснюється взаємовпливомгеологічних, технологічних і організаційних факторів: площі нефтеностності об'єктів, термінів виведення на максимальний рівень видобутку нафти, неоднорідності і продуктивності колекторів, інтенсивності реалізованої системи розробки і так далі. Особливохарактерно це явище для високопродуктивної експлуатаційного об'єкта, щільної сітки свердловин і скорочення термінів його освоєння. З ростом геологічної неоднорідності колекторів темп відбору нафти зменшується.

Підсумковий графік ремонту зварних з'єднань МГ порезультатами застосування АЕ методу контролю. | Пропонована схема поетапної діагностики поперечних зварних. Пропонується проводити незалежний контроль методом АЕ, з одного боку, і іншими методами неруйнівного контролю, з іншого, всіх аномальних за результатами ВТДзварних з'єднань МГ. На підставі отриманих результатів проводиться комплексна оцінка технічного стану кожного зварного стику з подальшими рекомендаціями щодо термінів виведення їх в ремонт або заміну.

Тривалість ремонтних циклів, міжремонтних імежос-мотрових періодів підраховують за кількістю відпрацьованих обладнанням годин або по якій-небудь іншим рівнозначним величиною, наприклад за кількістю виготовлених деталей. Облік відпрацьованих годин веде плановий відділ заводу, дані обліку щомісяцяпредставляються у відділ головного механіка, де на їх підставі уточнюється термін виведення агрегату в ремонт.

В даний час застосування сучасних інформаційних технологій є одним з головних інструментів підвищення ефективності промисловоговиробництва. Впровадження ІПІ-технологій в повному обсязі дозволяє значно підвищити якість продукції, що випускається, на 20 - 25% скоротити вартість експлуатації складної техніки, на 20 - 30% скоротити витрати на її розробку і виробництво, більш ніж в 2 рази скоротититерміни виведення на ринок новітніх зразків техніки.

У план включаються огляди, малий, середній і капітальний ремонти. Промивку і перевірку точності обладнання включають в план в тому випадку, якщо їх проводять як самостійні операції. Перенесення терміну виведення машин времонт може проводитися у виняткових випадках з дозволу головного інженера підприємства.

Відображення основного обладнання, виведеного з експлуатації, здійснюється СДКУ з виведенням на АPМ диспетчераPДП. Продовження термінів виведення з експлуатаціїосновного обладнання допускається тільки при наявності дозволу головного інженера ВАТ МН. Копія телефонограми про продовження терміну виведення з експлуатації представляється в диспетчерськуPДП не менше, ніж за 1 добу до планового закінчення робіт керівником службиPНУ,провідної дані роботи.

Дані показники поміщають в архів і статистично обробляють. У результаті отримують можливість автоматизувати процес складання звітної документації про даних експлуатації газоперекачувального обладнання та розрахункупоказників прогнозу зміни технічного стану ГПА і його вузлів. Прогнозні показники використовуються при плануванні термінів виведення агрегату в ПНP.

З точки зору досягнення реального зниження трудовитрат на ТОPбільш ефективним вважається в даний часзастосування якісно нового підходу до системи планування і організації ТОP, Що грунтується на результатах контролю і оцінки фактичного технічного стану обладнання НПС. Зберігаючи, в принципі, плановий характер організації ремонту та контролю технічногостану обладнання, така система ТОPв перспективі буде спиратися на широке застосування засобів технічної діагностики. Її ефективність зумовлюється тим, що терміни виведення в ремонт та обсяги робіт визначаються не як заздалегідь визначенісередньостатистичні та нормовані величини, а призначаються індивідуально для кожного агрегату шляхом математичної обробки діагностичних параметрів його стану.

Відповідно до FRS 12 зобов'язання слід переглядати на кожну звітну дату, щобвідобразити поточну найкращу оцінку витрат по приведеної вартості. Так само як в SFAS № 143 і IAS 37 будь-які зміни у зобов'язанні мають бути проаналізовані з метою з'ясування, чи є вони результатом зміни умов дисконтування або уточнення прогнозних оцінок і припущень, які послужили для них підставою. Прогнозні оцінки або припущення можуть змінюватися з різних причин, наприклад в результаті уточнення термінів виведення родовища з експлуатації та пов'язаних з цим витрат. На відміну від SFAS № 143 і IAS 37 в FRS 12 зазначено, що зміна оцінок може стати результатом коливань поточних ставок дисконтування. Не пов'язані зі зміною умов дисконтування зміни первинних прогнозних оцінок роблять необхідним коригування суми зобов'язання і первісною вартістю пов'язаних з ним активів. Зміни, обумовлені коливаннями умов дисконтування, відображають як збільшення суми зобов'язання і як фінансові витрати, що показуються в рахунку, аналогічному рахункуPасходи на виплату відсотків (але окремо від інших відсотків), або в основному тексті звіту про прибутки і збитки, або в примітці до нього.

У першу групу, що відрізняється найбільш низькочастотними характеристиками збурень і дискретних керуючих впливів, увійдуть моменти 9 зупинки обладнання на капітальні, середні і майже всі поточні ремонти. Середня частота керуючих впливів тут визначається частотним спектром збурень, пов'язаних з відносно повільно розвиваються процесами старіння та зносу обладнання ХТС; регламентується вона нормативами ППPв межах від 1 - 2 місяців до декількох років. Ці змінні підлягають визначенню при плануванні роботи ХТС на досить довгі відрізки часу - рік, квартал, місяць; при плануванні на більш короткі відрізки часу і при оперативному управлінні ХТС терміни виведення устаткування в ремонт і пуску після ремонтів вважаються відомими параметрами моделі. У цю ж групу увійдуть низькочастотні зовнішні обурення - планові завданняPшт і плановані ресурси Лшт на рік, квартал і місяць, а також параметри моделі, нестаціонарні на великих відрізках часу.

Датчики вібрації - уловлювачі сигналів вібрації, результати замірів вібросигналів піддаються селективного аналізу для визначення природи вібрації, їх причин. При накладенні робочого спектра на еталонний визначають перевищення амплітуди вібраційних характеристик над еталонними. Далі за допомогою таблиць очікуваних частот визначають передбачувану несправність агрегату, визначають причину несправності і приймають коректування про терміни виведення агрегату на ремонт.