А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторний момент

Векторний момент M0 (F]направлений перпендикулярно площині трикутника ОАВ.

Векторний момент М геометрично зображається замикаючої векторного многокутника, побудованого на векторних моментах заданих пар сил.

Векторний момент M0 (F) спрямований перпендикулярно площині трикутника ОАВ.

Векторний момент М геометрично зображається замикаючої векторного многокутника, побудованого на векторних моментах заданих пар сил.

Векторний момент M0 (F) спрямованийперпендикулярно площині трикутника ОАВ.

Векторний момент М геометрично зображається замикаючої векторного многокутника, побудованого на векторних моментах заданих пар сил.

Векторний момент М0 (F) спрямований перпендикулярно площині трикутникаОАВ.

Векторний момент М геометрично зображається замикаючої векторного многокутника, побудованого на векторних моментах заданих пар сил.

Векторний момент Mo (F) спрямований перпендикулярно до площини трикутника ОАВ.

Сума векторних моментів двохсил, що становлять пару, відносно довільної точки дорівнює векторному моменту пари.

Сума векторних моментів двох сил, що становлять пару, відносно довільної точки дорівнює векторному моменту пари.

Пари, векторні моменти яких пропорційніплощам граней багатогранника і направлені всередину нормально до них, перебувають у рівновазі. У самому справі, сума проекцій моментів цих пар на довільний напрямок дорівнює нулю.

Пари, векторні моменти яких рівні, еквівалентні; отже, не порушуючистану твердого тіла, пару сил можна переносити в площину, паралельну даній.

Мпов - головні векторні моменти всіх об'ємних і поверхневих сил, що діють на рідину.

Якщо сума векторних моментів пар дорівнює нулю, то пари називають врівноваженими.

Вона дорівнює векторному моменту пари обертань, який може бути також виражений векторним моментом однієї з кутових швидкостей щодо якоїсь точки, розташованої на осі обертання тіла з іншого кутовий швидкістю, що входить в пару обертань. Швидкістьпоступального руху тіла, що бере участь в парі обертань, залежить тільки від характеристик пари обертань. Вона перпендикулярна осям пари обертань.

С, а головний векторний момент цих сил 2 - Мс С7) - тільки від ейлерова кутів; в цьому окремому випадку кожна із системдиференціальних рівнянь (10.5) і (10.11) інтегрується незалежно від іншої.

Якщо принцип підсумовування векторних моментів справедливий, то, знаючи ЦОН і йосн, можна обчислити дипольний момент метанолу йсн він. Сума векторів ЦОН і М-0 сн, за формулою (1 - 3) дорівнює 171 D.

Легкопоказати, що векторний момент У Про деякого векторного моменту ВО відносно точки В є вектор полярний. Для цього достатньо встановити, що вектор В О не залежить від якого б то не було вибору позитивного напрямку обертання.

Невідомі реакції RA івекторний момент в закладенні Мд розкладемо по осях координат.

Складовими за правилом паралелограма векторні моменти заданих пар сил.

В даному випадку М0 - векторний момент тієї пари сил, з якими наші руки діють на рукоятку, а гіроскопічний момент L0 -векторний момент тієї пари сил, з якими рукоятка діє на наші руки.

Формула (4.16) дає нам не головний векторний момент інерційних сил, а тільки одну з трьох його проекцій - саме, проекцію на вісь обертання; в гл.

Головний момент Е0 дорівнює сумі векторнихмоментів приєднаних пар.

Дві пари еквівалентні, якщо рівні їх векторні моменти.

Якщо система пар плоска, то всі векторні моменти пар можна розташувати уздовж однієї прямої, перпендикулярної площини пар, а тоді, як відомо, векторне сумуванняможна замінити алгебраїчним.

Так як головний момент пари дорівнює її векторному моменту, то маємо рівність головних моментів заданої системи пар і взятої нами однієї пари. Головні вектори, як величини рівні нулю, також дорівнюють. Умови теореми про еквівалентних системах сил задоволені.

Нехай на праве підставу бруса діє пара, векторний момент якої спрямований по одній з головних осей інерції підстави щодо центра ваги.

Будь-яке число пар завжди еквівалентно одній парі, векторний момент якої дорівнює сумі векторних моментів доданків пар.

Якщо це складання виконувати графічно, особливо коли векторні моменти пар сил знаходяться в одній площині, то векторний момент еквівалентної пари сил зобразиться замикаючої векторного многокутника, побудованого з векторних моментів заданих пар сил.

Якщо це складання виконувати графічно, особливо коли векторні моменти пар сил знаходяться в одній площині, то виходить, що векторний момент еквівалентної пари сил зображується замикаючої векторного многокутника, побудованого з векторних моментів заданих пар сил.

Якщо це складання виконувати графічно, особливо коли векторні моменти пар сил знаходяться в одній площині, то векторний момент еквівалентної пари сил зобразиться замикаючої векторного многокутника, побудованого з векторних моментів заданих пар сил.

З попереднього випливає, що дві пари з однаковими, векторними моментами аквівалентни, так як вони мають однакові головні моменти і однакові, рівні нулю, головні вектори. Отже, вони можуть бути приведені одна до іншої за допомогою елементарних перетворень. Ми не входимо зл есь в подробиці цього приведення.

Легко показати, що векторний момент У Про деякого векторного моменту ВО відносно точки В є вектор полярний. Для цього достатньо встановити, що вектор В О не залежить від якого б то не було вибору позитивного напрямку обертання.

Його називають іноді скалярним моментом щодо осі на противагу векторному моменту відносно точки. Визначається він наступним чином: момент вектораРг щодо деякої осі Д (рис. 9), на якій вибрано позитивний напрямок, є алгебраїчне значення проекції на цю вісь моменту вектора Pt щодо точки, взятої на осі.

Векторний момент М геометрично зображається замикаючої векторного многокутника, побудованого на векторних моментах заданих пар сил.

Отже, головним моментом системи сил відносно точки О тіла називають суму векторних моментів усіх сил системи відносно цієї точки.