А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма - струм

Векторні діаграми струму та напруг для ефективно заземленою нейтралі представлені на рис. 10.7 а. Струм замикання збігається по фазі з фазною напругою, рівним сумі падінь напруг на опорах ге і го.

Векторні діаграми струмів і напруг транзистора для частоти ю 0 і со0 наведено на рис. 4.34 а і б відповідно.

Положення вектора первинного струму при різних напрямках активної і реактивної потужностей. Векторні діаграми струмів можна знімати ваттметром абофазометром, але найбільш зручно користуватися приладом ВАФ-85. Для зняття векторної діаграми за допомогою ВАФ-85 так само як і в інших випадках, використовуються тільки синхронні з вимірюваними струмами і симетричні напруги, що мають відоме чергування фаз. Якщо векторнадіаграма знімається для перевірки спрямованих захистів, робота яких залежить від взаємного розташування векторів струму і напруги, то векторну діаграму струмів, які підводяться до захисту, необхідно знімати тільки на напруги, на які включена захист.

Векторнадіаграма струмів і напруг пов'язаних контурів для розглянутого випадку наведена на рис. 11.12 а.

До розрахунку ланцюга змінного струму. Векторні діаграми струмів і напруг будуються при розрахунку коротких замикань, при аналізі токораспре-ділення в нормальному режимі.

До визначення вектора через його проекції на перпендикулярні осі. Векторні діаграми струмів і напруг будуються при розрахунку коротких замикань, при аналізі токорас-межі № ия в нормальному режимі.

Векторна діаграма струмів. Векторна діаграма струмівзнімається за допомогою ватметра і координатної сітки після визначення заданого порядку проходження фаз.

Векторна діаграма струмів і напруг для випадкуРт О і меншого я, наведена на рис. 2 - 6 показує здійснимість балансу фази в цьому випадку.

Векторнадіаграма струмів, що проходять в плечах захисту, знімається одним з відомих методів.

Векторна діаграма струмів дозволяє побудувати топографічну діаграму напруг. Потенціал точки В прийнятий нульовим, тому на діаграмі вона поміщена в початок координат.

Векторні діаграми струмів і напруг при розімкнутому і короткозамкненим кінці лінії і - при навантаженні будуються по рівняннях (12.17), визначальним напруга йг і ток 1г на початку лінії.

Векторні діаграми струмів і напруг, наведені на рис. 3 - 1 6 відносяться дореле напряму потужності захисту від міжфазних оскільки

Визначення струму в нульовому проводі при симетричній навантаженні. Векторна діаграма струмів Тому сума трьох струмів знову і напруг при з'єднанні зіркою дорівнює нулю.

Еквівалентна електрична схемакварцу в кварцедержателе. | Векторні діаграми кварцу в тримачі на різних частотах е д. з. змушує джерела. Векторна діаграма струмів і напруг для цього випадку зображена на рис. 10 - 6 а. Вона показує, що кварц являє собою активно-ємніснеопір.

Векторна діаграма струмів для перетину 00 наведена на рис. 86 а. Струм наведення показаний пунктирною лінією, так як він тече у зовнішній ланцюга.

Векторні діаграми струмів можна знімати ваттметром або фазометром, але найбільш зручно користуватися приладомВАФ-85. Для зняття векторної діаграми за допомогою ВАФ-85 також як і в інших випадках, використовуються тільки синхронні з вимірюваними струмами і симетричні напруги, що мають відоме чергування фаз. Якщо векторна діаграма знімається для перевірки спрямованих захистів,робота яких залежить від взаємного розташування векторів струму і напруги, то векторну діаграму струмів, які підводяться до захисту, необхідно знімати тільки на напруги, на які включена захист.

Топографічна діаграма ланцюга, зображеної на. | Схема включенняоднофазних приймачів трикутником. Векторна діаграма струмів будується аналогічно показаної на рис. 12.12 але ні фазні, ні лінійні струми не утворюють симетричну трійку векторів.

Векторна діаграма струму і напруги цього ланцюга при резонансі представлена ??на рис. 3.6.Як видно з цієї діаграми, реактивна складова напруги UL на котушці при резонансі дорівнює напрузі Uc на конденсаторі.

Векторна діаграма струмів і напруг в ланцюзі рис. 9 - 14 для симетричної системи представлена ??на рис. 9 - 15; більш товстими лініямизображені напруги і струми ватметрів. Струм /д перший ватметра відстає від фазної напруги IJ А на кут ф, який визначається характером навантаження.

Умовне зображення обертового магнітного поля трифазної обмотки статора. Векторні діаграми струмів показують,що в разі рис. 11 - 1 а струм в першій фазі дорівнює нулю.

Разрив однієї фази. |Разрив двох фаз.

Векторні діаграми струмів в місці розриву аналогічні відповідним диаграммам струмів в місці двофазного оскільки

Векторна діаграма струмів показана на фіг.

?езультати розрахунку режиму холостого ходу ПЛ 500 кВ. Векторна діаграма струмів і напруг показана на рис. 6.30. При її побудові в цілях наочності не дотримано масштаб векторів.

Векторна діаграма струму і напруги робочого режиму синхронного генератора приактивно-індуктивному навантаженні показана на рис. 6.27 а. При побудові векторної діаграми за основний вектор приймається вектор струму навантаження.

Векторна діаграма струмів у схемі наведена на рис. 7.5 б, а криві частотних похибок амперметра Е59 на 2 5 А,компенсованого за схемою рис, 7.5 а (при С2 мкФ, LK0009 мГ, гк0015 Ом), наведено на рис. 7.5 в. Застосування цієї схеми дозволяє розширити частотний діапазон амперметрів в 6 - 7 разів.

Векторна діаграма струмів, що проходять в плечах захисту, знімається одним з відомих методів.

Векторна діаграма струмів додаткового режиму аналогічна діаграмі напружень при замиканнях між двома фазами.

Векторні діаграми струмів асинхронного двигуна в режимі підтримки незмінного абсолютного ковзання ротора утворюють подібнімоментні трикутники (рис, 5.27 б), так як при сталості ковзання параметри роторної ланцюга залишаються незмінними.

Векторну діаграму струмів можна побудувати також, якщо за осі координат прийняти міжфазні напруги UAB, UBC, UCA і підводити їх по черзі доВаттметри.

Векторну діаграму струмів можна також побудувати, якщо за осі координат прийняти міжфазні напруги /1в НД СА і підводити їх по черзі до ватметрів. Очевидно, розглянутий спосіб зняття векторних діаграм струмів застосуємо і для визначення векторівнапружень, якщо вектори струмів прийняти за осі координат.

Оскільки векторна діаграма струмів при симетричному трифазному короткому замиканні принципово не відрізняється від нормального навантажувального режиму, ніяких перемикань в ланцюгах струму і напруги приперевірці проводити не потрібно. Подаючи на реле напряму потужності струм навантаження і робоча напруга, спостерігають за її поведінкою.

До задачі Однофазное коротке замикання на землю фази А в зоні каскадного дії при відключеному вимикачі. Оскільки векторнідіаграми струмів для паралельних ліній абсолютно однакові, то струм в обмотці пускового органу і струмового обмотці реле напряму потужності буде визначатися тільки похибкою трансформаторів струму.

Аналіз векторних діаграм струмів і напруг, а такожповедінки реле в схемах захистів є основним для оцінки правильності складання вторинних обмоток трансформаторів струму і напруги і правильності підключення до них реле.

Аналіз векторних діаграм струмів і напруг є одним з основних, а в рядівипадків єдиним способом перевірки правильності з'єднання ланцюгів струму і напруги і включення реле в схемах диференціальних і спрямованих захистів.

Зняття векторної діаграми струмів за допомогою ВАФ-85 проводиться таким чином. На прилад подаєтьсятрифазну напругу ABC, використовуване для зняття векторної діаграми, і вимірюються усі фазні і міжфазні напруги. Звільняється гальмо Т, утримуючий лімб фазорегулятора в нерухомому положенні, і по його обертанню визначається чергування фаз напруги,поданого на прилад. При правильному чергуванні фаз лімб обертається за годинниковою стрілкою. Після перевірки чергування фаз лімб зупиняється гальмом.

Аналіз векторних діаграм струмів і напруг є одним з основних, а в ряді випадків єдиним способомперевірки правильності з'єднання ланцюгів струму і напруги і включення реле в схемах диференціальних і спрямованих захистів.

Зняття векторної діаграми струмів за допомогою ВАФ-85 проводиться таким чином. На прилад подається трифазна напруга А, В, С, використовуване для зняття векторної діаграми, і вимірюються усі фазні і міжфазні напруги. Звільняється гальмо Т, утримуючий лімб фазорегулятора в нерухомому положенні, і по його обертанню визначається чергування фаз напруги, поданого на прилад. При правильному чергуванні фаз лімб обертається за годинниковою стрілкою. Після перевірки чергування фаз лімб зупиняється гальмом.

З векторної діаграми струмів легко отримати трикутник потужностей, з якого йдуть ті ж формули (14.2), які були отримані для послідовного з'єднання котушки і конденсатора.

З векторної діаграми струмів легко отримати трикутник потужностей, з якого йдуть ті ж формули (9.40), які були отримані для послідовного з'єднання котушки і конденсатора.

Аналіз векторних діаграм струмів і напруг, а також поведінки реле в схемах захистів є основним для оцінки правильності складання вторинних обмоток трансформаторів струму і напруги і правильності підключення до них реле.

Векторні діаграми струмів і по. З векторної діаграми струмів випливає, що 1 2 являє собою ту складову первинного струму, яка компенсує магнітне дію вторинної ланцюга на первинну.

Зняття векторних діаграм струму і напруги є одним з основних способів перевірки правильності з'єднання вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів і правильності під'єднання до них ватметрів, лічильників, фазометрів.

Просте замикання на землю, принципова схема. Характер векторних діаграм струмів ліворуч і праворуч від місця замикання показаний на тому ж малюнку.

Побудувати векторну діаграму струмів і напр я - про - жений.

Рассмотрім векторну діаграму струмів і напруг, зображену на рис. 12.4. Проходить по лінії струм навантаження /зрушать по фазі щодо напруги U на кут ср, визначається коефіцієнтом потужності навантаження.

До задачі 8 - 2.

Побудувати векторну діаграму струмів і визначити графічно, чому дорівнює геометрична сума фазних струмів.

Схема заміщення електропередачі. | Схема лінії. Побудуємо векторну діаграму струмів і напруг для розглянутої лінії, сумістивши вектор фазної напруги 2 в кінці лінії е віссю дійсних значень.