А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Реалізація - засіб - виробництво

Pеалізація засобів виробництва в цьому випадку здійснюється без торгових посередників. Тут реалізуються економічні форми регулювання товарного обігу, а також у відомих умовах можуть отриматизастосування бартерні (натуральні) форми обміну. Підприємства можуть завчасно формувати портфель замовлень, можуть знати, кому буде реалізована їхня продукція. Pозвиток прямих зв'язків між споживачами та постачальниками впливає на поліпшення якості продукціїта розширення її асортименту. Однак повна ліквідація торговельних посередників економічно недоцільна, так як це призведе до зростання витрат обігу, а також до економічно необгрунтованого збільшення запасів засобів виробництва у окремих підприємців.Необхідно оптимальне поєднання всіх форм матеріально-технічного постачання.

Pеалізація засобів виробництва для виробничого споживання до складу роздрібного товарообігу не включається. До нього відноситься тільки остаточна продаж товарів,призначених для невиробничого (громадського та особистого) споживання.

Перехід до реалізації засобів виробництва в порядку оптової торгівлі намічається завершити протягом чотирьох-п'яти років. Однак експеримент у цьому плані вже проводиться. Зокрема, внашій країні з 1987 р. організовується оптова торгівля продукцією невиробничого призначення. На безлімітне постачання через оптову торгівлю вже переведені частина галузей промисловості та будівельні організації окремих республік. Як і будь-яке нове справу, перехіддо реалізації засобів виробництва в порядку оптової торгівлі пов'язаний з чималими труднощами і вимагає серйозної підготовки. Слід домогтися більшої чіткості у взаємовідносинах підприємств-споживачів та органів матеріально-технічного постачання.

Сфера ринкупри соціалізмі обмежена реалізацією засобів виробництва і предметів споживання. Тут немає ринку валюти і цінних паперів, оскільки немає фіктивного капіталу і капіталу взагалі, відсутній ринок праці.

Зниження витрат з приймання, зберігання, підробці та реалізаціїзасобів виробництва досягається скороченням зайвих і паралельних ланок в просуванні вантажів, концентрацією складського господарства і впровадженням більш досконалих форм організації робіт на складах, механізацією всередині-складських операцій, прискореннямоборотності оборотних коштів, зниженням дебіторської та кредиторської заборгованості, зміцненням розрахунково-кредитної дисципліни. Важливим резервом зниження витрат є підвищення продуктивності праці працівників складів та баз.

Органамматеріально-технічного постачання поряд із здійсненням функцій розподілу і реалізації засобів виробництва належить велика роль в забезпеченні економного і раціонального витрачання матеріальних ресурсів виходячи з технічно обгрунтованих норм шляхомпроведення ефективного контролю за їх використанням і зберіганням у промисловості та будівництві.

Червневий (1987 р.) Пленум ЦК КПРС поставив завдання завершити перехід до реалізації засобів виробництва в порядку оптової торгівлі протягом найближчих 4 - 5 років.

Впостанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СССPвід 17 липня 1987 Про перебудову матеріально-технічного забезпечення та діяльності Держпостачу СССPв нових умовах господарювання протягом 4 - 5 років намічений перехід до реалізації засобів виробництва і предметів праці в порядкуоптової торгівлі у формі вільної купівлі-продажу за прямими договорами між виробниками та покупцями та за договорами з посередниками, перш за все з госпрозрахунковими підприємствами територіальних постачальницько-збутових органів, а також через фірмові магазини.

Завдання економічної статистики далі полягають у тому, щоб за допомогою спеціальних методів найбільш повно дослідити і показати конкретні форми вияву закону вартості і його зв'язків з основним економічним законом. Вона повинна розробити систему показників,характеризують рівень суспільно необхідних витрат, витрат виробництва та обігу, рівень цін та умови ціноутворення, реалізацію засобів виробництва і предметів споживання.

Разом з тим, було б невірно говорити про розвиток маркетингу без урахування раніше накопиченого наукового досвіду з розробки проблем попиту і пропозиції. Відомо, що суспільство не може нормально розвиватися, якщо державна система управління не забезпечує економічні зв'язки між задоволенням попиту, з одного боку, і рівнем розвитку продуктивних сил - з іншого. У цьому сенсі система господарювання в умовах централізованої системи управління при вивченні задоволення попиту і пропозиції об'єктивно була спрямована насамперед на дослідження проблем реалізації предметів особистого вжитку і менше - реалізації засобів виробництва, матеріальних і природних ресурсів, що є державною (загальнонародною) власністю. Останнє пояснюється тим, що збалансованість попиту і пропозиції в сфері виробництва забезпечувалася інформацією, формованої міністерствами і відомствами при розробці поточних і перспективних планів виробництва і реалізації продукції. Тому економічною наукою розроблявся механізм вивчення попиту та пропозиції стосовно діяла системі управління процесами соціального та економічного розвитку суспільства.

Внутрішній ринок засобів виробництва і внутрішній ринок товарів народного споживання, незважаючи на їх відносну самостійність, тісно пов'язані між собою. У їхньому розвитку повинна дотримуватися певна пропорційність. Зокрема, внутрішній ринок засобів виробництва не може розширюватися, якщо стримується розвиток внутрішнього ринку товарів народного споживання. Щоб створити можливості для реалізації засобів виробництва, необхідно реалізувати і товари народного споживання.

Перехід до реалізації засобів виробництва в порядку оптової торгівлі намічається завершити протягом чотирьох-п'яти років. Однак експеримент у цьому плані вже проводиться. Зокрема, в нашій країні з 1987 р. організовується оптова торгівля продукцією невиробничого призначення. На безлімітне постачання через оптову торгівлю вже переведені частина галузей промисловості та будівельні організації окремих республік. Як і будь-яке нове справу, перехід до реалізації засобів виробництва в порядку оптової торгівлі пов'язаний з чималими труднощами і вимагає серйозної підготовки. Слід домогтися більшої чіткості у взаємовідносинах підприємств-споживачів та органів матеріально-технічного постачання.