А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Рослинні ресурс

Pастітельние ресурси СССPдля народного господарства і медицини //Pаст.

Вивчення рослинних ресурсів запашних речовин для удосконалення методів виділення індивідуальних сполук і встановлення складу і властивостейзнову відкриваються запашних компонентів.

Проблема використання природних рослинних ресурсів, джерелами яких служать дика флора та рослинний покрив у цілому, є однією з основних проблем не тільки поточного сторіччя, але також і XXI століття.

Яценко-Хмельовський, Байдаліна,Pастітельние ресурси, 2 вип.

Ліси - з усіх рослинних ресурсів Землі мають найважливіше значення в житті людини. Ліси впливають на всі компоненти біосфери. Ліси займають площу близько 40 млн. км2 або близько 1/3 поверхні суші.

Загородне система випасу дозволяє більш ефективно використовувати рослинні ресурси, з одного боку, і більш глибоко здійснювати систему заходів щодо догляду за пасовищами - з іншого.

Серед робіт, присвячених вивченню та використанню рослиннихресурсів Башкирії, заслуговують на увагу наступні: В. А. Міхєєв Природні сінокоси і пасовища Башкирії (1950), де автор дає ряд наукових рекомендацій і практичних пропозицій щодо поліпшення і раціонального використання цих угідь; Генеральна схема освоєння лісівБАССP, Складена групою фахівців Центролеспроекта (мається на фондах комбінату Башлес), в якій на основі облікових матеріалів Міністерства лісового господарства дається характеристика лісових ресурсів республіки і вказуються шляхи і об'єкти їх використання.

Гідразіновие ЕХГ дуже перспективні дли приведення підводних досліджень з метою вивчення мінеральних і рослинних ресурсів і тваринного світу, а також при розробках нафти, руд та інших видів сировини, для проведення робіт з підйому затонулих кораблів. Генератор наоснові системи пероксид водню - гідразин може працювати за бортом підводного корабля або станції в умовах змінного тиску. У цьому випадку відпадає необхідність у важких корпусах для ЕХГ і систем зберігання реагентів.

Яценко-Хмельовський, Б а й д а л і н а,?астітельние ресурси, 2 вип.

В и ш е н с к і й В. А. Видобуток технічної сировини на базі рослинних ресурсів та спеціалізованого сільського господарства Туркменістану.

Другий період (1917 - 1940 рр) Характеризується енергійним і планомірним розгортанням досліджень,спрямованих на інвентаризацію флори та виявлення рослинних ресурсів з метою врахування та використання їх у процесі будівництва соціалізму в нашій країні.

Екологічний моніторинг - визначення змін в екологічних системах (біогеоценозах), природнихкомплексах і їх продуктивності, а також виявлення динаміки запасів корисних копалин, водних, земельних і рослинних ресурсів - проводиться органамиPосгідрометаPФ і МінпріродресурсовPФ.

При будівництві промислових об'єктів забороняється застосуваннятаких методів робіт, які можуть призвести до стійких або необоротних шкідливих наслідків для навколишнього середовища, що включає ландшафтні, грунтові, водні і рослинні ресурси, повітря і тваринний світ; забороняється застосування технологій у проектованих і споруджуютьсяоб'єктах, які можуть надавати тривалий несприятливий вплив на навколишнє середовище; потрібно передбачати в проектах необхідні захисні споруди, конструкції і технології, які забезпечили б мінімальні шкідливі впливи на навколишнє середовище вперіод будівництва та експлуатації промислових об'єктів, у тому числі і трубопроводів. У відповідності з цими основними вимогами заходи з охорони навколишнього середовища при будівництві та експлуатації трубопроводів повинні бути спрямовані на запобігання тазменшення шкідливих впливів в процесі будівництва газопроводу і в період його експлуатації.

Енергетичні труднощі змусили переглянути джерела хімічної сировини для органічного синтезу: все ширше використовуються продукти глибокої і комплексноїпереробки нафти, кам'яного вугілля і навіть рослинних ресурсів.

Накопичення нікелю та міді лісовими ягодами і грибами, що виростають в околицях комбінату Североннкель (м. Іончс гіркий) /В.Ш.Баркан, POПанкратова, А.В.Сіліна //Pастітельние ресурси.

Екологічний моніторинг пов'язаний зі спостереженням за змінами в екологічних системах, природних комплексах, антропогенних геосистемах, за їх продуктивністю, а також за динамікою зміни запасів корисних копалин, водних, земельних, рослинних ресурсів.

?астітельний екстракт (біос) готують із зелених голок хвойних дерев або з плодів шипшини, горобини, бадилля буряка, листя люцерни, в залежності від наявності місцевих рослинних ресурсів. Влітку застосовують свіже рослинна сировина, а в зимовий період - сушене.

Надмірне використання ландшафтів в сільському господарстві веде до збіднення флори, зниження видової насиченості і видового різноманіття деяких рослинних угруповань, ці фактори викликають необхідність проведення більш ретельного вивчення рослинних ресурсівхребта Сайлюгем з метою подальшого прогнозування змін рослинного покриву при залученні терііторіі в певний вид господарської діяльності, а також вивчення тенденцій зміни його в даний час.

Мета проекту - збереження біологічногорізноманіття, створення генофонду рослин, у тому числі рідкісних і зникаючих видів, а також розробка наукових основ раціонального використання, охорони і відтворення рослинних ресурсів.

Ботанічні сади, будучи живим музеєм, природною лабораторією іаудиторією для школярів, студентів, фахівців різних галузей господарства, є ще й базою для розробки наукових основ раціонального використання, охорони і відтворення рослинних ресурсів різних регіонів, що надзвичайно актуально в умовахвиснаження природних ресурсів, зникнення цілих екосистем внаслідок інтенсивного техногенного впливу на навколишнє середовище.

У числі основних напрямків діяльності ботанічних садів як особоохраняемих територій виділяються: збереженнябіорізноманіття, створення і збереження генофонду, в тому числі рідкісних і зникаючих видів, а також вивчення і розробка підходів до охорони і раціонального використання рослинних ресурсів.

Грунтовно досліджуються проблеми чистої води, раціональноговодокористування, екологічна небезпека стічних вод, раціональні схеми їх збору, очищення, утилізації та ліквідації, методи аналізу та ін У достатньому обсязі в роботі знайшли відображення охорона надр, земель та рослинних ресурсів, метод картографування в якостіефективного засобу екологічних спостережень і контролю. Ефективне використання цього методу проілюстровано на прикладах застосування його в газовій промисловості.

По кожному річковому басейну наводяться дані про соціально-економічній структурі,гідрологічні та гідрбгеологіческіе параметри, водозабезпеченість, дані по екстремальних ситуацій і характеристики повеней, організація водозбірної території, дані по іригації і дренажу, дані за якістю води та контролю їх забруднення, гідротехнічніспоруди і електростанції, земельні та рослинні ресурси, тваринний світ, рекреаційна освоєність території та її перспективи, законодавчі акти.

По кожному річковому басейну наводяться дані про соціально-економічній структурі, гідрологічні тагідрогеологічні параметри, водозабезпеченість, дані по екстремальних ситуацій і характеристики повеней, організація водозбірної території, дані по іригації і дренажу, дані за якістю води та контролю їх забруднення, гідротехнічні споруди таелектростанції, земельні та рослинні ресурси, тваринний світ, рекреаційна освоєність території та її перспективи, законодавчі акти.

У найближчі роки необхідно: а) провести дослідження з систематики нижчих рослин, особливо водоростей, грибів,лишайників; завершити вивчення видового складу мохів; б) розгорнути вивчення внутрішньовидової мінливості найважливіших видів з метою виявлення та використання цінних біотипів і екотипів; в) організувати комплексне вивчення рослинних ресурсів та поглибленіеколого-геоботанічні дослідження рослинності лісів, луків, степів, боліт і водойм; г) провести експериментальне вивчення біології найважливіших ценозообразующіх та інтродукованих видів рослин з метою підвищення їх продуктивності та стійкості донесприятливих факторів навколишнього середовища.

В області рослинництва - розробка основних проблем генетики, фізіології і біохімії сільськогосподарських рослин і лісових порід, особливо пошук шляхів управління мінливістю і спадковістю; вишукуванняметодів керування обміном речовин, ростом і розвитком рослин за допомогою фізіологічно активних сполук та інших факторів; розробка більш ефективних методів селекції та насінництва, виведення високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур,володіють комплексом цінних біологічних та господарських ознак і властивостей; збір, вивчення і використання в селекції світових рослинних ресурсів; розробка проблем гетерозису, імунітету, зимостійкості, посухостійкості, що розкривають нові шляхиефективного використання біологічних властивостей сільськогосподарських культур; розробка шляхів підвищення фотосинтетичної здатності посівів і природних кормових угідь, розробка методів та прийомів підвищення якості сільськогосподарської продукції таспособів її зберігання.

Більшість зазначених КЗ складають природні сполуки, значна роль л сіл. Вчить вая значні рослинні ресурси країни, можна доповнити пов список ще 8 - 9 маслами. Не використовуються у нас ароматні води (кр ме м'ятною), невеликий списокароматних сиропів і спиртів.

Механічне пересаджування тютюну трубоогневой сушіння в штаті Північна Кароліна, США. | Підготовка тютюну східної групи для повітряної сушки після збору врожаю вручну. Тютюн є квітучою рослиною з центральної меристеми,яка пригнічує ріст пазушних бруньок (бічних пагонів) впливом на гормональному рівні до тих пір, поки меристема не почне виробляти квіти. У відношенні багатьох видів тютюну врожайність підвищується шляхом направлення рослинних ресурсів в листя методомвидалення квіток (прищипування верхівок) до дозрівання насіння. Одночасно стримується ріст бічних пагонів. Квіти видаляються вручну або механічним способом (головним чином, у США), зростання бічних пагонів у багатьох країнах сповільнюється застосуванням контактних і /абосистемних регуляторів росту. У США хімічні засоби боротьби з бічними пагонами застосовуються механічним шляхом у відношенні тютюну трубоогневой сушіння, має найтриваліший сезон збору врожаю в порівнянні з іншими сортами, виробленими в країні. Тим неПроте, незалежно від типів хімікатів і методів їх застосування, ефективність боротьби з бічними пагонами рідко буває стовідсотковою, тому для завершення операції зазвичай потрібно додаток ручної праці в певних обсягах.

Найбільш перспективним сортом зточки зору отримання барвника є - календула, яка дає махрові суцвіття яскраво-помаранчевого забарвлення. Такий новий сорт Помаранчевий махровий, виведений у відділі рослинних ресурсів Інституту ботаніки ім. Pазработанний комплекс агротехнічних заходівзабезпечує отримання високих і сталих врожаїв нагідок. З 1 га плантацій можна отримати 500 кг і більше висушених тіньової сушінням пелюсток календули.

Основу Б.с. складають колекції живих рослин, вирощуваних у відкритому грунті та в оранжереях з метоюзбереження, вивчення і збагачення в штучних умовах різних рослинних ресурсів для їх ефективного наукового, культурного і господарського використання. При розміщенні колекцій найбільш поширені географічний та систематичний принципи.

?астітельность північній частині планети - тундра менш багата, але в цілому також дає велику кількість зеленої маси. Pазумеется, ці оцінки орієнтовними, та й мова йде про абсолютно різних продуктах: у першому випадку про пшеницю, фруктах і ін, а в другому - про травах, мохах,лишайниках. На жаль, рослинні ресурси Субарктики практично ще майже не використовуються.

Pастітельность північній частині планети - тундра менш багата, але в цілому також дає велику кількість зеленої маси. Pазумеется, ці оцінки орієнтовними, та й мовайде про вдосконалення-шенно різних продуктах: у першому випадку про пшеницю, фруктах і ін, а в другому - про травах, мохах, лишайниках. На жаль, рослинні ресурси Субарктики практично ще майже не використовуються.

Дослідження проблем оптимального водо - та землекористування,підвищення продуктивності лісів, раціонального використання та відтворення біологічних і рослинних ресурсів.

У Ботанічному саду розроблено проект по створенню на території, що охороняється міні-резервату (екологічної стежки) для збереження окремих видів і популяцій зникаючих рослин уральської флори в природних умовах. Аналоги такого проекту поодинокі у вітчизняній практиці. Багатий генофонд рослин, представлений на екологічній стежці, дає можливість вже зараз віднести ботанічний сад до унікального центру по розповсюдженню знань серед населення та формування громадської свідомості щодо необхідності збереження та раціонального використання рослинних ресурсів.

Матеріали рослинного походження, що накопичуються у вигляді відходів різних виробництв, становлять практичний інтерес в якості сировини для одержання вуглецевих сорбентів. До таких відходів відноситься і листової опад, щорічно накопичується на території населених пунктів. Прагнення до переробки і раціонального використання цієї сировини (як правило, його воліють спалювати) є вельми доречним і може дозволити вирішити завдання утилізації листового опаду, розширити сировинну базу для отримання сорбентів, сприяти глибокій переробці поновлюваних рослинних ресурсів.

У заповідникахPоссии охороняється приблизно 26% видів рослин. Необхідні організація нових заповідників і посилення охорони рослин поза заповідників. Це пов'язано з виключно великою роллю диких родичів як носіїв імунітету рослин до несприятливих умов середовища і їх значенням у підвищенні врожайності останніх. Pастітельние ресурсиPоссии багаті багатьма видами плодових і ягідних, зернових і кормових рослин.

Зведення лісів в минулому і сьогоденні викликає зміна газового складу атмосфери, кліматичних умов, водного режиму, стану грунтів. Масове знищення рослинних ресурсів Землі характеризується як криза продуцентів.

На які групи поділяють лісуPоссии. У чому полягає раціональне і комплексне використання лісових ресурсів, зокрема деревини. Які заходи застосовують для боротьби з ними. Як впливають лісові смуги на вітровий режим і пов'язані з ним елементи мікроклімату, родючість грунтів, процеси ерозії і врожайність сільськогосподарських культур. Скільки потрібно зелені на одного жителя в містах і яке значення озеленення. Як здійснюють охорону, використання і поліпшення сіножатей та пасовищ. Назвіть рослини у вашій місцевості, занесені в Червону книгу. Як реалізується правова охорона лісу та всіх інших рослинних ресурсів.