А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Провідний напрямок

Провідний напрямок, стійке в першому випадку (а0) і нестійке у другому (а0) або речовинно і одновимірно, або комплексно і двумерно.

Провідний напрямок в економіці району займає сільськогосподарське виробництво.Близько 2 /з працездатного населення становлять працівники сільського господарства, інша частина - робітники промислових підприємств і службовці.

Провідний напрямок американської психології, де предметом є не свідомість, а поведінку, як реакції на впливзовнішнього середовища.

Провідний напрямок сучасного нафтохімічного синтезу - збільшення потужності окремих установок і заводів в цілому. Так, якщо максимальна потужність етиленових установок в 1960 р. не перевищувала 70 тис. т на рік, то в кінці 60 - х років вона досягла 450 тис. т,а в даний час є діючі установки потужністю 540 тис. т етилену на рік і розробляються установки потужністю 600 тис. т на рік і вище.

Провідним напрямком у вирішенні проблеми захисту водойм від забруднень відходами промислових виробництв єстворення такої технології, яка зводила б до мінімуму утворення стічних вод в основному процесі виробництва, та розробка методів переробки відходів виробництва на вторинну сировину. Серед виробництв, для яких дана проблема вже вирішена, можна назвативиробництво фенолу із замкнутим циклом стічних вод, аніліну та інших ароматичних амінів, одержуваних контактними методами, фталевого ангідриду та ряд інших.

Провідним напрямком у розвитку енергетики і раніше залишається будівництво великих тепловихелектростанцій потужністю 2400 - 4800 МВт.

Провідним напрямком у розвитку нової техніки теплога-зоснабженія і вентиляції, як і у всьому народному господарстві, є автоматизація і комплексна механізація, службовці матеріальною основою для значного зростанняпродуктивності праці та підвищення інших економічних показників проектних рішень. Системи газопостачання обладнуються системами телемеханізації, робота газифікованих котелень автоматизується, а в багатьох містах здійснюється повна автоматизаціякотелень з управлінням з центрального диспетчерського пункту. Широко застосовується дистанційне керування кондиціонерами, великий розвиток отримує диспетчеризація вентиляційних систем в промислових підприємствах. Розпочато виробництво індивідуальних кранівавтоматичної дії для регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів. Удосконалюються конструкції автоматично діючих регулюючих пристроїв і в інших системах теплога-зоснабженія і вентиляції.

Провідним напрямком у літературі того часубув критичний реалізм, для якого характерні об'єктивне зображення правди життя і разом з тим гостра критична спрямованість проти її негативних сторін, в першу чергу соціальної несправедливості, політичного і духовного гноблення особистості, правової їїнезахищеності.

Провідним напрямком у духовному житті Індії стає ідеологія бурж.

Провідним напрямком на даному етапі у вивченні ентомофтороза горохової попелиці слід вважати розробку показників довгострокового прогнозу динаміки чисельностішкідника на основі врахування факторів зовнішнього середовища і зараженості особин популяції ентомо-фторовимі грибами. Ротрута важливих методичних питань вже вирішено, і це дозволило в деяких районах Ленінградської області перевірити протягом ряду років правильність складеногодовгострокового прогнозу розвитку епізоотії в популяціях горохової попелиці.

Провідним напрямком в архітектурі 20 - х рр став конструктивізм, ідеї якого проповідували Татлін, Лисицький, Леонідов, Мельников. Проект Палацу праці в Москві (брати, і А.А. Весніни) так і небув здійснений, проте він сприяв утвердженню конструктивістського напрямки в цілому.

Провідним напрямком у побудові розвинених мікропроцесорних систем, що виконують ряд різнорідних функцій, є прагнення до незалежності окремих підсистем,що виконують ці функції. Тому в основному мікропроцесори проектуються і будуються таким чином, щоб забезпечити в подальшому додавання нових підсистем, не зачіпаючи при цьому вже наявні підсистеми. Вимірювальні прилади та системи є прикладомкомплексування функцій різного характеру з точки зору центрального процесора. Тому застосування в них спеціалізованих вузлів і БІС, призначених для виконання окремих функцій, є потужним засобом підвищення їх продуктивності іуніверсальності.

Провідними напрямами споживання нафтового або газового вуглеводневої сировини в нафтохімічній промисловості як в Радянському Союзі, так і за кордоном є: 1) виробництво ацетилену, аміаку, метанолу, синтез-газу та інших, що споживає,головним чином, природний газ; 2) виробництво бутадієну, ізопрену, бу-Тілен та інших, що використовує в основному вуглеводні С4 і С5 що містяться в природних, попутних і нафто-заводських крекінговий і піролізних газах; 3) виробництво вищих олефінів, діолефіни, спиртів ,кислот та інших, споживаюче парафіни і парафінові концентрати або дистиляти; 4) виробництво бензолу, толуолу, ксилолів та інших моноядерних ароматичних вуглеводнів, що використовує окремі вузькі фракції прямогонного бензину і бензинів вторинногопоходження; 5) виробництво етилену, пропілену та інших цінних вуглеводнів, що споживає різні види газоподібного і рідкого нафтової сировини.

Провідним напрямком екологічної політики має стати формування системи безперервної екологічноїосвіти, що охоплює всі структури суспільства. Для цього на місцях необхідно всіляко сприяти гуманізації та екологізації сфери освіти і виховання дітей. У системі професійної освіти необхідно об'єднувати процеси придбанняпрофесійних знань та освоєння екологічних аспектів конкретної виробничої діяльності.

Провідним напрямком органічної хімії є синтетичний напрямок і пов'язане з ним напрям дослідження будови і властивостей органічних речовинметодами синтетичної органічної хімії. Досить істотне значення синтетичний напрямок має і в неорганічної хімії. У хімічному синтезі найбільш яскраво проявляється зв'язок теорії з практикою. Разом з тим в роботах по синтезу постійно перевіряється іпоглиблюється теорія будови, розширюється її область застосування. У синтетичному напрямку теорія будови знаходить і нові стимули до розвитку.

Провідним напрямком технічного прогресу є комплексна механізація і автоматизація виробничихпроцесів. З кожним роком в країні збільшується кількість комплексно механізованих та автоматизованих ділянок, цехів і підприємств, оснащених новітньою технікою.

Провідним напрямком екологічної політики має стати формування системи безперервноїекологічної освіти, що охоплює всі сгрукгури суспільства. Для цього на місцях необхідно всіляко сприяти гуманізації та екологізації сфери освіти і виховання дітей. У системі професійної освіти необхідно об'єднувати процесипридбання професійних знань і освоєння екологічних аспектів конкретної виробничої діяльності.

Провідним напрямком розвитку скреперів є збільшення частки випуску самохідних скреперів і розширення тіпораз-мірного ряду. Буде розвинутовиробництво скреперів з ковшем об'ємом 15 і 25 м3 і освоєно серійне виробництво самохідних скреперів з ковшем об'ємом 40 м3 що агрегатуються з одноосьовими тягачами великої потужності.

Провідним напрямком аграрної реформи є перетворення на рівніРФ іРБ уцілому. Характер аграрної політики федеральної влади в цілому не залежить від політики республіканських органів. Вплив можливо через діяльність депутатів Федеральних зборів.

Провідним напрямком організації внугрімашінного інформаційного забезпеченняє технологія баз і банків даних. До організації інформаційного забезпечення банківської діяльності пред'являється ряд вимог. Найбільш важливими з них є: забезпечення для багатьох користувачів роботи з даними в реальному часі; надання дляобміну інформацією можливості експорту /імпорту даних в різних форматах; безпеку зберігання і передачі банківської інформації; збереження цілісності інформації при відмові апаратури.

Провідним напрямком інтенсифікації технології виробництвазалізобетонних виробів є збільшення оборотності форм і стендових формуючих установок. Це досягається насамперед шляхом різкого скорочення тривалості прогріву. Одним із заходів по збільшенню оборотності форм може бути двухстадийноетвердіння бетону.

Виділення провідного напряму у формуванні читацьких контингентів обласних бібліотек аж ніяк не означає вимоги виключати зі сфери обслуговування ту чи іншу групу населення.

Аналіз провідних напрямків хімізації народногогосподарства показав, що потреба в продукції малої хімії відрізняється винятковою рухливістю через постійно мінливих вимог до її якості та асортименту. Тому обгрунтування потреби в продукції малої хімії та строків її забезпечення відрізняєтьсяскладністю. Для більшості продуктів малої хімії термін надійного прогнозу потреби не перевищує ймовірно, 5 років.

За окремим провідним напрямкам технології тонкого органічного синтезу, ймовірно, доцільно створення міжгалузевих науково-технічнихкомплексів під егідою Державного комітету СССРпо науці і техніці і АН СССР. Необхідно також використовувати форми інтеграції на основі цільових науково-технічних програм, що підтверджується досвідом реалізації програмиРеактів, що об'єднала зусилля навчальних інаукових організацій країни по дрібносерійного випуску в основному органічних речовин для наукових досліджень з використанням методів тонкого органічного синтезу.

Тоннам - провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським. Середні століттяви - Йтупалі послідовники Дунса Скотта, що групувалися навколо францисканського ордену.

Томізм - провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським.

Томізм - провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським.Середні століття виступали послідовники Дунса Скотта, що групувалися навколо францисканського ордену.

Томізм - провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським. Дунса Скотта, що групувалися навколо францисканського ордену.

Томізм -провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським. Луїса Скотта, що групувалися навколо францисканського ордену. Штекль, Бемкер (Німеччина), де Вульф, Мерсьє (Франція), Ньюмен (Англія), Лібераторі (Італія) та ін Осн. Томи Аквінського з філософськимиідеями копти, Гегеля і сучас.

Томізм - провідний напрямок в католицькій філософії, засноване Томою Аквінським. Середні століття виступали послідовники Дунса Скотта, що групувалися навколо францисканського ордену.

Одним з провідних напрямків,розроблювальних еізіологамі і психологами праці, є вивчення las особистих видів розумової праці, а також трудової еятельності, поєднаної з постійним нервовим на -[ряженням.

Одним з провідних напрямків у вирішенні завдань, поставлених XXVI з'їздом КПРС, євдосконалення існуючої та розробка нової прогресивної технології машинобудівного виробництва. Це в першу чергу відноситься до процесів чистової та оздоблювальної обробки, при правильній побудові й веденні яких можуть бути отримані оптимальніексплуатаційні характеристики, висока точність і якість поверхонь відповідальних сполучень деталей.

Одним з провідних напрямків у відновленні втрачених можливостей нормальних рухових актів є застосування сучасних тренажернихпристроїв.

Одним з провідних напрямків у діяльності служби безпеки підприємства є захист його комерційної таємниці та інтелектуальної власності.

У здійсненні провідних напрямів страхування необгрунтовано отримують пріоритет івідомчу підтримку галузеві страхові компанії, вплив яких на формування відсталого, не розвивається ринку страхових послуг надмірно розрослася. В результаті непрофесійного підходу з боку відомств і відсутності належних функцій і повноважень устрахового нагляду посилюються спроби впровадження обов'язкових видів страхування, заснованих в більшій частині також на галузевому та відомчому підході.

Одним з провідних напрямків біофармації є створення комбінованих лікарських форм. Самекомбіновані, а не монопрепарати займають провідне місце у світовій номенклатурі отрути фармакотерапевтичних засобів.

Одним з провідних напрямків нафтохімічної промисловості є переробка ароматичних вуглеводнів.

Одним з провіднихнапрямків підвищення надійності при проектуванні є створення оптимальної конструкції машини. З позицій надійності оптимальною буде така конструкція машини і її елементів, коли з найменшими витратами коштів досягається необхідна тривалістьроботи окремих вузлів, механізмів і машини в цілому при заданій безвідмовності і регламентованих витратах на ремонт і технічне обслуговування.

Одним з провідних напрямків сучасної полімерної хімії є синтез полімерів на основі етилену, пропілену таінших олефінів-вих вуглеводнів - продуктів переробки нафти і природного газу. Успіхи в синтезі поліетилену, поліпропілену та інших поліолефінів нерозривно пов'язані з розвитком наших знань в області металлоорганіче-ських каталізаторів, завдяки яким при низькихтисках стало можливим одержання полімерів регулярного будови. Такі стереорегу-лярні полімери відрізняються високим ступенем кристалічності, міцністю, високими температурами плавлення. Застосування нових каталізаторів, зокрема, дозволяє проводитисинтетичні каучуки, що перевершують по своїй якості натуральний каучук.

Одним з провідних напрямків сучасної полімерної хімії є синтез полімерів на основі етилену С2Н4 пропілену СзН6 бутилену C g та інших неграничних вуглеводнів (олефинов) -продуктів переробки нафти і газів при високих температурах.

Одним з найважливіших провідних напрямків технічного прогресу як у виробництві взагалі, так і у виробництві апаратів зокрема є організація потоків.

Одним з провідних напрямківсучасної полімерної хімії є синтез полімерів на основі етилену, пропілену та інших олефінів-вих вуглеводнів - продуктів переробки нафти і природного газу. Успіхи в синтезі поліетилену, поліпропілену та інших поліолефпнов нерозривно пов'язані з розвиткомнаших знань в області металлоорганпче-ських каталізаторів, завдяки яким при низьких тисках стало можливим одержання полімерів регулярного будови. Такі стереорегу-лярні полімери відрізняються високим ступенем кристалічності, міцністю, високимитемпературами плавлення. Застосування нових каталізаторів, зокрема, дозволяє виробляти синтетичні каучуки, що перевершують по своїй якості натуральний каучук.

Одними з основних і провідних напрямків діяльності інституту, ефективність якихпроявилася за останні 10 років і особливо в останні 2 - 3 роки, є технології по супроводженню проводки і геофізичних досліджень похило-спрямованих свердловин, а також бічних стовбурів.

Паралельно з провідним напрямом, представленим квітковимикомпозиціями, в зарубіжній парфумерії останніх років отримало розвиток ще одне - мускусний. Резкій малоприємний запах так званих мускусних масел відрізняє їх від традиційної парфумерної продукції, а також більш складні композиції, засновані на поєднанні запаху мускусу з ароматами жасмину, сантала, дубового моху, ванілі та іланг-ілангу.

Для вузів провідним напрямком реалізації даного положення є залучення основної маси студентів до участі в НІРЗ і іншої наукової діяльності. Навчальний процес у вузі повинен являти собою синтез навчання, виробничої практики та науково-дослідної роботи. Повинна відбутися реальна трансформація системи навчання та процесу освоєння студентами, молодими фахівцями та вченими новітніх наукових знань в їх фундаментальної системності, методичному та прикладному значенні.

Па цих провідних напрямках профспілкової діяльності виконана величезна робота, накопичений цінний досвід підвищення творчої активності трудящих. Я маю на увазі робочі зборів та постійно діючі виробничі наради, де повинен бути почутий голос кожного робочого людини. Я маю на увазі соціалістичне змагання, яке служить могутнім важелем економічного зростання. Я маю на увазі зустрічні плани, рух винахідників і раціоналізаторів, впровадження передового досвіду, творчі ініціативи і почини, спрямовані на підвищення продуктивності праці, раціональне використання новітніх досягнень науки і техніки, економію ресурсів, поліпшення якості.

Динамічні ЗУПВ представляють провідний напрямок в технології МОП БІС, оскільки використовують самі новітні конструкції елементів, технологічні процеси і методи проектування.

Таким чином, провідне напрямок буржуазної політичної економії - кейнсіанство зазнало криза у другій половині 50 - х років, і важливу роль у цьому відіграла світова економічна криза 1957 - 1958 рр, Який ще раз підтвердив помилковість іллюзійо ліквідації криз і безробіття в умовах капіталізму.

Работа одного з провідних напрямків ІПК УГНТУ здійснюється за рахунок кадрового потенціалу кафедри.

Фундаментальний аналіз є провідним напрямком у сучасному аналізі акцій і допомагає робити важливі висновки щодо оцінки руху акцій. Проте чимало відносяться до біржового курсу явищ не можна пояснити з його допомогою і вже тим більше прогнозувати. З цим завданням може впоратися технічний аналіз.