А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Варіаційні ряди

Варіаційні ряди показують закономірність розподілу одиниць досліджуваної вибірки по ранжируваною значенням варьирующего ознаки, наприклад, проби повітря за вмістом пилових частинок.

Варіаційні ряди бувають: а)перериваним, які носять назву дискретних, або ранжируваних, тобто розташованих у порядку зростання від найменшого значення до найбільшого; та б) безупинні, звані інтервальними.

Діаграма казусів денний вироблення деталей робочими бригади. Варіаційніряди, як і статистичні кількісні ознаки, підрозділяються на дискретні та інтервальні.

Варіаційні ряди, в яких частоти варіантів, рівновіддалених від середньої, рівні між собою, називаються симетричними.

Графічно варіаційні рядизображаються у формі кривої розподілу або полігону частоти.

Як підрозділяються варіаційні ряди розподілу і на яких ознаках грунтується такий поділ.

Після вибору інформативних ознак варіаційні ряди об'єднуються в одну таблицю, в якійкожен клас представлений вже декількома еталонними об'єктами, охарактеризованих тільки інформативними ознаками.

У встановленому порядку складаються варіаційні ряди показників роботи реперних долота для порівнюваних інтервалів і одним зстатистичних методів оцінюється значимість відмінності характеристик варіаційних рядів. Якщо відмінність статистично незначуще, то порівнювані інтервали об'єднуються в одну режимну пачку.

Найпростішим видом групових таблиць є атрибутивні іваріаційні ряди розподілу. Групова таблиця може бути більш складною, якщо в присудку наводяться не тільки число одиниць у кожній групі, але і ряд інших важливих показників, кількісно і якісно характеризують групи підмета. Такі таблиці частовикористовуються з метою зіставлення узагальнюючих показників по групам, що дозволяє робити певні практичні висновки. Групові таблиці дозволяють виявити і охарактеризувати соціально-економічні типи явищ, їх структуру в залежності тільки від одногоознаки.

За даними табл. II.7 складають варіаційні ряди показників роботи доліт певної моделі або типу, відпрацьованих при подібних режимах буріння. Ротрути обробляють за викладеною вище методикою; визначають середні значення показників буріння та іншістатистичні характеристики для умов ряду.

Діаграма казусів денний вироблення деталей робочими бригади. У відповідності з цим вони поділяються на атрибутивні та варіаційні ряди розподілу.

Результати випробувань для кожного з рівнів напругирозташовують в варіаційні ряди, на підставі яких будують сімейство кривих розподілу довговічності в координатахР- N на логарифмічно нормального ймовірнісної папері. Переймаючись значеннями імовірності руйнування, на підставі кривих розподілудовговічності будують сімейства кривих втоми рівної ймовірності.

В якості аналізованого ознаки прийнята рейсова швидкість, величини якої являють собою варіаційні ряди і проранжовано. Найбільші і найменші значення vp в рядках перевірені наможливість їх малу ймовірність за методикою, викладеною в 5.2. Малоймовірним виявилося значення 6 2 в третьому варіанті, яке виключено з подальших розрахунків.

Як правило, для аналізу і подальшої обробки експериментальних даних спочаткускладаються варіаційні ряди і таблиці розподілу, будуються гістограми досліджуваних розподілів. Якщо число спостережуваних величин велике, вдаються до більш компактній формі - об'єднують випадкові величини в групи, тобто отримують інтервальний розподіл.

Трудомісткість робіт в поопераційних нарядах, що потрапили в даний інтервал календарного часу, підсумовується, і виходять варіаційні ряди (абсолютного) розподілу трудових витрат кожного виду протягом фактичної тривалості виробничого циклу виробу.Якщо на графік точками нанести кожне значення окремого варіаційного ряду і послідовно з'єднати ці точки, то вийде ламана лінія, що відбиває фактичне календарний розподіл трудомісткості виконання робіт певного виду відносно тривалості виробничого циклу виготовлення виробу.

Гістограми і криві розподілу внутрішнього тиску. Таким чином, для підвищення точності розрахунків, пов'язаних з оцінкою несучої здатності покриттів трубопроводів, за допомогою довірчих інтервалів необхідно будувати варіаційні ряди за даними замірів тиску з урахуванням зазначених факторів.

У відповідні варіаційні ряди включали дані щоденних (3 рази на добу) замірів за кілька років.

У (п2) - варіаційні ряди, складені з елементів першої і другої вибірок відповідно.

ЕОМ) для кожної категорії свердловин або по району видобутку нафти ЕОМ вьщает таблицю, в якій містяться середні характеристики свердловин, показники роботи насосів і розподіл числа відмов за їх видами. При цьому для великих обсягів вибірок видаються варіаційні ряди виробок для різних законів розподілу. Лзлее використовуються відомі з математичної статистики критерії відповідності (згоди), засновані на виборі певної міри розбіжності між обраними теоретичними (гіпотетичними) і емпіричним розподілами. Якщо така міра (критерій) для розглянутого теоретичного розподілу не перевершує встановлену межу, то перевіряється гіпотеза про вибраний розподілі приймається.

Варіаційний ряд являє собою таблицю розподілу, тобто декілька стовпців, в одному з яких наводяться значення ознаки, а в іншому - числа, що показують, скільки разів зустрічається дане значення в досліджуваній сукупності. В інших стовпцях тієї ж таблиці можуть бути відносні числа, щільності та інші розрахункові величини. Варіаційні ряди набувають велику наочність, коли вони зображуються графічно. Для цього в прямокутній системі координат по осі абсцис відкладаються інтервали варіаційного ряду, а по осі ординат - відповідні абсолютні числа або відносні частоти. Отримана столбиковая діаграма, що складається з зімкнутих прямокутників, називається гістограмою.

Одним з нормованих показників надійності є параметр потоку відмов. За статистичними даними оилі складені варіаційні ряди напрацювання на відмову.

Ротрути розподілу прийнято оформляти у вигляді статистичної таблиці. Залежно від ознаки, покладеної в основу утворення ряду розподілу, розрізняють атрибутивні і варіаційні ряди розподілу.