А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обмеження - різноманітність

Обмеження різноманітності може розглядатися як відношення між двома множинами, яке виникає, коли різноманітність, існуюче за однієї умови, менше, ніж різноманітність, існуюче при іншому умови.

Передбачає обмеження різноманітності елементів робочих процесів і робочих центрів на основі стандартизації, нормалізації, уніфікації конструкцій виробів, нормалізації і типізації технологічних процесів і засобів технологічного оснащення. Стосовно доробочому місцю рівень спеціалізації вимірюється коефіцієнтом закріплення операцій. Поглиблення спеціалізації є результатом економічно доцільного розподілу праці в сучасному виробництві (сервісі) і супроводжується розширенням кооперування.

Приклади зображення схематичних планів будівель. | Номінальний модульний розмір висоти поверху в одноповерхових будівлях. З метою обмеження невиправданого різноманіття елементів конструкцій і деталей будівель заводського виготовлення діючими нормами (Держбуд ССС?, СН223 - 62) передбачається широке застосування уніфікованих габаритних схем будівель для всіх галузей промисловості.

Конструктивна уніфікація являє собою обмеження різноманітності виготовлених типорозмірів деталей і вузлів конструкцій шляхомзапозичення з раніше випущених конструкцій. Уніфікація може проводитися як у межах одного заводу, спеціалізованого на випуску певного типу машин, так і в масштабі всієї галузі, народного господарства в цілому.

Процес конструювання пов'язаний зобмеженням різноманітності (факторів і параметрів) конструкцій.

Завдання підсистем полягають в обмеженні різноманітності на своєму рівні, зменшенні числа ступенів свободи шляхом стабілізації змінних, причому одна або кілька змінних виділяються дляпризначення величини системою верхнього рівня. При цьому розмірність загальної задачі системи зменшується, так як вона має у своєму розпорядженні лише обмежену область станів об'єкта управління (розмірність обмеженою задачі порівнянна з числом підсистем), а числовпливів несуттєво перевищує число підсистем. Про ступінь досконалості структури системи можна судити по тому, наскільки наближається кількість переданих на верхній рівень ступенів свободи до числа підсистем.

Принцип спеціалізації заснований на обмеженнірізноманітності елементів виду технології. Зокрема, рівень спеціалізації визначається кількістю технологічних операцій, які виконуються на одному робочому місці за певний проміжок часу. Вузька спеціалізація технології створює передумови її високоїефективності.

Типізація процесів полягає в обмеженні різноманітності застосовуваних виробничих операцій, розробці типових процесів для груп технологічно однорідних деталей. Однак слід мати на увазі, що реалізація розглянутих передумовспеціалізації не повинна погіршувати споживчі властивості готової продукції, зменшувати попит на неї.

Принцип спеціалізації заснований на обмеженні різноманітності елементів виробничого процесу. Pеалізація цього принципу передбачає закріплення за кожнимробочим місцем і кожним підрозділом суворо обмеженої номенклатури робіт, деталей або виробів. На противагу принципу спеціалізації універсалізація - це такий принцип організації виробництва, при якому кожне робоче місце або виробничепідрозділ зайнято виготовленням деталей і виробів широкого асортименту або виконанням різнорідних виробничих операцій.

АЛЕPМАЛІЗАЦІЯ - комплекс заходів, спрямованих на доцільне обмеження різноманітності типів і розмірів деталей і вузлівмашин, приладів, засобів автоматизації і на встановлення єдиних конструкцій, об'єктів вироб-ва, а також технологич.

Організація системи - внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії елементів системи, що виявляється, зокрема, в обмеженнірізноманітності станів елементів в рамках системи.

В основу розподілу функцій між робочими центрами покладена одна з двох форм спеціалізації - технологічна або предметна. Спеціалізація означає обмеження різноманітності.

Основними вимогами дотехнологічному проектуванню є застосування у виробництві самих передових методів обробки, які забезпечують найбільш високі економічні показники; отримання виробів високої якості; вибір раціональних типів обладнання та застосуванняефективних засобів і масштабів комплексної механізації і автоматизації виробництва. Зниження витрат на підготовку та наладку нового виробництва і на скорочення термінів підготовки залежить від широкої типізації технологічних процесів, а також нормалізації інструментів, пристосувань, штампів, пресформ та іншої оснастки. Під типізацією процесів розуміють обмеження різноманітності технології шляхом застосування типових схем на близьких за своїм характером операціях. Липневий (1960 р.) Пленум ЦК КПРС зобов'язав керівників підприємств максимально використовувати типові технологічні процеси.

Стандарт являє собою документ, що фіксує державні технічні норми на якість продукції. Це еталон якості, що діє протягом тривалого періоду часу і має силу закону. За допомогою стандартів досягається обмеження нераціонального різноманіття однорідної продукції необхідним і доцільним мінімумом. У цьому полягає економічний сенс стандартизації, так як при цьому створюються передумови для спеціалізації і, як наслідок, для підвищення економічної ефективності виробництва.

Обмеження різноманітності може розглядатися як відношення між двома множинами, яке виникає, коли різноманітність, існуюче за однієї умови, менше, ніж різноманітність, існуюче при іншому умови. Логарифмічна міра ступеня різноманітності збігається з виразом ентропії як міри невизначеності станів об'єкта, при цьому статистичне кількість інформації є логарифмічна міра обмеження різноманітності множин.

Можливо, найбільш важливе питання в DfR - це мінімізація кількості різних матеріалів і числа окремих деталей, використовуваних в конструкції. Щоб зрозуміти важливість цієї рекомендації, уявіть, що ви відповідальні за щотижневе рециклювання сотень телевізорів, фотокопіювальних машин або холодильників. Якщо вам необхідно розмістити, відсортувати, очистити і забезпечити ефективне рециклювання двох-трьох металів і двох-трьох видів пластмас, ви набагато вірогідніше досягнете успіху, ніж якщо б ви повинні були мати справу з п'ятьма металами, чотирма сплавами, дванадцятьма пластмасами і такими різними матеріалами , як скло і тканину. Функціональні та естетичні вимоги до проекту іноді занадто сильно ускладнюють обмеження різноманітності матеріалів або складності, але мінімізація повинна бути основним центром уваги для кожного конструктора.