А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Узагальнення - інформація

Узагальнення інформації, що характеризує споживання населення, являє собою складний процес балансових розробок, націлений на ув'язку різноманітних джерел даних.

Узагальнення інформації може відбуватися якна емпіричному, так і на теоретичному рівні. Як уже зазначалося, теоретичні методи нафтогазопромислового геології в значній мірі використовують теоретичні положення суміжних геологічних і технічних наук, таких як тектоніка, стратиграфія, петрографія,геохімія, підземна гідромеханіка, фізика пласта та інші, а також економіка. Разом з тим недостатній розвиток теоретичних методів викликає широке використання емпіричних залежностей. Основним методом узагальнення емпіричного матеріалу внафтогазопромислового геології служить метод моделювання.

Узагальнення інформації в обліку і формування фінансової звітності необхідно для виведення обробленої інформації за межі зазначених вище обмежень, щоб забезпечити доступ до неї будь-якому користувачеві.Додаткова потреба в інформації про господарську діяльність підприємства заповнюється за рахунок економічного аналізу.

Узагальнення інформації[Information generalisation ]- Перетворення інформації про наявність безлічі простих приватних подій в інформацію про наявність якогосьподії більш високого рівня, в яке ці приватні події входять як окремі його елементи.

Узагальнення інформації про надійність найбільш відповідальних машин і конструкцій для випадків запроектних аварій показує поки істотна відмінність необхідного рівнянадійності і реально забезпечуваного.

Узагальнення інформації - одна з найважливіших функцій будь ІЛС, без якої неможливі індуктивний висновок, розпізнавання образів, виявлення закономірностей. Зокрема, в ІЛС, призначеної для встановлення зв'язку структура -властивість хімічних сполук, необхідно узагальнювати інформацію про структуру сполук, що володіють заданими властивостями.

Узагальнення інформації про розрахунки з бюджетами з податків і зборів, що сплачуються підприємством, і податкам з працівників цього підприємстваздійснюють на синтетичному активно-пасивному балансовому рах.

Узагальнення інформації ло всієї сукупності ознак, по групі їх в окремих зонах, за кожною ознакою окремо дозволить кількісно і якісно характеризувати виробничі небезпеки,повніше розкрити значимість об'єктивних і суб'єктивних факторів у причини нещасних випадків.

Для узагальнення інформації про стан розрахунків за передані основні засоби в лолгосрочную фінансовану оренду призначений активний синтетичний рахунок 09 Оренднізобов'язання до надходження. За дебетом цього рахунку відображається вартість зданих в оренду основних засобів в оцінці, погодженої сторонами, і сума нарахованих відсотків за договором, а по кредиту - надходження орендної плати.

Для узагальнення інформації про витрати,пов'язаних з реалізацією продукції, призначений синтетичний активний рахунок 43 Комерційні витрати. У дебет цього рахунку відносяться всі витрати по відвантаженню і реалізації продукції відповідно до зазначеної номенклатури, а в кредит - суми, списані у звітному місяці нареалізовану продукцію.

Для узагальнення інформації про використання прибутку звітного року протягом цього року призначений синтетичний рахунок 81 Використання прибутку. Цей рахунок за класифікацією відноситься до регулюючим, так як на ньому показуються відрахування,вироблені за рахунок прибутку.

Для узагальнення інформації про суми нестач і втрат від псування матеріальних та інших цінностей використовують рахунок 94 Нестачі і втрати від псування цінностей. На цьому рахунку обліковують нестачі і втрати від псування матеріальних та інших цінностей,виявлені в процесі їх заготовляння, зберігання та продажу, підлягають віднесенню на рахунки обліку витрат на виробництво, витрат на продаж та на винних осіб.

Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації взвітному році використовують рахунок 99 Прибутки та збитки. За кредитом цього рахунку відображають доходи і прибутки, а за дебетом - витрати і збитки.

Для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної на збиток внаслідок неплатоспроможності боржників,використовують позабалансовий рахунок 007 Списана в збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів. Ця заборгованість враховується за балансом протягом п'яти років з моменту списання або до моменту її погашення.

Для узагальнення інформації про наявність та рух товаріввикористовують синтетичний рахунок 41 Товари. Цей рахунок використовують в основному організації, що здійснюють торговельну діяльність та надають послуги громадського харчування.

Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів в іноземній валюті використовуютьрахунок 52 Валютні рахунки. За дебетом цього рахунку відображають надходження грошових коштів на валютні рахунки організації, а за кредитом - списання грошових коштів з валютних рахунків. Операції по валютних рахунках відображаються на підставі виписок банку та доданих до нихгрошово-розрахункових документів.

Для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної на збиток внаслідок неплатоспроможності боржників, використовують рахунок 007 Списана в збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів. Ця заборгованістьвраховується за балансом протягом 5 років з моменту списання або до моменту її погашення.

Для узагальнення інформації про рух сум зносу по об'єктах житлового фонду, об'єктів зовнішнього благоустрою та інших аналогічних об'єктів (лісового господарства, дорожньогогосподарства і т.п.) використовують рахунок 010 Знос основних засобів. Нарахування зносу по вказаних об'єктах проводиться в кінці року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Рахунок 010 використовується також некомерційними організаціями для обліку амортизації по основнихзасобам.

Для узагальнення інформації, відображеної на рахунках, перевірки правильності записів на них і складання балансу за синтетичними та аналітичними рахунками складають оборотні відомості.

Об'єкти аналізу цінних паперів. Для узагальнення інформації про наявність тарусі фінансових вкладень (інвестицій) у цінні папери інших підприємств, процентні облігації, випущені організаціями, застосовуються активні рахунки 06 і 58 до яких відкриваються субрахунки за видами цінних паперів.

Для узагальнення інформації про господарську тафінансової діяльності підприємства в кількісному і вартісному вираженні використовуються спеціальні бухгалтерські регістри.

Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу економічного суб'єкта призначений пасивний балансовий рах.Сальдо по цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах підприємства.

Операції з обліку амортизації нематеріальних активів. Для узагальнення інформації про процеси реалізації та іншого вибуттянематеріальних активів, а також для виявлення фінансових результатів призначений рах.

Для узагальнення інформації про вибуття основних засобів та визначення фінансового результату від цих операцій використовується рахунок 47Pеалізація і інше вибуття основних засобів. Задебетом рахунку відображаються первісна вартість вибулих об'єктів і витрати, пов'язані з їх вибуттям; по кредиту - суми зносу, виручка від реалізації майна, вартість матеріальних цінностей, що надійшли у зв'язку зі списанням майна за ціною можливоговикористання.

Для узагальнення інформації про знос знаходяться в експлуатації МШП використовується рахунок 13 Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів. За кредитом цього рахунку в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (або іншимивідповідними рахунками) відображають нарахування суми зносу МШП, а по дебету рахунка 13с кредиту рахунку 12 - списують первісну вартість предметів, які вибули з експлуатації (унаслідок морального зносу, втрати свого виробничого призначення), за вирахуваннямвартості за цінами можливого використання цих предметів або поворотних відходів.

Для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками за сумами, виданими їм під звіт на адміністративно-господарські і операційні витрати, призначений рахунок 71Pасчети зпідзвітними особами (План рахунків утв.

Для узагальнення інформації про стан різних призначений рахунок 90 Короткострокові кредити банків. Отримані кредити відображаються за кредитом рахунка 90 і дебету рахунків 50 Каса, 51Pасчетний рахунок, 52 Валютний рахунок, 55 Спеціальні рахунки вбанках та ін На суми погашених кредитів банків дебетується рахунок 90 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Для узагальнення інженерної інформації про технологічно ефективних способах виробництва, доступних для даної фірми, економісти користуютьсявиробничою функцією.

Процес узагальнення інформації, отриманої в результаті інформаційного аналізу документів, і підготовка результатів узагальнення в текстовій або іншій формі.

Для правильного узагальнення планово-нормативної інформації про витративелике значення має облік різних типів технологічних зв'язків між цехами, переділами та виробництвами хімічних підприємств. Цей фактор в умовах високого ступеня комбінування хімічних виробництв, необхідність утилізації проміжних продуктів підчому визначає правильність розрахунку інформації за кожним місцем виникнення витрат і по підприємству в цілому.

Збір та узагальнення інформації по фірмах дозвіллєвих і рекреаційних видів діяльності утруднені також різноманіттям форм власності,організаційно-правовою специфікою, їх мінливістю в умовах нестабільного ринку. Тому найбільш точним методом обліку фірм стає перепис, проведена раз в 10 років. Дані збираються на основі наданої державної статзвітності в статистичніслужби.

Накопичення та узагальнення інформації ведеться по пачках однаковою буримости гірських порід. Об'єктивне виділення пачок в розрізі - одне з основних завдань визначення буримости порід, вирішення якої дозволяє накопичити в найкоротший термін і згрупуватиінформацію так, щоб кожен варіаційний ряд аналізованих показників буріння в межах пачки ставився до однієї генеральної сукупності.

Призначений для узагальнення інформації про витрати виробництв, які є допоміжними (підсобними) дляосновного виробництва або основної діяльності підприємства.

Призначений для узагальнення інформації про закінчені відповідно до укладених договорів етапах робіт, що мають самостійне значення.

Призначений для узагальнення інформації про випущеноїпродукції, зданих замовникам роботах і наданих послугах за звітний період, а також виявлення відхилення фактичної виробничої собівартості цієї продукції, робіт, послуг від нормативної (планової) собівартості.

Призначений для узагальнення інформації просередньострокових і довгострокових кредитах в російській та іноземній валютах. Рахунок по відношенню до балансу є пасивним. За кредитом рахунка відображається залишок заборгованості та отримання кредиту, за дебетом - його погашення.

Призначений для узагальнення інформації пронаявність та рух вкладень організації в матеріальні цінності, що надаються за договором оренди (майнового найму) за плату у тимчасове володіння і користування з метою отримання доходу.

Призначений для узагальнення інформації про витрати постачальницьких,збутових, торгових, інших посередницьких та інших подібних їм організацій.

Призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сум зносу по об'єктах житлового фонду. Знос по об'єктах житлового фонду нараховується в кінці року за встановленими нормамиамортизаційних відрахувань на повне відновлення основних засобів.

Призначений для узагальнення інформації про знос знаходяться в експлуатації малоцінних і швидкозношуваних предметів, що обліковуються на рахунку 12 Малоцінні та швидкозношувані предмети (надалі МШП), а також предметів прокату.

Призначений для узагальнення інформації про знос основних засобів, що належать організації на правах власності і перебувають у неї в оренді. Цей рахунок по відношенню до балансу є пасивним, по кредиту рахунку враховується нарахування зносу, а за дебетом - списання.

Призначений для узагальнення інформації про наявність та рух вкладень організації в матеріальні цінності, які подаються за договором оренди (майнового найму) за плату у тимчасове володіння і користування.

Призначений для узагальнення інформації про використання прибутку звітного року протягом цього року. Рахунок активний, відноситься до групи регулюючих контрпасивні рахунки. За дебетом рахунка відображається сума використаної протягом року прибутку, за кредитом - її списання.

Призначений для узагальнення інформації про стан різних короткострокових (на строк не більше одного року) кредитів в російській та іноземних валютах, отриманих підприємством у банках на території країни і за кордоном.

Призначений для узагальнення інформації про наявність та рух короткострокових (на строк не більше одного року) вкладень організацій у цінні папери інших організацій, процентні облігації державних та місцевих позик і т.п., а також наданих організацією іншим організаціям позик.

Призначений для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), господарського інвентарю, інструментів і пристроїв загального та спеціального призначення та інших предметів, які включаються до складу оборотних коштів.

Призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сировини та матеріалів замовника, прийнятих у переробку (давальницька сировина), не оплачуваних підприємством-виробником.

Призначений для узагальнення інформації про сплачені (належних до сплати) організацією суми податку на додану вартість по придбаним цінностям.

Призначений для узагальнення інформації про нарахування сум нестач, крадіжок і втрат від псування цінностей (включаючи грошові кошти), виявлених у процесі їх заготовляння, зберігання та реалізації, незалежно від того, на який рахунок вони будуть в подальшому списані.