А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Норма - арбітражне процесуальне право

Норми арбітражного процесуального права досить повно встановлюють правове становище учасників арбітражного процесу, їх права і обов'язки.

Норми арбітражного процесуального праваперебувають у взаємодії і взаємозв'язку з нормами інших галузей права, особливо конституційного, цивільного, цивільного процесуального, податкового, екологічного, адміністративного. На арбітражний процес впливають норми, інститути різнихгалузей права. Так, норми конституційного права визначають правову природу арбітражних судів, їх місце в системі державних органів, роль судової влади в суспільстві.

АPБІТPАЖНИЙ ПPОцессе - встановлена ??нормами арбітражного процесуального права формадіяльності арбітражних судів; предмет А.п. - Економічні суперечки організацій, громадян-підприємців та інші справи, віднесені до компетенції арбітражного суду АПКPФ і іншими федеральними законами.

Арбітражний процес є встановлена ??нормами арбітражногопроцесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій і громадян-підприємців.

Спрямованість дії принципу змагальності знаходить відображення в ряді норм арбітражногопроцесуального права. Так, у ст. 28 АПК зазначено, що сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії, подавати докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати пояснення,наводити свої доводи, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників процесу, вступати в засновані на законі угоди щодо спору з іншою стороною, подавати заяви про перегляд рішення, а також користуватись іншими правами.

Цілком можливо такожарбітражний процес представляти як визначуване нормами арбітражного процесуального права постадійного рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спору, що випливає з цивільних правовідносин (економічні суперечки) або зправовідносин у сфері управління.

Принципи арбітражного процесуального права - це обумовлені економічним базисом суспільства основоположні правові ідеї, закріплені в нормах арбітражного процесуального права і визначають зміст арбітражнихпроцесуальних дій, характер процесу в цілому.

В арбітражному процесі суд (суддя), інші учасники здійснюють лише ті процесуальні дії, які передбачені нормами арбітражного процесуального права.

Основні риси арбітражноїпроцесуальної форми полягають у тому, що: 1) арбітражний суд і учасники арбітражного процесу пов'язані у своїй діяльності нормами арбітражного процесуального права; 2) учасники процесу здійснюють лише ті процесуальні дії, які заздалегідь запрограмованіарбітражними процесуальними нормами; 3) порядок звернення з позовною заявою до суду, прийняття та підготовки справ до розгляду, порядок вирішення спору, структура рішення і регламент його перегляду, а також виконання зумовлені законом; 4) відносини міжарбітражним судом і учасниками процесу не можуть носити характер фактичних відносин, вони мають характер тільки правовідносин; 5) арбітражна процесуальна форма надає сторонам рівні можливості захисту права (змагатися), право брати участь у процесі,подавати докази, користуватися правовою допомогою, оскаржити рішення, брати участь у виконавчому провадженні.

Ці відносини регулюються нормами арбітражного процесуального права і мають процесуальний характер. Відносини ж представника і акредитуючої регулюються нормами матеріального права (цивільного, трудового) і є за своїм характером матеріально-правовими відносинами. Наприклад, відносини, що виникають між організацією і юрисконсультом, регулюються нормами трудового права, відносини, що випливають з договору доручення, є цивільно-правовими і регулюються ст. 396 - 403 ГК.

Предметом арбітражного процесу як форми діяльності суду є економічні суперечки або суперечки в сфері управління. Кінцевою метою процесу виступає відновлення порушеного права. Встановлений нормами арбітражного процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду та вирішення справ, оскарження та перегляду актів суду, а також виконання рішень арбітражного суду називається процесуальною формою.

Значення принципів арбітражного процесуального права різноманітне. Перебуваючи в певному зв'язку між собою, вони шляхом загальних приписів гарантують дію норм в різних сферах діяльності арбітражних судів: правоохоронної, правотворчої, правораз'яснітельной і в сфері організації самої системи арбітражних судів. Виступаючи в складі всього комплексу норм арбітражного процесуального права в якості основних почав, що визначають найважливіші напрямки правозастосовчої діяльності арбітражних судів, принципи тим самим складають каркас всієї галузі арбітражного процесуального права. Принципи арбітражного процесуального права, народившись на основі нових поглядів на роль судової влади, стають важливими передумовами розвитку та вдосконалення цієї галузі права. Через свідомість законодавця вони істотно впливають на подальший розвиток арбітражного процесуального права та його вдосконалення.

Всі перераховані в ст. 128 АПК підстави до зміни або скасування рішення арбітражного суду можуть бути зведені до незаконність і необгрунтованість рішення. Між поняттями незаконність і необгрунтованість є тісний зв'язок. Вимога обгрунтованості рішення закріплене в нормах арбітражного процесуального права (ст. 10 АПК), тому недотримання цієї вимоги означає в той же час і порушення закону.